Main Menu

Trilokamata nannubrovu(త్రిలోకమాతా నన్నుబ్రోవు)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Pharaj

 

Taanam: Mishra Chapu

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals


Trilokamata Nannubrovu | త్రిలోకమాతా నన్నుబ్రోవు     
Album: Unknown | Voice: M.D. Ramanathan

Trilokamata Nannubrovu | త్రిలోకమాతా నన్నుబ్రోవు     
Album: Unknown | Voice: Unknown


Awaiting Contributions

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

త్రి-లోక మాతా నన్ను బ్రోవు కరుణను
దిన-దినమికను బ్రోవుము అంబా

అనుపల్లవి

విలోకింపుము సదయ నన్ను చల్లని
వీక్షించి క్షణమున కామాక్షి (త్రి-లోక)

చరణం 1

నిన్ను నమ్మియుండగ శ్రమ-పడ వలెనా
నేనెందు గాన దిక్కు నిన్ను వినా
ఘనముగా కోరికల కోరి కోరియేమి
గానక ఖిన్నుడనైతి ధన్యు జేసి (త్రి-లోక)

చరణం 2

జపములెరుగను తపములెరుగను
చపల చిత్తుడను సతతము కృపకు
పాత్రుడను వేడెదను నిను
కీర్తించి ఎట్లైన నీ బిడ్డయని (త్రి-లోక)

చరణం 3

మరువక నిను నే మది తలచగను
మన్నించి వెరవకుమన రాదా
శరణనే సుజనుల పాలి కల్ప వల్లీ
శంకరీ శ్యామ కృష్ణ సోదరీ (త్రి-లోక)


பல்லவி

த்ரி-லோக மாதா நன்னு ப்3ரோவு கருணனு
தி3ன-தி3ன(மி)கனு ப்3ரோவுமு அம்பா3

அனுபல்லவி

விலோகிம்புமு ஸத3ய நன்னு சல்லனி
வீக்ஷிஞ்சி க்ஷணமுன காமாக்ஷி (த்ரி-லோக)

சரணம் 1

நின்னு நம்மி(யு)ண்ட3க3 ஸ்1ரம-பட3 வலெனா
நே(னெ)ந்து3 கா3ன தி3க்கு நின்னு வினா
க4னமுகா3 கோரிகல கோரி கோரி(யே)மி
கா3னக கி2ன்னுட3(னை)தி த4ன்யு ஜேஸி (த்ரி-லோக)

சரணம் 2

ஜபமு(லெ)ருக3னு தபமு(லெ)ருக3னு
சபல சித்துட3னு ஸததமு க்ரு2பகு
பாத்ரு(ட3)னு வேடெ3த3னு நினு
கீர்திஞ்சி எட்லைன நீ பி3ட்3ட3(ய)னி (த்ரி-லோக)

சரணம் 3

மருவக நினு நே மதி3 தலசக3னு
மன்னிஞ்சி வெரவகு(ம)ன ராதா3
ஸ1ர(ண)னே ஸுஜனுல பாலி கல்ப வல்லீ
ஸ1ங்கரீ ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஸோத3ரீ (த்ரி-லோக)


ಪಲ್ಲವಿ

ತ್ರಿ-ಲೋಕ ಮಾತಾ ನನ್ನು ಬ್ರೋವು ಕರುಣನು
ದಿನ-ದಿನಮಿಕನು ಬ್ರೋವುಮು ಅಂಬಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ವಿಲೋಕಿಂಪುಮು ಸದಯ ನನ್ನು ಚಲ್ಲನಿ
ವೀಕ್ಷಿಂಚಿ ಕ್ಷಣಮುನ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ (ತ್ರಿ-ಲೋಕ)

ಚರಣಂ 1

ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿಯುಂಡಗ ಶ್ರಮ-ಪಡ ವಲೆನಾ
ನೇನೆಂದು ಗಾನ ದಿಕ್ಕು ನಿನ್ನು ವಿನಾ
ಘನಮುಗಾ ಕೋರಿಕಲ ಕೋರಿ ಕೋರಿಯೇಮಿ
ಗಾನಕ ಖಿನ್ನುಡನೈತಿ ಧನ್ಯು ಜೇಸಿ (ತ್ರಿ-ಲೋಕ)

ಚರಣಂ 2

ಜಪಮುಲೆರುಗನು ತಪಮುಲೆರುಗನು
ಚಪಲ ಚಿತ್ತುಡನು ಸತತಮು ಕೃಪಕು
ಪಾತ್ರುಡನು ವೇಡೆದನು ನಿನು
ಕೀರ್ತಿಂಚಿ ಎಟ್ಲೈನ ನೀ ಬಿಡ್ಡಯನಿ (ತ್ರಿ-ಲೋಕ)

ಚರಣಂ 3

ಮರುವಕ ನಿನು ನೇ ಮದಿ ತಲಚಗನು
ಮನ್ನಿಂಚಿ ವೆರವಕುಮನ ರಾದಾ
ಶರಣನೇ ಸುಜನುಲ ಪಾಲಿ ಕಲ್ಪ ವಲ್ಲೀ
ಶಂಕರೀ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರೀ (ತ್ರಿ-ಲೋಕ)


पल्लवि

त्रि-लोक माता नन्नु ब्रोवु करुणनु
दिन-दिन(मि)कनु ब्रोवुमु अम्बा

अनुपल्लवि

विलोकिम्पुमु सदय नन्नु चल्लनि
वीक्षिञ्चि क्षणमुन कामाक्षि (त्रि-लोक)

चरणम् 1

निन्नु नम्मि(यु)ण्डग श्रम-पड वलॆना
ने(नॆ)न्दु गान दिक्कु निन्नु विना
घनमुगा कोरिकल कोरि कोरि(ये)मि
गानक खिन्नुड(नै)ति धन्यु जेसि (त्रि-लोक)

चरणम् 2

जपमु(लॆ)रुगनु तपमु(लॆ)रुगनु
चपल चित्तुडनु सततमु कृपकु
पात्रु(ड)नु वेडॆदनु निनु
कीर्तिञ्चि ऎट्लैन नी बिड्ड(य)नि (त्रि-लोक)

चरणम् 3

मरुवक निनु ने मदि तलचगनु
मन्निञ्चि वॆरवकु(म)न रादा
शर(ण)ने सुजनुल पालि कल्प वल्ली
शङ्करी श्याम कृष्ण सोदरी (त्रि-लोक)


pallavi

1tri-lOka mAtA nannu brOvu karuNanu
dina-dinam(i)kanu brOvumu ambA

anupallavi

vilOkimpumu 2sadaya nannu callani
vIkshinci 3kshaNamuna kAmAkshi (tri-lOka)

caraNam 1

4ninnu nammi(y)uNDaga Srama-paDa valenA
5nEn(e)ndu gAna dikku ninnu vinA
ghanamugA kOrikala kOri kOri(y)Emi
gAnaka 6khinnuDan(ai)ti dhanyu jEsi (tri-lOka)

caraNam 2

japamul(e)ruganu tapamul(e)ruganu
7capala cittuDanu satatamu kRpaku
pAtruD(a)nu vEDedanu ninu
kIrtinci eTlaina nI biDDa(y)ani (tri-lOka)

caraNam 3

maruvaka ninu nE madi talacaganu
manninci veravakum(a)na rAdA
8SaraN(a)nE sujanula pAli 9kalpa vallI
SankarI 10SyAma kRshNa sOdarI (tri-lOka)


പല്ലവി

ത്രി-ലോക മാതാ നന്നു ബ്രോവു കരുണനു
ദിന-ദിനമികനു ബ്രോവുമു അമ്ബാ

അനുപല്ലവി

വിലോകിമ്പുമു സദയ നന്നു ചല്ലനി
വീക്ഷിഞ്ചി ക്ഷണമുന കാമാക്ഷി (ത്രി-ലോക)

ചരണമ് 1

നിന്നു നമ്മിയുണ്ഡഗ ശ്രമ-പഡ വലെനാ
നേനെന്ദു ഗാന ദിക്കു നിന്നു വിനാ
ഘനമുഗാ കോരികല കോരി കോരിയേമി
ഗാനക ഖിന്നുഡനൈതി ധന്യു ജേസി (ത്രി-ലോക)

ചരണമ് 2

ജപമുലെരുഗനു തപമുലെരുഗനു
ചപല ചിത്തുഡനു സതതമു കൃപകു
പാത്രുഡനു വേഡെദനു നിനു
കീര്തിഞ്ചി എട്ലൈന നീ ബിഡ്ഡയനി (ത്രി-ലോക)

ചരണമ് 3

മരുവക നിനു നേ മദി തലചഗനു
മന്നിഞ്ചി വെരവകുമന രാദാ
ശരണനേ സുജനുല പാലി കല്പ വല്ലീ
ശങ്കരീ ശ്യാമ കൃഷ്ണ സോദരീ (ത്രി-ലോക)


Pallavi

O Mother (mAtA) of the three (tri) Worlds (lOka)! Graciously (karuNanu) protect (brOvu) me (nannu). O Mother (ambA)! Please protect (brOvumu) me further (ikanu) everyday (dina-dinamu) (dina-dinamikanu).

Anupallavi

Please look (vilOkimpumu) at me (nannu) kindly (sadaya). O kAmAkshi!
By casting a cool (callani) glance (vIkshinci) at least for a moment (kshaNamuna) (literally in a moment), please protect me graciously.

Charanam

1.While I am (uNDaga) trusting (nammi)(nammiyuNDaga) You (ninnu), is it necessary (valenA) for me to undergo hardship (Srama-paDa)? I (nEnu) do not find (gAna) anywhere (endu ) (nEnendu) refuge (dikku) other than (vinA) You (ninnu).
Even after very sincerely (ghanamugA) entreating You again and again (kOrikala kOri kOri), not finding (gAnaka) any result (Emi) (kOriyEmi), I became (aiti) distressed (khinnuDanu) (khinnuDanaiti).
Please protect me graciously by making (jEsi) me blessed (dhanyu).

2.I do not know (eruganu) japa (japamulu) (japamuleruganu); neither I know (eruganu) penances (tapamulu) (tapamuleruganu). I am fickle (capala) minded (cittuDanu). However, I implored (vEDedanu) by extolling (kIrtinci) You (ninu) that (anu) I am always (satatamu) eligible (pAtruDu) (pAtruDanu) for Your grace (kRpaku).
Considering (ani) me Your (nI) child (biDDa) (biDDayani), please, somehow (eTlaina), protect me graciously.

3.Because I (nE), unforgettingly (maruvaka), contemplated (madi talacaganu) on You (ninu), can’t (rAdA) You forgive (mannici) me and say (ana) ‘fear not’ (veravakumu) (veravakumana)?
O Wish Tree (kalpa vallI) (literally creeper of kalpa vRksha) of (pAli) (literally belonging to) pious people (sujanula) who seek (anE) refuge (SaraNu) (SaraNanE)! O SankarI! O Sister (sOdarI) of vishNu – SyAma kRshNa!
Please protect me graciously.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.