Main Menu

Jatadhara Shankara (ஜடாதார சங்கரர்)

Composer: Oottukkadu Venkata Kavi(Oottukkadu Venkata Kavi ஊத்துக்காடு வேங்கட கவி) , He was born in about the year 1700 in Needamangalam to Muthukrishna Iyer. One of his descendants was Needamangalam Krishnamurthi Bhagavathar. His gurus were Needamangalam Rajah Bhagavathar and he founded the Rudrapasupathi Pillai sishya parampara. He composed many kritis in Sanskrit and Tamil, mainly on Lord Krishna. His songs were known to often exclude the name of the deity in favor of description. He died in 1765 in his hometown, Needamangalam. More...

Raagam: TOdi

8 hanumatODi mEla
Aa: S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

Taalam: Aadi

Language: Sanskrit

Recitals


Awaiting Contributions.

Awaiting contribution.

Hide Lyrics


This Krithi was originally composed in Tamil. Other languages are for your conveniencePallavi

ஜடாதார சங்கரர் தேவ தேவ ஷஷங்கதர மங்கலகர கங்காதர புஜங்க-வலையிடலன்கர

Anupallavi

நகனனந்த சிடம்பரானந்தா லஹரி விஹாரா ச்வச்ச்சந்த குடர பிணக குரங்க கொலஹல தண்டவ கலந்தக கிரிட கிரட கிரிஜா சமேட கிரிஷ சிடிக்ஹண்ட உட்டண்டவர

Charanam

1.பழைய லோகம் அதுன பரம பவன பாக்ட ஜனவன

2.மடமய தருக வன முனி மனோஹர நிபுன-மகடன டனதனட

3.பாமரஜன குமுட கன்ற பாகடேய நிலகந்த வர்ச துரங்க para பரமேஷ பாசத்ர மடஹர பஹு வர டாக மது முரஹாரி சன்னுட

4.நிரவதி கமனிய ரமனிய ரமணி முக்ஹா ஜ்ஹல ஜ்ஹல மதுபா முக்ஹா ஷரனகட ஜன பலான தமசடி ஹர பாசதர கன்ற பண்காமுக்ஹா

5.சமகன ராசா புரிடஜா முக்ஹா சது மனச நிரந்தர காரிட
நகப்ஹோக பரிவிடமட்புட விரஜிட்டாங்க வபரஜிட்டாங்க வர

6.பழைய லோக அதுன பரம பவன பாக்ட ஜனவன
கல கல கபால விதாரண கைலாச கிரி சடன த்ரிநயன


Pallavi

జటాధర శంకర దేవ దేవా శశాంకధర మంగళకర గంగాధర భుజంగ-వలయితాలంకార

Anupallavi

నహనానంద చిదంబరానంద లహరీ విహార స్వచ్చంధ కుటార పినాక కురంగ కోలాహల
తాండవ కాలాంతక క్రీడా కిరాద గిరిజా సమేత గిరీశ చితిఖండ ఉద్దండవర

Charanam

1.పాలయ లోకం అధునా పరమ పావన భక్త జనావన

2.మదమయ తారుకా వన ముని మనోహర నిపుణ-మగదనా దనధనద

3.పామరజన కుముద చంద్ర భాగదేయ నీలకంఠ వృష తురంగ పర
పరమేశ భాసధ్ర మదహరా బహు వర దాయక మధు మురహరి సన్నుత

4.నిరవధి కమనీయ రమణీయ రమణీ ముఖ ఝల ఝల మధుప ముఖ
శరణాగత జన పాలన తామసాది హర భాశధర చంద్ర పంచముఖ

5.సామగాన రస భూరితాజ ముఖ సాధు మానస నిరంతరా చరిత
నాగభోగ పరివీతమద్భుత విరాజితాంగ వపరాజితాంగ వర

6.పాలయ లోక అధునా పరమ పావన భక్త జనావన
కాల కాల కపాల విధారణ కైలాస గిరి సదనా త్రినయన


Pallavi

jatAdhara shankara dEva dEvA shashAnkadhara mangalakara gangAdhara bhujanga-valayitAlankAra

Anupallavi

nahanAnanda cidambarAnanda laharI vihAra svacchandha kuTAra pinAka kuranga kOlAhala
tANDava kAlAntaka krIDA kirAda girijA samEta girIsha chitikhaNDa uDDaNDavara

Charanam

1.pAlaya lOkam adhunA parama pAvana bhakta janAvana

2.madamaya tArukA vana muni manOhara nipuNa-magadanA danadhanada

3.pAmarajana kumuda candra bhAgadEya nIlakaNTha vrSa turanga para
paramEsha bhAsadhra madaharA bahu vara dAyaka madhu murahari sannuta

4.niravadhi kamanIya ramaNIya ramaNI mukha jhala jhala madhupa mukha
sharaNAgata jana pAlana tAmasAdi hara bhASadhara candra pancamukha

5.sAmagAna rasa bhUritAja mukha sAdhu mAnasa nirantarA carita
nAgabhOga parivItamadbhuta virAjitAnga vaparAjitAnga vara

6.pAlaya lOka adhunA parama pAvana bhakta janAvana
kAla kAla kapAla vidhAraNa kailAsa giri sadanA trinayana


Awaiting Contribution.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.