Main Menu

Gana Rajena

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Arabhi

 

Taalam: Misra capu

 

Diety: Maha Ganapati krithis
 

.

Recitals


Ganarajena     
Album: Unknown | Voice: Vasundhara, Rajagopalan

Ganarajena     
Album: Unknown | Voice: Unknown


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.


.[/tab]

పల్లవి

గణ రాజేన రక్షితోऽహం
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
గుణి జన నుత పల్లవ పదేన

సమష్టి చరణము

అణిమాద్యష్ట సిద్ధి ప్రదేన
మాణిక్య మకుటాది ధరేణ
మంత్రిణీ పూజిత సు-ముఖేన
మానిత గురు గుహ వందితేన
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
దిన-కర కోటి ప్రకాశేన
వినతాశ్రిత మందారేణ
మను పూజిత పాశాంకుశేన
కానన స్థిత బ్రహ్మ-చర్యేణ

variations

గుణి జన నుత – గుణి జనాది నుత
.


பல்லவி

க3ண ராஜேன ரக்ஷிதோऽஹம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
கு3ணி ஜன நுத பல்லவ பதே3ன

ஸமஷ்டி சரணம்

அணிமாத்3யஷ்ட ஸித்3தி4 ப்ரதே3ன
மாணிக்ய மகுடாதி3 த4ரேண
மந்த்ரிணீ பூஜித ஸு-முகே2ன
மானித கு3ரு கு3ஹ வந்தி3தேன
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
தி3ன-கர கோடி ப்ரகாஸே1ன
வினதாஸ்1ரித மந்தா3ரேண
மனு பூஜித பாஸா1ங்குஸே1ன
கானன ஸ்தி2த ப்3ரஹ்ம-சர்யேண

variations

கு3ணி ஜன நுத – கு3ணி ஜனாதி3 நுத
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಗಣ ರಾಜೇನ ರಕ್ಷಿತೋऽಹಂ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಗುಣಿ ಜನ ನುತ ಪಲ್ಲವ ಪದೇನ

ಸಮಷ್ಟಿ ಚರಣಮ್

ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದೇನ
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಕುಟಾದಿ ಧರೇಣ
ಮಂತ್ರಿಣೀ ಪೂಜಿತ ಸು-ಮುಖೇನ
ಮಾನಿತ ಗುರು ಗುಹ ವಂದಿತೇನ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ದಿನ-ಕರ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶೇನ
ವಿನತಾಶ್ರಿತ ಮಂದಾರೇಣ
ಮನು ಪೂಜಿತ ಪಾಶಾಂಕುಶೇನ
ಕಾನನ ಸ್ಥಿತ ಬ್ರಹ್ಮ-ಚರ್ಯೇಣ

variations

ಗುಣಿ ಜನ ನುತ – ಗುಣಿ ಜನಾದಿ ನುತ
.


पल्लवि

गण राजेन रक्षितोऽहं
(मध्यम काल साहित्यम्)
गुणि जन नुत पल्लव पदेन

समष्टि चरणम्

अणिमाद्यष्ट सिद्धि प्रदेन
माणिक्य मकुटादि धरेण
मन्त्रिणी पूजित सु-मुखेन
मानित गुरु गुह वन्दितेन
(मध्यम काल साहित्यम्)
दिन-कर कोटि प्रकाशेन
विनताश्रित मन्दारेण
मनु पूजित पाशाङ्कुशेन
कानन स्थित ब्रह्म-चर्येण

variations

गुणि जन नुत – गुणि जनादि नुत
.


pallavi

gaNa rAjEna rakshitO(a)haM
(madhyama kAla sAhityam)
guNi jana nuta pallava padEna

samashTi caraNam

aNimAdyashTa siddhi pradEna
mANikya makuTAdi dharENa
mantriNI pUjita su-mukhEna
mAnita guru guha vanditEna
(madhyama kAla sAhityam)
dina-kara kOTi prakASEna
vinatASrita mandArENa
manu pUjita pASAnkuSEna
kAnana sthita brahma-caryENa

variations

guNi jana nuta – guNi janAdi nuta
.


പല്ലവി

ഗണ രാജേന രക്ഷിതോऽഹം
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ഗുണി ജന നുത പല്ലവ പദേന

സമഷ്ടി ചരണമ്

അണിമാദ്യഷ്ട സിദ്ധി പ്രദേന
മാണിക്യ മകുടാദി ധരേണ
മന്ത്രിണീ പൂജിത സു-മുഖേന
മാനിത ഗുരു ഗുഹ വന്ദിതേന
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ദിന-കര കോടി പ്രകാശേന
വിനതാശ്രിത മന്ദാരേണ
മനു പൂജിത പാശാങ്കുശേന
കാനന സ്ഥിത ബ്രഹ്മ-ചര്യേണ

variations

ഗുണി ജന നുത – ഗുണി ജനാദി നുത
.


Pallavi :

I am protected by the Lord of the ganas, the one whose lotus feet are worshipped by the noble souls.

Samashti Charanam :

(I worship ) the one who bestows the 8 siddhis1 beginning with anima, the one who wears a crown of precious stones, the one worshipped by mantrini2, the one revered by the great guruguha, the one who is resplendent like crores of suns, one who is like the celestial wish-yielding tree to the devotees who pray to him, the one who holds the noose and the goad and is prayed to by Manu, the celibate who dwells in the forest.

Notes :

1..The 8 siddhis or the yogic powers are anima – atomicity, laghima – weightlessness, prapti – extension,prAkAmya – efficacy, mahima – magnification,Ishitvam – sovereignty, vashitvam – mastery,kAmAvashyata -power to will things. 2. Mantrini the minister of Lalita in the war against Bandasura invokes Ganeshs to annihilate the vighna yantras of Bandasura

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.