Main Menu

Guruvayurappan Aarati (ഗുരുവയുരപ്പന്‍ ആറടി)

Pending Author Information

Stotra: Guruvayurappan Aarati

Verses: 20

Stuti: About Load Vishnu.

Language: Malayalam

 

 

Recitals


Awaiting Contribution

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Malayalam. Other languages are for your convenienceഇപ്പരില്‍ പുകഴ്ഹ പൊങ്ങും ഗുരുവി-
രാപ്പ പൊതി, ജഗട്പത്തെ മാധവ,
ഇപ്പവപെട്ട ഗ്നന്‍ അഖിലെസ, നിന്‍,
തൃപടംബുജെ വീണു വനങ്ങുനേന്‍. 1

നിന്തിരുവടി ഒന്ന് കനിഗ്നഗില്‍,
എന്‍ട് അസദ്യമയുല്ല്, ഇജഗതിങ്ങള്‍,
ബണ്ട് വത്സല, നീ ഒസീഞ്ഞരുമേ,
സന്താപം അഗ്തിടുവാന്‍ ഇല്ല മെയ്‌. 2

വച്ച ഭക്ത്യ ഭാവറ്റ് പട സന്നിധൌ,
കാഴ്ച വെചിത, ദീനനാം ബാലനെ,
തീര്‍ച്ചയി പരിപാലനം ചെയ്യുവാന്‍,
നേര്ച്ചയോദ് ഉണര്തികുന്നിതെന്‍ വിഭോ. 3

അക്ഷ്യില്‍ കണ്ട വസ്തു സമസ്തവും,
കുക്ഷിയില്‍ കൊതിയോടെ നിറക്കുമ്പോള്‍,
പക്ഷി വാഹന ദാന്വന്ദര ഹരേ,
രക്ഷിക്കേണം അപത്യം ഒഴിച്ച് നീ. 4

ഉത്സാഹത്തോടെ കൂടര്‍ ഒന്നിച്ചീ,
വത്സന്‍ വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി കുളിക്കുമ്പോള്‍,
മത്സ്യ രൂപ, പുരുഷോത്തമ ഹരേ,
വാത്സല്യത്തോടെ കത്ത് രക്ഷിക്കേണം. 5

കര്‍മ സക്ഷിയഗും ജഗ്ന്നയാഗ,
കാര്‍ മുഗില്‍ വരന, കാരുണ്യ വരിധെ,
ഓര്മ കൈ വിട്ടുറങ്ങും എന്‍ ഉണ്ണിയെ,
കൂരമ വിഗ്രഹ പളിചിടെനം. 6

പ്രൌഡ ബാലന്മാര്‍ ഒത്തു വനങ്ങളില്‍,
ഊടമോധം കളിച്ചു നടക്കുമ്പോള്‍,
കരോട വിഗ്രഹ, ദനവ നിഗ്രഹ,
പീട കൂടാതെ നാഥാ രക്ഷിക്കേണം. 7

ഭൂത പ്രേത പിസച്ചുകള്‍ മൂലമായി,
ഭീതി പൂണ്ടിവന്‍ രാവില്‍ ഉഴലുമ്പോള്‍,
ഭൂത ഭാവന, ഹേ നരസിംഹ ഹരേ,
പ്രീതി പൂര്‍വ്വം അഭയം എകിടെനം. 8

പാട് വങ്ങ പ്രഭുത്വ മദം ഉള്ളില്‍,
പെടും യൌവന കാലത്ത് ഇവന്‍ ഇതും,
കുടുതയിടും അപതോഴിക്കുവാന്‍,
പാട് വാമന മുര്തെ വന്ഗുന്നേന്‍. 9

ഭാര്‍ഗ ശിഷ്യ, തപോനിധെ, കേരള,
സ്വര്‍ഗ്ഗ സൌസീല്യ ലീല വിസരധെ,
ഭാര്‍ഗവ ഭഗവാനെ, മകന്നു സ-
ന്മാര്‍ഗമായത് കട്ടി രക്ഷിക്കേണം. 10

സത്യാ ധര്‍മ രതനി സദാചാരം,
നിത്യനി ഇവന്‍ വന് സുകിക്കുവാന്‍,
സത്യാ രൂപ, ഹേ രാമ ദാസരത,
പുത്രാ രാഘവ, നിത്യം വനങ്ങിടുന്നേന്‍. 11

ഹല മുദ്രിത ബഹോ, മഹാ വീര,
ബാലാ നിര്‍ജ്ജിത സര്വറി സഞ്ജയ,
ബാലബധ്ര ഭവന്‍ എന്റെ പുത്രന്നി,
ബാലബധ്ര ഗുണങ്ങള്‍ എഗിടെനം. 12

നന്ദ നന്ദന, വൃന്ദാവന പ്രിയ,
നന്ടനീയ ഗുണ ഗാന വരിധെ,
നന്ദി പൂര്‍വ്വം എന്‍ നന്ദനില്‍ കണി,
ഞ്ഹു ഇന്ദിര പത്തെ, പാലിച്ചു കൊല്ലേണം. 13

ഗദ്ഗപനെ ഖലജന നസന,
ഖട്ഗി രൂപ, കളി മല മോചന,
മത ഗുരോ കമല ടല ലോചന,
സല്ഗുനലായ, പാല ബാലനെ. 14

പാല്‍ കടലില്‍ ഫനീസ്വര മേത്ത മേല്‍,
അക്കമോടെന്നും പള്ളി കൊല്ലും വിഭോ,
നല്‍ക്കു നാള്‍ വരും അര്തികള്‍ ഒക്കെയും,
നീകി രക്ഷിക്ക വേണം, ജഗറ്റ് പത്തെ. 15

ആയുസ്സംബതും അമ്പതും ഈകേണം,
തേജസ്സും യസ്സ് ഓജസ്സും മേയ് സുഖം,
സ്രെയസ്ല്ലം ഇവന്നു ലഭിക്കുവാന്‍,
അസിസ്സു അരുളേണമേ ദൈവമേ. 16

വിദ്യയും വിനയധി ഗുണങ്ങളും,
ഹൃദയ സൌഭാഗ്യ സമ്പത്ത് സമൃദ്ധിയും,
ആദ്യനമുംഭ്ഗവറ്റ് ഭക്തിയും, മുക്തിയും,
വേദ വെധ്യ ഭവന്‍ ഇവന്നു എകിടെനം. 17

പ്രായമാകുന്ന കാലത്ത് അമേയ നിന്‍,
മയകൊടിന്നവനെ വലയ്ക്കോല,
മായാ മനുഷ നിന്‍ പട പട്മത്തില്‍,
ഭൂയോ ഭൂയോ നമയന്വാഹം. 18

വിശ്വ കൃപ വിരട്ട് പുരുഷ പ്രഭോ,
വിസ്വപവന, വിശ്വൈക പലക,
വിസ്വ്സംഹര വിസ്വികനാഥ ഹേ,
വിസ്വവണ്ടിത വിഷ്ണോ നമോസ്തുതേ. 19

ഇസ്തുതി നിത്യ മര്കൊടയത്തിലും,
അസ്തമിച്ചും പഠിക്കും ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌.
നിസ്തുല ഗുനപൂര്‍ണരം പുത്രരേ,
ഹസ്തരിങ്ങള്‍ വെച്ച് ലളിചിടം. 20
.


ఇప్పరిల్ పుకజ్హ పొంగుం గురువే-
రప్ప పోతి, జగత్పతే మాధవ,
ఇప్పవపెట్ట జ్ఞాన అఖిలేస, నిన్,
త్రిపడంబుజే వీను వనంగునేన్. 1

నిన్తిరువది ఒన్ను కనిగ్నగిల్,
ఎందు అసద్యమయుల్లు, ఇజగాతింగాల్,
బందు వత్సల, నీ ఒజిన్జరుమే,
సంతాపం అగ్తిడువాన్ ఇళ్ళ మే. 2

వచ్చా భక్త్య భవత పద సన్నిధౌ,
కజ్హ్చ వేచిత, దీనానాం బలనే,
తీర్చాయి పరిపాలనం చేయ్యువన్,
నేర్చయోడ్ ఉనర్తికున్నితేన్ విబో. 3

అక్ష్యిల్ కంద వస్తు సమస్తవుం,
కుక్షియిల్ కోతియోడే నిరక్కుమ్బోల్,
పక్షి వాహన దంవందర హరే,
రక్షిక్కేనం అపత్యం ఒజ్హిచు నీ. 4

ఉత్సహతోడే కూతర్ ఒన్నిచీ,
వత్సన్ వేల్లతిల్ ముంగి కులిక్కుమ్బోల్,
మత్స్య రూప, పురుశోతమ హరే,
వత్సల్యతోడే కాతు రక్షిక్కేనం. 5

కర్మ సక్షియగుం జగ్న్నయగా,
కర్ ముగిల్ వర్ణ, కారుణ్య వారిదే,
ఓరమ కై విట్టురంగుం ఎం ఉన్నియే,
కూర్మ విగ్రహ పలిచిదేనం. 6

ప్రౌడ బలన్మార్ ఒతు వనంగాలిల్,
ఊదమోధం కలిచు నడక్కుమ్బోల్,
క్రోద విగ్రహ, దానవ నిగ్రహ,
పీడా కూడతే నాధ రక్షిక్కేనం. 7

భూత ప్రేత పిసచుకల్ మూలమయి,
బీతి పూన్దివన్ రావిల్ ఉజ్హలుమ్బోల్,
భూత భావన, హే నరసింహ హరే,
ప్రీతీ పూర్వం అభయం ఎకిదేనం. 8

పడు వంగ ప్రభుత్వ మదం ఉల్లిల్,
పెడుం యౌవన కలతూ ఇవాన్ ఎతుం,
కుడుతయిడుం అపతోజ్హిక్కువన్,
పడు వామన మూర్తే వంగున్నేన్. 9

భార్గ శిష్య, తపోనిదే, కేరళ,
స్వర్గ సౌశీల్య లీల విసరదే,
భార్గవ భాగావానే, మకాంను స-
న్మర్గామయతు కట్టి రక్షిక్కేనం. 10

సత్య ధర్మ రాతని సదాచారం,
నిత్యని ఇవాన్ వను సుకిక్కువన్,
సత్య రూప, హే రామ దాసరథ,
పుత్ర రాఘవ, నిత్యం వనంగిడున్నేన్. 11

హల ముద్రిత బహో, మహా వీర,
బాల నిర్జ్జిత సర్వరి సంజయ,
బలబద్ర భవన్ ఎండే పుత్రాన్ని,
బలబద్ర గునంగల్ ఎగిదేనం. 12

నంద నందన, వృందావన ప్రియ,
నందనీయ గుణ గణ వారిదే,
నంది పూర్వం ఎం నందనిల్ కానీ,
న్జ్హు ఇందిరా పతే, పలిచు కోల్లెనం. 13

గడ్గాపనే ఖలజన నసన,
ఖడ్గి రూప, కలి మల మోచన,
మత గురో కమల దళ లోచన,
సల్గునలయ, పాల బలనే. 14

పాల్ కదలిల్ ఫనీస్వర మేత మేల్,
అక్కమోదేన్నుం పల్లి కొల్లుం విభో,
నాల్కకు నాల్ వరుం ఆర్తికల్ ఒక్కేయుం,
నీకి రక్షిక్క వేనం, జగత్ పతే. 15

అయుస్సంబతుం అమ్బతుం ఈకేనం,
తేజస్సుం యస్సు ఒజస్సుం మీ సుఖం,
శ్రేయస్ల్లం ఇవన్ను లభిక్కువన్,
ఆశిస్సు అరులేనమే దైవమె. 16

విధ్యయుం వినయాది గునంగాలుం,
హృదయ సౌభాగ్య సంపత్ సంరుదియుం,
ఆద్యనముంభ్గావాట్ భక్తియుం, ముక్తియుం,
వేద వేద్య భవన్ ఇవన్ను ఎకిదేనం. 17

ప్రయమకున్న కలతూ అమేయ నిన్,
మయకోదిన్నవనే వలయ్క్కోల,
మయా మానుష నిన్ పద పద్మతిల్,
భూయో భూయో నమయన్వాహం. 18

విశ్వ కృప విరాట్ పురుష ప్రభో,
విస్వపవన, విశ్వైక పలక,
విస్వ్సంహర విస్వికనాధ హే,
విస్వవందిత విష్ణో నమోస్తుతే. 19

ఇస్తుతి నిత్య మర్కొదయతిలుం,
అస్తమిచుం పదిక్కుం జనన్గాల్క్కు.
నిస్తుల గునపూర్నారం పుత్రరే,
హస్తరింగాల్ వేచు లలిచిడం. 20
.


இப்பாரில் புகழ் பொங்கும் குருவாய்-
இப்ப பொதி, ஜகத்பதே மாதவ,
இப்பவபெட்ட ஞான அக்ஹிலேசா, நின்,
ற்றிபடம்புஜே வீணு வணங்குனேன். 1

நின்திருவடி ஒன்னு கணிஞகில்,
எண்டு அசட்யமயுள்ளு, இஜகதிங்கள்,
பண்டு வத்சலா, நீ ஒஜிஞ்சருமே,
சந்தப்பம் அக்திடுவான் இல்ல மே. 2

வச்ச பக்த்ய பாவத் பட ஸனிட்ஹௌ,
கழ்ச்ச வேசித்த, தீனனாம் பலனே,
தீர்சையை பரிபாலனம் செய்யுவான்,
நேர்ச்சயோத் உணர்திகுன்னிதேன் விபோ. 3

அக்ஷ்யில் கண்ட வஸ்து சமச்தவும்,
குட்சியில் கொதியோடே நிரக்கும்போல்,
பக்ஷி வகன டன்வன்டற ஹரே,
ரக்ஷிக்கேனம் அபத்தியம் ஒழிச்சு நீ. 4

உத்சஹதொடே கூடார் ஒன்னிசீ,
வத்சன் வெள்ளத்தில் முங்கி குளிக்கும்போல்,
மத்ஸ்ய ரூப, புருஷோத்தமா ஹரே,
வத்சல்யதொடே காது ரக்ஷிக்கேனம். 5

கர்ம சாட்சியாகும் ஜக்ன்நாயக,
கற் முகில் வர்ண, கருணா வறிதே,
ஓரமா கை விட்டுறங்கும் என் உன்னியே,
கூர்ம விக்ராஹா பளிசிதேனம். 6

ப்ரெட பலன்மர் ஒத்து வனங்களில்,
ஊடமோதம் கழிச்சு நடக்கும்போல்,
க்ரோட விக்ராஹா, டனவ நிக்ராஹா,
பீட கூடாதே நாதா ரக்ஷிக்கேனம். 7

பூத பிரேத பிசாசுகள் மூலமாய்,
பீதி பூண்டிவன் இரவில் உழளும்போல்,
பூத பாவனா, ஹே நரசிம்ஹா ஹரே,
ப்ரீத்தி பூர்வம் அபாயம் எகிதேனம். 8

படு வாங்க ப்ரபுத்வா மதம் உள்ளில்,
பேடும் யௌவன காலத்து இவன் ஏதும்,
குடுதயிடும் அபதொழிக்குவன்,
படு வமான முர்தே வந்குன்னேன். 9

பார்க்க சிஷ்ய, தபோனிதே, கேரளா,
சுவர்க்க சௌசீல்ய லீலா விசறதே,
பார்கவா பகவானே, மகன்னு ச-
ந்மர்கமையது கட்டி ரக்ஷிக்கேனம். 10

சத்யா தர்ம ரதனி சடச்சரம்,
நித்யனாய் இவன் வானு சுகிக்குவன்,
சத்யா ரூப, ஹே ராம தசரத,
புத்திர ராகவ, நித்யம் வணங்கிடுன்னேன். 11

ஹல முட்ரித்த பஹோ, மஹா வீர,
பாலா நிர்ஜ்ஜித சர்வரி சஞ்சய,
பாலபாத்ர பவன் எண்டே புத்ரன்னி,
பாலபாத்ர குணங்கள் எகிதேனம். 12

நந்த நந்தன, வ்ருண்டவன பிரியா,
நண்டநீய குண கன வறிதே,
நந்தி பூர்வம் என் நந்தனில் கனி,
ந்ஜ்ஹு இந்திரா பதே, பழிச்சு கொல்லேனம். 13

கட்கபனே க்ஹலஜன நசன,
க்ஹட்கி ரூப, கலி மல மோசான,
மத குரோ கமலா தள லோச்சனா,
சல்குனலய, பால பலனே. 14

பால் கடலில் ப்ஹநீச்வர மேத்தா மேல்,
அக்கமொதேன்னும் பள்ளி கொள்ளும் விப்ஹோ,
நல்கு நாள் வரும் அர்திகள் ஒக்கேயும்,
நீக்கி ரட்சிக்க வேணாம், ஜகாத் பதே. 15

ஆயுச்சம்பதும் அம்பதும் ஈகேனம்,
தேஜச்சும் யாச்சு ஒஜச்சும் மெய் சுகன்,
ஸ்ரேயச்ல்லாம் இவன்னு லபிக்குவன்,
அசைச்சு அருலேனமே தைவமே. 16

விதையும் வினயதி குணங்களும்,
ஹ்ருதய சௌபாக்ய சம்பத் சம்ருதியும்,
ஆட்யனமும்பிகவட் பக்தியும், முக்தியும்,
வேதா வேதா பவன் இவன்னு எகிதேனம். 17

பிரயமகுன்ன காலத்து அமேய நின்,
மயகொடின்னவனே வளய்க்கோல,
மா மனுஷ நின் பட பத்மத்தில்,
போஒயோ போஒயோ நமயன்வஹம். 18

விஸ்வ க்ருபா விராத் புருஷ பிரப்ஹோ,
விஸ்வபவன, விச்வைக்க பலகை,
விச்வ்சம்ஹர விச்வைகனத ஹே,
விஸ்வவண்டித விஷ்ணோ நமோஸ்துதே. 19

இச்துதி நித்ய மர்கொடயதிலும்,
அச்தமிசும் படிக்கும் ஜனந்கல்க்கு.
நிசத்துல குனபூர்ணரம் புத்ரரே,
ஹச்தரிங்கள் வெச்சு லலிசிடம். 20
.


ईप्परिल् पुकज़्ह पोन्गुं गुरुव्य-
रपप पोथि, जगत्पथे माधव,
ईप्पवपेत्ता ज्ञान अखिलेस, निन,
त्रिपदंबुजे वीनु वनन्गुनेन. 1

निन्थिरुवदि ओन्नु कनिग्नगिल्,
एन्दु असद्यमयुल्लु, इजगथिन्गल्,
बन्दु वत्सल, नी ओज़िन्जरुमे,
संथापं अग्थिदुवान इलल मय. 2

वच भक्त्य भवत पद सन्निधौ,
ख़ज़्ह्च वेचिथ, दीनानां बलने,
थीर्चय्य परिपालनम् चेय्युवन,
नेर्चयोद उनार्थिकुन्निथेन विबो. 3

अक्ष्यिल् कन्द वस्थु समस्थावुं,
कुक्षियिल् कोथियोदे निरक्कुम्बोल्,
पक्षी वहन दन्वन्दर हरे,
रक्षिक्केनं अपथ्यं ओज़्हिचु नी. 4

उथ्सःअथोदे कूतर ओन्निची,
वथ्सन वेल्लथिल् मुन्गी कुलिक्कुम्बोल्,
मत्स्य रूप, पुरुशोथाम हरे,
वथ्सल्यथोदे कथु रक्षिक्केनं. 5

कर्म सक्षियगुं जग्न्नयग,
कर मुगिल् वर्ण, कारुण्य वृधे,
ओर्म कै वित्तुरन्गुं एन उन्निये,
कूर्म विग्रह पलिचिदेनं. 6

प्रोउद बलन्मर ओथु वनन्गलिल्,
ऊदमोधं कलिचु नदक्कुम्बोल्,
करोड विग्रह, दानव निग्रह,
पीडा कूदथे नाध रक्षिक्केनं. 7

भूथ प्रेथ पिसचुकल् मूलमयि,
बीथि पून्दिवान रविल उज़्हलुम्बोल्,
भूथ भवन, हेय नरसिंह हरे,
प्रीथि पूर्वं अभयं एकिदेनं. 8

पदु वङ्ग प्रभुथ्व मधम उल्लिल्,
पेदुं योउवन कलथु इवान एत्हुं,
कुदुथयिदुं अपथोज़्हिक्कुवन्,
पदु वामन मुर्थे वन्गुन्नेन. 9

भार्ग सिष्य, थापोनिधे, केरल,
श्र्वर्ग सोउसील्य लीला विसरधे,
भार्गव भगवने, मकन्नु स-
न्मर्गमयथु कत्ति रक्षिक्केनं. 10

सथ्य धर्म रथन्य सदाचारं,
निथ्यन्य इवान वनु सुकिक्कुवन,
सथ्य रूप, हेय राम दसरथ,
पुत्र राघव, नित्यं वनन्गिदुन्नेन. 11

हल मुद्रिथ बहो, महा वीर,
बल निर्ज्जिथ सर्वरी संजय,
बलबध्र भवन एन्दे पुथ्रन्न्य,
बलबध्र गुनन्गल् एगिदेनं. 12

नन्द नन्दन, वृन्दावन प्रिय,
नन्दनीय गुण गण वृधे,
नन्दी पूर्वं एन नन्दनिल् कानि,
न्ज्हु इन्दिरा पथे, पलिचु कोल्लेनं. 13

गद्गपने खलजन नासन,
खड्गी रूप, कलि मल मोचन,
मतः गुरो कमल दल लोचन,
सल्गुनलय, पाल बलने. 14

पाल कदलिल् फनीस्वर मेथ मेल,
अक्कमोदेन्नुं पल्ली कोल्लुं विभो,
नल्क्कु नाल वरुं अर्थिकल् ओक्केयुं,
नीकी रक्षिक्क वेनं, जगत पथे. 15

अयुस्संबथुं अम्बथुं ईकेनं,
थेजस्सुं यस्सु ओजस्सुं मेय सुखं,
स्रेयस्ल्लं इवान्नु लभिक्कुवन,
असिस्सु अरुलेनमे दैवमे. 16

विध्ययुं विनयधि गुनन्गलुं,
हृदय सोउभग्य संपातः संरुधियुं,
आद्यनमुम्भ्गवत भक्थियुं, मुक्थियुं,
वेद व एध्य भवन इवान्नु एकिदेनं. 17

प्रयमकुन्न कलथु अमेय निन,
मयकोदिन्नवने वलय्क्कोल,
मया मनुष निन पद पद्मथिल्,
भूयो भूयो नमयन्वाहं. 18

विस्व कृपा विरत पुरुष प्रभो,
विस्वपवन , विस्वैक पालक,
विस्व्सम्हर विस्वैकनध हेय,
विस्ववन्दिथ विष्णो नमोस्थुथे. 19

इस्थुथि नित्य मर्कोदयथिलुं,
अस्थामिचुं पदिक्कुं जनन्गल्क्कु.
निस्थुल गुनपूर्नरं पुथ्ररे,
हस्थारिन्गल् वेचु ललिचिदं. 20
.


Ipparil pukazh pongum Guruvay-
Rappa pothi, jagatpathe madhava,
Ippavapetta gnan akhilesa, nin,
Tripadambuje veenu vanangunen. 1

Ninthiruvadi onnu kanignagil,
Endu asadyamayullu, Ijagathingal,
Bandu vathsala, nee ozinjarume,
Santhapam agthiduvaan illa may. 2

Vacha bhakthya bhavat pada sannidhou,
Kazhcha vechitha, deenanaam balane,
Theerchayay paripalanam cheyyuvan,
Nerchayod unarthikunnithen vibo. 3

Akshyil kanda vasthu samasthavum,
Kukshiyil kothiyode nirakkumbol,
Pakshi vahana danwandara hare,
Rakshikkenam apathyam ozhichu nee. 4

Uthsahathode kootar onnichee,
Vathsan vellathil mungi kulikkumbol,
Mathsya roopa, purushothama hare,
Vathsalyathode kathu rakshikkenam. 5

Karma sakshiyagum jagnnayaga,
Kar mugil varna, karunya varidhe,
Orma kai vitturangum en unniye,
Koorma vigraha palichidenam. 6

Prouda balanmar othu vanangalil,
Oodamodham kalichu nadakkumbol,
Kroda vigraha, danava nigraha,
Peeda koodathe nadha rakshikkenam. 7

Bhootha pretha pisachukal moolamayi,
Beethi poondivan ravil uzhalumbol,
Bhootha bhavana, hey Narasimha hare,
Preethi poorvam abhayam ekidenam. 8

Padu vanga prabhuthwa madham ullil,
Pedum youvana kalathu ivan ethum,
Kuduthayidum apathozhikkuvan,
Padu vamana murthe vangunnen. 9

Bharga sishya, thaponidhe, Kerala,
Swarga souseelya leela visaradhe,
Bhargava bhagawane, makannu sa-
Nmargamayathu katti rakshikkenam. 10

Sathya dharma rathany sadacharam,
Nithyanay ivan vanu sukikkuvan,
Sathya roopa, hey rama dasaratha,
Puthra Raghava, nithyam vanangidunnen. 11

Hala mudritha baho, maha veera,
Bala nirjjitha sarvari sanjaya,
Balabadhra bhavan ende puthrannay,
Balabadhra gunangal egidenam. 12

Nanda nandana, Vrundavana priya,
Nandaneeya guna gana varidhe,
Nandi poorvam en nandanil kani,
Njhu indira pathe, palichu kollenam. 13

Gadgapane khalajana nasana,
Khadgi roopa, kali mala mochana,
Math guro kamala dala lochana,
Salgunalaya, paala balane. 14

Paal kadalil phaneeswara metha mel,
Akkamodennum palli kollum vibho,
Nalkku naal varum arthikal okkeyum,
Neeki rakshikka venam, jagat pathe. 15

Ayussambathum ambathum eekenam,
Thejassum yassu ojassum mey sukham,
Sreyasllam ivannu labhikkuvan,
Asissu arulename daivame. 16

Vidhyayum vinayadhi gunangalum,
Hrudya soubhagya sampath samrudhiyum,
Aadyanamumbhgavat bhakthiyum, mukthiyum,
Veda vedhya bhavan ivannu ekidenam. 17

Prayamakunna kalathu ameya nin,
Mayakodinnavane valaykkola,
Mayaa manusha nin pada padmathil,
Bhooyo bhooyo namayanvaham. 18

Viswa krupa virat purusha prabho,
Viswapavana, visvaika palaka,
Viswsamhara viswaikanadha hey,
Viswavanditha vishno namosthuthe. 19

Isthuthi nithya markodayathilum,
Asthamichum padikkum janangalkku.
Nisthula gunapoornaram puthrare,
Hastharingal vechu lalichidam. 20
.


Oh, Lord of Guruvayur, whose fame,
Rises in this world, Oh lord of universe,
Oh Madhava, this innocent poor man,
Salutes you by falling at your lotus,
Like feet, Oh God of the Universe.

In this universe, what is there,
That cannot be achieved, If,
You take interest in it,
Oh God, who loves his devotees,
There is none for me in this world except you,
Who can brush away all my sorrows.

Due to my devotion towards you, my lord,
I give away my poor son to you,
For truly taking care of him, oh, my lord,
And I make this request along with offerings.

When I am filling all that I see in this world,
Along with greed in this private bag of mine,
Oh God who rides on a bird. Oh Hari,
Oh Danwanthari, please take care of me,
Without taking a deep dislike to me.

When my this son along with his friends,
With exuberance takes bath in a pond,
Hey Hari, Hey greatest of men, who has the form of a fish,
Please take care of him with great affection.

Oh lord of the universe, who is,
Witness to all actions, Oh Lord,
Of the colour of the black cloud,
Oh ocean of mercy, please take care,
Of this my son, who is sleeping,
With no care, Oh God who became a tortoise.

When my son with other lads,
Without care travels and plays in the forest,
Oh God who took the form of a boar,
Oh God who killed several Asuras,
Please take care of him without any trouble, Oh Lord.

Due to devils, ghosts and bad souls,
When he tosses in his bed due to fear, Oh Hari,
Oh Narasimha, Oh Lord who takes care of beings,
Please extend him protection with affection, Oh Lord.

During the time, when he reaches youth,
With mind full of idiocy, snobbishness,
And exuberance, to protect him from any dangers,
I salute that great God Vamana with devotion.

The disciple of Bhargava, the storehouse of Thapas,
Who playfully made the heaven of Kerala,
Oh God Bhargava, please show the right,
Path to my son, lead him and protect him.

I salute you daily, Oh Rama,
Who is Raghava, the son of Dasaratha
And who is personification of truth,
So that my son lives in truth and piety,
And observes good conduct in his life.

O h Balabadhra who carries a plough,
Who is a great warrior, who is full of strength,
And treasure house of all that is good,
Please give my son, all your good qualities.

Oh son of Nanda, Oh lover of Brindavana,
Of lad with ocean of all good qualities,
I gratefully request you to show mercy,
On my son and take care of him, Oh Lord of Lakshmi.

He who holds the sword, who destroys,
Bad souls, who is known as Kalki ,
Who is cure to ills of kali age,
Who is my teacher, who has lotus like eyes,
And who is temple of all that is good, take care of my son.

Oh Lord who daily lies down on
The bed of a serpent, floating.
On the ocean of milk along with grace,
Please save my son from the desire after desires,
That are bound to come in this world, Oh Lord.

Oh god, please bless him with a life,
Of fifty and fifty years, shine, fame,
Active life, physical comfort,
And well known recognition, Oh God.

Oh Good who is described by the Vedas,
Please give this boy, education, humility,
Broad mind, lot of riches, teaching,
Devotion to God and salvation.

Oh, enchanter, I salute again,
Again endlessly your lotus feet,
With a request that when this boy,
Becomes a man, You will not,
Trouble him with your illusions.

My salutations to that Vishnu,
Who is merciful to the universe,
Who is the great soul behind the universe,
Who is the most blessed of the universe,
Who looks after the entire universe,
Who destroys the universe,
Who is the lord of the universe,
And who makes the entire universe happy.

People who read this prayer daily,
During dawn and after dusk.
Would be able to fondle,
Sons who are of great character.
.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.