Main Menu

Unna tavuna (ఉన్న తావున)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: ghanTa

talam:tripuTa

8 hanumatODi janya
Aa: S G2 R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Unna tavuna | ఉన్న తావున     
Voice: unknown


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఉన్న తావున-నుండనియ్యదు వాన
ఉరుములైతే వెనక తియ్యదు

Charanams

1.సుడి గాలి1 యోడ జుట్టి2
వడి వడిగా వానలైతే కొట్టి (యున్న)

2.ఓడలో రంధ్రము కలిగేయీ
వనితల-కెవ్వరు సలిగ3

3.కనులకెందు కాన రాదు
గతి4 కాళింది5 మనకిక మీదు (యున్న)

4.మతి పోవు దారి జనిరమ్మా6 అపుడే
మదమింప7 వలదంటినమ్మా (ఉన్న)

5.మనమొక్కచో8 కూడ రాదు
ప్రళయ మననిదిగా వేరు లేదు

6.రాజ వదనలు రారమ్మా త్యాగ-
రాజ సఖుని జూడరమ్మా (ఉన్న)

Variations

In some books, Charana 1 is given as Anupallavi.
1సుడి గాలి – సూటి గాలి: సుడి గాలి – is appropriate.
2ఓడ జుట్టి వడి వడిగా వానలైతే– ఓడ జుట్టి వడిగా వానలైతే – ఓడ జుట్టి జుట్టి వడి వానలైతే
3సలిగ – సలిగె – సలిగ – is appropriate.
6జనిరమ్మా – పోయిరమ్మా
7మదమింప వలదంటినమ్మా – మదమింత వద్దంటినమ్మా

.


Pallavi

உன்ன தாவுன-நுண்ட3னிய்யது3 வான
உருமுலைதே வெனக திய்யது3

Charanams

1.ஸுடி3 கா3லி1 யோட3 ஜுட்டி2
வடி3 வடி3கா3 வானலைதே கொட்டி (யுன்ன)

2.ஓட3லோ ரந்த்4ரமு கலிகே3யீ
வனிதல-கெவ்வரு ஸலிக33

3.கனுலகெந்து3 கான ராது3
க3தி4 காளிந்தி35 மனகிக மீது3 (யுன்ன)

4.மதி போவு தா3ரி ஜனிரம்மா6 அபுடே3
மத3மிம்ப7 வலத3ண்டினம்மா (உன்ன)

5.மனமொக்கசோ8 கூட3 ராது3
ப்ரளய மனனிதி3கா3 வேரு லேது3

6.ராஜ வத3னலு ராரம்மா த்யாக3-
ராஜ ஸகு2னி ஜூட3ரம்மா (உன்ன)

Variations

In some books, Charana 1 is given as Anupallavi.
1ஸுடி3 கா3லி – ஸூடி கா3லி: ஸுடி3 கா3லி – is appropriate.
2ஓட3 ஜுட்டி வடி3 வடி3கா3 வானலைதே– ஓட3 ஜுட்டி வடி3கா3 வானலைதே – ஓட3 ஜுட்டி ஜுட்டி வடி3 வானலைதே
3ஸலிக3 – ஸலிகெ3 – ஸலிக3 – is appropriate.
6ஜனிரம்மா – போயிரம்மா
7மத3மிம்ப வலத3ண்டினம்மா – மத3மிந்த வத்3த3ண்டினம்மா
.


Pallavi

ಉನ್ನ ತಾವುನ-ನುಂಡನಿಯ್ಯದು ವಾನ
ಉರುಮುಲೈತೇ ವೆನಕ ತಿಯ್ಯದು

Charanams

1.ಸುಡಿ ಗಾಲಿ1 ಯೋಡ ಜುಟ್ಟಿ2
ವಡಿ ವಡಿಗಾ ವಾನಲೈತೇ ಕೊಟ್ಟಿ (ಯುನ್ನ)

2.ಓಡಲೋ ರಂಧ್ರಮು ಕಲಿಗೇಯೀ
ವನಿತಲ-ಕೆವ್ವರು ಸಲಿಗ3

3.ಕನುಲಕೆಂದು ಕಾನ ರಾದು
ಗತಿ4 ಕಾಳಿಂದಿ5 ಮನಕಿಕ ಮೀದು (ಯುನ್ನ)

4.ಮತಿ ಪೋವು ದಾರಿ ಜನಿರಮ್ಮಾ6 ಅಪುಡೇ
ಮದಮಿಂಪ7 ವಲದಂಟಿನಮ್ಮಾ (ಉನ್ನ)

5.ಮನಮೊಕ್ಕಚೋ8 ಕೂಡ ರಾದು
ಪ್ರಳಯ ಮನನಿದಿಗಾ ವೇರು ಲೇದು

6.ರಾಜ ವದನಲು ರಾರಮ್ಮಾ ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜ ಸಖುನಿ ಜೂಡರಮ್ಮಾ (ಉನ್ನ)

Variations

In some books, Charana 1 is given as Anupallavi.
1ಸುಡಿ ಗಾಲಿ – ಸೂಟಿ ಗಾಲಿ: ಸುಡಿ ಗಾಲಿ – is appropriate.
2ಓಡ ಜುಟ್ಟಿ ವಡಿ ವಡಿಗಾ ವಾನಲೈತೇ– ಓಡ ಜುಟ್ಟಿ ವಡಿಗಾ ವಾನಲೈತೇ – ಓಡ ಜುಟ್ಟಿ ಜುಟ್ಟಿ ವಡಿ ವಾನಲೈತೇ
3ಸಲಿಗ – ಸಲಿಗೆ – ಸಲಿಗ – is appropriate.
6ಜನಿರಮ್ಮಾ – ಪೋಯಿರಮ್ಮಾ
7ಮದಮಿಂಪ ವಲದಂಟಿನಮ್ಮಾ – ಮದಮಿಂತ ವದ್ದಂಟಿನಮ್ಮಾ
.


Pallavi

उन्न तावुन-नुण्डनिय्यदु वान
उरुमुलैते वॆनक तिय्यदु

Charanams

1.सुडि गालि1 योड जुट्टि2
वडि वडिगा वानलैते कॊट्टि (युन्न)

2.ओडलो रन्ध्रमु कलिगेयी
वनितल-कॆव्वरु सलिग3

3.कनुलकॆन्दु कान रादु
गति4 काळिन्दि5 मनकिक मीदु (युन्न)

4.मति पोवु दारि जनिरम्मा6 अपुडे
मदमिम्प7 वलदण्टिनम्मा (उन्न)

5.मनमॊक्कचो8 कूड रादु
प्रळय मननिदिगा वेरु लेदु

6.राज वदनलु रारम्मा त्याग-
राज सखुनि जूडरम्मा (उन्न)

Variations

In some books, Charana 1 is given as Anupallavi.
1सुडि गालि – सूटि गालि: सुडि गालि – is appropriate.
2ओड जुट्टि वडि वडिगा वानलैते– ओड जुट्टि वडिगा वानलैते – ओड जुट्टि जुट्टि वडि वानलैते
3सलिग – सलिगॆ – सलिग – is appropriate.
6जनिरम्मा – पोयिरम्मा
7मदमिम्प वलदण्टिनम्मा – मदमिन्त वद्दण्टिनम्मा
.


Pallavi

unna tāvuna-nuṇḍaniyyadu vāna
urumulaitē venaka tiyyadu

Charanams

1.suḍi gāli1 yōḍa juṭṭi2
vaḍi vaḍigā vānalaitē koṭṭi (yunna)

2.ōḍalō randhramu kaligēyī
vanitala-kevvaru saliga3

3.kanulakendu kāna rādu
gati4 kāḷindi5 manakika mīdu (yunna)

4.mati pōvu dāri janirammā6 apuḍē
madamimpa7 valadaṇṭinammā (unna)

5.manamokkacō8 kūḍa rādu
praḷaya mananidigā vēru lēdu

6.rāja vadanalu rārammā tyāga-
rāja sakhuni jūḍarammā (unna)

Variations

In some books, Charana 1 is given as Anupallavi.
1suḍi gāli – sūṭi gāli: suḍi gāli – is appropriate.
2ōḍa juṭṭi vaḍi vaḍigā vānalaitē– ōḍa juṭṭi vaḍigā vānalaitē – ōḍa juṭṭi juṭṭi vaḍi vānalaitē
3saliga – salige – saliga – is appropriate.
6janirammā – pōyirammā
7madamimpa valadaṇṭinammā – madaminta vaddaṇṭinammā
.


Pallavi

This rain will not let us remain at this place;
and, the roaring of thunder will not abate.

Charanams

The whirl wind is twirling the boat
and the rain is pouring down very violently.

A fissure has developed in the boat!
Now, who is the refuge for these damsels?

Nothing is visible to the eyes;
and we are doomed in the river Kalindi.

The damsels acted the way their minds dictated;
I told you then itself, ‘it is not appropriate to be conceited’.

We should not gather at one side (in the boat);
this indeed is what dissolution is, nothing else.

O Moon Faced damsels! Come,
look at Krishna, friend of Thyagaraja.
.

, , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.