Main Menu

Yeppadittaan Yen Ullam (எப்படித்தான் ஏன் உள்ளம்)

lord krishna

Composer: Oottukkadu Venkata Kavi(Oottukkadu Venkata Kavi ஊத்துக்காடு வேங்கட கவி) , He was born in about the year 1700 in Needamangalam to Muthukrishna Iyer. One of his descendants was Needamangalam Krishnamurthi Bhagavathar. His gurus were Needamangalam Rajah Bhagavathar and he founded the Rudrapasupathi Pillai sishya parampara. He composed many kritis in Sanskrit and Tamil, mainly on Lord Krishna. His songs were known to often exclude the name of the deity in favor of description. He died in 1765 in his hometown, Needamangalam. More...

Ragam: neelaambari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 G3 S

Talam: aadi
Language: Tamil (டமில்)

Recitals

Yeppadittaan Yen Ullam | எப்படித்தான் ஏன் உள்ளம்     
Voice: O.S. Arun

Yeppadittaan Yen Ullam | எப்படித்தான் ஏன் உள்ளம்     
Voice: Unknown


Awaiting Contribution.

This Krithi was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenienceபல்லவி

யெப்படிட்டன் யென் உள்ளம் புகுன்டெனை அடிம கொன்டீரோ (ஸ்வாம்ய்)
இஸை டரும் குழலொடு குன்டலம் ஒளிர
இவை டரும் ஸுவையொடு வடினமுரல
(யெப்படி)

அனுபல்லவி

ஒப்புயர் இல்லாட உட்டமனே – ஒரு
உரக னடமாடும் விட்டகனே
உலகிருன்ட வாய் டிரன்டபடியோ
அல்லடு உரலொடு பிநைன்டிர்ருன்டபடியோ
(யெப்படி)

கரநம்

வெளியில் ஸொல்ல மனம் டுள்ளுடே
ஸொல்ல வேநும் வேநும் யென்ட்ர ஆஸை கொள்ளுடே
குளிரொலி முகம் கன்டு னாநி னாநி – உன்
கொஇ மலர் பாடட்டில் யென்னை டள்ளுடே

இனிஒரு உலகம் உனைட்டவிர யெனக்கொரு ஸுகம் இல்லை யெனடன்டவா
டனிஒரு முடி மேல் இள மயிலானடி டரு டோகைஅநிய டன்டவா
உரியேரி களவாடி டோழரொடு உனக் யெனக் கெனட் டின்ட்ரவா
ஊரரியும் முன்பு அன்னையிடம் ஸென்ட்ரு ஒன்ட்ரும் அரியாடு னின்ட்ரவா
(யெப்படி)


పల్లవి

యెప్పడిత్తన్ యెన్ ఉళ్ళం పుగుందెనై అడిమ కొండీరో (స్వామ్య్)
ఇసై తరుం కుజ్హలొడు కుండలం ఒళిర
ఇవై తరుం సువైయొడు వడినమురల
(యెప్పడి)

అనుపల్లవి

ఒప్పుయర్ ఇల్లాద ఉత్తమనే – ఒరు
ఉరగ నడమాడుం విత్తగనే
ఉలగిరుంద వాయ్ తిరందపడియో
అల్లదు ఉరలొడు పిణైందిర్రుందపడియో
(యెప్పడి)

చరణం

వెళియిల్ సొల్ల మనం తుళ్ళుదే
సొల్ల వేణుం వేణుం యెండ్ర ఆసై కొళ్ళుదే
కుళిరొలి ముగం కండు నాణి నాణి – ఉన్
కొఇ మలర్ పాడత్తిల్ యెన్నై తళ్ళుదే

ఇనిఒరు ఉలగం ఉనైత్తవిర యెనక్కొరు సుగం ఇల్లై యెనతందవా
తనిఒరు ముడి మేల్ ఇళ మయిలానది తరు తోగైఅణియ తందవా
ఉరియేరి కళవాడి తోజ్హరొడు ఉనక్ యెనక్ కెనత్ తిండ్రవా
ఊరరియుం ముంబు అన్నైయిడం సెండ్రు ఒండ్రుం అరియాదు నిండ్రవా
(యెప్పడి)


pallavi

yeppaDittan yen uLLam pugundenai aDima konDeerO (swaamy)
isai tarum kuzhaloDu kunDalam oLira
ivai tarum suvaiyoDu vaDinamurala
(yeppaDi)

anupallavi

oppuyar illaada uttamanE – oru
uraga naDamaaDum vittaganE
ulagirunda vaay tirandapaDiyO
alladu uraloDu piNaindirrundapaDiyO
(yeppaDi)

caraNam

veLiyil solla manam tuLLudE
solla vENum vENum yenDra aasai koLLudE
kuLiroli mugam kanDu naaNi naaNi – un
koi malar paaDattil yennai taLLudE

inioru ulagam unaittavira yenakkoru sugam illai yenatandavaa
tanioru muDi mEl iLa mayilaanadi taru tOgaiaNiya tandavaa
uriyEri kaLavaaDi tOzharoDu unak yenak kenat tinDravaa
oorariyum munbu annaiyiDam senDru onDrum ariyaadu ninDravaa
(yeppaDi)


Pallavi

Yeppadittan yen ullam pugundenai adima kondeero (swaamy)
Isai tarum kuzhalodu kundalam olira
Ivai tarum suvaiyodu vadinamurala
(yeppadi)

Anupallavi

Oppuyar illaada uttamane – oru
Uraga nadamaadum vittagane
Ulagirunda vaay tirandapadiyo
Alladu uralodu pinaindirrundapadiyo
(yeppadi)

Charanam

Veliyil solla manam tullude
Solla venum venum yendra aasai kollude
Kuliroli mugam kandu naani naani – un
Koi malar paadattil yennai tallude
Inioru ulagam unaittavira yenakkoru sugam illai yenatandavaa
tanioru mudi mel ila mayilaanadi taru togaianiya tandavaa
uriyeri kalavaadi tozharodu unak yenak kenat tindravaa
oorariyum munbu annaiyidam sendru ondrum ariyaadu nindravaa
(yeppadi)

Awaiting Contribution.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.