Main Menu

Svaminatha Paripaalayaasu

Composer: Muttukumaraswamy (முட்டுகுமரச்வாமி ) popularly known as Muthuswamy Dikshithar ((முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్)), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Chala Naata

 

Taalam: Adi

 

Diety: Navagraha Krithis
 

.

Recitals


Svaminatha     
Album: Unknown | Voice: M.Santhanam

Svaminatha     
Album: Unknown | Voice: Nadanuri Krishnamurthy

Svaminatha     
Album: Unknown | Voice: S.P.Ramh


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

స్వామి నాథ పరిపాలయాశు మాం
స్వ-ప్రకాశ వల్లీశ గురు గుహ దేవ సేనేశ

సమష్టి చరణం

కామ జనక భారతీశ సేవిత
కార్తికేయ నారదాది భావిత
వామ దేవ పార్వతీ సు-కుమార
వారిజాస్త్ర సమ్మోహితాకార
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
కామితార్థ వితరణ నిపుణ చరణ
కావ్య నాటకాలంకార భరణ
భూమి జలాగ్ని వాయు గగన కిరణ
బోధ రూప నిత్యానంద-కరణ

variations

చల నాట – నాట
.


பல்லவி

ஸ்வாமி நாத2 பரிபாலயாஸு1 மாம்
ஸ்வ-ப்ரகாஸ1 வல்லீஸ1 கு3ரு கு3ஹ தே3வ ஸேனேஸ1

ஸமஷ்டி சரணம்

காம ஜனக பா4ரதீஸ1 ஸேவித
கார்திகேய நாரதா3தி3 பா4வித
வாம தே3வ பார்வதீ ஸு-குமார
வாரிஜாஸ்த்ர ஸம்மோஹிதாகார
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
காமிதார்த2 விதரண நிபுண சரண
காவ்ய நாடகாலங்கார ப4ரண
பூ4மி ஜலாக்3னி வாயு க3க3ன கிரண
போ3த4 ரூப நித்யானந்த3-கரண

variations

சல நாட – நாட
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಸ್ವಾಮಿ ನಾಥ ಪರಿಪಾಲಯಾಶು ಮಾಂ
ಸ್ವ-ಪ್ರಕಾಶ ವಲ್ಲೀಶ ಗುರು ಗುಹ ದೇವ ಸೇನೇಶ

ಸಮಷ್ಟಿ ಚರಣಂ

ಕಾಮ ಜನಕ ಭಾರತೀಶ ಸೇವಿತ
ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ನಾರದಾದಿ ಭಾವಿತ
ವಾಮ ದೇವ ಪಾರ್ವತೀ ಸು-ಕುಮಾರ
ವಾರಿಜಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೋಹಿತಾಕಾರ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)
ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ವಿತರಣ ನಿಪುಣ ಚರಣ
ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾಲಂಕಾರ ಭರಣ
ಭೂಮಿ ಜಲಾಗ್ನಿ ವಾಯು ಗಗನ ಕಿರಣ
ಬೋಧ ರೂಪ ನಿತ್ಯಾನಂದ-ಕರಣ

variations

ಚಲ ನಾಟ – ನಾಟ
.


पल्लवि

स्वामि नाथ परिपालयाशु मां
स्व-प्रकाश वल्लीश गुरु गुह देव सेनेश

समष्टि चरणम्

काम जनक भारतीश सेवित
कार्तिकेय नारदादि भावित
वाम देव पार्वती सु-कुमार
वारिजास्त्र सम्मोहिताकार
(मध्यम काल साहित्यम्)
कामितार्थ वितरण निपुण चरण
काव्य नाटकालङ्कार भरण
भूमि जलाग्नि वायु गगन किरण
बोध रूप नित्यानन्द-करण

variations

चल नाट – नाट
.


pallavi

svAmi nAtha paripAlayASu mAM
sva-prakASa vallISa guru guha dEva sEnESa

samashTi caraNam

kAma janaka bhAratISa sEvita
kArtikEya nAradAdi bhAvita
vAma dEva pArvatI su-kumAra
vArijAstra sammOhitAkAra
(madhyama kAla sAhityam)
kAmitArtha vitaraNa nipuNa caraNa
kAvya nATakAlankAra bharaNa
bhUmi jalAgni vAyu gagana kiraNa
bOdha rUpa nityAnanda-karaNa

variations

cala nATa – nATa
.


പല്ലവി

സ്വാമി നാഥ പരിപാലയാശു മാം
സ്വ-പ്രകാശ വല്ലീശ ഗുരു ഗുഹ ദേവ സേനേശ

സമഷ്ടി ചരണമ്

കാമ ജനക ഭാരതീശ സേവിത
കാര്തികേയ നാരദാദി ഭാവിത
വാമ ദേവ പാര്വതീ സു-കുമാര
വാരിജാസ്ത്ര സമ്മോഹിതാകാര
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
കാമിതാര്ഥ വിതരണ നിപുണ ചരണ
കാവ്യ നാടകാലങ്കാര ഭരണ
ഭൂമി ജലാഗ്നി വായു ഗഗന കിരണ
ബോധ രൂപ നിത്യാനന്ദ-കരണ

variations

ചല നാട – നാട
.

We will update this page , once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.