Main Menu

Ennannaiye (ஏன்னன்னையெ)

Composer: Muthiah Bhagavatar (Tamil: முத்தையா பாகவதார்), was born on November 15th, 1877 in Harikesanallur, a small village in the Tirunelveli District of Tamil Nadu. More...

Ragam: kamaas

28 harikaambhOji janya
Aa: S M1 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Talam: Eka, tishra gati

Mutayya Bhagavatar

Harikeshanallur Mutayya Bhagavatar


Recitals

Awaiting Contribution.


Awaiting Contribution.

This Kriti was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenienceபல்லவி

என்னன்னையே பாரடியே என்களின்ப வாரிதியே

1

உன்னையே போட்ருகின்ர உட்டமர் டம் உரவு வேந்டும் இன்னல் ஷெய்யும் ஸோடரர்க்கு ஹிடம் ஷெய்யும் மனடு வேந்டும்

2

டேருடல் லன்ஜம் கொள்ளல் டேஷம் விட்டு னீன்க வேந்டும் ஊரூரில் ன்யாய ஸபை உந்மையாஇயுழக்க வேந்டும்

3

னடு னிலமை வகிக்கும் ஒரு னல்ல ஸபைட்-டலைவர் வேந்டும்
வடுவுடையார்க்-கிடன்கொடாமல் வாக்காளர் காக்க வேந்டும்

4

உள்னாட்டுடை பெருக்கி உளமக்ழின்டநிய வேந்டும் கள்குடி ஒழிட்டு மிக்ஹக்-கந்நியமும் வேந்டும்

5

ஸட்யம் வேந்டும் ஷான்டம் வேந்டும் தர்ம னெரி ஒழுக வேந்டும்
கிட்டரன்ஜன் போலவென்கும் ட்யாக புட்தி பெருக வேந்டும்

6

ஜாடியென்ரு ஷந்டையிடும் தர்மமட்ர மூர்கர்களுக்கு பேடமட்ர
பாரடியின் பிள்ளை னீயென்ருநர்ட்ட வேந்டும்

7

அன்னியர் கை ஷூட்டிரட்டால் ஆட்டிவைக்கும் பொம்மைகளை அன்னையிடட்டன்பு கொந்டு அடிமையர ஷெய்ய வேந்டும்

8

கோடாரிக்காம்பு போல குலட்டை அழிட்டு மிக்கக்-கேடாஇ அன்னியர ஷேரும் ஷ்ருவிகளை-டிருட்ட வேந்டும்

9

எட்டிக்கும் பரையரைன்டு டிட்டிக்கும் மொழி புக்ஹலும் ஷாட்ரு வடையுநர வேந்டும்


పల్లవి

ఎన్నన్నైయే భారతియే ఎంగళింబ వారిధియే

1

ఉన్నైయే పోట్రుగిన్ర ఉత్తమర్ తం ఉరవు వేణ్డుం ఇన్నల్ షెయ్యుం సోదరర్క్కు హితం షెయ్యుం మనదు వేణ్డుం

2

తేరుదల్ లంజం కొళ్ళల్ దేషం విట్టు నీంగ వేణ్డుం ఊరూరిల్ న్యాయ సభై ఉణ్మైయాఇయుజ్హక్క వేణ్డుం

3

నడు నిలమై వగిక్కుం ఒరు నల్ల సభైత్-తలైవర్ వేణ్డుం
వడువుడైయార్క్-కిడంకొడామల్ వాక్కాళర్ కాక్క వేణ్డుం

4

ఉళ్నాట్టుడై పెరుక్కి ఉళమగ్జ్హిందణియ వేణ్డుం కళ్కుడి ఒజ్హిత్తు మిఘక్-కణ్ణియముం వేణ్డుం

5

సత్యం వేణ్దుం షాంతం వేణ్డుం ధర్మ నెరి ఒజ్హుగ వేణ్డుం
చిత్తరంజన్ పోలవెంగుం త్యాగ బుద్ధి పెరుగ వేణ్డుం

6

జాతియెన్రు షణ్డైయిడుం ధర్మమట్ర మూర్ఖర్గళుక్కు భేదమట్ర
భారతియిన్ పిళ్ళై నీయెన్రుణర్త్త వేణ్డుం

7

అన్నియర్ కై షూత్తిరత్తాల్ ఆట్టివైక్కుం బొమ్మైగళై అన్నైయిడత్తంబు కొణ్డు అడిమైయర షెయ్య వేణ్డుం

8

కోడారిక్కాంబు పోల కులత్తై అజ్హిత్తు మిక్కక్-కేడాఇ అన్నియర షేరుం ష్రువిగళై-తిరుత్త వేణ్డుం

9

ఎత్తిక్కుం పరైయరైందు తిత్తిక్కుం మొజ్హి పుఘలుం షాట్రు వదైయుణర వేణ్డుం


pallavi

ennannaiyE bhAratiyE engaLinba vAridhiyE

1

unnaiyE pOTruginra uttamar tam uravu vENDum innal sheyyum sOdararkku hitam sheyyum manadu vENDum

2

tErudal lanjam koLLal dEsham viTTu nInga vENDum UrUril nyAya sabhai uNmaiyAiyuzhakka vENDum

3

naDu nilamai vagikkum oru nalla sabhait-talaivar vENDum
vaDuvuDaiyArk-kiDankoDAmal vAkkALar kAkka vENDum

4

uLnATTuDai perukki uLamagzhindaNiya vENDum kaLkuDi ozhittu mighak-kaNNiyamum vENDum

5

satyam vENdum shAntam vENDum dharma neri ozhuga vENDum
cittaranjan pOlavengum tyAga buddhi peruga vENDum

6

jAtiyenru shaNDaiyiDum dharmamaTra mUrkhargaLukku bhEdamaTra
bhAratiyin piLLai nIyenruNartta vENDum

7

anniyar kai shUttirattAl ATTivaikkum bommaigaLai annaiyiDattanbu koNDu aDimaiyara sheyya vENDum

8

kODArikkAmbu pOla kulattai azhittu mikkak-kEDAi anniyara shErum shruvigaLai-tirutta vENDum

9

ettikkum paraiyaraindu tittikkum mozhi pughalum shATru vadaiyuNara vENDum


Pallavi

Ennannaiye bharatiye engalinba varidhiye

1

Unnaiye potruginra uttamar tam uravu vendum innal sheyyum sodararkku hitam sheyyum manadu vendum

2

Terudal lanjam kollal desham vittu ninga vendum ururil nyaya sabhai unmaiyaiyuzhakka vendum

3

Nadu nilamai vagikkum oru nalla sabhait-talaivar vendum
vaduvudaiyark-kidankodamal vakkalar kakka vendum

4

Ulnattudai perukki ulamagzhindaniya vendum kalkudi ozhittu mighak-kanniyamum vendum

5

Satyam vendum shantam vendum dharma neri ozhuga vendum
cittaranjan polavengum tyaga buddhi peruga vendum

6

Jatiyenru shandaiyidum dharmamatra murkhargalukku bhedamatra
bharatiyin pillai niyenrunartta vendum

7

Anniyar kai shuttirattal attivaikkum bommaigalai annaiyidattanbu kondu adimaiyara sheyya vendum

8

Kodarikkambu pola kulattai azhittu mikkak-kedai anniyara sherum shruvigalai-tirutta vendum

9

Ettikkum paraiyaraindu tittikkum mozhi pughalum shatru vadaiyunara vendum

Awaiting Contribution

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.