Main Menu

Srngara Saktyayudha

Composer: Muttukumaraswamy (मुत्तुकुमर स्वम्य) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Rasa Manjari

 

Taalam: Rupakam

 

Diety: sikkil
 

.

Recitals


Srngarasaktyayudha     
Album: Unknown | Voice: Sanjay Subramanyan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.


శృంగార రస మంజరీం – రాగ రస మంజరి – తాళం రూపకం

పల్లవి

శృంగార రస మంజరీం
శ్రీ కామాక్షీం గౌరీం
శ్రిత జన కల్ప వల్లరీం చింతయేऽహం

సమష్టి చరణం

అంగారకాది గ్రహ దోష నివారణ-కరీం
అనంగ కుసుమాది శక్తి ప్రియ-కరీం ద్వి-సప్తతి –
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
రాగాంగ రాగ మోదినీం
మతంగ భరత వేదినీం మంగళ దాయినీం
రసిక పుంగవ గురు గుహ జననీం

variations:

వల్లరీం – వల్లీం

.

ஸ்ருங்கார ரஸ மஞ்ஜரீம் – ராக ரஸ மஞ்ஜரி – தாளம் ரூபகம்

பல்லவி

ஸ்ருங்கார ரஸ மஞ்ஜரீம்
ஸ்ரீ காமாக்ஷீம் கௌ3ரீம்
ஸ்ரித ஜன கல்ப வல்லரீம் சிந்தயேऽஹம்

ஸமஷ்டி சரணம்

அங்காரகாதி க்3ரஹ தோஷ நிவாரண-கரீம்
அனங்க குஸுமாதி ஸக்தி ப்ரிய-கரீம் த்வி-ஸப்ததி –
(மத்யம கால ஸாஹித்யம்)
ராகா3ங்க ராக மோதினீம்
மதங்க பரத வேதினீம் மங்கள தாயினீம்
ரஸிக புங்கவ குரு குஹ ஜனனீம்

variations:

வல்லரீம் – வல்லீம்

.

ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಮಂಜರೀಂ – ರಾಗ ರಸ ಮಂಜರಿ – ತಾಳಂ ರೂಪಕಂ

ಪಲ್ಲವಿ

ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಮಂಜರೀಂ
ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಗೌರೀಂ
ಶ್ರಿತ ಜನ ಕಲ್ಪ ವಲ್ಲರೀಂ ಚಿಂತಯೇऽಹಂ

ಸಮಷ್ಟಿ ಚರಣಂ

ಅಂಗಾರಕಾದಿ ಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಣ-ಕರೀಂ
ಅನಂಗ ಕುಸುಮಾದಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯ-ಕರೀಂ ದ್ವಿ-ಸಪ್ತತಿ –
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)
ರಾಗಾಂಗ ರಾಗ ಮೋದಿನೀಂ
ಮತಂಗ ಭರತ ವೇದಿನೀಂ ಮಂಗಳ ದಾಯಿನೀಂ
ರಸಿಕ ಪುಂಗವ ಗುರು ಗುಹ ಜನನೀಂ

variations:

ವಲ್ಲರೀಂ – ವಲ್ಲೀಂ

.

शृङ्गार रस मञ्जरीम् – राग रस मञ्जरि – ताळं रूपकम्

पल्लवि

शृङ्गार रस मञ्जरीं
श्री कामाक्षीं गौरीं
श्रित जन कल्प वल्लरीं चिन्तयेऽहम्

समष्टि चरणम्

अङ्गारकादि ग्रह दोष निवारण-करीं
अनङ्ग कुसुमादि शक्ति प्रिय-करीं द्वि-सप्तति –
(मध्यम काल साहित्यम्)
रागाङ्ग राग मोदिनीं
मतङ्ग भरत वेदिनीं मङ्गळ दायिनीं
रसिक पुङ्गव गुरु गुह जननीम्

variations:

वल्लरीं – वल्लीं

.

pallavi

SRngAra rasa manjarIM
SrI kAmAkshIM gaurIM
Srita jana kalpa vallarIM cintayE(a)ham

samashTi caraNam

angArakAdi graha dOsha nivAraNa-karIM
ananga kusumAdi Sakti priya-karIM dvi-saptati –
(madhyama kAla sAhityam)
rAgAnga rAga mOdinIM
matanga bharata vEdinIM mangaLa dAyinIM
rasika pungava guru guha jananIm

variations:

vallarIM – vallIM

.

ശൃങ്ഗാര രസ മഞ്ജരീമ് – രാഗ രസ മഞ്ജരി – താളം രൂപകമ്

പല്ലവി

ശൃങ്ഗാര രസ മഞ്ജരീം
ശ്രീ കാമാക്ഷീം ഗൌരീം
ശ്രിത ജന കല്പ വല്ലരീം ചിന്തയേऽഹമ്

സമഷ്ടി ചരണമ്

അങ്ഗാരകാദി ഗ്രഹ ദോഷ നിവാരണ-കരീം
അനങ്ഗ കുസുമാദി ശക്തി പ്രിയ-കരീം ദ്വി-സപ്തതി –
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
രാഗാങ്ഗ രാഗ മോദിനീം
മതങ്ഗ ഭരത വേദിനീം മങ്ഗള ദായിനീം
രസിക പുങ്ഗവ ഗുരു ഗുഹ ജനനീമ്

variations:

വല്ലരീം – വല്ലീം

.

We will update this page, once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.