Main Menu

Varam Onru Tandarulvaay (வரம் ஒன்று தந்தருள்வாய்)

Murugan

Composer: Oottukkadu Venkata Kavi(Oottukkadu Venkata Kavi ஊத்துக்காடு வேங்கட கவி) , He was born in about the year 1700 in Needamangalam to Muthukrishna Iyer. One of his descendants was Needamangalam Krishnamurthi Bhagavathar. His gurus were Needamangalam Rajah Bhagavathar and he founded the Rudrapasupathi Pillai sishya parampara. He composed many kritis in Sanskrit and Tamil, mainly on Lord Krishna. His songs were known to often exclude the name of the deity in favor of description. He died in 1765 in his hometown, Needamangalam. More...

Ragam: shanmugapriya

56 shanmugapriyaa mela
Aa: S R2 G2 M2 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M2 G2 R2 S

Talam: aadi
Language: Tamil (டமில்)

Recitals


Awaiting Contribution.

Awaiting Contribution
.

This Krithi was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenienceபல்லவி

வரம் ஒன்ரு டன்டருள்வாஇ வடிவேலா (2)
என்கல் மரகட மயிலேரும் ஆருமுக வடிவேலா
(வரம்)

அனுபல்லவி

பரம் என்ர ஷொல்லுக்கொரு பொருளே பரட்டில் பரம் என்ரு ஷொல்லுக்கொரு பொருலே
இளம் பக்கைக்கும் இக்கைக்கும் னடுப்பொருளே பல பொருள் கேட்டுனை
அடு இடு எனாடு பட்டென்ரு ஒரு பொருள் கேட்டிடுவேன் அன்ட
(வரம்)

கரநம்

பொன்னும் மநியும் என்டன் புட்தியிலே பட்டவை புளிட்டு புளிட்டு போக்கெ
ஏனென்ரால் உன்டன் புன்னகை முகம் கந்டடால் ஆக்கே
இன்னும் உலகமுரும் இன்பம் என்ரவை எப்படியோ மரன்டு போக்கே
ஏனென்ரால் உன் ஏருமயில் னடம் கந்டடாலாக்கே
முன்னும் மனம் உருக முருகா என்ரு மோஹமீரிட்-டலை
ஷுட்ரலாக்கே ஷொல்ல வன்ட மொழி கூட மரன்டு டான் போக்கே
பொன்னார் மேனியன் காடில் ஷொன்னாயே (ஏடோ) அன்டரன்கம் போடும் என்ரு
கேட்கவும் ஆஷை அக்கே

மத்யம காலம்

புனிடமான அருபடை வீடுடையாஇ புக்ஹும் மடக்களிரி னடையுடையாஇ
இனிட்ட னரு வைன்கலவை அடனிலும் இனிட்ட-டினையினைக்-குவையுடையாஇ
எனக்கும் ஒரு படம் டன்டருள மநமநக்க வருட டமிழருளுடையாஇ
அன்னையினும் ஷிரன்டடான அருளொடு னிரைன்டடான ஆருமுக வடிவேலா
(வரம்)


పల్లవి

వరం ఒన్రు తందరుళ్వాఇ వడివేలా (2)
ఎంగల్ మరకత మయిలేరుం ఆరుముఖ వడివేలా
(వరం)

అనుపల్లవి

పరం ఎన్ర షొల్లుక్కొరు పొరుళే పరత్తిల్ పరం ఎన్రు షొల్లుక్కొరు పొరులే
ఇళం పచ్చైక్కుం ఇచ్చైక్కుం నడుప్పొరుళే పల పొరుళ్ కేట్టునై
అదు ఇదు ఎనాదు పట్టెన్రు ఒరు పొరుళ్ కేట్టిడువేన్ అంద
(వరం)

చరణం

పొన్నుం మణియుం ఎందన్ బుద్ధియిలే పట్టవై పుళిత్తు పుళిత్తు పోచ్చె
ఏనెన్రాల్ ఉందన్ పున్నగై ముఖం కణ్దదాల్ ఆచ్చే
ఇన్నుం ఉలగమురుం ఇంబం ఎన్రవై ఎప్పడియో మరందు పోచ్చే
ఏనెన్రాల్ ఉన్ ఏరుమయిల్ నటం కణ్డదాలాచ్చే
మున్నుం మనం ఉరుగ మురుగా ఎన్రు మోహమీరిత్-తలై
షుట్రలాచ్చే షొల్ల వంద మొజ్హి కూడ మరందు తాన్ పోచ్చే
పొన్నార్ మేనియన్ కాదిల్ షొన్నాయే (ఏదో) అంతరంగం పోదుం ఎన్రు
కేట్కవుం ఆషై అచ్చే

మధ్యమ కాలం

పునితమాన అరుపడై వీడుడైయాఇ పుఘుం మదక్కళిరి నడైయుడైయాఇ
ఇనిత్త నరు వైంకలవై అదనిలుం ఇనిత్త-దినైయినైచ్-చువైయుడైయాఇ
ఎనక్కుం ఒరు పదం తందరుళ మణమణక్క వరుద తమిజ్హరుళుడైయాఇ
అన్నైయినుం షిరందదాన అరుళొడు నిరైందదాన ఆరుముఖ వడివేలా
(వరం)


pallavi

varam onru tandaruLvAi vaDivElA (2)
engal marakata mayilErum Arumukha vaDivElA
(varam)

anupallavi

param enra shollukkoru poruLE parattil param enru shollukkoru porulE
iLam paccaikkum iccaikkum naDupporuLE pala poruL kETTunai
adu idu enAdu paTTenru oru poruL kETTiDuvEn anda
(varam)

caraNam

ponnum maNiyum endan buddhiyilE paTTavai puLittu puLittu pOcce
EnenrAl undan punnagai mukham kaNdadAl AccE
innum ulagamurum inbam enravai eppaDiyO marandu pOccE
EnenrAl un Erumayil naTam kaNDadAlAccE
munnum manam uruga murugA enru mOhamIrit-talai
shuTralAccE sholla vanda mozhi kUDa marandu tAn pOccE
ponnAr mEniyan kAdil shonnAyE (EdO) antarangam pOdum enru
kETkavum Ashai accE

madhyama kaalam

punitamAna arupaDai vIDuDaiyAi pughum madakkaLiri naDaiyuDaiyAi
initta naru vainkalavai adanilum initta-dinaiyinaic-cuvaiyuDaiyAi
enakkum oru padam tandaruLa maNamaNakka varuda tamizharuLuDaiyAi
annaiyinum shirandadAna aruLoDu niraindadAna Arumukha vaDivElA
(varam)


Pallavi

Varam onru tandarulvai vadivela (2)
Engal marakata mayilerum arumukha vadivela
(varam)

Anupallavi

Param enra shollukkoru porule parattil param enru shollukkoru porule
Ilam pachaikkum ichaikkum nadupporule pala porul kettunai
Adu idu enadu pattenru oru porul kettiduven anda
(varam)

Charanam

Ponnum maniyum endan buddhiyile pattavai pulittu pulittu poche
Enenral undan punnagai mukham kandadal ache
Innum ulagamurum inbam enravai eppadiyo marandu poche
Enenral un erumayil natam kandadalache
Munnum manam uruga muruga enru mohamirit-talai
Shutralache sholla vanda mozhi kuda marandu tan poche
Ponnar meniyan kadil shonnaye (edo) antarangam podum enru
ketkavum ashai ache

Madhyama kaalam

Punitamana arupadai vidudaiyai pughum madakkaliri nadaiyudaiyai
Initta naru vainkalavai adanilum initta-dinaiyinaic-cuvaiyudaiyai
Enakkum oru padam tandarula manamanakka varuda tamizharuludaiyai
Annaiyinum shirandadana arulodu niraindadana arumukha vadivela
(varam)

Awaiting Contribution.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.