Main Menu

Sundari Ninnu (సుందరి నిన్ను)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: aarabi

Talam: caapu

29 deera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Sundari Ninnu | సుందరి నిన్ను     
Voice: Vijaya, M.V.R.Murthy


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

సుందరి నిన్ను వర్ణింప బ్రహ్మాది
సురులకైన తరమా

Anupallavi

కుంద రదనే సనందనాది
వందితే నేనెంత త్రిపుర (సు)

Charanams

1. కలకలమను ముఖ కళలను కని
కలువల రాజు 1భువికి రాడాయె
చెలగు నీ లావంయమును కని
అలనాడే వల రాజు కానక పోయె
నిలవరమగు నీ గంభీరమును కని
జల రాజు జడ వేసుడాయె
బలమైన ధీరత్వమును కని
కనకాచలుడు తా శిల రూపుడాయె త్రిపుర (సు)

2.కనులను కని సిగ్గు పడి 2గండు
మీనులు వనధి వాసము జేయనాయె
జనని నీ చిరు నవ్వు కాంతి సోకి
శివుడనుపమమౌ శుభ్రుడాయె
మినుకు సొమ్ముల చేల కాంతుల
మెరుపులు కని నిమిషము నిలువదాయె
కనకాంగి నీ స్వరమును విని వాణి
మగని జిహ్వను తా పూనికాయె త్రిపుర (సు)

3. పావనము జేయు బిరుదుని కని భక్త
పాపము పారి పోనాయె
ఏ వేళ నీ దయ చేత సత్-కవులెల్ల
కావ్యములను చేయనాయె
మా వరునికి చెల్లలని సంతోషమున
దేవి పెద్దలు పల్కనాయె
భావించి నీ పాదమున త్యాగరాజు
భావుకమనుకొననాయె త్రిపుర (సు)

Variations

1భువికి – భూమికి
.


Pallavi

ஸுந்த3ரி நின்னு வர்ணிம்ப ப்3ரஹ்மாதி3
ஸுருலகைன தரமா

Anupallavi

குந்த3 ரத3னே ஸனந்த3னாதி3
வந்தி3தே நேனெந்த த்ரிபுர (ஸு)

Charanams

1. கலகலமனு முக2 களலனு கனி
கலுவல ராஜு 1பு4விகி ராடா3யெ
செலகு3 நீ லாவண்யமுனு கனி
அலனாடே3 வல ராஜு கானக போயெ
நிலவரமகு3 நீ க3ம்பீ4ரமுனு கனி
ஜல ராஜு ஜட3 வேஸுடா3யெ
ப3லமைன தீ4ரத்வமுனு கனி
கனகாசலுடு3 தா சில ரூபுடா3யெ த்ரிபுர (ஸு)

2.கனுலனு கனி ஸிக்3கு3 படி3 2க3ண்டு3
மீனுலு வனதி4 வாஸமு ஜேயனாயெ
ஜனனி நீ சிரு நவ்வு காந்தி ஸோகி
சிவுட3னுபமமௌ சுப்4ருடா3யெ
மினுகு ஸொம்முல சேல காந்துல
மெருபுலு கனி நிமிஷமு நிலுவதா3யெ
கனகாங்கி3 நீ ஸ்வரமுனு வினி வாணி
மக3னி ஜிஹ்வனு தா பூனிகாயெ த்ரிபுர (ஸு)

3. பாவனமு ஜேயு பி3ருது3னி கனி ப4க்த
பாபமு பாரி போனாயெ
ஏ வேள நீ த3ய சேத ஸத்-கவுலெல்ல
காவ்யமுலனு சேயனாயெ
மா வருனிகி செல்லலனி ஸந்தோஷமுன
தே3வி பெத்3த3லு பல்கனாயெ
பா4விஞ்சி நீ பாத3முன த்யாக3ராஜு
பா4வுகமனுகொனனாயெ த்ரிபுர (ஸு)

Variations

1பு4விகி – பூ4மிகி
.


Pallavi

ಸುಂದರಿ ನಿನ್ನು ವರ್ಣಿಂಪ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ
ಸುರುಲಕೈನ ತರಮಾ

Anupallavi

ಕುಂದ ರದನೇ ಸನಂದನಾದಿ
ವಂದಿತೇ ನೇನೆಂತ ತ್ರಿಪುರ (ಸು)

Charanams

1. ಕಲಕಲಮನು ಮುಖ ಕಳಲನು ಕನಿ
ಕಲುವಲ ರಾಜು 1ಭುವಿಕಿ ರಾಡಾಯೆ
ಚೆಲಗು ನೀ ಲಾವಂಯಮುನು ಕನಿ
ಅಲನಾಡೇ ವಲ ರಾಜು ಕಾನಕ ಪೋಯೆ
ನಿಲವರಮಗು ನೀ ಗಂಭೀರಮುನು ಕನಿ
ಜಲ ರಾಜು ಜಡ ವೇಸುಡಾಯೆ
ಬಲಮೈನ ಧೀರತ್ವಮುನು ಕನಿ
ಕನಕಾಚಲುಡು ತಾ ಶಿಲ ರೂಪುಡಾಯೆ ತ್ರಿಪುರ (ಸು)

2.ಕನುಲನು ಕನಿ ಸಿಗ್ಗು ಪಡಿ 2ಗಂಡು
ಮೀನುಲು ವನಧಿ ವಾಸಮು ಜೇಯನಾಯೆ
ಜನನಿ ನೀ ಚಿರು ನವ್ವು ಕಾಂತಿ ಸೋಕಿ
ಶಿವುಡನುಪಮಮೌ ಶುಭ್ರುಡಾಯೆ
ಮಿನುಕು ಸೊಮ್ಮುಲ ಚೇಲ ಕಾಂತುಲ
ಮೆರುಪುಲು ಕನಿ ನಿಮಿಷಮು ನಿಲುವದಾಯೆ
ಕನಕಾಂಗಿ ನೀ ಸ್ವರಮುನು ವಿನಿ ವಾಣಿ
ಮಗನಿ ಜಿಹ್ವನು ತಾ ಪೂನಿಕಾಯೆ ತ್ರಿಪುರ (ಸು)

3. ಪಾವನಮು ಜೇಯು ಬಿರುದುನಿ ಕನಿ ಭಕ್ತ
ಪಾಪಮು ಪಾರಿ ಪೋನಾಯೆ
ಏ ವೇಳ ನೀ ದಯ ಚೇತ ಸತ್-ಕವುಲೆಲ್ಲ
ಕಾವ್ಯಮುಲನು ಚೇಯನಾಯೆ
ಮಾ ವರುನಿಕಿ ಚೆಲ್ಲಲನಿ ಸಂತೋಷಮುನ
ದೇವಿ ಪೆದ್ದಲು ಪಲ್ಕನಾಯೆ
ಭಾವಿಂಚಿ ನೀ ಪಾದಮುನ ತ್ಯಾಗರಾಜು
ಭಾವುಕಮನುಕೊನನಾಯೆ ತ್ರಿಪುರ (ಸು)

Variations

1ಭುವಿಕಿ – ಭೂಮಿಕಿ
.


Pallavi

सुन्दरि निन्नु वर्णिम्प ब्रह्मादि
सुरुलकैन तरमा

Anupallavi

कुन्द रदने सनन्दनादि
वन्दिते नेनॆन्त त्रिपुर (सु)

Charanams

1. कलकलमनु मुख कळलनु कनि
कलुवल राजु 1भुविकि राडायॆ
चॆलगु नी लावण्यमुनु कनि
अलनाडे वल राजु कानक पोयॆ
निलवरमगु नी गम्भीरमुनु कनि
जल राजु जड वेसुडायॆ
बलमैन धीरत्वमुनु कनि
कनकाचलुडु ता शिल रूपुडायॆ त्रिपुर (सु)

2.कनुलनु कनि सिग्गु पडि 2गण्डु
मीनुलु वनधि वासमु जेयनायॆ
जननि नी चिरु नव्वु कान्ति सोकि
शिवुडनुपममौ शुभ्रुडायॆ
मिनुकु सॊम्मुल चेल कान्तुल
मॆरुपुलु कनि निमिषमु निलुवदायॆ
कनकांगि नी स्वरमुनु विनि वाणि
मगनि जिह्वनु ता पूनिकायॆ त्रिपुर (सु)

3. पावनमु जेयु बिरुदुनि कनि भक्त
पापमु पारि पोनायॆ
ए वेळ नी दय चेत सत्-कवुलॆल्ल
काव्यमुलनु चेयनायॆ
मा वरुनिकि चॆल्ललनि सन्तोषमुन
देवि पॆद्दलु पल्कनायॆ
भाविञ्चि नी पादमुन त्यागराजु
भावुकमनुकॊननायॆ त्रिपुर (सु)

Variations

1भुविकि – भूमिकि
.


Pallavi

sundari ninnu varṇimpa brahmādi
surulakaina taramā

Anupallavi

kunda radanē sanandanādi
vanditē nēnenta tripura (su)

Charanams

1. kalakalamanu mukha kaḷalanu kani
kaluvala rāju 1bhuviki rāḍāye
celagu nī lāvaṇyamunu kani
alanāḍē vala rāju kānaka pōye
nilavaramagu nī gambhīramunu kani
jala rāju jaḍa vēsuḍāye
balamaina dhīratvamunu kani
kanakācaluḍu tā śila rūpuḍāye tripura (su)

2.kanulanu kani siggu paḍi 2gaṇḍu
mīnulu vanadhi vāsamu jēyanāye
janani nī ciru navvu kānti sōki
śivuḍanupamamau śubhruḍāye
minuku sommula cēla kāntula
merupulu kani nimiṣamu niluvadāye
kanakāṅgi nī svaramunu vini vāṇi
magani jihvanu tā pūnikāye tripura (su)

3. pāvanamu jēyu biruduni kani bhakta
pāpamu pāri pōnāye
ē vēḷa nī daya cēta sat-kavulella
kāvyamulanu cēyanāye
mā varuniki cellalani santōṣamuna
dēvi peddalu palkanāye
bhāviñci nī pādamuna tyāgarāju
bhāvukamanukonanāye tripura (su)

Variations

1bhuviki – bhūmiki
.


Pallavi

O Sundari! Is it possible even for Brahma and other celestials to describe You?

Anupallavi

O Jasmine teethed, worshipped by sage Sanandana and others! What am I?

Charanams

1. Beholding the charm of Your cheerful face, the moon – the king of lilies would not come to the Earth; beholding Your shining beauty, the Cupid – King of Love – had vanished long ago; beholding Your resolute majesty, the Lord of Ocean had assumed the form of composure; beholding Your great bravery, the Meru – the golden mountain – had assumed the form of rock.

2. Looking at Your eyes, gandu fish, being ashamed, had to reside in the sea; O Mother! touched by the splendour of Your smile, Lord Siva had become incomparably radiant or white or spotless; looking at the splendour of the sparkling ornaments and garments, the lightning would not last even for a minute; O Mother of golden limbs! Sarasvati, hearing Your voice, had to occupy the tongue of her husband Brahma.

3. Beholding Your purificatory appellation, the sins of devotees had to scoot; at all times, with Your grace, all the great poets were able to compose epics; O Devi! great persons would speak joyously that You are the younger sister of Lord Vishnu – the Consort of Lakshmi; this Thyagaraja , feeling (in his heart), has assumed that fortune lies at Your holy feet.
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.