Main Menu

Tara Ashtakam (तर अष्टकं)

Pending Author Information

Ashtakam: Tara Ashtakam

Verses: 11

Stuti: About Durga Devi.

Language: Sankrit

 

 

Recitals


Awaiting Contribution

Hide the Content

This Ashtakam was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenience1. मथर नील श्ररस्वथि प्रनमथं सोउभग्य संपातः प्रधे,
प्रथ्या लीद पद स्थिथे शिव ह्रुधि स्मेरण नंभोरुहे,
फुल्लेन्धीवर लोचन त्रय यूथे कर्थ्री कपलोथ्फले,
गद्गन्जाध धथी थ्वमेव सरणं, ठ्वाम् एअस्वरीम् अस्रये.

2. वचमीस्वरि, भक्था कल्प लथिके, सर्वार्थ सिधि प्रधे,
गध्य प्राकृथ पाध्य जथ रचना सर्वस्व सिधि प्रधे,
नीलेन्धिवर लोचन त्रय यूथे, कारुण्य वरनिधे,
श्रौउभग्य अमृथ वर्षणेन क्कृपया सिञ्च थ्वमस्म दृसं.

3. सर्वे गर्व समूह पूरुथ थानो सर्पधि वेशोज्ज्वले,
व्यग्र थ्वक् परिवीथ सुन्दर कति व्यधूथ गन्दन्गिथे,
साध्या कृथा गलध्रज परिमलन्मुण्ड द्वयी मूर्धज,
ग्रन्धी श्रेणी नृमुण्ड धाम ललिथ भीमे भयं नास्य.

4. मयनङ्ग विकार रूप ललना बिन्द्वर्ध चन्द्रथ्मिके,
हूं फत्कर मयी थ्वमेव सरणं मन्थ्रथ्मिके माद्रुसां,
मूर्थिस्थे जननि थ्रिधम गतिथ स्थूलधि सूक्ष्मा परा,
वेधानं नहि गोचरा कदमपि प्रप्थां थामस्रये.

5. यतः पदंभुजा सेवय सुक्र्थिनो गचन्थि सयुज्यथं,
थस्य स्त्री परमेस्वरि त्रिनयन ब्रमधि संयथ्मन,
संसरंभुधि मज्जने पातु थानुदेवेन्द्र मुख्यान सुरान,
मथ त्वथ् पद देवने हि विमुखो यो मन्धधी सेवाथे.

6. मथ स्थ्वथ् पद पङ्कज द्वय राज मुध्रन्गकोदीरिणा,
स्थेय देवा जयसन्गरे विजयिनो निस्सेशमङ्गे निस्सङ्गे मन्गे कथा,
देवोहं भुवनेनम्य समा इथि स्पर्धां वहन्थं पुरे.
थाथुल्यं नियथं यदा सुर्भेरमे नासं वृजन्थि स्वयम्.

7. ठ्वन्नम स्मरन्तः पलायनपरा दृष्टुं च सक्थ न थेय,
भूथ प्रेथ पिसाच राक्षस गणा यक्षञ्च नागधिपा,
दैथ्य धनव पुन्गवस्च खचरा व्यग्रधिका जन्थवो,
दकिन्य कुपिथ अन्थकस्च मनुजं मथ क्षणं भूथाले.

8. लक्ष्मी सिधा गनञ्च पादुका मुखा सिधिस्थाधा वारिणा,
स्थंबस्चापि रणङ्गने गज गता स्थंभस्थाधा मोहनं,
मथ स्थ्वथ् पद सेवया खलु नृणां सिध्यन्थि थेय थेय गुणा,
कनथि कण्ठ मनो भवस्य भवथि क्षुद्रोऽपि वचस्पथि.

9. थारष्टकमिधं रम्यं भक्थिमान य पदेन नर,
प्रथर मध्यःन काले च सयःन नियथ सुचि

10. लभाथे कविथां दिव्यां सर्व सस्थ्र विदः भवेदः,
लक्क्ष्मी नस्वराम् प्राप्य भुक्थ्व बोगान यधेप्सिथान,

11. कीर्थिं कन्थिं च नैरुज्यं सर्वेषां प्रियथां व्रजेतः,
विख्यथिं चापि लोकेषु प्रप्यन्थे मोक्षमप्नुयतः.

इथि नील थान्थ्रे तरष्टकं संपूर्णं
.


1. మథర్ నీల సరస్వతి ప్రనమతం సౌభాగ్య సంపత్ ప్రదే,
ప్రత్యా లీద పద స్థితే శివ హృది సమీరణ నమ్భోరుహే,
ఫుల్లెన్దీవర లోచన త్రయ యుతే కర్త్రీ కపలోత్ఫలె,
గడ్గంజాద ధతీ త్వమేవ శరణం, త్వం ఎఅస్వరీం అశ్రాయే.

2. వచమీస్వరి, భక్త కల్ప లతికే, సర్వార్థ సిది ప్రదే,
గద్య ప్రాకృత పద్య జత రచనా సర్వస్వ సిది ప్రదే,
నీలేన్దివర లోచన త్రయ యుతే, కారుణ్య వరనిదే,
సౌఉభాగ్య అమృత వర్శనేన క్క్రుపయా సించ త్వమస్మ ద్రుసం.

3. సర్వ్ గర్వ సమూహ పూరుత తానో సర్పది వేశోజ్జ్వలె,
వ్యగ్ర త్వక్ పరివీత సుందర కటి వ్యదూత గందంగితే,
సాధ్య కృత గలద్రాజ పరిమలన్ముండా ద్వయీ మూర్ధజ,
గ్రందీ శ్రేణి నృముండా ధమ లలిత భీమే భయం నసాయ.

4. మయనంగా వికార రూప లలనా బింద్వార్ధ చంద్రత్మికే,
హూం ఫత్కర మాయీ త్వమేవ శరణం మంత్రాత్మికే మాద్రుసాం,
మూర్తిస్తే జనని త్రిధామ గతిత స్తూలది సూక్ష్మా పరా,
వేదానాం నహి గోచరా కదమపి ప్రాప్తం తమాశ్రయే.

5. యత్ పడంభుజ సేవయ సుక్ర్తినో గచంతి సయుజ్యతం,
తస్య స్త్రీ పరమేశ్వరి త్రినయన బ్రమది సంయత్మన,
సంసరంభుది మజ్జనే పటు తనుదేవేంద్ర ముఖ్యాన్ సురాన్,
మత త్వత్ పద దేవనే హాయ్ విముఖో యో మనదదీ సేవతే.

6. మత స్త్వత్ పద పంకజ ద్వయ రాజ ముద్రంగాకోదీరిన,
సతీ దేవా జయసంగరే విజయినో నిస్సేశామంగే నిస్సంగే మంగే కథా,
దేవోహం భువనేనమాయ్ సమ ఇతి స్పర్ధం వహంతం పురే.
తతుల్యం నియతం యద సుర్భేరమే నాసం వ్రుజంతి స్వయం.

7. త్వన్నమ స్మరనాథ్ పలాయనపరా ద్రుష్టుం చ సక్త న థెయ్,
భూత ప్రేత పిసాచ రాక్షస గానా యక్షంచ నాగాదిపా,
దైత్య దానవ పున్గావస్చ ఖచారా వ్యగ్రదికా జన్తవో,
డాకిన్య కుపిత అంతకస్చ మనుజం మత క్షణం భూతలే.

8. లక్ష్మి సిధ గానంచ పాదుక ముఖా సిదిస్తదా వరిన,
స్తంబస్చాపి రానంగానే గజ గతా స్తంభాస్తదా మోహనం,
మత స్త్వత్ పద సేవాయా ఖాలు నృణాం సిధ్యన్తి థెయ్ థెయ్ గునా,
కాంతి కాంత మనో భవస్య భవతి క్షుద్రోపి వాచస్పతి.

9. తరష్టకమిధం రమ్యం భక్తిమాన్ య పాడెన్ నారా,
ప్రాతర్ మధ్యాహ్న కలే చ సాయహ్న నియత సూచి

10. లభతే కవితాం దివ్యం సర్వ శస్త్ర విద్ భవేద్,
లక్క్ష్మీ నస్వరాం ప్రాప్య భుక్త్వా బాగాన్ యదేప్సితాన్,

11. కీర్తిం కాంతిం చ నైరుజ్యం సర్వేషాం ప్రియతాం వ్రజేత్,
విఖ్యతిం చాపి లోకేషు ప్రప్యాన్తే మోక్షమప్నుయత్.

ఇతి నీల తంత్రే తరష్టకం సంపూర్ణం
.


1. மாதர் நீல சரஸ்வதி ப்ரனமதம் சௌபாக்ய சம்பத் பிரதே,
பிரதா லீட பட ஸ்திதே சிவ ஹ்ருதி ச்மேறன நம்ப்ஹோருஹி,
ஹுல்லெந்ட்ஹேவர லோச்சனா திரைய யுதே கர்த்தரீ கபலோத்ப்ஹலே,
கட்கன்சாத ததி த்வமேவ சரணம், த்வாம் ஈச்வரீம் அச்ரையே.

2. வச்சமீச்வரி, பாக்த கல்ப லதிகே, சர்வார்த்த சிதி பிரதே,
கதய ப்ராக்ருத பத்யா சத ரச்சனா சர்வச்வா சிதி பிரதே,
நீலேந்திவர லோச்சனா திரைய யுதே, கருணா வரனிதே,
சொஊபாக்ய அம்ருத வர்ஷநென க்ருபயா சிஞ்ச த்வமச்ம ட்ருசம்.

3. சர்வே கர்வ சமூஹா பூருத தானோ சர்பதி வேஷோஜ்ஜ்வலே,
வயக்ரா தவக் பரிவீத சுந்தர கடி வ்யதூத கண்டங்கிதே,
சத்யா கருத கலாத்ராஜா பரிமலன்முண்ட ட்வஈ மூர்தஜா,
கிராந்தி ஸ்ரேணி நருமுண்ட தம லலிதா பீமே பயம் நசைய.

4. மயானங்க விகார ரூப லலனா பின்ட்வர்த சன்றத்மிகே,
ஹூம் ப்ஹட்கர மாய் த்வமேவ சரணம் மந்த்ரத்மிகே மாட்ருசாம்,
மூர்திச்தே ஜனனி துரிதம கடித ச்தூலதி சூட்சுமா பரா,
வேதானம் நஹி கோச்சரா கடம்பி ப்ரப்தாம் தமஸ்ரையே.

5. யத் படம்புஜா சேவையை சுக்ர்தினோ கசந்தி சயுஜ்யதம்,
தஸ்ய ஸ்திரீ பரமேஸ்வரி த்ரிநயன பிரமாதி சம்யத்மான,
சம்சரம்புதி மச்சானே படு தனுதேவென்ற முக்ஹ்யான் சுறான்,
மத த்வத் பட தேவனே ஹாய் விமுக்ஹோ யோ மந்ததீ செவதே.

6. மத ச்த்வத் பட பங்கஜ த்வய ராஜா முத்ரங்ககொடீறின,
சதி தேவா ஜெயசங்கரே விஜயினோ நிச்செஷமஅங்கே நிச்சங்கே மங்கே கதா,
தேவோஹம் புவநேனமே சம இதி ச்பர்தம் வஹந்தம் புரே.
தத்துல்யம் நியதம் யாத சுர்பிஎரமே நாசம் வ்ருஜந்தி ஸ்வயம்.

7. த்வன்னம்மா ச்மரநாத் பலாயனபரா ட்ருஷ்டும் ச சக்த ந தே,
பூத பிரேத பிச்ச ராக்ஷச கனா யக்ஷஞ்ச நாகதிபா,
தைத்ய தன்வ புங்கவச்ச்ச க்ஹச்சரா வ்யக்ராதிகா ஜன்தவோ,
டகின்ய குபித அந்தகச்ச மனுசம் மத க்ஷணம் போஒதலே.

8. லக்ஷ்மி சித கனஞ்ச படுக்க முக்ஹா சிதிச்ததா வரின,
ச்தம்பச்ச்சபி ரணன்கனே கஜ கடா ச்தம்பாச்ததா மோகனம்,
மத ச்த்வத் பட சேவையா க்ஹலு நருனாம் சித்யந்தி தே தே குணா,
காந்தி கந்த மனோ பாவச்ய பவதி க்ஷுட்ரோபி வாசஸ்பதி.

9. தரஷ்டகமிதம் இமயம் பக்திமான் யா பேடன் நர,
ப்ரதர் மத்யஹ்ன களே ச சயஹ்ன நியத சுசி

10. லபதே கவிதாம் திவ்யம் சர்வ சாஸ்திர வித் பவேத்,
லக்க்ஷ்மீ நச்வராம் பிரபா புக்த்வா போகான் யதேப்சிதான்,

11. கீர்த்திம் காந்திம் ச நைருச்யம் சர்வேஷாம் பரியாதாம் வ்ரஜேத்,
விக்ஹ்யதிம் சபி லோகேஷு ப்ரப்யந்தே மொக்ஷமப்னுயத்.

இதி நீல தந்த்ரே தரஷ்டகம் சம்பூர்ணம்
.


1. Mathar neela Saraswathi pranamatham Soubhagya sampath pradhe,
Prathyaa leeda pada sthithe shiva hrudhi smerana nambhoruhe,
Phullendheevara lochana thraya yuthe karthree kapalothphale,
Gadganjaadha dhathee thwameva saranam , Thwaam easwareem asraye.

2. Vachameeswari , bhaktha kalpa lathike, sarvartha sidhi pradhe,
Gadhya praakrutha padhya Jatha rachanaa sarvaswa sidhi pradhe,
Neelendhivara lochana thraya yuthe, Karunya varanidhe,
Souubhagya amrutha varshanena kkrupayaa sincha thwamasma drusam.

3. Sarve garva samooha poorutha thano sarpadhi veshojjwale,
Vygra thwak pariveetha Sundara kati vyadhootha gandangithe,
Sadhya krutha galadhraja parimalanmunda dwayee moordhaja,
Grandhee sreni nrumunda dhama lalitha bheeme bhayam nasAYA.

4. Mayananga vikara roopa lalanaa bindwardha chandrathmike,
Hoom phatkara mayee thwameva saranam manthrathmike maadrusaam,
Moorthisthe janani thridhama gatitha sthooladhi sookshmaa paraa,
Vedhaanam nahi gocharaa kadamapi prapthaam thamasraye.

5. Yath padambhuja sevaya sukrthino gachanthi sayujyatham,
Thasya sthree parameswari trinayana bramadhi samyathmana,
Samsarambhudhi majjane patu thanudevendra mukhyaan suraan,
Matha twath pada devane hi vimukho yo mandhadhee sevathe.

6. Matha sthwath pada pankaja dwaya raja mudhrangakodeerina,
Sthey devaa jayasangare vijayino nisseshamange nissange mange kathaa,
Devoham bhuvanenamay sama ithi spardham vahantham pure.
Thathulyam niyatham yada surbherame nasam vrujanthi swayam.

7. Thwannama smaranath palaayanaparaa drushtum cha saktha na they,
Bhootha pretha pisacha Rakshasa ganaa yakshancha naagadhipaa,
Daithya dhanava pungavascha khacharaa vyagradhikaa janthavo,
Dakinya kupitha anthakascha manujam matha kshanam bhoothale.

8. Lakshmi sidha ganancha paduka mukhaa sidhisthadhaa varina,
Sthambaschapi ranangane gaja gataa sthambhasthadhaa mohanam,
Matha sthwath pada sevayaa khalu nrunaam sidhyanthi they they gunaa,
Kanthi kantha mano bhavasya bhavathi kshudropi vachaspathi.

9. Tharashtakamidham ramyam bhakthiman ya paden nara,
Prathar madhyahna kale cha Sayahna niyatha suchi

10. Labhathe kavithaam divyaam sarva Sasthra vidh bhavedh,
Lakkshmee naswaraam prapya bhukthwa bogaan yadhepsithaan,

11. Keerthim kanthim cha nairujyam sarveshaam priyathaam vrajeth,
Vikhyathim chapi lokeshu prapyanthe mokshamapnuyath.

Ithi Neela thanthre Tarashtakam sampoornam
.


1. Salutations to mother Saraswathi who is of blue colour, who grants all luck and wealth,
Who sits in the heart of Shiva in prathyaleeda pose, who has a smiling face,
Who has three eyes similar to the fully open blue lotus flowers, who is the one who does,
And who wears skull, lotus and sword, you are my only hope and so I surrender to you, Oh Goddess.

2. Oh goddess of words, wish giving tree to devotees, the giver of all wealth and power,
Who gives ability to create all types of literary works in prose and poems,
Who has three eyes which are like the blue lotus flowers, who is sea of mercy,
Please kindly make me wet with the rain of the nectar of great luck.

3. Goddess of all with a body filled with groups of pride, who shines due to ornaments like snake,
Who decorates her pretty hip with hide of tiger and also ringing bells,
Who gets decorated by the garland made out of tyinn the hairs,
Of two freshly cut blood drenched heads, Oh macro goddess, destroy my fear.

4. Oh goddess who has a form that is the combination of Maya bheeja,
And root letters like “Hum phat”, to me you are the only place of surrender,
Oh mother your body is made of made of the trinity names brahma, Vishnu and shiva,
And even that form of yours is gross, micro and also divine,
And this form is not understood by the Vedas and I surrender to that form which I have got.

5. You are the consort of Lord Parameshwara by serving whose lotus like feet,
Good people attain salvation and who splits in to the forms of Shiva and Brahma,
And he who serves Devendra and others who are not interested in worshipping you,
And spent their time in the sea of materialism is a real fool.

6. Oh mother without any doubt, the devas killed their enemies in war,
Due to the dust of your lotus like pair of feet touching their crowns,
And those devas shine in this world without any equal because of it,
And others destroy themselves thinking that no one is equal to them.

7. Without being even able to see those who meditate on you,
Ghosts, dead souls, devils, groups of Rakshasas, Yakshas, nagas,
Asuras, great dhanavas ,evil spirits who travel in the sky,
Dakinins and the very angry killers run away speedily from them.

8. Oh Goddess, by the service of your feet man as per his desire gets,
Wealth, power to travel in sky, magical powers,
Power to stop water, power to control elephants, attracting the world,
And he gets prettiness of god of love and even a fool gets mastery over knowledge.

11. If a man who is a devotee reads this pretty octet of Tara daily,
After purification in the morning, non and evening,
He would become a divine poet, he would understand all Sasthras,
He would get wealth which is permanent and enjoy all the pleasures he desires.
He would get fame, handsomeness and would be liked by everyone,
And his fame will spread all over the world and at the end he would get salvation.

Thus ends the octet on Tara occurring in Neelathantha.
.

, , , ,

One Response to Tara Ashtakam (तर अष्टकं)

  1. Arya August 8, 2015 at 12:01 pm #

    Namaste,

    Thank you for providing the Ashtakam: Tara Ashtakam. Will you please guide me to a copy of the Sanskrit source from which the contribution came? I seek to know the source (e.g., book, author, website, etc) the sanskrit which is posted here came from, and I would like to read it as well.

    Thank you,

    Arya

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.