Main Menu

Varaleela Gaanalola (వరలీల గానలోల)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: shankaraabharaNam

Talam: aadi
29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Varaleela Gaanalola | వరలీల గానలోల     
Voice: M. Balamurali Krishna

Varaleela Gaanalola | వరలీల గానలోల     
Voice: Bombay Sisters

Varaleela Gaanalola | వరలీల గానలోల     
Voice: Prince Rama Varma & Chorus with reference. Source: Youtube

Varaleela Gaanalola | వరలీల గానలోల     
Voice: P.Unnikrishnan


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

వర-లీల గాన-లోల సుర-పాల
సుగుణ-జాల భరిత నీల-గళ హృదాలయ
శ్రుతి-మూల సుకరుణాలవాల పాలయాశు మాం

Charanams

1.సుర వందితాప్త బృంద
వర మందర ధర సుందర కర
కుంద రదనేందు ముఖ సనందన నుత
నంద నందనేందిరా వర

2.ముని చింతనీయ స్వాంత
నరకాంతక నిగమాంత చర
సుకాంత కుశ లవాంతర హిత
దాంత కుజ వసంత
సంతతాంతక స్తుత

3.వర భూష వంశ భూష నత పోషణ
మృదు భాషణ రిపు భీషణ
నర వేష నగ పోషణ
వర శేష భూష తోషితానఘ

4.సుకవీశ హృన్నివేశ జగదీశ
కుభవ పాశ రహిత శ్రీశ
సుర-గణేశ హిత జలేశ శయన
కేశవాశమీశ4 దుర్లభ (వర)

5.రణధీర సర్వ సార
సుకుమార బుధ విహార
దనుజ నీర ధర సమీరణ
కరుణా రస పరిపూర్ణ
జార చోర పాహి మాం

6.నర రక్షక నీరజాక్ష
వర రాక్షస మద శిక్షక
సుర యక్ష సనక ఋక్షపతి
నుతాక్ష హరణ పక్ష
దక్ష శిక్షక ప్రియ

7.రఘు రాజ త్యాగరాజ నుత
రాజ దివస-రాజ నయన భో
జగదవనాజ జనక-రాజ సుతా
విరాజ రాజరాజ పూజిత

.


Pallavi

வர-லீல கா3ன-லோல ஸுர-பால
ஸுகு3ண-ஜால ப4ரித நீல-க3ள ஹ்ருதா3லய
ச்ருதி-மூல ஸுகருணாலவால பாலயாசு மாம்

Charanam

1.ஸுர வந்தி3தாப்த ப்3ருந்த3
வர மந்த3ர த4ர ஸுந்த3ர கர
குந்த3 ரத3னேந்து3 முக2 ஸனந்த3ன நுத
நந்த3 நந்த3னேந்தி3ரா வர

2.முனி சிந்தனீய ஸ்வாந்த
நரகாந்தக நிக3மாந்த சர
ஸுகாந்த குச லவாந்தர ஹித
தா3ந்த குஜ வஸந்த
ஸந்ததாந்தக ஸ்துத

3.வர பூ4ஷ வம்ச பூ4ஷ நத போஷண
ம்ருது3 பா4ஷண ரிபு பீ4ஷண
நர வேஷ நக3 போஷண
வர சேஷ பூ4ஷ தோஷிதானக4

4.ஸுகவீச ஹ்ருன்னிவேச ஜக3தீ3ச
குப4வ பாச ரஹித ஸ்ரீச
ஸுர-க3ணேச ஹித ஜலேச சயன
கேசவாசமீச4 து3ர்லப4 (வர)

5.ரணதீ4ர ஸர்வ ஸார
ஸுகுமார பு3த4 விஹார
த3னுஜ நீர த4ர ஸமீரண
கருணா ரஸ பரிபூர்ண
ஜார சோர பாஹி மாம்

6.நர ரக்ஷக நீரஜாக்ஷ
வர ராக்ஷஸ மத3 சிக்ஷக
ஸுர யக்ஷ ஸனக ருக்ஷபதி
நுதாக்ஷ ஹரண பக்ஷ
த3க்ஷ சிக்ஷக ப்ரிய

7.ரகு4 ராஜ த்யாக3ராஜ நுத
ராஜ தி3வஸ-ராஜ நயன போ4
ஜக3த3வனாஜ ஜனக-ராஜ ஸுதா
விராஜ ராஜராஜ பூஜித

.


Pallavi

ವರ-ಲೀಲ ಗಾನ-ಲೋಲ ಸುರ-ಪಾಲ
ಸುಗುಣ-ಜಾಲ ಭರಿತ ನೀಲ-ಗಳ ಹೃದಾಲಯ
ಶ್ರುತಿ-ಮೂಲ ಸುಕರುಣಾಲವಾಲ ಪಾಲಯಾಶು ಮಾಂ

Charanams
1.ಸುರ ವಂದಿತಾಪ್ತ ಬೃಂದ
ವರ ಮಂದರ ಧರ ಸುಂದರ ಕರ
ಕುಂದ ರದನೇಂದು ಮುಖ ಸನಂದನ ನುತ
ನಂದ ನಂದನೇಂದಿರಾ ವರ

2.ಮುನಿ ಚಿಂತನೀಯ ಸ್ವಾಂತ
ನರಕಾಂತಕ ನಿಗಮಾಂತ ಚರ
ಸುಕಾಂತ ಕುಶ ಲವಾಂತರ ಹಿತ
ದಾಂತ ಕುಜ ವಸಂತ
ಸಂತತಾಂತಕ ಸ್ತುತ

3.ವರ ಭೂಷ ವಂಶ ಭೂಷ ನತ ಪೋಷಣ
ಮೃದು ಭಾಷಣ ರಿಪು ಭೀಷಣ
ನರ ವೇಷ ನಗ ಪೋಷಣ
ವರ ಶೇಷ ಭೂಷ ತೋಷಿತಾನಘ

4.ಸುಕವೀಶ ಹೃನ್ನಿವೇಶ ಜಗದೀಶ
ಕುಭವ ಪಾಶ ರಹಿತ ಶ್ರೀಶ
ಸುರ-ಗಣೇಶ ಹಿತ ಜಲೇಶ ಶಯನ
ಕೇಶವಾಶಮೀಶ4 ದುರ್ಲಭ (ವರ)

5.ರಣಧೀರ ಸರ್ವ ಸಾರ
ಸುಕುಮಾರ ಬುಧ ವಿಹಾರ
ದನುಜ ನೀರ ಧರ ಸಮೀರಣ
ಕರುಣಾ ರಸ ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಜಾರ ಚೋರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ

6.ನರ ರಕ್ಷಕ ನೀರಜಾಕ್ಷ
ವರ ರಾಕ್ಷಸ ಮದ ಶಿಕ್ಷಕ
ಸುರ ಯಕ್ಷ ಸನಕ ಋಕ್ಷಪತಿ
ನುತಾಕ್ಷ ಹರಣ ಪಕ್ಷ
ದಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಿಯ

7.ರಘು ರಾಜ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ
ರಾಜ ದಿವಸ-ರಾಜ ನಯನ ಭೋ
ಜಗದವನಾಜ ಜನಕ-ರಾಜ ಸುತಾ
ವಿರಾಜ ರಾಜರಾಜ ಪೂಜಿತ

.


Pallavi

वर-लील गान-लोल सुर-पाल
सुगुण-जाल भरित नील-गळ हृदालय
श्रुति-मूल सुकरुणालवाल पालयाशु माम्

Charanams
1.सुर वन्दिताप्त बृन्द
वर मन्दर धर सुन्दर कर
कुन्द रदनेन्दु मुख सनन्दन नुत
नन्द नन्दनेन्दिरा वर

2.मुनि चिन्तनीय स्वान्त
नरकान्तक निगमान्त चर
सुकान्त कुश लवान्तर हित
दान्त कुज वसन्त
सन्ततान्तक स्तुत

3.वर भूष वंश भूष नत पोषण
मृदु भाषण रिपु भीषण
नर वेष नग पोषण
वर शेष भूष तोषितानघ

4.सुकवीश हृन्निवेश जगदीश
कुभव पाश रहित श्रीश
सुर-गणेश हित जलेश शयन
केशवाशमीश4 दुर्लभ (वर)

5.रणधीर सर्व सार
सुकुमार बुध विहार
दनुज नीर धर समीरण
करुणा रस परिपूर्ण
जार चोर पाहि माम्

6.नर रक्षक नीरजाक्ष
वर राक्षस मद शिक्षक
सुर यक्ष सनक ऋक्षपति
नुताक्ष हरण पक्ष
दक्ष शिक्षक प्रिय

7.रघु राज त्यागराज नुत
राज दिवस-राज नयन भो
जगदवनाज जनक-राज सुता
विराज राजराज पूजित

.


Pallavi

vara-līla gāna-lōla sura-pāla
suguṇa-jāla bharita nīla-gaḷa hṛdālaya
śruti-mūla sukaruṇālavāla pālayāśu mām

Charanams
1.sura vanditāpta bṛnda
vara mandara dhara sundara kara
kunda radanēndu mukha sanandana nuta
nanda nandanēndirā vara

2.muni cintanīya swānta
narakāntaka nigamānta cara
sukānta kuśa lavāntara hita
dānta kuja vasanta
santatāntaka stuta

3.vara bhūṣa vaṃśa bhūṣa nata pōṣaṇa
mṛdu bhāṣaṇa ripu bhīṣaṇa
nara vēṣa naga pōṣaṇa
vara śēṣa bhūṣa tōṣitānagha

4.sukavīśa hṛnnivēśa jagadīśa
kubhava pāśa rahita śrīśa
sura-gaṇēśa hita jalēśa śayana
kēśavāśamīśa4 durlabha (vara)

5.raṇadhīra sarva sāra
sukumāra budha vihāra
danuja nīra dhara samīraṇa
karuṇā rasa paripūrṇa
jāra cōra pāhi mām

6.nara rakṣaka nīrajākṣa
vara rākṣasa mada śikṣaka
sura yakṣa sanaka ṛkṣapati
nutākṣa haraṇa pakṣa
dakṣa śikṣaka priya

7.raghu rāja tyāgarāja nuta
rāja divasa-rāja nayana bhō
jagadavanāja janaka-rāja sutā
virāja rājarāja pūjita

.


Pallavi

Lord of great sports! Enjoyer of music! O Protector of celestials!
One brimming with various virtues! One abiding in the blue throated (Siva’s) heart!
O root of the Vedas! Most Merciful! Protect me quickly.

Charanam

1.One worshipped by celestials! One having numerous friends!
One who bore Mt. Mandara1! One with beautiful hands
And jasmine-teeth! O Moon-faced! One praised by Sanandana2!
O Son of Nanda! O Consort of Lakshmi!

2.One meditated in the sages’ hearts!
Slayer of Narakasura! One found in Vedanta!
Most handsome! Munificent to Kusa-Lava’s hearts!
One who, to the ascetics, is like spring to the trees!
One ever-worshipped by Yama!

3.One wearing splendid ornaments! O adornment of the dynasty! O Nourisher of supplicators!
One soft of speech! Terror of enemies!
Lord who assumed a mortal form! Nourisher of snakes3!
Lord adored by Siva! O Sinless One!

4.One who resides in the great poet’s (Valmiki’s) heart! O Lord of the Universe!
One bereft of evil worldly bindings! O Consort of Lakshmi!
O benefactor of Indra! O Lord reclining in the Ocean!
Kesava, difficult to attain by the uncalm!

5.Dauntless in battle! O essence of everything!
Tender one! Lord who abides in the hearts of the wise!
O wind which drives away the asura-clouds!
One brimming with the juice of Mercy!
O paramour (of Gopis)! O thief (of butter)! Protect me.

6.O Protector of humans! O Lotus Eyed!
One who punished demons for their arrogance!
Lord praised by celestials, yakshas, Sage Sanaka and Jambavan!
One favourable to Anjaneya (slayer of Aksha)!
One dear to Siva (who punished Daksha)!

7.O King of Raghu dynasty! One praised by this Thyagaraja!
Moon-Sun eyed!
O Protector of the Universe! Unborn! O Lord worshipped by
Sita, Garuda and Emperors!
.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.