Main Menu

Ye theeruga nanu (ఏ తీరుగ నను)

Composer: Kancherla Gopanna (కంచెర్ల గోపన్న) popularly known as Bhadrachala Ramadasu (భద్రాచల రామదాసు), (c1620 – 1680CE) was born in an affluent Niyogi Brahmin family to Linganna Murthy and Kamamba in Nelakondapalli village of Khammamett Taluk, Warangal Division of (erstwhile Hyderabad State) northern Andhra Pradesh.More...

Raagam: Nadanamakriya

Arohana :Ni Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni
Avarohana :Ni Dha Pa Ma Ga Ri Sa Ni

Taalam: Adi

Language: Telugu (తెలుగు)


[
Kancherla Gopanna (కంచెర్ల గోపన్న)

Kancherla Gopanna
(కంచెర్ల గోపన్న)

Recitals

Ye theeruga nanu | ఏ తీరుగ నను     
Album: Unknown | Voice: Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna

Ye theeruga nanu | ఏ తీరుగ నను     
Album: Bhakta Ramadasu 1964 | Voice: Chittoor V. Nagaiah

Ye theeruga nanu | ఏ తీరుగ నను     
Album: Unknown | Voice: Lakshmi Narayana Chintapalli

Ye theeruga nanu | ఏ తీరుగ నను     
Album: Sankarabharanam 1980 | Voice: Vani JayaramAwaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience.

ఏ తీరుగ నను దయజూచెదవో ఇనవంశోత్తమ రామా
నాతరమా భవ సాగర మీదను నళినదళేక్షణ రామా

చరణములు

1.శ్రీ రఘునందన సీతారమణా శ్రితజనపోషక రామా
కారుంయాలయ భక్తవరద నిను కన్నది కానుపు రామా

2.మురిపెముతో నా స్వామివి నీవని ముందుగ తెల్పితి రామా
మరవక ఇక నభిమానముంచు నీ మరుగుజొచ్చితిని రామా

3.కౄరకర్మములు నేరక చేసితి నేరములెంచకు రామా
దారిద్ర్యము పరిహారము చేయవె దైవశిఖామణి రామా

4.గురుడవు నామది దైవము నీవని గురుశాస్త్రంబులు రామా
గురుదైవంబని ఎరుగక తిరిగెడు కౄరుడనైతిని రామా

5.నిండితి వీ వఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండములందున రామా
నిండుగ మది నీ నామము దలచిన నిత్యానందము రామా

6.వాసవ కమలభవ సుర వందిత వారధి బంధన రామా
భాసురవర సద్గుణములు గల్గిన భద్రాద్రీశ్వర రామా

7.వాసవనుత రామదాసపోషక వందన మయోధ్య రామా
దాసార్చిత మాకభయ మొసంగవె దాశరధీ రఘురామా

.Pallavi

ē tīruga nanu dayajūcedavō inavamśōttama rāmā
nātaramā bhava sāgara mīdanu naḷinadaḷēkṣaṇa rāmā

Charanams

1.śrī raghunandana sītāramaṇā śritajanapōṣaka rāmā
kāruṇyālaya bhaktavarada ninu kannadi kānupu rāmā

2.muripemutō nā swāmivi nīvani munduga telpiti rāmā
maravaka ika nabhimānamuncu nī marugujoccitini rāmā

3.kṝrakarmamulu nēraka cēsiti nēramulencaku rāmā
dāridryamu parihāramu cēyave daivaśikhāmaṇi rāmā

4.guruḍavu nāmadi daivamu nīvani guruśāstrambulu rāmā
gurudaivambani erugaka tirigeḍu kṝruḍanaitini rāmā

5.ninḍiti vī vakhilānḍakōṭi brahmānḍamulanduna rāmā
ninḍuga madi nī nāmamu dalacina nityānandamu rāmā

6.vāsava kamalabhava sura vandita vāradhi bandhana rāmā
bhāsuravara sadguṇamulu galgina bhadrādrīśwara rāmā

7.vāsavanuta rāmadāsapōṣaka vandana mayōdhya rāmā
dāsārcita mākabhaya mosangave dāśaradhī raghurāmā
.


Pallavi

In what way will you show me your kindness, O great one of Surya dynasty
Will it be possible for me to swim this ocean of worldly concerns, O lotus-eyed Rama!

Charanams

1.O son of Raghu clan! Sita’s consort! Protector of those that seek you! O Rama!
Abode of compassion! Boon-giver to your devotees! To see you is the real sight!

2.With love I told you well before that you are my Lord
Without forgetting now give me your consideration as I take refuge in You

3.I did several cruel deeds unaware of them, please do not count those crimes
Please remove my distress O jewel among the foremost of gods! O Rama!

4.You are the Teacher and Lord of my mind and all the Knowledge
Unaware that You are my Lord I became a roaming cruel being

5.You pervade in all these countless worlds arising from primordial eggs (of Brahma)
If we whole-heartedly think of Your name we get eternal bliss

6.Praised by Indra, Brahma, and various gods, O Rama, container of the ocean (built the bridge)
You possess shining great and good qualities O Lord of Bhadradri (Bhadra hill), Sri Rama!

7.Praised by Indra, sustainer of Ramadasa, my obeisance to you O Rama of Ayodhya
worshipped by your devotees, please give us protection from fear, O son of Dasaradha, Rama of Raghu clan

.

, , , , , , , ,

4 Responses to Ye theeruga nanu (ఏ తీరుగ నను)

 1. Kris Maly April 11, 2017 at 9:05 am #

  Thanks for posting the lyrics

  Probably you may have to check for correctness of words
  for example

  Ye Thiruga
  it should bee Ye Theeruga

  another
  kaarumyala
  it should be kaarunyalaya

  If I am wrong please please correct me

  Telugu theta

  namaskaram

 2. Krishna March 14, 2018 at 9:19 pm #

  O Lord make me realize about truth.

 3. Chakradhar October 5, 2019 at 3:48 am #

  Thank you for uploading the keerthana in full. Did not realize it has 7 stanzas.

 4. Sathasivam. April 4, 2023 at 11:44 pm #

  Thank you for the lyrics of this lovely devotional kirtan.I like to know the meaning.I don’t understand Telugu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.