Main Menu

Vinnapamaalakimchu Raghuveera (విన్నపమాలకించు రఘువీర)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Vinnapamaalakimchu Raghuveera (విన్నపమాలకించు రఘువీర)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

విన్నపమాలకిఞ్చు రఘువీర నహిప్రతిలోకమన్దు నా
కన్నదురాత్ముడుం బరమ కారుణికోత్తమ వేల్పులన్దు నీ
కన్న మహాత్ముడుం బతిత కల్మషదూరుడు లేడునాకువి
ద్వన్నుత నీవెనాకు గతి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 38 ॥

తాత్పర్యము:
రామా!దయాసముద్రా!నా విన్నప మాలకింపుము.దయాళురలో శ్రేష్ఠుఁడా!ఏ లోకమునందును నా కంటె దుర్మార్గుఁడును,దేవతలలో నీకంటె మహాత్ముఁడును,పతితులైనవారి పాపములకు దవ్వయినవాఁడును లేరు గదా!ఓయి విద్వన్నుతుఁడా!నాకు నీవే దిక్కు.


Poem:

vinnapamālakiñchu raghuvīra nahipratilōkamandu nā
kannadurātmuḍuṃ barama kāruṇikōttama vēlpulandu nī
kanna mahātmuḍuṃ batita kalmaṣadūruḍu lēḍunākuvi
dvannuta nīvenāku gati dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 38 ॥

विन्नपमालकिञ्चु रघुवीर नहिप्रतिलोकमन्दु ना
कन्नदुरात्मुडुं बरम कारुणिकोत्तम वेल्पुलन्दु नी
कन्न महात्मुडुं बतित कल्मषदूरुडु लेडुनाकुवि
द्वन्नुत नीवॆनाकु गति दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 38 ॥

வின்னபமாலகிஞ்சு ரகு⁴வீர நஹிப்ரதிலோகமன்து³ நா
கன்னது³ராத்முடு³ம் ப³ரம காருணிகோத்தம வேல்புலன்து³ நீ
கன்ன மஹாத்முடு³ம் ப³தித கல்மஷதூ³ருடு³ லேடு³னாகுவி
த்³வன்னுத நீவெனாகு க³தி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 38 ॥

ವಿನ್ನಪಮಾಲಕಿಞ್ಚು ರಘುವೀರ ನಹಿಪ್ರತಿಲೋಕಮನ್ದು ನಾ
ಕನ್ನದುರಾತ್ಮುಡುಂ ಬರಮ ಕಾರುಣಿಕೋತ್ತಮ ವೇಲ್ಪುಲನ್ದು ನೀ
ಕನ್ನ ಮಹಾತ್ಮುಡುಂ ಬತಿತ ಕಲ್ಮಷದೂರುಡು ಲೇಡುನಾಕುವಿ
ದ್ವನ್ನುತ ನೀವೆನಾಕು ಗತಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 38 ॥

വിന്നപമാലകിംചു രഘുവീര നഹിപ്രതിലോകമംദു നാ
കന്നദുരാത്മുഡും ബരമ കാരുണികോത്തമ വേല്പുലംദു നീ
കന്ന മഹാത്മുഡും ബതിത കല്മഷദൂരുഡു ലേഡുനാകുവി
ദ്വന്നുത നീവെനാകു ഗതി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 38 ॥

বিন্নপমালকিংচু রঘুবীর নহিপ্রতিলোকমংদু না
কন্নদুরাত্মুডুং বরম কারুণিকোত্তম বেল্পুলংদু নী
কন্ন মহাত্মুডুং বতিত কল্মষদূরুডু লেডুনাকুবি
দ্বন্নুত নীবেনাকু গতি দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 38 ॥

વિન્નપમાલકિંચુ રઘુવીર નહિપ્રતિલોકમંદુ ના
કન્નદુરાત્મુડું બરમ કારુણિકોત્તમ વેલ્પુલંદુ ની
કન્ન મહાત્મુડું બતિત કલ્મષદૂરુડુ લેડુનાકુવિ
દ્વન્નુત નીવેનાકુ ગતિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 38 ॥

ଵିନ୍ନପମାଲକିଂଚୁ ରଘୁଵୀର ନହିପ୍ରତିଲୋକମଂଦୁ ନା
କନ୍ନଦୁରାତ୍ମୁଡୁଂ ବରମ କାରୁଣିକୋତ୍ତମ ଵେଲ୍ପୁଲଂଦୁ ନୀ
କନ୍ନ ମହାତ୍ମୁଡୁଂ ବତିତ କଲ୍ମଷଦୂରୁଡୁ ଲେଡୁନାକୁଵି
ଦ୍ଵନ୍ନୁତ ନୀଵେନାକୁ ଗତି ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 38 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.