Main Menu

Srimad Vālmīki Rāmāyaṇa | Ayodhya Kāṇḍa ~ Sarga 84 of 119

bharata-ayodhya-in-search-for-rama-ramayan-desibantu

Ayodhya Kāṇḍa : book of Ayodhya || Total Sargas (or) Chapters: 119

Abstract: The preparations for Rama’s coronation in the city of Ayodhya, his exile into the forest, and the regency of Bharata.

Sarga (chapter): 84 of 119 || śloka (verses): 18

Ayodhya Kāṇḍa Sarg 84 of 119: Audio pending upload....     
MP3jPLAYLISTS.inline_0 = [ { name: "Ayodhya Kāṇḍa Sarg 84 of 119: Audio pending upload....", formats: ["mp3"], mp3: "aHR0cDovL2FiYy5tcDM=", counterpart:"", artist: "", image: "", imgurl: "" } ]; MP3jPLAYERS[0] = { list: MP3jPLAYLISTS.inline_0, tr:0, type:'single', lstate:'', loop:false, play_txt:'     ', pause_txt:'     ', pp_title:'', autoplay:false, download:false, vol:75, height:'' };
Vālmīki (Sanskrit: वाल्मीकि)

Vālmīki (Sanskrit: वाल्मीकि)Introduction
Guha the king of Nishada tribe asks his relative to guard the river bank and get ready for a battle, if necessary, with Bharata. Then, Guha approaches Bharata with a welcome-drink of honey, meat and fish. He asks Bharata with his army to accept his hospitality.

ततः निविष्टाम् ध्वजिनीम् गन्गाम् अन्वाश्रिताम् नदीम् |
निषाद राजो दृष्ट्वा एव ज्ञातीन् सम्त्वरितः अब्रवीत् || २-८४-१
tataH niviShTaam dhvajiniim gangaam anvaashritaam nadiim |
niShaada raajo dR^iShTvaa eva GYaatiin samtvaritaH abraviit || 2-84-1


Show Description: Sloka 2.84.1

1. tataH = then; dR^iSTvaiva = just on seeing; dhvajiniim = an army; niviSTaam = encamped; anvaashritaam = and situated along; gaN^gaam nadiim = the River Ganga; niSaadaraajaH = Guha; the king of Nishadas; samtvasitaH = hastily; abraviit = spoke; jJNaatiin = to his relatives (as follows):

Just on seeing an army encamped and positioned along the River Ganga, Guha the king of Nishadas hastily spoke to his relatives as follows: .

महती इयम् अतः सेना सागर आभा प्रदृश्यते |
न अस्य अन्तम् अवगच्चामि मनसा अपि विचिन्तयन् || २-८४-२
mahatii iyam ataH senaa saagara aabhaa pradR^ishyate |
na asya antam avagacchaami manasaa api vicintayan || 2-84-2


Show Description: Sloka 2.84.2

2. itaH = on this side; iyam = this; mahatii = huge; senaa = army; pradR^ishyati = is seen; saagaraabhaa = as an ocean; naadhigachchhami = I am not able to find; antam = the extent; asyaaH = of this army; vidintayannapi = even by my discerning; manasaa = with the mind.

“On this side, a huge army is seen like an ocean. I am not able to comprehend the extent of this army even by my discerning mind.” .

यथा तु खलु दुर्भद्धिर्भरतः स्वयमागतः |
स एष हि महा कायः कोविदार ध्वजो रथे || २-८४-३
yathaa tu khalu durbhaddhirbharataH svayamaagataH |
sa eSha hi mahaa kaayaH kovidaara dhvajo rathe || 2-84-3


Show Description: Sloka 2.84.3

3. eSaH = here ( is seen); rathe hi = on the chariot; saH = that; mahaakaayaH = towering; kovidaara*; dhvajaH = banner bearing Kovidara tree; bharataH = (and hence) Bharata; durbuddhiH = with an evil intent; svayam = himself; yathaatu aagataH = seems to have come.

“Here is seen on that chariot, a towering banner bearing Kovidara tree and hence Bharata himself with an evil intent seems to have come.”

Kovidara tree: pomegranate tree .

बन्धयिष्यति वा दाशान् अथ वा अस्मान् वधिष्यति |
अथ दाशरथिम् रामम् पित्रा राज्यात् विवासितम् || २-८४-४
सम्पन्नाम् श्रियमन्विच्चंस्तस्य राज्ञः सुदुर्लभाम् |
भरतः कैकेयी पुत्रः हन्तुम् समधिगच्चति || २-८४-५
bandhayiShyati vaa daashaan atha vaa asmaan vadhiShyati |
atha daasharathim raamam pitraa raajyaat vivaasitam || 2-84-4
sampannaam shriyamanviccha.nstasya raajJNaH sudurlabhaam |
bharataH kaikeyii putraH hantum samadhigacchati || 2-84-5


Show Description: Sloka 2.84.4,2.84.5

4; 5. bharataH = (Will) Bharata; kaikeyiiputraH = the son of Kaikeyi; badhayiSyati = bind with chains; daashaan = our fishermen; athavaa = or; vadhiSyati = kill; asmaan = us?; atha = or; samadhigachchhati = is he coming; hantum = to kill; raamam = Rama; daasharthiim = the son of Dasaratha; vivaasitam = who was exiled; raajyaat = from the kingdom; pitraa = by his father; anvichchhan = and desiring; shriyam = the prosperous kingdom; sampannaam = a luxury; sudurlabham = and that which is inaccessible to another.

“Will Bharata the son of Kaikeyi bind us with chains or slay us? Or is he coming to kill Rama, the son of Dasaratha, who was exiled from the kingdom by his father, desirous as Bharata is to get the prosperous Ayodhya kingdom, a luxury and that which is inaccessible to another?” .

भर्ता चैव सखा चैव रामः दाशरथिर् मम |
तस्य अर्थ कामाः सम्नद्धा गन्गा अनूपे अत्र तिष्ठत || २-८४-६
bhartaa caiva sakhaa caiva raamaH daasharathir mama |
tasya artha kaamaaH samnaddhaa gangaa anuupe atra tiShThata || 2-84-6


Show Description: Sloka 2.84.6

6. raamaH = Rama; daasharathiH = the son of Dasaratha; mama = is my; bhartaachaiva = Lord; sakhaa chaiva = and my friend too; (Hence); pratiSThata = be stationed; sannaddhaa = covered with armor; gaN^gaanuupe = one this bank of Ganga River; artha kaamaaH = desiring to advance the interest; tasya = of that Rama.

“Rama the son of Dasaratha is my Lord and my companion too. Hence you, covered with armor, be stationed on this bank of Ganga River, desiring to advance the interest of Rama.” .

तिष्ठन्तु सर्व दाशाः च गन्गाम् अन्वाश्रिता नदीम् |
बल युक्ता नदी रक्षा मांस मूल फल अशनाः || २-८४-७
tiShThantu sarva daashaaH ca gangaam anvaashritaa nadiim |
bala yuktaa nadii rakShaa maa.nsa muula phala ashanaaH || 2-84-7


Show Description: Sloka 2.84.7

7. sarve = (Let) all; daashaashcha = our ferrymen; nadiirakSaaH = guarding the river; balayuktaaH = along with troops; maamsa muula phalaashanaaH = eating; meet; roota and fruits ( in the boats); tiSThantu = stay; anvaashritaaH = positioned along; gaN^gaam nadiim = the River Ganga.

“Let all our ferrymen guarding the river, along with the troops, eating meat roots and fruits ( in their boats), stay positioned along the River Ganga.” .

नावाम् शतानाम् पन्चानाम् कैवर्तानाम् शतम् शतम् |
सम्नद्धानाम् तथा यूनाम् तिष्ठन्तु अत्यभ्यचोदयत् || २-८४-८
naavaam shataanaam pancaanaam kaivartaanaam shatam shatam |
samnaddhaanaam tathaa yuunaam tiShThantu atyabhyacodayat || 2-84-8


Show Description: Sloka 2.84.8

8. paN^chaanam = (Let) five; shataanaam = hundred; naavaam = boats; shatam shatam = each; manned by a hundred; yuunaam = youthful; kaivartanaam = ferrymen; tiSThantu = be stationed; tathaa = and sannddhaam = made ready; iti = (Guha) thus; abhyachodayat = announced.

“Let five hundred boats, each manner by a hundred youthful ferrymen, be stationed and made ready” -thus announced Guha .

यदा तुष्टः तु भरतः रामस्य इह भविष्यति |
सा इयम् स्वस्तिमयी सेना गन्गाम् अद्य तरिष्यति || २-८४-९
yadaa tuShTaH tu bharataH raamasya iha bhaviShyati |
saa iyam svastimayii senaa gangaam adya tariShyati || 2-84-9


Show Description: Sloka 2.84.9

9. yadaatu = when; bharataH = Bharata; bhaviSyati = be; aduSTaH = well-disposed; iha = here; raamasya = towards Rama; saa iyam = such of this; senaa = army; tariSyati = may cross; gaN^gaam = the River Ganga; adya = today; svastimatii = in safety.

“If Bharata is favourably disposed now towards Rama, then only his army may (be allowed to) cross the River Ganga in safety.” .

इति उक्त्वा उपायनम् गृह्य मत्स्य मांस मधूनि च |
अभिचक्राम भरतम् निषाद अधिपतिर् गुहः || २-८४-१०
iti uktvaa upaayanam gR^ihya matsya maa.nsa madhuuni ca |
abhicakraama bharatam niShaada adhipatir guhaH || 2-84-10


Show Description: Sloka 2.84.10

10. iti = thus; uktvaa = spoken; guhaH = Guha; niSaadaadhipatiH = the Lord of Nishadas; gR^ihya = took; matsya maamsa madhuuni = fish meat and honey; upaayanam = as an offering; abhichakraama = and approached; bharatam = Bharata.

After uttering thus, Guha the king of Nishadas took fish, meat and honey as an offering and approached Bharata .

तम् आयान्तम् तु सम्प्रेक्ष्य सूत पुत्रः प्रतापवान् |
भरताय आचचक्षे अथ विनयज्ञो विनीतवत् || २-८४-११
tam aayaantam tu samprekShya suuta putraH prataapavaan |
bharataaya aacacakShe atha vinayaGYo viniitavat || 2-84-11


Show Description: Sloka 2.84.11

11. atha = thereafter; suutaputraH = Sumantra the charioteer; prataapavaan = a majestic man; vinayajJNaH = who knows the rules of discipline; samprekshya = seeing; tam = him aayaantam = approach; aachachaksha = told; bharataaya = Bharata; viniitavat = humbly (as follows):

Seeing him approach, Sumantra the charioteer, a majestic man who knows the rules of discipline, humbly told Bharata as follows: .

एष ज्ञाति सहस्रेण स्थपतिः परिवारितः |
कुशलो दण्डक अरण्ये वृद्धो भ्रातुः च ते सखा || २-८४-१२
eSha GYaati sahasreNa sthapatiH parivaaritaH |
kushalo daNDaka araNye vR^iddho bhraatuH ca te sakhaa || 2-84-12


Show Description: Sloka 2.84.12

12. eSaH = this; sthapatiH = Lord; parivaaritaH = who is surrounded; jJNaati sahasresha = by a thousand of his own people; kushalaH = is fully acquainted; daN^kaaraaN^ye = with the forest of Dandaka; vR^iddhaH = and an old; sakhaacha = friend; te = of your; bhraatuH = elder brother.

“This Lord who is surrounded by a thousand of his own people, is fully acquainted with the forest of Dandaka and also an old friend of your elder brother.” .

तस्मात् पश्यतु काकुत्स्थ त्वाम् निषाद अधिपो गुहः |
असंशयम् विजानीते यत्र तौ राम लक्ष्मणौ || २-८४-१३
tasmaat pashyatu kaakutstha tvaam niShaada adhipo guhaH |
asa.nshayam vijaaniite yatra tau raama lakShmaNau || 2-84-13


Show Description: Sloka 2.84.13

13. kaakutthsa = O; Bharata! Tasmaat = for that reason; guhaH = (let) Guha; niSaadaadhiphaH = the king of Nishadas; pashyatu = see; tvaam = you; vijaaniite = (He) knows; asamshayam = surely; yatra = where; tau = those; raamalakshmaNau = Rama and Lakshmana (are there).

“O, Bharata! For that reason, let Guha the king of Nishadas see you. He knows surely where those two Rama and Lakshmana – are stationed.” .

एतत् तु वचनम् श्रुत्वा सुमन्त्रात् भरतः शुभम् |
उवाच वचनम् शीघ्रम् गुहः पश्यतु माम् इति || २-८४-१४
etat tu vacanam shrutvaa sumantraat bharataH shubham |
uvaaca vacanam shiighram guhaH pashyatu maam iti || 2-84-14


Show Description: Sloka 2.84.14

14. shrutvaa = hearing; etat = these; shubham = auspicious; vachanam = words; sumantreaat = of Sumantra; bharataH = Bharata; uvaacha = spoke; iti = these; vachanam = words; guhaH = (let) Guha; pashyati = see; maam = me; shiighram = immediately.

Hearing the auspicious words of Sumantra, Bharata answered, “Introduce Guha to me without delay.” .

लब्ध्वा अभ्यनुज्ञाम् सम्हृष्टः ज्ञातिभिः परिवारितः |
आगम्य भरतम् प्रह्वो गुहो वचनम् अब्रवीइत् || २-८४-१५
labdhvaa abhyanuGYaam samhR^iShTaH GYaatibhiH parivaaritaH |
aagamya bharatam prahvo guho vacanam abraviiit || 2-84-15


Show Description: Sloka 2.84.15

15. labdhvaa = having obtained; abhyamjJNaam = the permission; guhaH = Guha; parivaaritaH = surrouned; jJNaatibhiH = by his own people; samhR^iSTaH = joyfully; prahvaH = and humbly; aagamya = approached; baratam = Bharata; abraviit = and spoke; vachanam = these words.

Having obtained permission, Guha along with his own people, joyfully and humbly approached Bharata and spoke as follows: .

निष्कुटः चैव देशो अयम् वन्चिताः च अपि ते वयम् |
निवेदयामः ते सर्वे स्वके दाश कुले वस || २-८४-१६
niShkuTaH caiva desho ayam vancitaaH ca api te vayam |
nivedayaamaH te sarve svake daasha kule vasa || 2-84-16


Show Description: Sloka 2.84.16

16. ayam = this; deshaH = place; niSkuTaH = is like a pleasure-grove near your house; vayam = we; vaN^chitaashchaapi = are your subjects; sarve = all of us; nivedayaavaH = are reporting to you; te = as such; vasa = stay; daasakule = in this servant’s house.

“This place is like a pleasure-grove near your house. We are your subjects and are reporting to you as such. Stay in this servant’s house.” .

अस्ति मूलम् फलम् चैव निषादैः समुपाहृतम् |
आर्द्रम् च मांसम् शुष्कम् च वन्यम् च उच्च अवचम् महत् || २-८४-१७
asti muulam phalam caiva niShaadaiH samupaahR^itam |
aardram ca maa.nsam shuShkam ca vanyam ca ucca avacam mahat || 2-84-17


Show Description: Sloka 2.84.17

17. asti = here are; muulam = the root; phalam chaiva = fruit; samudaahR^itam = gathered; niSaadaiH = by my tribe; maamsamcha = and the meat; mahat = of great quality; ucchaavacham = and of various kinds; aardram = fresh; shuSkamcha = and dried; vanyam = and all a produce of the forest.

“Here are the roots and fruits gathered by my tribe as well as fresh and dried meat of great quality and of various kinds, and all a produce of the forest.” .

आशंसे स्वाशिता सेना वत्स्यति इमाम् विभावरीम् |
अर्चितः विविधैः कामैः श्वः ससैन्यो गमिष्यसि || २-८४-१८
aasha.nse svaashitaa senaa vatsyati imaam vibhaavariim |
arcitaH vividhaiH kaamaiH shvaH sasainyo gamiShyasi || 2-84-18


Show Description: Sloka 2.84.18

18. aasham se = I hope; senaa = the army; svaashitaa = after eating well; vatsyat = can halt; imam = in this night; architaH = offered reverently; vividhaiH = various kinds; kaamaiH = of all that you could desire; gamiSyasi = you can go; shvaH = tomorrow; sasainyaH = along with your army.

“I hope the army, after eating well, can halt for the night here. Furnished with all you could desire, you can continue your journey tomorrow along with your troops.” .

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.