Main Menu

Vidi Shakraadhulaku (విధి శక్రాదులకు)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: yamunaa kalyaaNi

Talam: roopakam
65 mEcakalyaaNi janya
Aa: S R2 G3 P M2 P D2 S
Av: S D2 P M2 P G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Vidi Shakraadhulaku | విధి శక్రాదులకు     
Voice: S.P Sundareshan


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

విధి శక్రాదులకు దొరకునా ఇటువంటి
సన్నిధి వేడుక జూతాము రారే

Anupallavi

సుధీ జన రక్షకి ధర్ం-
ఆంబుధి శాయి సేవ జూడ (విధి)

Charanam

1. ఉడు-పతి ముఖులెల్ల వరుసగా బిరుదులను పట్టి
అడుగడుగు జయ జయమఅనగా ఆ వేల్పుల వెల
పడుచులు నిజ నాట్యమాడగా ఆ సమయమున పసిడి
సుమ వర్షము కురియగ వడి వడిగామర కోటులు
తడబడ భూమిని దండములిడగా
సంతోషమునను కడ-కంటిని జూచు సొగసు (విధి)

2. శ్రీ రమణిని జూచి పల్కగ నవ రత్నాల
హారపు సరులల్లాడగ ఆ మొలక నగవు
గౌరవమంతటను మెరయగనా వేళ సనక
నారదాదులెల్ల పొగడగా కీరమునను పూని సరిగ
చీర కాంతి మెరయగా శృంగారి కొలువుయుండు
శుక్ర వారపు సొగసెల్ల జూడ (విధి)

3. తరుణారుణ వదన కమలిని అత్యంతమైన
కరుణా రస పూర్ణ నేత్రిని శ్రీ పంచ నద
పురమున నెలకొన్న తల్లిని శ్రీ త్యాగరాజ
పరిపాలిని సర్వ రూపిణి శరణాగత వత్సలిని
వర మణులు ధగ ధగయని
మెరయు కంకణ యుత కర పర దేవిని సేవింప (విధి)

.


Pallavi

விதி4 சக்ராது3லகு தொ3ரகுனா இடுவண்டி
ஸன்னிதி4 வேடு3க ஜூதாமு ராரே

Anupallavi

ஸுதீ4 ஜன ரக்ஷகி த4ர்ம்-
ஆம்பு3தி4 சாயி ஸேவ ஜூட3 (விதி4)

Charanam

1. உடு3-பதி முகு2லெல்ல வருஸகா3 பி3ருது3லனு பட்டி
அடு3க3டு3கு3 ஜய ஜயமஅனகா3 ஆ வேல்புல வெல
படு3சுலு நிஜ நாட்யமாட3கா3 ஆ ஸமயமுன பஸிடி3
ஸும வர்ஷமு குரியக3 வடி3 வடி3கா3மர கோடுலு
தட3ப3ட3 பூ4மினி த3ண்ட3முலிட3கா3
ஸந்தோஷமுனனு கட3-கண்டினி ஜூசு ஸொக3ஸு (விதி4)

2. ஸ்ரீ ரமணினி ஜூசி பல்கக3 நவ ரத்னால
ஹாரபு ஸருலல்லாட3க3 ஆ மொலக நக3வு
கௌ3ரவமந்தடனு மெரயக3னா வேள ஸனக
நாரதா3து3லெல்ல பொக3ட3கா3 கீரமுனனு பூனி ஸரிக3
சீர காந்தி மெரயகா3 ச்ருங்கா3ரி கொலுவுயுண்டு3
சுக்ர வாரபு ஸொக3ஸெல்ல ஜூட3 (விதி4)

3. தருணாருண வத3ன கமலினி அத்யந்தமைன
கருணா ரஸ பூர்ண நேத்ரினி ஸ்ரீ பஞ்ச நத3
புரமுன நெலகொன்ன தல்லினி ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ
பரிபாலினி ஸர்வ ரூபிணி சரணாக3த வத்ஸலினி
வர மணுலு த4க3 த4க3யனி
மெரயு கங்கண யுத கர பர தே3வினி ஸேவிம்ப (விதி4)

.


Pallavi

ವಿಧಿ ಶಕ್ರಾದುಲಕು ದೊರಕುನಾ ಇಟುವಂಟಿ
ಸನ್ನಿಧಿ ವೇಡುಕ ಜೂತಾಮು ರಾರೇ

Anupallavi

ಸುಧೀ ಜನ ರಕ್ಷಕಿ ಧರ್ಂ-
ಆಂಬುಧಿ ಶಾಯಿ ಸೇವ ಜೂಡ (ವಿಧಿ)

Charanam

1. ಉಡು-ಪತಿ ಮುಖುಲೆಲ್ಲ ವರುಸಗಾ ಬಿರುದುಲನು ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗಡುಗು ಜಯ ಜಯಮಅನಗಾ ಆ ವೇಲ್ಪುಲ ವೆಲ
ಪಡುಚುಲು ನಿಜ ನಾಟ್ಯಮಾಡಗಾ ಆ ಸಮಯಮುನ ಪಸಿಡಿ
ಸುಮ ವರ್ಷಮು ಕುರಿಯಗ ವಡಿ ವಡಿಗಾಮರ ಕೋಟುಲು
ತಡಬಡ ಭೂಮಿನಿ ದಂಡಮುಲಿಡಗಾ
ಸಂತೋಷಮುನನು ಕಡ-ಕಂಟಿನಿ ಜೂಚು ಸೊಗಸು (ವಿಧಿ)

2. ಶ್ರೀ ರಮಣಿನಿ ಜೂಚಿ ಪಲ್ಕಗ ನವ ರತ್ನಾಲ
ಹಾರಪು ಸರುಲಲ್ಲಾಡಗ ಆ ಮೊಲಕ ನಗವು
ಗೌರವಮಂತಟನು ಮೆರಯಗನಾ ವೇಳ ಸನಕ
ನಾರದಾದುಲೆಲ್ಲ ಪೊಗಡಗಾ ಕೀರಮುನನು ಪೂನಿ ಸರಿಗ
ಚೀರ ಕಾಂತಿ ಮೆರಯಗಾ ಶೃಂಗಾರಿ ಕೊಲುವುಯುಂಡು
ಶುಕ್ರ ವಾರಪು ಸೊಗಸೆಲ್ಲ ಜೂಡ (ವಿಧಿ)

3. ತರುಣಾರುಣ ವದನ ಕಮಲಿನಿ ಅತ್ಯಂತಮೈನ
ಕರುಣಾ ರಸ ಪೂರ್ಣ ನೇತ್ರಿನಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚ ನದ
ಪುರಮುನ ನೆಲಕೊನ್ನ ತಲ್ಲಿನಿ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ
ಪರಿಪಾಲಿನಿ ಸರ್ವ ರೂಪಿಣಿ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಿನಿ
ವರ ಮಣುಲು ಧಗ ಧಗಯನಿ
ಮೆರಯು ಕಂಕಣ ಯುತ ಕರ ಪರ ದೇವಿನಿ ಸೇವಿಂಪ (ವಿಧಿ)

.


Pallavi

विधि शक्रादुलकु दॊरकुना इटुवण्टि
सन्निधि वेडुक जूतामु रारे

Anupallavi

सुधी जन रक्षकि धर्म्-
आम्बुधि शायि सेव जूड (विधि)

Charanam

1. उडु-पति मुखुलॆल्ल वरुसगा बिरुदुलनु पट्टि
अडुगडुगु जय जयमअनगा आ वेल्पुल वॆल
पडुचुलु निज नाट्यमाडगा आ समयमुन पसिडि
सुम वर्षमु कुरियग वडि वडिगामर कोटुलु
तडबड भूमिनि दण्डमुलिडगा
सन्तोषमुननु कड-कण्टिनि जूचु सॊगसु (विधि)

2. श्री रमणिनि जूचि पल्कग नव रत्नाल
हारपु सरुलल्लाडग आ मॊलक नगवु
गौरवमन्तटनु मॆरयगना वेळ सनक
नारदादुलॆल्ल पॊगडगा कीरमुननु पूनि सरिग
चीर कान्ति मॆरयगा शृंगारि कॊलुवुयुण्डु
शुक्र वारपु सॊगसॆल्ल जूड (विधि)

3. तरुणारुण वदन कमलिनि अत्यन्तमैन
करुणा रस पूर्ण नेत्रिनि श्री पञ्च नद
पुरमुन नॆलकॊन्न तल्लिनि श्री त्यागराज
परिपालिनि सर्व रूपिणि शरणागत वत्सलिनि
वर मणुलु धग धगयनि
मॆरयु कंकण युत कर पर देविनि सेविम्प (विधि)

.


Pallavi

vidhi śakrādulaku dorakunā iṭuvaṇṭi
sannidhi vēḍuka jūtāmu rārē

Anupallavi

sudhī jana rakṣaki dharm-
āmbudhi śāyi sēva jūḍa (vidhi)

Charanam

1. uḍu-pati mukhulella varusagā birudulanu paṭṭi
aḍugaḍugu jaya jayamaanagā ā vēlpula vela
paḍuculu nija nāṭyamāḍagā ā samayamuna pasiḍi
suma varṣamu kuriyaga vaḍi vaḍigāmara kōṭulu
taḍabaḍa bhūmini daṇḍamuliḍagā
santōṣamunanu kaḍa-kaṇṭini jūcu sogasu (vidhi)

2. śrī ramaṇini jūci palkaga nava ratnāla
hārapu sarulallāḍaga ā molaka nagavu
gauravamantaṭanu merayaganā vēḷa sanaka
nāradādulella pogaḍagā kīramunanu pūni sariga
cīra kānti merayagā śṛṅgāri koluvuyuṇḍu
śukra vārapu sogasella jūḍa (vidhi)

3. taruṇāruṇa vadana kamalini atyantamaina
karuṇā rasa pūrṇa nētrini śrī pañca nada
puramuna nelakonna tallini śrī tyāgarāja
paripālini sarva rūpiṇi śaraṇāgata vatsalini
vara maṇulu dhaga dhagayani
merayu kaṅkaṇa yuta kara para dēvini sēvimpa (vidhi)

.


Pallavi

Is it attainable even for Brahma, Indra and others this kind of holy presence? Come, let us watch the spectacle.

Anupallavi

Is it possible even for Brahma, Indra and others to behold such a service to the Mother – the protector of the wise and the resident of the Ocean of righteous conduct?

Charanam

1. (a) As all the Moon – Lord of stars – Faced women standing in a line, holding medallions, hail victory to the Mother at every step, (b) as those celestial nymphs perform their dance, (c) as golden flowers rain at that time, (d) as the multitude of celestials quickly prostrate on the ground noisily, is it possible even for Brahma, Indra and others to behold such a grandeur of the Mother looking at all of them happily with side glance?

2. (a) As the Mother speaks looking at Lakshmi, Her strings of necklaces of precious stones sway, (b) as that blossoming smile radiates Her venerableness in every aspect, (c) as, at that time, sages Sanaka and Narada and all others extol the Mother, is it possible even for Brahma, Indra and others to behold all such charm of the most lovely Mother being seated in the Court on the occasion of Friday carrying the parrot and the splendour of Her saree with golden threads radiating?

3. Is it possible even for Brahma, Indra and others to worship the Supreme Mother wearing in the hands splendrously radiating bracelets studded with precious stones – (a) whose Lotus face is like the rising Sun, (b) whose eyes are brimming with the nectar of the most intense compassion, (c) the Mother who is abiding in the town of Thiruvaiyaru – five rivers, (d) who is the protector of this Thyagaraja, (e) who shines in and as every form, (f) who is kind towards those who have sought Her refuge?
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.