Main Menu

Sri Venkateswara Swamy Suprabhatam (श्री वेंकठेश्वारा स्वामी सुप्रभात)

desibantu-balaji-100

Sri Venkateswara swamy suprabhatam was composed around 1430 A.D. by Prativādibhayaṅkara Śrī Anantācārya (also known as Annangaracharyar, and P B Annan), the Rāmānujācārya of Kanchipuram. He was a disciple of Swami Manavala Mamuni, who composed Sri Ranganatha Suprabhatam.

The genre of Suprabhātakāvya traces its origin to a single verse (1.23.2) in the Bālakāṇḍa of Vālmīki’s Rāmāyaṇa, where Viśvāmitra calls out to Rāma to wake up.

Sri Venkateswara Suprabhatam consists of 4 parts:

 1. Sri Venkateswara Suprabhatam
 2. Sri Venkateswara Stothram
 3. Prapatti and
 4. Mangalasasanam.

Lakshmi Narayana deity, Sri-Bhu Devi sametha Padmanabha Swamy deity and 12 divya salagrama silas once worshiped by him are now with Prativada Bhayankaram Raghavacharyulu 15th generation from Sri Annan Swamy. These are now being worshiped daily at Divya Salagrama Kshetram in Vijayawada, Andhra Pradesh.

 1. Sri Venkateswara suprabhatam recited by TTD Archakas 1 of 2     
 2. Sri Venkateswara suprabhatam recited by TTD Archakas 2 of 2     
 3. Sri Venkateswara suprabhatam recited by M.S.Subbalakshmi     
 4. Sri Venkateswara suprabhatam recited by Priya Sisters     

Awaiting for contribution

This Stotra was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenienceकौसल्या सुप्रजाराम पूर्वासन्ध्याप्रवर्ततॆ ।
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम् दैव माह्निकम् ॥

उत्तिष्ठॊत्तिष्ठ गॊविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज ।
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलॊक्यं मङ्गलं कुरु ॥

मातस्समस्त जगतां मधुकैटभारॆः
वक्षॊविहारिणि मनॊहर दिव्यमूर्तॆ ।
श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रिय दानशीलॆ
श्री वॆङ्कटॆश दयितॆ तव सुप्रभातम् ॥

तव सुप्रभातमरविन्द लॊचनॆ
भवतु प्रसन्नमुख चन्द्रमण्डलॆ ।
विधि शङ्करॆन्द्र वनिताभिरर्चितॆ
वृश शैलनाध दयितॆ दयानिधॆ ॥

अत्र्यादि सप्त ऋषयस्समुपास्य सन्ध्यां
आकाश सिन्धु कमलानि मनॊहराणि ।
आदाय पादयुग मर्चयितुं प्रपन्नाः
शॆषाद्रि शॆखर विभॊ तव सुप्रभातम् ॥

पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः
त्रैविक्रमादि चरितं विबुधाः स्तुवन्ति ।
भाषापतिः पठति वासर शुद्धि मारात्
शॆषाद्रि शॆखर विभॊ तव सुप्रभातम् ॥

ईशत्-प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकॆल
पूगद्रुमादि सुमनॊहर पालिकानाम् ।
आवाति मन्दमनिलः सहदिव्य गन्धैः
शॆषाद्रि शॆखर विभॊ तव सुप्रभातम् ॥

उन्मील्यनॆत्र युगमुत्तम पञ्जरस्थाः
पात्रावसिष्ट कदली फल पायसानि ।
भुक्त्वाः सलील मथकॆलि शुकाः पठन्ति
शॆषाद्रि शॆखर विभॊ तव सुप्रभातम् ॥

तन्त्री प्रकर्ष मधुर स्वनया विपञ्च्या
गायत्यनन्त चरितं तव नारदॊ‌உपि ।
भाषा समग्र मसत्-कृतचारु रम्यं
शॆषाद्रि शॆखर विभॊ तव सुप्रभातम् ॥

भृङ्गावली च मकरन्द रसानु विद्ध
झुङ्कारगीत निनदैः सहसॆवनाय ।
निर्यात्युपान्त सरसी कमलॊदरॆभ्यः
शॆषाद्रि शॆखर विभॊ तव सुप्रभातम् ॥

यॊषागणॆन वरदध्नि विमध्यमानॆ
घॊषालयॆषु दधिमन्थन तीव्रघॊषाः ।
रॊषात्कलिं विदधतॆ ककुभश्च कुम्भाः
शॆषाद्रि शॆखर विभॊ तव सुप्रभातम् ॥

पद्मॆशमित्र शतपत्र गतालिवर्गाः
हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्याः ।
भॆरी निनादमिव भिभ्रति तीव्रनादम्
शॆषाद्रि शॆखर विभॊ तव सुप्रभातम् ॥

श्रीमन्नभीष्ट वरदाखिल लॊक बन्धॊ
श्री श्रीनिवास जगदॆक दयैक सिन्धॊ ।
श्री दॆवता गृह भुजान्तर दिव्यमूर्तॆ
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

श्री स्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः
श्रॆयार्थिनॊ हरविरिञ्चि सनन्दनाद्याः ।
द्वारॆ वसन्ति वरनॆत्र हतॊत्त माङ्गाः
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

श्री शॆषशैल गरुडाचल वॆङ्कटाद्रि
नारायणाद्रि वृषभाद्रि वृषाद्रि मुख्याम् ।
आख्यां त्वदीय वसतॆ रनिशं वदन्ति
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

सॆवापराः शिव सुरॆश कृशानुधर्म
रक्षॊम्बुनाध पवमान धनाधि नाथाः ।
बद्धाञ्जलि प्रविलस न्निज शीर्षदॆशाः
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

धाटीषु तॆ विहगराज मृगाधिराज
नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः ।
स्वस्वाधिकार महिमाधिक मर्थयन्तॆ
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

सूर्यॆन्दु भौम बुधवाक्पति काव्यशौरि
स्वर्भानुकॆतु दिविशत्-परिशत्-प्रधानाः ।
त्वद्दासदास चरमावधि दासदासाः
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

तत्-पादधूलि भरित स्पुरितॊत्त माङ्गाः
स्वर्गापवर्ग निरपॆक्ष निजान्तरङ्गाः ।
कल्पागमा कलनया‌உ‌உकुलतां लभन्तॆ
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

त्वद्गॊपुराग्र शिखराणि निरीक्षमाणाः
स्वर्गापवर्ग पदवीं परमां श्रयन्त ।
मर्त्या मनुष्य भुवनॆ मतिमाश्रयन्तॆ
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

श्री भूमिनायक दयादि गुणामृताब्दॆ
दॆवादिदॆव जगदॆक शरण्य मूर्तॆ ।
श्रीमन्ननन्त गरुडादिभि रर्चिताङ्घ्रॆ
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

श्री पद्मनाभ पुरुषॊत्तम वासुदॆव
वैकुण्ठ माधव जनार्दन चक्रपाणॆ ।
श्री वत्स चिह्न शरणागत पारिजात
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

कन्दर्प दर्प हर सुन्दर दिव्य मूर्तॆ
कान्ता कुचाम्बुरुह कुट्मल लॊलदृष्टॆ ।
कल्याण निर्मल गुणाकर दिव्यकीर्तॆ
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

मीनाकृतॆ कमठकॊल नृसिंह वर्णिन्
स्वामिन् परश्वथ तपॊधन रामचन्द्र ।
शॆषांशराम यदुनन्दन कल्कि रूप
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

ऎलालवङ्ग घनसार सुगन्धि तीर्थं
दिव्यं वियत्सरितु हॆमघटॆषु पूर्णम् ।
धृत्वाद्य वैदिक शिखामणयः प्रहृष्टाः
तिष्ठन्ति वॆङ्कटपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

भास्वानुदॆति विकचानि सरॊरुहाणि
सम्पूरयन्ति निनदैः ककुभॊ विहङ्गाः ।
श्रीवैष्णवाः सतत मर्थित मङ्गलास्तॆ
धामाश्रयन्ति तव वॆङ्कट सुप्रभातम् ॥

ब्रह्मादया स्सुरवरा स्समहर्षयस्तॆ
सन्तस्सनन्दन मुखास्त्वथ यॊगिवर्याः ।
धामान्तिकॆ तव हि मङ्गल वस्तु हस्ताः
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

लक्श्मीनिवास निरवद्य गुणैक सिन्धॊ
संसारसागर समुत्तरणैक सॆतॊ ।
वॆदान्त वॆद्य निजवैभव भक्त भॊग्य
श्री वॆङ्कटाचलपतॆ तव सुप्रभातम् ॥

इत्थं वृषाचलपतॆरिह सुप्रभातं
यॆ मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः ।
तॆषां प्रभात समयॆ स्मृतिरङ्गभाजां
प्रज्ञां परार्थ सुलभां परमां प्रसूतॆ ॥

.


కౌసల్యా సుప్రజారామ పూర్వాసంధ్యాప్రవర్తతే |
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యమ్ దైవ మాహ్నికమ్ ||

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ |
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు ||

మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారేః
వక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే |
శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియ దానశీలే
శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతమ్ ||

తవ సుప్రభాతమరవింద లోచనే
భవతు ప్రసన్నముఖ చంద్రమండలే |
విధి శంకరేంద్ర వనితాభిరర్చితే
వృశ శైలనాధ దయితే దయానిధే ||

అత్ర్యాది సప్త ఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాం
ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి |
ఆదాయ పాదయుగ మర్చయితుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ ||

పంచాననాబ్జ భవ షణ్ముఖ వాసవాద్యాః
త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధాః స్తువంతి |
భాషాపతిః పఠతి వాసర శుద్ధి మారాత్
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ ||

ఈశత్-ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ
పూగద్రుమాది సుమనోహర పాలికానామ్ |
ఆవాతి మందమనిలః సహదివ్య గంధైః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ ||

ఉన్మీల్యనేత్ర యుగముత్తమ పంజరస్థాః
పాత్రావసిష్ట కదలీ ఫల పాయసాని |
భుక్త్వాః సలీల మథకేళి శుకాః పఠంతి
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ ||

తంత్రీ ప్రకర్ష మధుర స్వనయా విపంచ్యా
గాయత్యనంత చరితం తవ నారదో‌உపి |
భాషా సమగ్ర మసత్-కృతచారు రమ్యం
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ ||

భృంగావళీ చ మకరంద రసాను విద్ధ
ఝుంకారగీత నినదైః సహసేవనాయ |
నిర్యాత్యుపాంత సరసీ కమలోదరేభ్యః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ ||

యోషాగణేన వరదధ్ని విమధ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్రఘోషాః |
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ ||

పద్మేశమిత్ర శతపత్ర గతాళివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యాః |
భేరీ నినాదమివ భిభ్రతి తీవ్రనాదమ్
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ ||

శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల లోక బంధో
శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో |
శ్రీ దేవతా గృహ భుజాంతర దివ్యమూర్తే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

శ్రీ స్వామి పుష్కరిణికాప్లవ నిర్మలాంగాః
శ్రేయార్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః |
ద్వారే వసంతి వరనేత్ర హతోత్త మాంగాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యామ్ |
ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతే రనిశం వదంతి
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

సేవాపరాః శివ సురేశ కృశానుధర్మ
రక్షోంబునాధ పవమాన ధనాధి నాథాః |
బద్ధాంజలి ప్రవిలస న్నిజ శీర్షదేశాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

ధాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజ
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః |
స్వస్వాధికార మహిమాధిక మర్థయంతే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

సూర్యేందు భౌమ బుధవాక్పతి కావ్యశౌరి
స్వర్భానుకేతు దివిశత్-పరిశత్-ప్రధానాః |
త్వద్దాసదాస చరమావధి దాసదాసాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

తత్-పాదధూళి భరిత స్పురితోత్త మాంగాః
స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగాః |
కల్పాగమా కలనయా‌உకులతాం లభంతే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

త్వద్గోపురాగ్ర శిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గ పదవీం పరమాం శ్రయంత |
మర్త్యా మనుష్య భువనే మతిమాశ్రయంతే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

శ్రీ భూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్దే
దేవాదిదేవ జగదేక శరణ్య మూర్తే |
శ్రీమన్ననంత గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణే |
శ్రీ వత్స చిహ్న శరణాగత పారిజాత
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

కందర్ప దర్ప హర సుందర దివ్య మూర్తే
కాంతా కుచాంబురుహ కుట్మల లోలదృష్టే |
కల్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్యకీర్తే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

మీనాకృతే కమఠకోల నృసింహ వర్ణిన్
స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర |
శేషాంశరామ యదునందన కల్కి రూప
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

ఏలాలవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం
దివ్యం వియత్సరితు హేమఘటేషు పూర్ణమ్ |
ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః
తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః |
శ్రీవైష్ణవాః సతత మర్థిత మంగళాస్తే
ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతమ్ ||

బ్రహ్మాదయా స్సురవరా స్సమహర్షయస్తే
సంతస్సనందన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః |
ధామాంతికే తవ హి మంగళ వస్తు హస్తాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

లక్శ్మీనివాస నిరవద్య గుణైక సింధో
సంసారసాగర సముత్తరణైక సేతో |
వేదాంత వేద్య నిజవైభవ భక్త భోగ్య
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

ఇత్థం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతం
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః |
తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరంగభాజాం
ప్రఙ్ఞాం పరార్థ సులభాం పరమాం ప్రసూతే ||

.

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜாராம பூர்வாஸம்த்யாப்ரவர்ததே |
உத்திஷ்ட னரஶார்தூல கர்தவ்யம் தைவ மாஹ்னிகம் ||

உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கோவிம்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜ |
உத்திஷ்ட கமலாகாம்த த்ரைலோக்யம் மம்களம் குரு ||

மாதஸ்ஸமஸ்த ஜகதாம் மதுகைடபாரேஃ
வக்ஷோவிஹாரிணி மனோஹர திவ்யமூர்தே |
ஶ்ரீஸ்வாமினி ஶ்ரிதஜனப்ரிய தானஶீலே
ஶ்ரீ வேம்கடேஶ தயிதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

தவ ஸுப்ரபாதமரவிம்த லோசனே
பவது ப்ரஸன்னமுக சம்த்ரமம்டலே |
விதி ஶம்கரேம்த்ர வனிதாபிரர்சிதே
வ்றுஶ ஶைலனாத தயிதே தயானிதே ||

அத்ர்யாதி ஸப்த றுஷயஸ்ஸமுபாஸ்ய ஸம்த்யாம்
ஆகாஶ ஸிம்து கமலானி மனோஹராணி |
ஆதாய பாதயுக மர்சயிதும் ப்ரபன்னாஃ
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

பம்சானனாப்ஜ பவ ஷண்முக வாஸவாத்யாஃ
த்ரைவிக்ரமாதி சரிதம் விபுதாஃ ஸ்துவம்தி |
பாஷாபதிஃ படதி வாஸர ஶுத்தி மாராத்
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

ஈஶத்-ப்ரபுல்ல ஸரஸீருஹ னாரிகேள
பூகத்ருமாதி ஸுமனோஹர பாலிகானாம் |
ஆவாதி மம்தமனிலஃ ஸஹதிவ்ய கம்தைஃ
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

உன்மீல்யனேத்ர யுகமுத்தம பம்ஜரஸ்தாஃ
பாத்ராவஸிஷ்ட கதலீ பல பாயஸானி |
புக்த்வாஃ ஸலீல மதகேளி ஶுகாஃ படம்தி
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

தம்த்ரீ ப்ரகர்ஷ மதுர ஸ்வனயா விபம்ச்யா
காயத்யனம்த சரிதம் தவ னாரதோ‌உபி |
பாஷா ஸமக்ர மஸத்-க்றுதசாரு ரம்யம்
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

ப்றும்காவளீ ச மகரம்த ரஸானு வித்த
ஜும்காரகீத னினதைஃ ஸஹஸேவனாய |
னிர்யாத்யுபாம்த ஸரஸீ கமலோதரேப்யஃ
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

யோஷாகணேன வரதத்னி விமத்யமானே
கோஷாலயேஷு ததிமம்தன தீவ்ரகோஷாஃ |
ரோஷாத்கலிம் விதததே ககுபஶ்ச கும்பாஃ
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

பத்மேஶமித்ர ஶதபத்ர கதாளிவர்காஃ
ஹர்தும் ஶ்ரியம் குவலயஸ்ய னிஜாம்கலக்ஷ்ம்யாஃ |
பேரீ னினாதமிவ பிப்ரதி தீவ்ரனாதம்
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

ஶ்ரீமன்னபீஷ்ட வரதாகில லோக பம்தோ
ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ ஜகதேக தயைக ஸிம்தோ |
ஶ்ரீ தேவதா க்றுஹ புஜாம்தர திவ்யமூர்தே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

ஶ்ரீ ஸ்வாமி புஷ்கரிணிகாப்லவ னிர்மலாம்காஃ
ஶ்ரேயார்தினோ ஹரவிரிம்சி ஸனம்தனாத்யாஃ |
த்வாரே வஸம்தி வரனேத்ர ஹதோத்த மாம்காஃ
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

ஶ்ரீ ஶேஷஶைல கருடாசல வேம்கடாத்ரி
னாராயணாத்ரி வ்றுஷபாத்ரி வ்றுஷாத்ரி முக்யாம் |
ஆக்யாம் த்வதீய வஸதே ரனிஶம் வதம்தி
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

ஸேவாபராஃ ஶிவ ஸுரேஶ க்றுஶானுதர்ம
ரக்ஷோம்புனாத பவமான தனாதி னாதாஃ |
பத்தாம்ஜலி ப்ரவிலஸ ன்னிஜ ஶீர்ஷதேஶாஃ
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

தாடீஷு தே விஹகராஜ ம்றுகாதிராஜ
னாகாதிராஜ கஜராஜ ஹயாதிராஜாஃ |
ஸ்வஸ்வாதிகார மஹிமாதிக மர்தயம்தே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

ஸூர்யேம்து பௌம புதவாக்பதி காவ்யஶௌரி
ஸ்வர்பானுகேது திவிஶத்-பரிஶத்-ப்ரதானாஃ |
த்வத்தாஸதாஸ சரமாவதி தாஸதாஸாஃ
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

தத்-பாததூளி பரித ஸ்புரிதோத்த மாம்காஃ
ஸ்வர்காபவர்க னிரபேக்ஷ னிஜாம்தரம்காஃ |
கல்பாகமா கலனயா‌உகுலதாம் லபம்தே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

த்வத்கோபுராக்ர ஶிகராணி னிரீக்ஷமாணாஃ
ஸ்வர்காபவர்க பதவீம் பரமாம் ஶ்ரயம்த |
மர்த்யா மனுஷ்ய புவனே மதிமாஶ்ரயம்தே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

ஶ்ரீ பூமினாயக தயாதி குணாம்றுதாப்தே
தேவாதிதேவ ஜகதேக ஶரண்ய மூர்தே |
ஶ்ரீமன்னனம்த கருடாதிபி ரர்சிதாம்க்ரே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

ஶ்ரீ பத்மனாப புருஷோத்தம வாஸுதேவ
வைகும்ட மாதவ ஜனார்தன சக்ரபாணே |
ஶ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன ஶரணாகத பாரிஜாத
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

கம்தர்ப தர்ப ஹர ஸும்தர திவ்ய மூர்தே
காம்தா குசாம்புருஹ குட்மல லோலத்றுஷ்டே |
கல்யாண னிர்மல குணாகர திவ்யகீர்தே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

மீனாக்றுதே கமடகோல ன்றுஸிம்ஹ வர்ணின்
ஸ்வாமின் பரஶ்வத தபோதன ராமசம்த்ர |
ஶேஷாம்ஶராம யதுனம்தன கல்கி ரூப
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

ஏலாலவம்க கனஸார ஸுகம்தி தீர்தம்
திவ்யம் வியத்ஸரிது ஹேமகடேஷு பூர்ணம் |
த்றுத்வாத்ய வைதிக ஶிகாமணயஃ ப்ரஹ்றுஷ்டாஃ
திஷ்டம்தி வேம்கடபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

பாஸ்வானுதேதி விகசானி ஸரோருஹாணி
ஸம்பூரயம்தி னினதைஃ ககுபோ விஹம்காஃ |
ஶ்ரீவைஷ்ணவாஃ ஸதத மர்தித மம்களாஸ்தே
தாமாஶ்ரயம்தி தவ வேம்கட ஸுப்ரபாதம் ||

ப்ரஹ்மாதயா ஸ்ஸுரவரா ஸ்ஸமஹர்ஷயஸ்தே
ஸம்தஸ்ஸனம்தன முகாஸ்த்வத யோகிவர்யாஃ |
தாமாம்திகே தவ ஹி மம்கள வஸ்து ஹஸ்தாஃ
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

லக்ஶ்மீனிவாஸ னிரவத்ய குணைக ஸிம்தோ
ஸம்ஸாரஸாகர ஸமுத்தரணைக ஸேதோ |
வேதாம்த வேத்ய னிஜவைபவ பக்த போக்ய
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் ||

இத்தம் வ்றுஷாசலபதேரிஹ ஸுப்ரபாதம்
யே மானவாஃ ப்ரதிதினம் படிதும் ப்ரவ்றுத்தாஃ |
தேஷாம் ப்ரபாத ஸமயே ஸ்ம்றுதிரம்கபாஜாம்
ப்ரஜ்ஞாம் பரார்த ஸுலபாம் பரமாம் ப்ரஸூதே ||

.

କୌସଲ୍ୟା ସୁପ୍ରଜାରାମ ପୂର୍ଵାସଂଧ୍ୟାପ୍ରଵର୍ତତେ |
ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ନରଶାର୍ଦୂଲ କର୍ତଵ୍ୟମ ଦୈଵ ମାହ୍ନିକମ ||

ଉତ୍ତିଷ୍ଠୋତ୍ତିଷ୍ଠ ଗୋଵିଂଦ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଗରୁଡଧ୍ଵଜ |
ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କମଲାକାଂତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ମଂଗଳଂ କୁରୁ ||

ମାତସ୍ସମସ୍ତ ଜଗତାଂ ମଧୁକୈଟଭାରେଃ
ଵକ୍ଷୋଵିହାରିଣି ମନୋହର ଦିଵ୍ୟମୂର୍ତେ |
ଶ୍ରୀସ୍ଵାମିନି ଶ୍ରିତଜନପ୍ରିୟ ଦାନଶୀଲେ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ ଦୟିତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମରଵିଂଦ ଲୋଚନେ
ଭଵତୁ ପ୍ରସନ୍ନମୁଖ ଚଂଦ୍ରମଂଡଲେ |
ଵିଧି ଶଂକରେଂଦ୍ର ଵନିତାଭିରର୍ଚିତେ
ଵୃଶ ଶୈଲନାଧ ଦୟିତେ ଦୟାନିଧେ ||

ଅତ୍ର୍ୟାଦି ସପ୍ତ ଋଷୟସ୍ସମୁପାସ୍ୟ ସଂଧ୍ୟାଂ
ଆକାଶ ସିଂଧୁ କମଲାନି ମନୋହରାଣି |
ଆଦାୟ ପାଦୟୁଗ ମର୍ଚୟିତୁଂ ପ୍ରପନ୍ନାଃ
ଶେଷାଦ୍ରି ଶେଖର ଵିଭୋ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ପଂଚାନନାବ୍ଜ ଭଵ ଷଣ୍ମୁଖ ଵାସଵାଦ୍ୟାଃ
ତ୍ରୈଵିକ୍ରମାଦି ଚରିତଂ ଵିବୁଧାଃ ସ୍ତୁଵଂତି |
ଭାଷାପତିଃ ପଠତି ଵାସର ଶୁଦ୍ଧି ମାରାତ
ଶେଷାଦ୍ରି ଶେଖର ଵିଭୋ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଈଶତ-ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସରସୀରୁହ ନାରିକେଳ
ପୂଗଦ୍ରୁମାଦି ସୁମନୋହର ପାଲିକାନାମ |
ଆଵାତି ମଂଦମନିଲଃ ସହଦିଵ୍ୟ ଗଂଧୈଃ
ଶେଷାଦ୍ରି ଶେଖର ଵିଭୋ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଉନ୍ମୀଲ୍ୟନେତ୍ର ୟୁଗମୁତ୍ତମ ପଂଜରସ୍ଥାଃ
ପାତ୍ରାଵସିଷ୍ଟ କଦଲୀ ଫଲ ପାୟସାନି |
ଭୁକ୍ତ୍ଵାଃ ସଲୀଲ ମଥକେଳି ଶୁକାଃ ପଠଂତି
ଶେଷାଦ୍ରି ଶେଖର ଵିଭୋ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ତଂତ୍ରୀ ପ୍ରକର୍ଷ ମଧୁର ସ୍ଵନୟା ଵିପଂଚ୍ୟା
ଗାୟତ୍ୟନଂତ ଚରିତଂ ତଵ ନାରଦୋ‌உପି |
ଭାଷା ସମଗ୍ର ମସତ-କୃତଚାରୁ ରମ୍ୟଂ
ଶେଷାଦ୍ରି ଶେଖର ଵିଭୋ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଭୃଂଗାଵଳୀ ଚ ମକରଂଦ ରସାନୁ ଵିଦ୍ଧ
ଝୁଂକାରଗୀତ ନିନଦୈଃ ସହସେଵନାୟ |
ନିର୍ୟାତ୍ୟୁପାଂତ ସରସୀ କମଲୋଦରେଭ୍ୟଃ
ଶେଷାଦ୍ରି ଶେଖର ଵିଭୋ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ୟୋଷାଗଣେନ ଵରଦଧ୍ନି ଵିମଧ୍ୟମାନେ
ଘୋଷାଲୟେଷୁ ଦଧିମଂଥନ ତୀଵ୍ରଘୋଷାଃ |
ରୋଷାତ୍କଲିଂ ଵିଦଧତେ କକୁଭଶ୍ଚ କୁଂଭାଃ
ଶେଷାଦ୍ରି ଶେଖର ଵିଭୋ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ପଦ୍ମେଶମିତ୍ର ଶତପତ୍ର ଗତାଳିଵର୍ଗାଃ
ହର୍ତୁଂ ଶ୍ରିୟଂ କୁଵଲୟସ୍ୟ ନିଜାଂଗଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଃ |
ଭେରୀ ନିନାଦମିଵ ଭିଭ୍ରତି ତୀଵ୍ରନାଦମ
ଶେଷାଦ୍ରି ଶେଖର ଵିଭୋ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଶ୍ରୀମନ୍ନଭୀଷ୍ଟ ଵରଦାଖିଲ ଲୋକ ବଂଧୋ
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିଵାସ ଜଗଦେକ ଦୟୈକ ସିଂଧୋ |
ଶ୍ରୀ ଦେଵତା ଗୃହ ଭୁଜାଂତର ଦିଵ୍ୟମୂର୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଶ୍ରୀ ସ୍ଵାମି ପୁଷ୍କରିଣିକାପ୍ଲଵ ନିର୍ମଲାଂଗାଃ
ଶ୍ରେୟାର୍ଥିନୋ ହରଵିରିଂଚି ସନଂଦନାଦ୍ୟାଃ |
ଦ୍ଵାରେ ଵସଂତି ଵରନେତ୍ର ହତୋତ୍ତ ମାଂଗାଃ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଶ୍ରୀ ଶେଷଶୈଲ ଗରୁଡାଚଲ ଵେଂକଟାଦ୍ରି
ନାରାୟଣାଦ୍ରି ଵୃଷଭାଦ୍ରି ଵୃଷାଦ୍ରି ମୁଖ୍ୟାମ |
ଆଖ୍ୟାଂ ତ୍ଵଦୀୟ ଵସତେ ରନିଶଂ ଵଦଂତି
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ସେଵାପରାଃ ଶିଵ ସୁରେଶ କୃଶାନୁଧର୍ମ
ରକ୍ଷୋଂବୁନାଧ ପଵମାନ ଧନାଧି ନାଥାଃ |
ବଦ୍ଧାଂଜଲି ପ୍ରଵିଲସ ନ୍ନିଜ ଶୀର୍ଷଦେଶାଃ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଧାଟୀଷୁ ତେ ଵିହଗରାଜ ମୃଗାଧିରାଜ
ନାଗାଧିରାଜ ଗଜରାଜ ହୟାଧିରାଜାଃ |
ସ୍ଵସ୍ଵାଧିକାର ମହିମାଧିକ ମର୍ଥୟଂତେ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ସୂର୍ୟେଂଦୁ ଭୌମ ବୁଧଵାକ୍ପତି କାଵ୍ୟଶୌରି
ସ୍ଵର୍ଭାନୁକେତୁ ଦିଵିଶତ-ପରିଶତ-ପ୍ରଧାନାଃ |
ତ୍ଵଦ୍ଦାସଦାସ ଚରମାଵଧି ଦାସଦାସାଃ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ତତ-ପାଦଧୂଳି ଭରିତ ସ୍ପୁରିତୋତ୍ତ ମାଂଗାଃ
ସ୍ଵର୍ଗାପଵର୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ନିଜାଂତରଂଗାଃ |
କଲ୍ପାଗମା କଲନୟା‌உକୁଲତାଂ ଲଭଂତେ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ତ୍ଵଦ୍ଗୋପୁରାଗ୍ର ଶିଖରାଣି ନିରୀକ୍ଷମାଣାଃ
ସ୍ଵର୍ଗାପଵର୍ଗ ପଦଵୀଂ ପରମାଂ ଶ୍ରୟଂତ |
ମର୍ତ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଵନେ ମତିମାଶ୍ରୟଂତେ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଶ୍ରୀ ଭୂମିନାୟକ ଦୟାଦି ଗୁଣାମୃତାବ୍ଦେ
ଦେଵାଦିଦେଵ ଜଗଦେକ ଶରଣ୍ୟ ମୂର୍ତେ |
ଶ୍ରୀମନ୍ନନଂତ ଗରୁଡାଦିଭି ରର୍ଚିତାଂଘ୍ରେ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଵାସୁଦେଵ
ଵୈକୁଂଠ ମାଧଵ ଜନାର୍ଦନ ଚକ୍ରପାଣେ |
ଶ୍ରୀ ଵତ୍ସ ଚିହ୍ନ ଶରଣାଗତ ପାରିଜାତ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

କଂଦର୍ପ ଦର୍ପ ହର ସୁଂଦର ଦିଵ୍ୟ ମୂର୍ତେ
କାଂତା କୁଚାଂବୁରୁହ କୁଟ୍ମଲ ଲୋଲଦୃଷ୍ଟେ |
କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ମଲ ଗୁଣାକର ଦିଵ୍ୟକୀର୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ମୀନାକୃତେ କମଠକୋଲ ନୃସିଂହ ଵର୍ଣିନ
ସ୍ଵାମିନ ପରଶ୍ଵଥ ତପୋଧନ ରାମଚଂଦ୍ର |
ଶେଷାଂଶରାମ ୟଦୁନଂଦନ କଲ୍କି ରୂପ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଏଲାଲଵଂଗ ଘନସାର ସୁଗଂଧି ତୀର୍ଥଂ
ଦିଵ୍ୟଂ ଵିୟତ୍ସରିତୁ ହେମଘଟେଷୁ ପୂର୍ଣମ |
ଧୃତ୍ଵାଦ୍ୟ ଵୈଦିକ ଶିଖାମଣୟଃ ପ୍ରହୃଷ୍ଟାଃ
ତିଷ୍ଠଂତି ଵେଂକଟପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଭାସ୍ଵାନୁଦେତି ଵିକଚାନି ସରୋରୁହାଣି
ସଂପୂରୟଂତି ନିନଦୈଃ କକୁଭୋ ଵିହଂଗାଃ |
ଶ୍ରୀଵୈଷ୍ଣଵାଃ ସତତ ମର୍ଥିତ ମଂଗଳାସ୍ତେ
ଧାମାଶ୍ରୟଂତି ତଵ ଵେଂକଟ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ବ୍ରହ୍ମାଦୟା ସ୍ସୁରଵରା ସ୍ସମହର୍ଷୟସ୍ତେ
ସଂତସ୍ସନଂଦନ ମୁଖାସ୍ତ୍ଵଥ ୟୋଗିଵର୍ୟାଃ |
ଧାମାଂତିକେ ତଵ ହି ମଂଗଳ ଵସ୍ତୁ ହସ୍ତାଃ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଲକ୍ଶ୍ମୀନିଵାସ ନିରଵଦ୍ୟ ଗୁଣୈକ ସିଂଧୋ
ସଂସାରସାଗର ସମୁତ୍ତରଣୈକ ସେତୋ |
ଵେଦାଂତ ଵେଦ୍ୟ ନିଜଵୈଭଵ ଭକ୍ତ ଭୋଗ୍ୟ
ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଚଲପତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ ||

ଇତ୍ଥଂ ଵୃଷାଚଲପତେରିହ ସୁପ୍ରଭାତଂ
ୟେ ମାନଵାଃ ପ୍ରତିଦିନଂ ପଠିତୁଂ ପ୍ରଵୃତ୍ତାଃ |
ତେଷାଂ ପ୍ରଭାତ ସମୟେ ସ୍ମୃତିରଂଗଭାଜାଂ
ପ୍ରଜ୍ଞାଂ ପରାର୍ଥ ସୁଲଭାଂ ପରମାଂ ପ୍ରସୂତେ ||

.

കൗസല്യാ സുപ്രജാരാമ പൂര്വാസംധ്യാപ്രവര്തതേ |
ഉത്തിഷ്ഠ നരശാര്ദൂല കര്തവ്യമ് ദൈവ മാഹ്നികമ് ||

ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഗോവിംദ ഉത്തിഷ്ഠ ഗരുഡധ്വജ |
ഉത്തിഷ്ഠ കമലാകാംത ത്രൈലോക്യം മംഗളം കുരു ||

മാതസ്സമസ്ത ജഗതാം മധുകൈടഭാരേഃ
വക്ഷോവിഹാരിണി മനോഹര ദിവ്യമൂര്തേ |
ശ്രീസ്വാമിനി ശ്രിതജനപ്രിയ ദാനശീലേ
ശ്രീ വേംകടേശ ദയിതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

തവ സുപ്രഭാതമരവിംദ ലോചനേ
ഭവതു പ്രസന്നമുഖ ചംദ്രമംഡലേ |
വിധി ശംകരേംദ്ര വനിതാഭിരര്ചിതേ
വൃശ ശൈലനാധ ദയിതേ ദയാനിധേ ||

അത്ര്യാദി സപ്ത ഋഷയസ്സമുപാസ്യ സംധ്യാം
ആകാശ സിംധു കമലാനി മനോഹരാണി |
ആദായ പാദയുഗ മര്ചയിതും പ്രപന്നാഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

പംചാനനാബ്ജ ഭവ ഷണ്മുഖ വാസവാദ്യാഃ
ത്രൈവിക്രമാദി ചരിതം വിബുധാഃ സ്തുവംതി |
ഭാഷാപതിഃ പഠതി വാസര ശുദ്ധി മാരാത്
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ഈശത്-പ്രഫുല്ല സരസീരുഹ നാരികേള
പൂഗദ്രുമാദി സുമനോഹര പാലികാനാമ് |
ആവാതി മംദമനിലഃ സഹദിവ്യ ഗംധൈഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ഉന്മീല്യനേത്ര യുഗമുത്തമ പംജരസ്ഥാഃ
പാത്രാവസിഷ്ട കദലീ ഫല പായസാനി |
ഭുക്ത്വാഃ സലീല മഥകേളി ശുകാഃ പഠംതി
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

തംത്രീ പ്രകര്ഷ മധുര സ്വനയാ വിപംച്യാ
ഗായത്യനംത ചരിതം തവ നാരദോ‌உപി |
ഭാഷാ സമഗ്ര മസത്-കൃതചാരു രമ്യം
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ഭൃംഗാവളീ ച മകരംദ രസാനു വിദ്ധ
ഝുംകാരഗീത നിനദൈഃ സഹസേവനായ |
നിര്യാത്യുപാംത സരസീ കമലോദരേഭ്യഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

യോഷാഗണേന വരദധ്നി വിമധ്യമാനേ
ഘോഷാലയേഷു ദധിമംഥന തീവ്രഘോഷാഃ |
രോഷാത്കലിം വിദധതേ കകുഭശ്ച കുംഭാഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

പദ്മേശമിത്ര ശതപത്ര ഗതാളിവര്ഗാഃ
ഹര്തും ശ്രിയം കുവലയസ്യ നിജാംഗലക്ഷ്മ്യാഃ |
ഭേരീ നിനാദമിവ ഭിഭ്രതി തീവ്രനാദമ്
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ശ്രീമന്നഭീഷ്ട വരദാഖില ലോക ബംധോ
ശ്രീ ശ്രീനിവാസ ജഗദേക ദയൈക സിംധോ |
ശ്രീ ദേവതാ ഗൃഹ ഭുജാംതര ദിവ്യമൂര്തേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ശ്രീ സ്വാമി പുഷ്കരിണികാപ്ലവ നിര്മലാംഗാഃ
ശ്രേയാര്ഥിനോ ഹരവിരിംചി സനംദനാദ്യാഃ |
ദ്വാരേ വസംതി വരനേത്ര ഹതോത്ത മാംഗാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ശ്രീ ശേഷശൈല ഗരുഡാചല വേംകടാദ്രി
നാരായണാദ്രി വൃഷഭാദ്രി വൃഷാദ്രി മുഖ്യാമ് |
ആഖ്യാം ത്വദീയ വസതേ രനിശം വദംതി
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

സേവാപരാഃ ശിവ സുരേശ കൃശാനുധര്മ
രക്ഷോംബുനാധ പവമാന ധനാധി നാഥാഃ |
ബദ്ധാംജലി പ്രവിലസ ന്നിജ ശീര്ഷദേശാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ധാടീഷു തേ വിഹഗരാജ മൃഗാധിരാജ
നാഗാധിരാജ ഗജരാജ ഹയാധിരാജാഃ |
സ്വസ്വാധികാര മഹിമാധിക മര്ഥയംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

സൂര്യേംദു ഭൗമ ബുധവാക്പതി കാവ്യശൗരി
സ്വര്ഭാനുകേതു ദിവിശത്-പരിശത്-പ്രധാനാഃ |
ത്വദ്ദാസദാസ ചരമാവധി ദാസദാസാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

തത്-പാദധൂളി ഭരിത സ്പുരിതോത്ത മാംഗാഃ
സ്വര്ഗാപവര്ഗ നിരപേക്ഷ നിജാംതരംഗാഃ |
കല്പാഗമാ കലനയാ‌உകുലതാം ലഭംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ത്വദ്ഗോപുരാഗ്ര ശിഖരാണി നിരീക്ഷമാണാഃ
സ്വര്ഗാപവര്ഗ പദവീം പരമാം ശ്രയംത |
മര്ത്യാ മനുഷ്യ ഭുവനേ മതിമാശ്രയംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ശ്രീ ഭൂമിനായക ദയാദി ഗുണാമൃതാബ്ദേ
ദേവാദിദേവ ജഗദേക ശരണ്യ മൂര്തേ |
ശ്രീമന്നനംത ഗരുഡാദിഭി രര്ചിതാംഘ്രേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ശ്രീ പദ്മനാഭ പുരുഷോത്തമ വാസുദേവ
വൈകുംഠ മാധവ ജനാര്ദന ചക്രപാണേ |
ശ്രീ വത്സ ചിഹ്ന ശരണാഗത പാരിജാത
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

കംദര്പ ദര്പ ഹര സുംദര ദിവ്യ മൂര്തേ
കാംതാ കുചാംബുരുഹ കുട്മല ലോലദൃഷ്ടേ |
കല്യാണ നിര്മല ഗുണാകര ദിവ്യകീര്തേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

മീനാകൃതേ കമഠകോല നൃസിംഹ വര്ണിന്
സ്വാമിന് പരശ്വഥ തപോധന രാമചംദ്ര |
ശേഷാംശരാമ യദുനംദന കല്കി രൂപ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ഏലാലവംഗ ഘനസാര സുഗംധി തീര്ഥം
ദിവ്യം വിയത്സരിതു ഹേമഘടേഷു പൂര്ണമ് |
ധൃത്വാദ്യ വൈദിക ശിഖാമണയഃ പ്രഹൃഷ്ടാഃ
തിഷ്ഠംതി വേംകടപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ഭാസ്വാനുദേതി വികചാനി സരോരുഹാണി
സംപൂരയംതി നിനദൈഃ കകുഭോ വിഹംഗാഃ |
ശ്രീവൈഷ്ണവാഃ സതത മര്ഥിത മംഗളാസ്തേ
ധാമാശ്രയംതി തവ വേംകട സുപ്രഭാതമ് ||

ബ്രഹ്മാദയാ സ്സുരവരാ സ്സമഹര്ഷയസ്തേ
സംതസ്സനംദന മുഖാസ്ത്വഥ യോഗിവര്യാഃ |
ധാമാംതികേ തവ ഹി മംഗള വസ്തു ഹസ്താഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ലക്ശ്മീനിവാസ നിരവദ്യ ഗുണൈക സിംധോ
സംസാരസാഗര സമുത്തരണൈക സേതോ |
വേദാംത വേദ്യ നിജവൈഭവ ഭക്ത ഭോഗ്യ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ||

ഇത്ഥം വൃഷാചലപതേരിഹ സുപ്രഭാതം
യേ മാനവാഃ പ്രതിദിനം പഠിതും പ്രവൃത്താഃ |
തേഷാം പ്രഭാത സമയേ സ്മൃതിരംഗഭാജാം
പ്രജ്ഞാം പരാര്ഥ സുലഭാം പരമാം പ്രസൂതേ ||

.


ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾಪ್ರವರ್ತತೇ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಮ್ ದೈವ ಮಾಹ್ನಿಕಮ್ ||

ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ||

ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇಃ
ವಕ್ಷೋವಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ |
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಿ ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯ ದಾನಶೀಲೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ದಯಿತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮರವಿಂದ ಲೋಚನೇ
ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಮುಖ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ |
ವಿಧಿ ಶಂಕರೇಂದ್ರ ವನಿತಾಭಿರರ್ಚಿತೇ
ವೃಶ ಶೈಲನಾಧ ದಯಿತೇ ದಯಾನಿಧೇ ||

ಅತ್ರ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತ ಋಷಯಸ್ಸಮುಪಾಸ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾಂ
ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಕಮಲಾನಿ ಮನೋಹರಾಣಿ |
ಆದಾಯ ಪಾದಯುಗ ಮರ್ಚಯಿತುಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಪಂಚಾನನಾಬ್ಜ ಭವ ಷಣ್ಮುಖ ವಾಸವಾದ್ಯಾಃ
ತ್ರೈವಿಕ್ರಮಾದಿ ಚರಿತಂ ವಿಬುಧಾಃ ಸ್ತುವಂತಿ |
ಭಾಷಾಪತಿಃ ಪಠತಿ ವಾಸರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾರಾತ್
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಈಶತ್-ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ ನಾರಿಕೇಳ
ಪೂಗದ್ರುಮಾದಿ ಸುಮನೋಹರ ಪಾಲಿಕಾನಾಮ್ |
ಆವಾತಿ ಮಂದಮನಿಲಃ ಸಹದಿವ್ಯ ಗಂಧೈಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಉನ್ಮೀಲ್ಯನೇತ್ರ ಯುಗಮುತ್ತಮ ಪಂಜರಸ್ಥಾಃ
ಪಾತ್ರಾವಸಿಷ್ಟ ಕದಲೀ ಫಲ ಪಾಯಸಾನಿ |
ಭುಕ್ತ್ವಾಃ ಸಲೀಲ ಮಥಕೇಳಿ ಶುಕಾಃ ಪಠಂತಿ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ತಂತ್ರೀ ಪ್ರಕರ್ಷ ಮಧುರ ಸ್ವನಯಾ ವಿಪಂಚ್ಯಾ
ಗಾಯತ್ಯನಂತ ಚರಿತಂ ತವ ನಾರದೋ‌உಪಿ |
ಭಾಷಾ ಸಮಗ್ರ ಮಸತ್-ಕೃತಚಾರು ರಮ್ಯಂ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಭೃಂಗಾವಳೀ ಚ ಮಕರಂದ ರಸಾನು ವಿದ್ಧ
ಝುಂಕಾರಗೀತ ನಿನದೈಃ ಸಹಸೇವನಾಯ |
ನಿರ್ಯಾತ್ಯುಪಾಂತ ಸರಸೀ ಕಮಲೋದರೇಭ್ಯಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಯೋಷಾಗಣೇನ ವರದಧ್ನಿ ವಿಮಧ್ಯಮಾನೇ
ಘೋಷಾಲಯೇಷು ದಧಿಮಂಥನ ತೀವ್ರಘೋಷಾಃ |
ರೋಷಾತ್ಕಲಿಂ ವಿದಧತೇ ಕಕುಭಶ್ಚ ಕುಂಭಾಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಪದ್ಮೇಶಮಿತ್ರ ಶತಪತ್ರ ಗತಾಳಿವರ್ಗಾಃ
ಹರ್ತುಂ ಶ್ರಿಯಂ ಕುವಲಯಸ್ಯ ನಿಜಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ |
ಭೇರೀ ನಿನಾದಮಿವ ಭಿಭ್ರತಿ ತೀವ್ರನಾದಮ್
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಶ್ರೀಮನ್ನಭೀಷ್ಟ ವರದಾಖಿಲ ಲೋಕ ಬಂಧೋ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಗದೇಕ ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋ |
ಶ್ರೀ ದೇವತಾ ಗೃಹ ಭುಜಾಂತರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಕಾಪ್ಲವ ನಿರ್ಮಲಾಂಗಾಃ
ಶ್ರೇಯಾರ್ಥಿನೋ ಹರವಿರಿಂಚಿ ಸನಂದನಾದ್ಯಾಃ |
ದ್ವಾರೇ ವಸಂತಿ ವರನೇತ್ರ ಹತೋತ್ತ ಮಾಂಗಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಶ್ರೀ ಶೇಷಶೈಲ ಗರುಡಾಚಲ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿ
ನಾರಾಯಣಾದ್ರಿ ವೃಷಭಾದ್ರಿ ವೃಷಾದ್ರಿ ಮುಖ್ಯಾಮ್ |
ಆಖ್ಯಾಂ ತ್ವದೀಯ ವಸತೇ ರನಿಶಂ ವದಂತಿ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಸೇವಾಪರಾಃ ಶಿವ ಸುರೇಶ ಕೃಶಾನುಧರ್ಮ
ರಕ್ಷೋಂಬುನಾಧ ಪವಮಾನ ಧನಾಧಿ ನಾಥಾಃ |
ಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪ್ರವಿಲಸ ನ್ನಿಜ ಶೀರ್ಷದೇಶಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಧಾಟೀಷು ತೇ ವಿಹಗರಾಜ ಮೃಗಾಧಿರಾಜ
ನಾಗಾಧಿರಾಜ ಗಜರಾಜ ಹಯಾಧಿರಾಜಾಃ |
ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕಾರ ಮಹಿಮಾಧಿಕ ಮರ್ಥಯಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಸೂರ್ಯೇಂದು ಭೌಮ ಬುಧವಾಕ್ಪತಿ ಕಾವ್ಯಶೌರಿ
ಸ್ವರ್ಭಾನುಕೇತು ದಿವಿಶತ್-ಪರಿಶತ್-ಪ್ರಧಾನಾಃ |
ತ್ವದ್ದಾಸದಾಸ ಚರಮಾವಧಿ ದಾಸದಾಸಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ತತ್-ಪಾದಧೂಳಿ ಭರಿತ ಸ್ಪುರಿತೋತ್ತ ಮಾಂಗಾಃ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ನಿರಪೇಕ್ಷ ನಿಜಾಂತರಂಗಾಃ |
ಕಲ್ಪಾಗಮಾ ಕಲನಯಾ‌உಕುಲತಾಂ ಲಭಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ತ್ವದ್ಗೋಪುರಾಗ್ರ ಶಿಖರಾಣಿ ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ಪದವೀಂ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಯಂತ |
ಮರ್ತ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯ ಭುವನೇ ಮತಿಮಾಶ್ರಯಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಶ್ರೀ ಭೂಮಿನಾಯಕ ದಯಾದಿ ಗುಣಾಮೃತಾಬ್ದೇ
ದೇವಾದಿದೇವ ಜಗದೇಕ ಶರಣ್ಯ ಮೂರ್ತೇ |
ಶ್ರೀಮನ್ನನಂತ ಗರುಡಾದಿಭಿ ರರ್ಚಿತಾಂಘ್ರೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಾಸುದೇವ
ವೈಕುಂಠ ಮಾಧವ ಜನಾರ್ದನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ |
ಶ್ರೀ ವತ್ಸ ಚಿಹ್ನ ಶರಣಾಗತ ಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಕಂದರ್ಪ ದರ್ಪ ಹರ ಸುಂದರ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತೇ
ಕಾಂತಾ ಕುಚಾಂಬುರುಹ ಕುಟ್ಮಲ ಲೋಲದೃಷ್ಟೇ |
ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ಮಲ ಗುಣಾಕರ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಮೀನಾಕೃತೇ ಕಮಠಕೋಲ ನೃಸಿಂಹ ವರ್ಣಿನ್
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪರಶ್ವಥ ತಪೋಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ |
ಶೇಷಾಂಶರಾಮ ಯದುನಂದನ ಕಲ್ಕಿ ರೂಪ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಏಲಾಲವಂಗ ಘನಸಾರ ಸುಗಂಧಿ ತೀರ್ಥಂ
ದಿವ್ಯಂ ವಿಯತ್ಸರಿತು ಹೇಮಘಟೇಷು ಪೂರ್ಣಮ್ |
ಧೃತ್ವಾದ್ಯ ವೈದಿಕ ಶಿಖಾಮಣಯಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ
ತಿಷ್ಠಂತಿ ವೇಂಕಟಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಭಾಸ್ವಾನುದೇತಿ ವಿಕಚಾನಿ ಸರೋರುಹಾಣಿ
ಸಂಪೂರಯಂತಿ ನಿನದೈಃ ಕಕುಭೋ ವಿಹಂಗಾಃ |
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಾಃ ಸತತ ಮರ್ಥಿತ ಮಂಗಳಾಸ್ತೇ
ಧಾಮಾಶ್ರಯಂತಿ ತವ ವೇಂಕಟ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಾ ಸ್ಸುರವರಾ ಸ್ಸಮಹರ್ಷಯಸ್ತೇ
ಸಂತಸ್ಸನಂದನ ಮುಖಾಸ್ತ್ವಥ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಃ |
ಧಾಮಾಂತಿಕೇ ತವ ಹಿ ಮಂಗಳ ವಸ್ತು ಹಸ್ತಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಲಕ್ಶ್ಮೀನಿವಾಸ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣೈಕ ಸಿಂಧೋ
ಸಂಸಾರಸಾಗರ ಸಮುತ್ತರಣೈಕ ಸೇತೋ |
ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ನಿಜವೈಭವ ಭಕ್ತ ಭೋಗ್ಯ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ||

ಇತ್ಥಂ ವೃಷಾಚಲಪತೇರಿಹ ಸುಪ್ರಭಾತಂ
ಯೇ ಮಾನವಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪಠಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ |
ತೇಷಾಂ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೇ ಸ್ಮೃತಿರಂಗಭಾಜಾಂ
ಪ್ರಙ್ಞಾಂ ಪರಾರ್ಥ ಸುಲಭಾಂ ಪರಮಾಂ ಪ್ರಸೂತೇ ||

.

કૌસલ્યા સુપ્રજારામ પૂર્વાસંધ્યાપ્રવર્તતે |
ઉત્તિષ્ઠ નરશાર્દૂલ કર્તવ્યમ દૈવ માહ્નિકમ ||

ઉત્તિષ્ઠોત્તિષ્ઠ ગોવિંદ ઉત્તિષ્ઠ ગરુડધ્વજ |
ઉત્તિષ્ઠ કમલાકાંત ત્રૈલોક્યં મંગળં કુરુ ||

માતસ્સમસ્ત જગતાં મધુકૈટભારેઃ
વક્ષોવિહારિણિ મનોહર દિવ્યમૂર્તે |
શ્રીસ્વામિનિ શ્રિતજનપ્રિય દાનશીલે
શ્રી વેંકટેશ દયિતે તવ સુપ્રભાતમ ||

તવ સુપ્રભાતમરવિંદ લોચને
ભવતુ પ્રસન્નમુખ ચંદ્રમંડલે |
વિધિ શંકરેંદ્ર વનિતાભિરર્ચિતે
વૃશ શૈલનાધ દયિતે દયાનિધે ||

અત્ર્યાદિ સપ્ત ઋષયસ્સમુપાસ્ય સંધ્યાં
આકાશ સિંધુ કમલાનિ મનોહરાણિ |
આદાય પાદયુગ મર્ચયિતું પ્રપન્નાઃ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ ||

પંચાનનાબ્જ ભવ ષણ્મુખ વાસવાદ્યાઃ
ત્રૈવિક્રમાદિ ચરિતં વિબુધાઃ સ્તુવંતિ |
ભાષાપતિઃ પઠતિ વાસર શુદ્ધિ મારાત
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ ||

ઈશત-પ્રફુલ્લ સરસીરુહ નારિકેળ
પૂગદ્રુમાદિ સુમનોહર પાલિકાનામ |
આવાતિ મંદમનિલઃ સહદિવ્ય ગંધૈઃ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ ||

ઉન્મીલ્યનેત્ર યુગમુત્તમ પંજરસ્થાઃ
પાત્રાવસિષ્ટ કદલી ફલ પાયસાનિ |
ભુક્ત્વાઃ સલીલ મથકેળિ શુકાઃ પઠંતિ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ ||

તંત્રી પ્રકર્ષ મધુર સ્વનયા વિપંચ્યા
ગાયત્યનંત ચરિતં તવ નારદો‌உપિ |
ભાષા સમગ્ર મસત-કૃતચારુ રમ્યં
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ ||

ભૃંગાવળી ચ મકરંદ રસાનુ વિદ્ધ
ઝુંકારગીત નિનદૈઃ સહસેવનાય |
નિર્યાત્યુપાંત સરસી કમલોદરેભ્યઃ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ ||

યોષાગણેન વરદધ્નિ વિમધ્યમાને
ઘોષાલયેષુ દધિમંથન તીવ્રઘોષાઃ |
રોષાત્કલિં વિદધતે કકુભશ્ચ કુંભાઃ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ ||

પદ્મેશમિત્ર શતપત્ર ગતાળિવર્ગાઃ
હર્તું શ્રિયં કુવલયસ્ય નિજાંગલક્ષ્મ્યાઃ |
ભેરી નિનાદમિવ ભિભ્રતિ તીવ્રનાદમ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ ||

શ્રીમન્નભીષ્ટ વરદાખિલ લોક બંધો
શ્રી શ્રીનિવાસ જગદેક દયૈક સિંધો |
શ્રી દેવતા ગૃહ ભુજાંતર દિવ્યમૂર્તે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

શ્રી સ્વામિ પુષ્કરિણિકાપ્લવ નિર્મલાંગાઃ
શ્રેયાર્થિનો હરવિરિંચિ સનંદનાદ્યાઃ |
દ્વારે વસંતિ વરનેત્ર હતોત્ત માંગાઃ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

શ્રી શેષશૈલ ગરુડાચલ વેંકટાદ્રિ
નારાયણાદ્રિ વૃષભાદ્રિ વૃષાદ્રિ મુખ્યામ |
આખ્યાં ત્વદીય વસતે રનિશં વદંતિ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

સેવાપરાઃ શિવ સુરેશ કૃશાનુધર્મ
રક્ષોંબુનાધ પવમાન ધનાધિ નાથાઃ |
બદ્ધાંજલિ પ્રવિલસ ન્નિજ શીર્ષદેશાઃ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

ધાટીષુ તે વિહગરાજ મૃગાધિરાજ
નાગાધિરાજ ગજરાજ હયાધિરાજાઃ |
સ્વસ્વાધિકાર મહિમાધિક મર્થયંતે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

સૂર્યેંદુ ભૌમ બુધવાક્પતિ કાવ્યશૌરિ
સ્વર્ભાનુકેતુ દિવિશત-પરિશત-પ્રધાનાઃ |
ત્વદ્દાસદાસ ચરમાવધિ દાસદાસાઃ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

તત-પાદધૂળિ ભરિત સ્પુરિતોત્ત માંગાઃ
સ્વર્ગાપવર્ગ નિરપેક્ષ નિજાંતરંગાઃ |
કલ્પાગમા કલનયા‌உકુલતાં લભંતે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

ત્વદ્ગોપુરાગ્ર શિખરાણિ નિરીક્ષમાણાઃ
સ્વર્ગાપવર્ગ પદવીં પરમાં શ્રયંત |
મર્ત્યા મનુષ્ય ભુવને મતિમાશ્રયંતે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

શ્રી ભૂમિનાયક દયાદિ ગુણામૃતાબ્દે
દેવાદિદેવ જગદેક શરણ્ય મૂર્તે |
શ્રીમન્નનંત ગરુડાદિભિ રર્ચિતાંઘ્રે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

શ્રી પદ્મનાભ પુરુષોત્તમ વાસુદેવ
વૈકુંઠ માધવ જનાર્દન ચક્રપાણે |
શ્રી વત્સ ચિહ્ન શરણાગત પારિજાત
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

કંદર્પ દર્પ હર સુંદર દિવ્ય મૂર્તે
કાંતા કુચાંબુરુહ કુટ્મલ લોલદૃષ્ટે |
કલ્યાણ નિર્મલ ગુણાકર દિવ્યકીર્તે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

મીનાકૃતે કમઠકોલ નૃસિંહ વર્ણિન
સ્વામિન પરશ્વથ તપોધન રામચંદ્ર |
શેષાંશરામ યદુનંદન કલ્કિ રૂપ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

એલાલવંગ ઘનસાર સુગંધિ તીર્થં
દિવ્યં વિયત્સરિતુ હેમઘટેષુ પૂર્ણમ |
ધૃત્વાદ્ય વૈદિક શિખામણયઃ પ્રહૃષ્ટાઃ
તિષ્ઠંતિ વેંકટપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

ભાસ્વાનુદેતિ વિકચાનિ સરોરુહાણિ
સંપૂરયંતિ નિનદૈઃ કકુભો વિહંગાઃ |
શ્રીવૈષ્ણવાઃ સતત મર્થિત મંગળાસ્તે
ધામાશ્રયંતિ તવ વેંકટ સુપ્રભાતમ ||

બ્રહ્માદયા સ્સુરવરા સ્સમહર્ષયસ્તે
સંતસ્સનંદન મુખાસ્ત્વથ યોગિવર્યાઃ |
ધામાંતિકે તવ હિ મંગળ વસ્તુ હસ્તાઃ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

લક્શ્મીનિવાસ નિરવદ્ય ગુણૈક સિંધો
સંસારસાગર સમુત્તરણૈક સેતો |
વેદાંત વેદ્ય નિજવૈભવ ભક્ત ભોગ્ય
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ ||

ઇત્થં વૃષાચલપતેરિહ સુપ્રભાતં
યે માનવાઃ પ્રતિદિનં પઠિતું પ્રવૃત્તાઃ |
તેષાં પ્રભાત સમયે સ્મૃતિરંગભાજાં
પ્રજ્ઞાં પરાર્થ સુલભાં પરમાં પ્રસૂતે ||

.


kausalyā suprajārāma pūrvāsandhyāpravartate |
uttiṣṭha naraśārdūla kartavyam daiva māhnikam ||

uttiṣṭhottiṣṭha govinda uttiṣṭha garuḍadhvaja |
uttiṣṭha kamalākānta trailokyaṃ maṅgaḷaṃ kuru ||

mātassamasta jagatāṃ madhukaiṭabhāreḥ
vakṣovihāriṇi manohara divyamūrte |
śrīsvāmini śritajanapriya dānaśīle
śrī veṅkaṭeśa dayite tava suprabhātam ||

tava suprabhātamaravinda locane
bhavatu prasannamukha candramaṇḍale |
vidhi śaṅkarendra vanitābhirarcite
vṛśa śailanādha dayite dayānidhe ||

atryādi sapta ṛṣayassamupāsya sandhyāṃ
ākāśa sindhu kamalāni manoharāṇi |
ādāya pādayuga marcayituṃ prapannāḥ
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam ||

pañcānanābja bhava ṣaṇmukha vāsavādyāḥ
traivikramādi caritaṃ vibudhāḥ stuvanti |
bhāṣāpatiḥ paṭhati vāsara śuddhi mārāt
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam ||

īśat-praphulla sarasīruha nārikeḷa
pūgadrumādi sumanohara pālikānām |
āvāti mandamanilaḥ sahadivya gandhaiḥ
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam ||

unmīlyanetra yugamuttama pañjarasthāḥ
pātrāvasiṣṭa kadalī phala pāyasāni |
bhuktvāḥ salīla mathakeḷi śukāḥ paṭhanti
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam ||

tantrī prakarṣa madhura svanayā vipañcyā
gāyatyananta caritaṃ tava nāradopi |
bhāṣā samagra masat-kṛtacāru ramyaṃ
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam ||

bhṛṅgāvaḷī ca makaranda rasānu viddha
jhuṅkāragīta ninadaiḥ sahasevanāya |
niryātyupānta sarasī kamalodarebhyaḥ
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam ||

yoṣāgaṇena varadadhni vimadhyamāne
ghoṣālayeṣu dadhimanthana tīvraghoṣāḥ |
roṣātkaliṃ vidadhate kakubhaśca kumbhāḥ
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam ||

padmeśamitra śatapatra gatāḷivargāḥ
hartuṃ śriyaṃ kuvalayasya nijāṅgalakṣmyāḥ |
bherī ninādamiva bhibhrati tīvranādam
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam ||

śrīmannabhīṣṭa varadākhila loka bandho
śrī śrīnivāsa jagadeka dayaika sindho |
śrī devatā gṛha bhujāntara divyamūrte
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

śrī svāmi puṣkariṇikāplava nirmalāṅgāḥ
śreyārthino haraviriñci sanandanādyāḥ |
dvāre vasanti varanetra hatotta māṅgāḥ
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

śrī śeṣaśaila garuḍācala veṅkaṭādri
nārāyaṇādri vṛṣabhādri vṛṣādri mukhyām |
ākhyāṃ tvadīya vasate raniśaṃ vadanti
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

sevāparāḥ śiva sureśa kṛśānudharma
rakṣombunādha pavamāna dhanādhi nāthāḥ |
baddhāñjali pravilasa nnija śīrṣadeśāḥ
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

dhāṭīṣu te vihagarāja mṛgādhirāja
nāgādhirāja gajarāja hayādhirājāḥ |
svasvādhikāra mahimādhika marthayante
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

sūryendu bhauma budhavākpati kāvyaśauri
svarbhānuketu diviśat-pariśat-pradhānāḥ |
tvaddāsadāsa caramāvadhi dāsadāsāḥ
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

tat-pādadhūḷi bharita spuritotta māṅgāḥ
svargāpavarga nirapekṣa nijāntaraṅgāḥ |
kalpāgamā kalanayākulatāṃ labhante
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

tvadgopurāgra śikharāṇi nirīkṣamāṇāḥ
svargāpavarga padavīṃ paramāṃ śrayanta |
martyā manuṣya bhuvane matimāśrayante
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

śrī bhūmināyaka dayādi guṇāmṛtābde
devādideva jagadeka śaraṇya mūrte |
śrīmannananta garuḍādibhi rarcitāṅghre
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

śrī padmanābha puruṣottama vāsudeva
vaikuṇṭha mādhava janārdana cakrapāṇe |
śrī vatsa cihna śaraṇāgata pārijāta
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

kandarpa darpa hara sundara divya mūrte
kāntā kucāmburuha kuṭmala loladṛṣṭe |
kalyāṇa nirmala guṇākara divyakīrte
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

mīnākṛte kamaṭhakola nṛsiṃha varṇin
svāmin paraśvatha tapodhana rāmacandra |
śeṣāṃśarāma yadunandana kalki rūpa
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

elālavaṅga ghanasāra sugandhi tīrthaṃ
divyaṃ viyatsaritu hemaghaṭeṣu pūrṇam |
dhṛtvādya vaidika śikhāmaṇayaḥ prahṛṣṭāḥ
tiṣṭhanti veṅkaṭapate tava suprabhātam ||

bhāsvānudeti vikacāni saroruhāṇi
sampūrayanti ninadaiḥ kakubho vihaṅgāḥ |
śrīvaiṣṇavāḥ satata marthita maṅgaḷāste
dhāmāśrayanti tava veṅkaṭa suprabhātam ||

brahmādayā ssuravarā ssamaharṣayaste
santassanandana mukhāstvatha yogivaryāḥ |
dhāmāntike tava hi maṅgaḷa vastu hastāḥ
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

lakśmīnivāsa niravadya guṇaika sindho
saṃsārasāgara samuttaraṇaika seto |
vedānta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam ||

itthaṃ vṛṣācalapateriha suprabhātaṃ
ye mānavāḥ pratidinaṃ paṭhituṃ pravṛttāḥ |
teṣāṃ prabhāta samaye smṛtiraṅgabhājāṃ
praṅñāṃ parārtha sulabhāṃ paramāṃ prasūte ||

.


কৌসল্য়া সুপ্রজারাম পূর্বাসংধ্য়াপ্রবর্ততে |
উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্য়ম দৈব মাহ্নিকম ||

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিংদ উত্তিষ্ঠ গরুডধ্বজ |
উত্তিষ্ঠ কমলাকাংত ত্রৈলোক্য়ং মংগলং কুরু ||

মাতস্সমস্ত জগতাং মধুকৈটভারেঃ
বক্ষোবিহারিণি মনোহর দিব্য়মূর্তে |
শ্রীস্বামিনি শ্রিতজনপ্রিয় দানশীলে
শ্রী বেংকটেশ দয়িতে তব সুপ্রভাতম ||

তব সুপ্রভাতমরবিংদ লোচনে
ভবতু প্রসন্নমুখ চংদ্রমংডলে |
বিধি শংকরেংদ্র বনিতাভিরর্চিতে
বৃশ শৈলনাধ দয়িতে দয়ানিধে ||

অত্র্য়াদি সপ্ত ঋষয়স্সমুপাস্য় সংধ্য়াং
আকাশ সিংধু কমলানি মনোহরাণি |
আদায় পাদয়ুগ মর্চয়িতুং প্রপন্নাঃ
শেষাদ্রি শেখর বিভো তব সুপ্রভাতম ||

পংচাননাব্জ ভব ষণ্মুখ বাসবাদ্য়াঃ
ত্রৈবিক্রমাদি চরিতং বিবুধাঃ স্তুবংতি |
ভাষাপতিঃ পঠতি বাসর শুদ্ধি মারাত
শেষাদ্রি শেখর বিভো তব সুপ্রভাতম ||

ঈশত-প্রফুল্ল সরসীরুহ নারিকেল
পূগদ্রুমাদি সুমনোহর পালিকানাম |
আবাতি মংদমনিলঃ সহদিব্য় গংধৈঃ
শেষাদ্রি শেখর বিভো তব সুপ্রভাতম ||

উন্মীল্য়নেত্র য়ুগমুত্তম পংজরস্থাঃ
পাত্রাবসিষ্ট কদলী ফল পায়সানি |
ভুক্ত্বাঃ সলীল মথকেলি শুকাঃ পঠংতি
শেষাদ্রি শেখর বিভো তব সুপ্রভাতম ||

তংত্রী প্রকর্ষ মধুর স্বনয়া বিপংচ্য়া
গায়ত্য়নংত চরিতং তব নারদো‌உপি |
ভাষা সমগ্র মসত-কৃতচারু রম্য়ং
শেষাদ্রি শেখর বিভো তব সুপ্রভাতম ||

ভৃংগাবলী চ মকরংদ রসানু বিদ্ধ
ঝুংকারগীত নিনদৈঃ সহসেবনায় |
নির্য়াত্য়ুপাংত সরসী কমলোদরেভ্য়ঃ
শেষাদ্রি শেখর বিভো তব সুপ্রভাতম ||

য়োষাগণেন বরদধ্নি বিমধ্য়মানে
ঘোষালয়েষু দধিমংথন তীব্রঘোষাঃ |
রোষাত্কলিং বিদধতে ককুভশ্চ কুংভাঃ
শেষাদ্রি শেখর বিভো তব সুপ্রভাতম ||

পদ্মেশমিত্র শতপত্র গতালিবর্গাঃ
হর্তুং শ্রিয়ং কুবলয়স্য় নিজাংগলক্ষ্ম্য়াঃ |
ভেরী নিনাদমিব ভিভ্রতি তীব্রনাদম
শেষাদ্রি শেখর বিভো তব সুপ্রভাতম ||

শ্রীমন্নভীষ্ট বরদাখিল লোক বংধো
শ্রী শ্রীনিবাস জগদেক দয়ৈক সিংধো |
শ্রী দেবতা গৃহ ভুজাংতর দিব্য়মূর্তে
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

শ্রী স্বামি পুষ্করিণিকাপ্লব নির্মলাংগাঃ
শ্রেয়ার্থিনো হরবিরিংচি সনংদনাদ্য়াঃ |
দ্বারে বসংতি বরনেত্র হতোত্ত মাংগাঃ
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

শ্রী শেষশৈল গরুডাচল বেংকটাদ্রি
নারায়ণাদ্রি বৃষভাদ্রি বৃষাদ্রি মুখ্য়াম |
আখ্য়াং ত্বদীয় বসতে রনিশং বদংতি
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

সেবাপরাঃ শিব সুরেশ কৃশানুধর্ম
রক্ষোংবুনাধ পবমান ধনাধি নাথাঃ |
বদ্ধাংজলি প্রবিলস ন্নিজ শীর্ষদেশাঃ
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

ধাটীষু তে বিহগরাজ মৃগাধিরাজ
নাগাধিরাজ গজরাজ হয়াধিরাজাঃ |
স্বস্বাধিকার মহিমাধিক মর্থয়ংতে
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

সূর্য়েংদু ভৌম বুধবাক্পতি কাব্য়শৌরি
স্বর্ভানুকেতু দিবিশত-পরিশত-প্রধানাঃ |
ত্বদ্দাসদাস চরমাবধি দাসদাসাঃ
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

তত-পাদধূলি ভরিত স্পুরিতোত্ত মাংগাঃ
স্বর্গাপবর্গ নিরপেক্ষ নিজাংতরংগাঃ |
কল্পাগমা কলনয়া‌உকুলতাং লভংতে
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

ত্বদ্গোপুরাগ্র শিখরাণি নিরীক্ষমাণাঃ
স্বর্গাপবর্গ পদবীং পরমাং শ্রয়ংত |
মর্ত্য়া মনুষ্য় ভুবনে মতিমাশ্রয়ংতে
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

শ্রী ভূমিনায়ক দয়াদি গুণামৃতাব্দে
দেবাদিদেব জগদেক শরণ্য় মূর্তে |
শ্রীমন্ননংত গরুডাদিভি রর্চিতাংঘ্রে
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

শ্রী পদ্মনাভ পুরুষোত্তম বাসুদেব
বৈকুংঠ মাধব জনার্দন চক্রপাণে |
শ্রী বত্স চিহ্ন শরণাগত পারিজাত
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

কংদর্প দর্প হর সুংদর দিব্য় মূর্তে
কাংতা কুচাংবুরুহ কুট্মল লোলদৃষ্টে |
কল্য়াণ নির্মল গুণাকর দিব্য়কীর্তে
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

মীনাকৃতে কমঠকোল নৃসিংহ বর্ণিন
স্বামিন পরশ্বথ তপোধন রামচংদ্র |
শেষাংশরাম য়দুনংদন কল্কি রূপ
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

এলালবংগ ঘনসার সুগংধি তীর্থং
দিব্য়ং বিয়ত্সরিতু হেমঘটেষু পূর্ণম |
ধৃত্বাদ্য় বৈদিক শিখামণয়ঃ প্রহৃষ্টাঃ
তিষ্ঠংতি বেংকটপতে তব সুপ্রভাতম ||

ভাস্বানুদেতি বিকচানি সরোরুহাণি
সংপূরয়ংতি নিনদৈঃ ককুভো বিহংগাঃ |
শ্রীবৈষ্ণবাঃ সতত মর্থিত মংগলাস্তে
ধামাশ্রয়ংতি তব বেংকট সুপ্রভাতম ||

ব্রহ্মাদয়া স্সুরবরা স্সমহর্ষয়স্তে
সংতস্সনংদন মুখাস্ত্বথ য়োগিবর্য়াঃ |
ধামাংতিকে তব হি মংগল বস্তু হস্তাঃ
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

লক্শ্মীনিবাস নিরবদ্য় গুণৈক সিংধো
সংসারসাগর সমুত্তরণৈক সেতো |
বেদাংত বেদ্য় নিজবৈভব ভক্ত ভোগ্য়
শ্রী বেংকটাচলপতে তব সুপ্রভাতম ||

ইত্থং বৃষাচলপতেরিহ সুপ্রভাতং
য়ে মানবাঃ প্রতিদিনং পঠিতুং প্রবৃত্তাঃ |
তেষাং প্রভাত সময়ে স্মৃতিরংগভাজাং
প্রজ্ঞাং পরার্থ সুলভাং পরমাং প্রসূতে ||

.

, , ,

4 Responses to Sri Venkateswara Swamy Suprabhatam (श्री वेंकठेश्वारा स्वामी सुप्रभात)

 1. Narayana May 26, 2012 at 9:01 pm #

  Sri Venkateswara Swamy Suprabhatam Audio songs are not playing, what happens boss

 2. Narayana May 26, 2012 at 9:12 pm #

  2 months back am listen to all songs in “Sri Venkateswara Swamy Suprabhatam Audio Files” but today not playing, what happens boss, please activate the all songs as early as possible.

  Regards
  Narayana

 3. Madhukar September 17, 2012 at 1:19 am #

  Audio not playing. not a good website

 4. Srinu February 27, 2016 at 12:54 pm #

  Excellent. This is great to have scripts in multiple languages.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.