Main Menu

Tandai tai (டன்டை டாஇ)

srirama (11)

Composer: Gopalakrishna Bharathi (Tamil: கொபலக்ரிஷ்ன பரடி) was born the son of Shivaraama Bhaaratiyaar in the village Narimanam near NaagapaTTinam in Tamil NaaDu in 1810. He later lived in Mudikondan, Anaitandavapuram and Mayuram, places with which he later became associated. From childhood, he learned Carnatic music from every possible source, even from Ghanam Krishna Aiyyar, Hindustani from Raamadaas (as did Subbaraya Sastri), and Vedas from GOvinda Yati of Mayuram.More...

Ragam: mukhaari

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

OR

shhanmugapriyaa
56 shanmugapriyaa mela
Aa: S R2 G2 M2 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M2 G2 R2 S

Talam: caapu

Language: Tamil (டமில்)

Gopalakrishna Bharathi

Gopalakrishna Bharathi


Recitals


Awaiting Contribution


Awaiting Contribution

This Krithi was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenience


பல்லவி

டன்டை டாஇ இருன்டால் இவ்வுலகட்டில் உமக்கின்ட டாழ்வெல்லாம் வருமோ அய்யா

அனுபல்லவி

அன்டமில் னடம் ஷெய்யும் அம்பலவாநரே அருமையாக்ஹவே பெட்ரு ஒருமையுடன் வளர்ட்ட

சரநம் 1

கல்லால் ஒருவன் கடின்டடிக்க உடல் படைக்க காலின் ஸெருப்பால் ஒரு வேடன் எடிர்ட்டுடைக்க
வில்லினால் ஒருவன் வன்டடிக்க உமடு டிருமேனி என்னமாஇ னொன்டடோ அய்யா ஒரு

சரநம் 2

கூஸாமல் இடையன் கைக்-கோடாரியால் வெட்டக்-கூட்டட்டில் ஒருவன் பிட்டா பேயா எனட்-டிட்ட
வீஸி மடுரை மாரன் பிரம்பால் அடிக்க அன்ட வேளை யாரை னினைன்டீரோ அய்யா ஒரு

சரநம் 3

ஷீலமில்லாடொரு பெந் காரியுமிழலாக்கே ஸேர்ன்டவளும் டலை மீடேர எளிடாஇப்-போக்கே
பாலக்ர்Sநன் இடைப்-பார்க்கும் படியாக்கே பால் அருகிலென்கநும் பார்க்கில் இடுவே பேக்கே

పల్లవి

టన్డై టాఇ ఇరున్డాల్ ఇవ్వులగట్టిల్ ఉమక్కిన్డ టాహ్వెల్లామ్ వరుమో అయ్యా

అనుపల్లవి

అన్డమిల్ నఠమ్ శెయ్యుమ్ అమ్బలవాణరే అరుమైయాఘవే పెఠ్రు ఒరుమైయుఢన్ వళర్ట్ట

చరణం 1

కల్లాల్ ఒరువన్ కఢిన్డఢిక్క ఉఢల్ పడైక్క కాలిన్ సెరుప్పాల్ ఒరు వేఢన్ ఎడిర్ట్టుడైక్క
విల్లినాల్ ఒరువన్ వన్డఢిక్క ఉమడు టిరుమేని ఎన్నమాఇ నొన్డడో అయ్యా ఒరు

చరణం 2

కూసామల్ ఇఢైయన్ కైక్-కోఢారియాల్ వెఠ్ఠక్-కూఠ్ఠట్టిల్ ఒరువన్ పిట్టా పేయా ఎనట్-టిఠ్ఠ
వీసి మడురై మారన్ పిరమ్బాల్ అఢిక్క అన్డ వేళై యారై నినైన్డీరో అయ్యా ఒరు

చరణం 3

శీలమిల్లాడొరు పెణ్ కారియుమిహలాచే సేర్న్డవళుమ్ టలై మీడేర ఎళిడాఇప్-పోచే
బాలక్రిష్ణన్ ఇడైప్-పార్క్కుమ్ పఢియాచే పాల్ అరుగిలెన్గణుమ్ పార్క్కిల్ ఇడువే పేచే

pallavi

tandai tAi irundAl ivvulagattil umakkinda tAzhvellAm varumO ayyA

anupallavi

andamil naTam sheyyum ambalavANarE arumaiyAghavE peTru orumaiyuDan vaLartta

caraNam 1

kallAl oruvan kaDindaDikka uDal padaikka kAlin seruppAl oru vEDan edirttudaikka
villinAl oruvan vandaDikka umadu tirumEni ennamAi nondadO ayyA oru

caraNam 2

kUsAmal iDaiyan kaik-kODAriyAl veTTak-kUTTattil oruvan pittA pEyA enat-tiTTa
vIsi madurai mAran pirambAl aDikka anda vELai yArai ninaindIrO ayyA oru

caraNam 3

shIlamillAdoru peN kAriyumizhalAccE sErndavaLum talai mIdEra eLidAip-pOccE
bAlakrSNan idaip-pArkkum paDiyAccE pAl arugilengaNum pArkkil iduvE pEccE

Pallavi

Tandai tai irundal ivvulagattil umakkinda tazhvellam varumo ayya

Anupallavi

Andamil natam sheyyum ambalavanare arumaiyaghave petru orumaiyudan valartta

Charanam 1

Kallal oruvan kadindadikka udal padaikka kalin seruppal oru vedan edirttudaikka

villinal oruvan vandadikka umadu tirumeni ennamai nondado ayya oru

Charanam 2

Kusamal idaiyan kaik-kodariyal vettak-kuttattil oruvan pitta peya enat-titta

visi madurai maran pirambal adikka anda velai yarai ninaindiro ayya oru

Charanam 3

Shilamilladoru pen kariyumizhalacce serndavalum talai midera elidaip-pocce

balakrsnan idaip-parkkum padiyacce pal arugilenganum parkkil iduve pecce


O Lord! Had you been endowed with Father and Mother (who bore You), would You have been subjected to these disgraces?

O Handsome Lord of cidambara! Had you been endowed with Father and Mother who bore You laboriously and brought up with pride, would You have been subjected to these disgraces?

While somebody pelts a stone at You, while someone else, to the horripilation, kicks You with a cappal, another one strikes with a bow called gANDiva, yet another, unflinchingly, cuts you with his hand-axe, somebody from the crowd abuses you ‘mad’ and ‘ghost’ and the King of madurA beats you flinging a cane – O Lord, prey tell me, whom did you think of at those times?

gANDIva – arjuna – http://www.shaivam.org/siddhanta/makira.html
kicking – kaNNappa – http://www.shaivam.org/nakannap.html
caning – building a bund for the flooded vaigai river (tiruviLaiyADal purANaM).

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.