Main Menu

Varamaina Nethrothsavamunu (వరమైన నేత్రోత్సవమును)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: pharaju

Talam: tripuTa
15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S G3 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Awaiting for contributions.


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

వరమైన నేత్రోత్సవమును కనుగొన
తరణి వెడలె జూడరే

Anupallavi

ధరను విధీంద్రులు కర చామరములం-
ఇరు-గడలను మెరయ
నిరతమునను గగనమున సురుల చేతి
విరుల వాన కురియ (వరమైన)

Charanams

1. పరమ భాగవత చయములు బాగుగ
హరి నామము సేయ
దురమున 1ప్రహ్లాదుడు కనికరమున
హరియని తలపోయ (వరమైన)

2. వారిధి రజు నారద సనకాదులు
సారెకు నుతియింపగ
వారము శ్రీ త్యాగరాజ వరదుడల్ల-
వారల కని బ్రోవగ (వరమైన)

Variations

1ప్రహ్లాదుడు – ప్రహ్లాదు

.


Pallavi

வரமைன நேத்ரோத்ஸவமுனு கனுகொ3ன
தரணி வெட3லெ ஜூட3ரே

Anupallavi

த4ரனு விதீ4ந்த்3ருலு கர சாமரமுலன்-
இரு-க3ட3லனு மெரய
நிரதமுனனு க3க3னமுன ஸுருல சேதி
விருல வான குரிய (வரமைன)

Charanams

1. பரம பா4க3வத சயமுலு பா3கு3க3
ஹரி நாமமு ஸேய
து3ரமுன 1ப்ரஹ்லாது3டு3 கனிகரமுன
ஹரியனி தலபோய (வரமைன)

2. வாரிதி4 ரஜு நாரத3 ஸனகாது3லு
ஸாரெகு நுதியிம்பக3
வாரமு ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ வரது3ட3ல்ல-
வாரல கனி ப்3ரோவக3 (வரமைன)

Variations

1ப்ரஹ்லாது3டு3 – ப்ரஹ்லாது3

.


Pallavi

ವರಮೈನ ನೇತ್ರೋತ್ಸವಮುನು ಕನುಗೊನ
ತರಣಿ ವೆಡಲೆ ಜೂಡರೇ

Anupallavi

ಧರನು ವಿಧೀಂದ್ರುಲು ಕರ ಚಾಮರಮುಲಂ-
ಇರು-ಗಡಲನು ಮೆರಯ
ನಿರತಮುನನು ಗಗನಮುನ ಸುರುಲ ಚೇತಿ
ವಿರುಲ ವಾನ ಕುರಿಯ (ವರಮೈನ)

Charanams

1. ಪರಮ ಭಾಗವತ ಚಯಮುಲು ಬಾಗುಗ
ಹರಿ ನಾಮಮು ಸೇಯ
ದುರಮುನ 1ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡು ಕನಿಕರಮುನ
ಹರಿಯನಿ ತಲಪೋಯ (ವರಮೈನ)

2. ವಾರಿಧಿ ರಜು ನಾರದ ಸನಕಾದುಲು
ಸಾರೆಕು ನುತಿಯಿಂಪಗ
ವಾರಮು ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವರದುಡಲ್ಲ-
ವಾರಲ ಕನಿ ಬ್ರೋವಗ (ವರಮೈನ)

Variations

1ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡು – ಪ್ರಹ್ಲಾದು

.


Pallavi

वरमैन नेत्रोत्सवमुनु कनुगॊन
तरणि वॆडलॆ जूडरे

Anupallavi

धरनु विधीन्द्रुलु कर चामरमुलन्-
इरु-गडलनु मॆरय
निरतमुननु गगनमुन सुरुल चेति
विरुल वान कुरिय (वरमैन)

Charanams

1. परम भागवत चयमुलु बागुग
हरि नाममु सेय
दुरमुन 1प्रह्लादुडु कनिकरमुन
हरियनि तलपोय (वरमैन)

2. वारिधि रजु नारद सनकादुलु
सारॆकु नुतियिम्पग
वारमु श्री त्यागराज वरदुडल्ल-
वारल कनि ब्रोवग (वरमैन)

Variations

1प्रह्लादुडु – प्रह्लादु

.


Pallavi

varamaina nētrōtsavamunu kanugona
taraṇi veḍale jūḍarē

Anupallavi

dharanu vidhīndrulu kara cāmaramulan-
iru-gaḍalanu meraya
niratamunanu gaganamuna surula cēti
virula vāna kuriya (varamaina)

Charanams

1. parama bhāgavata cayamulu bāguga
hari nāmamu sēya
duramuna 1prahlāduḍu kanikaramuna
hariyani talapōya (varamaina)

2. vāridhi raju nārada sanakādulu
sāreku nutiyimpaga
vāramu śrī tyāgarāja varaduḍalla-
vārala kani brōvaga (varamaina)

Variations

1prahlāduḍu – prahlādu

.


Pallavi

Behold! The Sun is rising to witness the excellent visual feast.

Anupallavi

On the Earth, as Brahma and Indra, shine on either side of Lord Hari with chowries in their hands, and from the heaven, as there is an unceasing shower of flowers from the hands of celestials, behold! the Sun is rising to witness the excellent visual feast.

Charanam

1. As the supreme devotees nicely chant names of Lord Hari, and as Prahlada quickly meditates lovingly as ‘O Lord Hari’, behold! the Sun is rising to witness the excellent visual feast.

2. As the Lord of Oceans, Narada, Sanaka and others (Sana, Sanaka, Sanatkumara, Sanandana) extol the Lord constantly, and as the Lord Hari – bestower of boons to Thyagaraja – ever graces looking at all of them, behold! the Sun is rising to witness the excellent visual feast.
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.