Main Menu

Vinayaka Vighna

Composer: Muttukumaraswamy (मुत्तुकुमर स्वम्य) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Vega Vahini

 

Taalam: Rupakam

 

Diety: Vinayaka
 

.

Recitals


Vinayaka     
Album: Unknown | Voice: D.K.Jayaraman

Vinayaka     
Album: Unknown | Voice: G.N.Balasubramaniam


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.


వినాయక – రాగం వేగ వాహిని – తాళం రూపకమ్

పల్లవి

వినాయక విఘ్న నాశక మాం తారయ దయా నిధే

అనుపల్లవి

అనాథ రక్షక ఆరూఢ మూషిక
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
దక్ష శిక్షక

చరణమ్

శివ గురు గుహ విధి పూజిత ఆశ్రిత జన పరిపాలక
దేవ రాజ పుర తోషిత వేగ వాహినీ వర్ధిత
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
రవి శశి వహ్ని నేత్ర రతి పతి సన్నుత శుభ గాత్ర
పవనాత్మజానంద-కర రామ మిత్ర వర పవిత్ర

variations:

అనుపల్లవి –
దక్ష శిక్షక –
దక్ష శిక్షక మోదక భక్షక
భక్షక – భక్షణ
చరణమ్ –
పరిపాలక – సంరక్షక
వర్ధిత – వందిత

.

வினாயக – ராகம் வேக வாஹினி – தாளம் ரூபகம்

பல்லவி

வினாயக விக்ன நாஸக
மாம் தாரய தயா நிதே

அனுபல்லவி

அனாத ரக்ஷக ஆரூட மூஷிக
(மத்யம கால ஸாஹித்யம்)
தக்ஷ ஸிக்ஷக

சரணம்

ஸிவ குரு குஹ விதி பூஜித
ஆஸ்ரித ஜன பரிபாலக
தேவ ராஜ புர தோஷித
வேக வாஹினீ வர்தித
(மத்யம கால ஸாஹித்யம்)
ரவி ஸஸி வஹ்னி நேத்ர
ரதி பதி ஸன்னுத ஸுப காத்ர
பவனாத்மஜானந்த-கர
ராம மித்ர வர பவித்ர

variations:

அனுபல்லவி –
தக்ஷ ஸிக்ஷக –
தக்ஷ ஸிக்ஷக மோதக பக்ஷக
பக்ஷக – பக்ஷண
சரணம் –
பரிபாலக – ஸம்ரக்ஷக
வர்தித – வந்தி3த

.

ವಿನಾಯಕ – ರಾಗಂ ವೇಗ ವಾಹಿನಿ – ತಾಳಂ ರೂಪಕಮ್

ಪಲ್ಲವಿ

ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ನಾಶಕ ಮಾಂ ತಾರಯ ದಯಾ ನಿಧೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಆರೂಢ ಮೂಷಿಕ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ದಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕ

ಚರಣಮ್

ಶಿವ ಗುರು ಗುಹ ವಿಧಿ ಪೂಜಿತ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಪರಿಪಾಲಕ
ದೇವ ರಾಜ ಪುರ ತೋಷಿತ ವೇಗ ವಾಹಿನೀ ವರ್ಧಿತ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ರವಿ ಶಶಿ ವಹ್ನಿ ನೇತ್ರ ರತಿ ಪತಿ ಸನ್ನುತ ಶುಭ ಗಾತ್ರ
ಪವನಾತ್ಮಜಾನಂದ-ಕರ ರಾಮ ಮಿತ್ರ ವರ ಪವಿತ್ರ

variations:

ಅನುಪಲ್ಲವಿ –
ದಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕ –
ದಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೋದಕ ಭಕ್ಷಕ
ಭಕ್ಷಕ – ಭಕ್ಷಣ
ಚರಣಮ್ –
ಪರಿಪಾಲಕ – ಸಂರಕ್ಷಕ
ವರ್ಧಿತ – ವಂದಿತ
.

विनायक – रागं वेग वाहिनि – ताळं रूपकम्

पल्लवि

विनायक विघ्न नाशक मां तारय दया निधे

अनुपल्लवि

अनाथ रक्षक आरूढ मूषिक
(मध्यम काल साहित्यम्)
दक्ष शिक्षक

चरणम्

शिव गुरु गुह विधि पूजित आश्रित जन परिपालक
देव राज पुर तोषित वेग वाहिनी वर्धित
(मध्यम काल साहित्यम्)
रवि शशि वह्नि नेत्र रति पति सन्नुत शुभ गात्र
पवनात्मजानन्द-कर राम मित्र वर पवित्र

variations:

अनुपल्लवि –
दक्ष शिक्षक –
दक्ष शिक्षक मोदक भक्षक
भक्षक – भक्षण
चरणम् –
परिपालक – संरक्षक
वर्धित – वन्दित

.

pallavi

vinAyaka vighna nASaka mAM tAraya dayA nidhE

anupallavi

anAtha rakshaka ArUDha mUshika
(madhyama kAla sAhityam)
daksha Sikshaka

caraNam

Siva guru guha vidhi pUjita ASrita jana paripAlaka
dEva rAja pura tOshita vEga vAhinI vardhita
(madhyama kAla sAhityam)
ravi SaSi vahni nEtra rati pati sannuta Subha gAtra
pavanAtmajAnanda-kara rAma mitra vara pavitra

variations

anupallavi –
daksha Sikshaka –
daksha Sikshaka mOdaka bhakshaka
bhakshaka – bhakshaNa
caraNam –
paripAlaka – saMrakshaka
vardhita – vandita

.

വിനായക – രാഗം വേഗ വാഹിനി – താളം രൂപകമ്

പല്ലവി

വിനായക വിഘ്ന നാശക മാം താരയ ദയാ നിധേ

അനുപല്ലവി

അനാഥ രക്ഷക ആരൂഢ മൂഷിക
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ദക്ഷ ശിക്ഷക

ചരണമ്

ശിവ ഗുരു ഗുഹ വിധി പൂജിത ആശ്രിത ജന പരിപാലക
ദേവ രാജ പുര തോഷിത വേഗ വാഹിനീ വര്ധിത
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
രവി ശശി വഹ്നി നേത്ര രതി പതി സന്നുത ശുഭ ഗാത്ര
പവനാത്മജാനന്ദ-കര രാമ മിത്ര വര പവിത്ര

variations:

അനുപല്ലവി –
ദക്ഷ ശിക്ഷക –
ദക്ഷ ശിക്ഷക മോദക ഭക്ഷക
ഭക്ഷക – ഭക്ഷണ
ചരണമ് –
പരിപാലക – സംരക്ഷക
വര്ധിത – വന്ദിത

.

Pallavi :
Vinayaka , the destroyer of obstacles, the ocean of mercy,Protect me.

Anupallavi :
The saviour of the destitiute, the one who rides on a mouse, the one who punished Daksha.

Charanam:
The one worshipped by Shiva, guruguha and Brahma, the one who protects his devotees, the one who brings happiness to DevarajaPura(Kanchipuram) , the one flourished by Vegavahini, the one who has the sun, the moon and fire as his 3 eyes, the one worshipped by cupid, the one who is beautiful, the one who pleases Hanuman, the holy one who is the friend of Rama.

vinAyaka – Lord Ganesha / The one who has no over-lord
vighna – obstacles
nAshaka – destroyer
mAm – me
tAraya – protect
dayA – compassion
nidhi – ocean
anAtha – destitute
rakSaka – protector
ArUdha – mounting
mUSika -a mouse

.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.