Main Menu

Kamakshi Anudinamu (కామాక్షి అనుదినము)

Kamakshi Devi

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: bhairavi

20 naTabhairavi janya
Aa: S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

Taanam: Mishra Chapu

Language: Telugu (తెలుగు)

Syama Sastri

Syama Sastri

Recitals

Awaiting Contributions.
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

కామాక్షి అనుదినము మరవకనే నీ
పాదములే దిక్కనుచు నమ్మితిని శ్రీ కంచి (కామాక్షి)

స్వర సాహిత్య 1

కుంద రదనా కువలయ నయనా
తల్లి రక్షించు (కామాక్షి)

స్వర సాహిత్య 2

కంబు గళ నీరద చికురా విధు
వదనా మాయమ్మా (కామాక్షి)

స్వర సాహిత్య 3

కుంభ కుచ మద మత్త గజ గమ
పద్మ భవ హరి శంభు నుత పదా
శంకరీ నీవు నా చింతల వేవేగ
దీర్చమ్మావిపుడు (కామాక్షి)

స్వర సాహిత్య 4

భక్త జన కల్ప లతికా
కరుణాలయా సదయా గిరి తనయా
కావవే శరణాగతుడు గదా
తామసము సేయక వరమొసగు (కామాక్షి)

స్వర సాహిత్య 5

పాతకములను దీర్చి నీ పద
భక్తి సంతతమీయవే
పావని గదా మొర వినవా
పరాకేలనమ్మా వినమ్మా (కామాక్షి)

స్వర సాహిత్య 6

దురిత హారిణి సదా నత ఫల
దాయకియని బిరుదు భువిలో
గలిగిన దొరయనుచు
వేదములు మొరలిడగను (కామాక్షి)

స్వర సాహిత్య 7

నీప వన నిలయా సుర సముదయా
కర విధృత కువలయా మద
దనుజ వారణ మృగేంద్రాశ్రిత
కలుష దమన ఘనా
అపరిమిత వైభవము గల నీ స్మరణ
మదిలో దలచిన జనాదులకు
బహు సంపదలనిచ్చేవిపుడు
మాకభయమియ్యవే (కామాక్షి)

స్వర సాహిత్య 8

శ్యామ కృష్ణ సహోదరీ శివ
శంకరీ పరమేశ్వరీ
హరి హరాదులకు నీ మహిమలు
గణింప తరమా సుతుడమ్మా
అభిమానము లేదా నాపై దేవీ
పరాకేలనే బ్రోవవే ఇపుడు శ్రీ భైరవీ (కామాక్షి)


பல்லவி

காமாக்ஷி அனுதி3னமு மரவகனே நீ
பாத3முலே தி3(க்க)னுசு நம்மிதினி ஸ்ரீ கஞ்சி (காமாக்ஷி)

ஸ்வர ஸாஹித்ய 1

குந்த3 ரத3னா குவலய நயனா
தல்லி ரக்ஷிஞ்சு (காமாக்ஷி)

ஸ்வர ஸாஹித்ய 2

கம்பு3 க3ள நீரத3 சிகுரா விது4
வத3னா மா(ய)ம்மா (காமாக்ஷி)

ஸ்வர ஸாஹித்ய 3

கும்ப4 குச மத3 மத்த க3ஜ க3ம
பத்3ம ப4வ ஹரி ஸ1ம்பு4 நுத பதா3
ஸ1ங்கரீ நீவு நா சிந்தல வேவேக3
தீ3ர்(ச)ம்மா(வி)புடு3 (காமாக்ஷி)

ஸ்வர ஸாஹித்ய 4

ப4க்த ஜன கல்ப லதிகா
கரு(ணா)லயா ஸத3யா கி3ரி தனயா
காவவே ஸ1ர(ணா)க3துடு3 க3தா3
தாமஸமு ஸேயக வர(மொ)ஸகு3 (காமாக்ஷி)

ஸ்வர ஸாஹித்ய 5

பாதகமுலனு தீ3ர்சி நீ பத3
ப4க்தி ஸந்தத(மீ)யவே
பாவனி க3தா3 மொர வினவா
பரா(கே)ல(ன)ம்மா வி(ன)ம்மா (காமாக்ஷி)

ஸ்வர ஸாஹித்ய 6

து3ரித ஹாரிணி ஸதா3 நத ப2ல
தா3யகி(ய)னி பி3ருது3 பு4விலோ
க3லிகி3ன தொ3ர(ய)னுசு
வேத3முலு மொர(லி)ட3க3னு (காமாக்ஷி)

ஸ்வர ஸாஹித்ய 7

நீப வன நிலயா ஸுர ஸமுத3யா
கர வித்4ரு2த குவலயா மத3
த3னுஜ வாரண ம்ரு2(கே3)ந்த்3(ரா)ஸ்1ரித
கலுஷ த3மன க4னா
அபரிமித வைப4வமு க3ல நீ ஸ்மரண
மதி3லோ த3லசின ஜ(னா)து3லகு
ப3ஹு ஸம்பத3ல(னி)ச்சே(வி)புடு3
மா(க)ப4ய(மி)ய்யவே (காமாக்ஷி)

ஸ்வர ஸாஹித்ய 8

ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஸஹோத3ரீ ஸி1வ
ஸ1ங்கரீ பர(மே)ஸ்1வரீ
ஹரி ஹ(ரா)து3லகு நீ மஹிமலு
க3ணிம்ப தரமா ஸுது(ட3)ம்மா
அபி4மானமு லேதா3 நாபை தே3வீ
பரா(கே)லனே ப்3ரோவவே இபுடு3 ஸ்ரீ பை4ரவீ (காமாக்ஷி)


ಪಲ್ಲವಿ

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅನುದಿನಮು ಮರವಕನೇ ನೀ
ಪಾದಮುಲೇ ದಿಕ್ಕನುಚು ನಮ್ಮಿತಿನಿ ಶ್ರೀ ಕಂಚಿ (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 1

ಕುಂದ ರದನಾ ಕುವಲಯ ನಯನಾ
ತಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಂಚು (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 2

ಕಂಬು ಗಳ ನೀರದ ಚಿಕುರಾ ವಿಧು
ವದನಾ ಮಾಯಮ್ಮಾ (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 3

ಕುಂಭ ಕುಚ ಮದ ಮತ್ತ ಗಜ ಗಮ
ಪದ್ಮ ಭವ ಹರಿ ಶಂಭು ನುತ ಪದಾ
ಶಂಕರೀ ನೀವು ನಾ ಚಿಂತಲ ವೇವೇಗ
ದೀರ್ಚಮ್ಮಾವಿಪುಡು (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 4

ಭಕ್ತ ಜನ ಕಲ್ಪ ಲತಿಕಾ
ಕರುಣಾಲಯಾ ಸದಯಾ ಗಿರಿ ತನಯಾ
ಕಾವವೇ ಶರಣಾಗತುಡು ಗದಾ
ತಾಮಸಮು ಸೇಯಕ ವರಮೊಸಗು (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 5

ಪಾತಕಮುಲನು ದೀರ್ಚಿ ನೀ ಪದ
ಭಕ್ತಿ ಸಂತತಮೀಯವೇ
ಪಾವನಿ ಗದಾ ಮೊರ ವಿನವಾ
ಪರಾಕೇಲನಮ್ಮಾ ವಿನಮ್ಮಾ (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 6

ದುರಿತ ಹಾರಿಣಿ ಸದಾ ನತ ಫಲ
ದಾಯಕಿಯನಿ ಬಿರುದು ಭುವಿಲೋ
ಗಲಿಗಿನ ದೊರಯನುಚು
ವೇದಮುಲು ಮೊರಲಿಡಗನು (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 7

ನೀಪ ವನ ನಿಲಯಾ ಸುರ ಸಮುದಯಾ
ಕರ ವಿಧೃತ ಕುವಲಯಾ ಮದ
ದನುಜ ವಾರಣ ಮೃಗೇಂದ್ರಾಶ್ರಿತ
ಕಲುಷ ದಮನ ಘನಾ
ಅಪರಿಮಿತ ವೈಭವಮು ಗಲ ನೀ ಸ್ಮರಣ
ಮದಿಲೋ ದಲಚಿನ ಜನಾದುಲಕು
ಬಹು ಸಂಪದಲನಿಚ್ಚೇವಿಪುಡು
ಮಾಕಭಯಮಿಯ್ಯವೇ (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 8

ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಹೋದರೀ ಶಿವ
ಶಂಕರೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ
ಹರಿ ಹರಾದುಲಕು ನೀ ಮಹಿಮಲು
ಗಣಿಂಪ ತರಮಾ ಸುತುಡಮ್ಮಾ
ಅಭಿಮಾನಮು ಲೇದಾ ನಾಪೈ ದೇವೀ
ಪರಾಕೇಲನೇ ಬ್ರೋವವೇ ಇಪುಡು ಶ್ರೀ ಭೈರವೀ (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)


पल्लवि

कामाक्षि अनुदिनमु मरवकने नी
पादमुले दि(क्क)नुचु नम्मितिनि श्री कञ्चि (कामाक्षि)

स्वर साहित्य 1

कुन्द रदना कुवलय नयना
तल्लि रक्षिञ्चु (कामाक्षि)

स्वर साहित्य 2

कम्बु गळ नीरद चिकुरा विधु
वदना मा(य)म्मा (कामाक्षि)

स्वर साहित्य 3

कुम्भ कुच मद मत्त गज गम
पद्म भव हरि शम्भु नुत पदा
शङ्करी नीवु ना चिन्तल वेवेग
दी(र्च)म्मा(वि)पुडु (कामाक्षि)

स्वर साहित्य 4

भक्त जन कल्प लतिका
करु(णा)लया सदया गिरि तनया
काववे शर(णा)गतुडु गदा
तामसमु सेयक वर(मॊ)सगु (कामाक्षि)

स्वर साहित्य 5

पातकमुलनु दीर्चि नी पद
भक्ति सन्तत(मी)यवे
पावनि गदा मॊर विनवा
परा(के)ल(न)म्मा वि(न)म्मा (कामाक्षि)

स्वर साहित्य 6

दुरित हारिणि सदा नत फल
दायकि(य)नि बिरुदु भुविलो
गलिगिन दॊर(य)नुचु
वेदमुलु मॊर(लि)डगनु (कामाक्षि)

स्वर साहित्य 7

नीप वन निलया सुर समुदया
कर विधृत कुवलया मद
दनुज वारण मृ(गे)(न्द्रा)श्रित
कलुष दमन घना
अपरिमित वैभवमु गल नी स्मरण
मदिलो दलचिन ज(ना)दुलकु
बहु सम्पदल(नि)च्चे(वि)पुडु
मा(क)भय(मि)य्यवे (कामाक्षि)

स्वर साहित्य 8

श्याम कृष्ण सहोदरी शिव
शङ्करी पर(मे)श्वरी
हरि ह(रा)दुलकु नी महिमलु
गणिम्प तरमा सुतु(ड)म्मा
अभिमानमु लेदा नापै देवी
परा(के)लने ब्रोववे इपुडु श्री भैरवी (कामाक्षि)


pallavi

1kAmAkshi anudinamu maravakanE nI
2pAdamulE dikk(a)nucu nammitini SrI kanci (kAmAkshi)

svara sAhitya 1

kunda radanA kuvalaya nayanA
talli 3rakshincu (kAmAkshi)

svara sAhitya 2

kambu gaLa nIrada cikurA vidhu
vadanA mA(y)ammA (kAmAkshi)

svara sAhitya 3

kumbha kuca mada matta gaja gama
padma bhava hari Sambhu nuta padA
SankarI nIvu nA 4cintala vEvEga
5dIrc(a)mmA(v)ipuDu (kAmAkshi)

svara sAhitya 4

bhakta jana kalpa latikA
karuN(A)layA sadayA giri tanayA
kAvavE SaraN(A)gatuDu gadA
tAmasamu sEyaka varam(o)sagu (kAmAkshi)


ಪಲ್ಲವಿ

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅನುದಿನಮು ಮರವಕನೇ ನೀ
ಪಾದಮುಲೇ ದಿಕ್ಕು-ಅನುಚು ನಮ್ಮಿತಿನಿ ಶ್ರೀ ಕಂಚಿ (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 1

ಕುಂದ ರದನಾ ಕುವಲಯ ನಯನಾ
ತಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಂಚು (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 2

ಕಂಬು ಗಳ ನೀರದ ಚಿಕುರಾ ವಿಧು
ವದನಾ ಮಾ-ಅಮ್ಮಾ (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 3

ಕುಂಭ ಕುಚ ಮದ ಮತ್ತ ಗಜ ಗಮ
ಪದ್ಮ ಭವ ಹರಿ ಶಂಭು ನುತ ಪದಾ
ಶಂಕರೀ ನೀವು ನಾ ಚಿಂತಲ ವೇವೇಗ
ದೀರ್ಚು-ಅಮ್ಮಾ-ಇಪುಡು (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 4

ಭಕ್ತ ಜನ ಕಲ್ಪ ಲತಿಕಾ
ಕರುಣಾ-ಆಲಯಾ ಸದಯಾ ಗಿರಿ ತನಯಾ
ಕಾವವೇ ಶರಣು-ಆಗತುಡು ಗದಾ
ತಾಮಸಮು ಸೇಯಕ ವರಮು-ಒಸಗು (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 5

ಪಾತಕಮುಲನು ದೀರ್ಚಿ ನೀ ಪದ
ಭಕ್ತಿ ಸಂತತಮು-ಈಯವೇ
ಪಾವನಿ ಗದಾ ಮೊರ ವಿನವಾ
ಪರಾಕು-ಏಲನು-ಅಮ್ಮಾ ವಿನು-ಅಮ್ಮಾ (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 6

ದುರಿತ ಹಾರಿಣಿ ಸದಾ ನತ ಫಲ
ದಾಯಕಿ-ಅನಿ ಬಿರುದು ಭುವಿಲೋ
ಗಲಿಗಿನ ದೊರ-ಅನುಚು
ವೇದಮುಲು ಮೊರಲು-ಇಡಗನು (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 7

ನೀಪ ವನ ನಿಲಯಾ ಸುರ ಸಮುದಯಾ
ಕರ ವಿಧೃತ ಕುವಲಯಾ ಮದ
ದನುಜ ವಾರಣ ಮೃಗ-ಇಂದ್ರ-ಆಶ್ರಿತ
ಕಲುಷ ದಮನ ಘನಾ
ಅಪರಿಮಿತ ವೈಭವಮು ಗಲ ನೀ ಸ್ಮರಣ
ಮದಿಲೋ ದಲಚಿನ ಜನ-ಆದುಲಕು
ಬಹು ಸಂಪದಲನು-ಇಚ್ಚೇವು-ಇಪುಡು
ಮಾಕು-ಅಭಯಮು-ಇಯ್ಯವೇ (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 8

ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಹೋದರೀ ಶಿವ
ಶಂಕರೀ ಪರಮ-ಈಶ್ವರೀ
ಹರಿ ಹರ-ಆದುಲಕು ನೀ ಮಹಿಮಲು
ಗಣಿಂಪ ತರಮಾ ಸುತುಡು-ಅಮ್ಮಾ
ಅಭಿಮಾನಮು ಲೇದಾ ನಾಪೈ ದೇವೀ
ಪರಾಕು-ಏಲನೇ ಬ್ರೋವವೇ ಇಪುಡು ಶ್ರೀ ಭೈರವೀ (ಕಾಮಾಕ್ಷಿ)


Pallavi

O SrI kAmAkshi of kAncIpura (kanci)! Daily (anudinamu), without forgetting (maravakanE), I trusted (nammitini) Your (nI) holy feet alone (pAdamulE) to be (anucu) my refuge (dikku) (dikkanucu).

Svara Sahityam

1.O Jasmine (kunda) teethed (radanA)! O Lotus (kuvalaya) Eyed (nayanA)! O Mother (talli)! Please protect (rakshincu) me.
O SrI kAmAkshi of kAncIpura! Daily, without forgetting, I trusted Your holy feet alone to be my refuge.

2.O Conch (kambu) necked (gaLa)! O Dark haired (cikurA) like rain-cloud (nIrada)! O Moon (vidhu) Faced (vadanA)! O Our (mA) Mother (ammA) (mAyammA)!
O SrI kAmAkshi of kAncIpura! Daily, without forgetting, I trusted Your holy feet alone to be my refuge.

3.O Round breasted (kuca) like pitcher (kumbha)! O Majestic gaited (gama) like elephant (gaja) in rut (mada matta)! O Mother whose feet (padA) are extolled (nuta) by brahmA – abiding (bhava) in lotus (padma), vishNu (hari) and Siva (Sambhu)!
O SankarI! O Mother (ammA)! You (nIvu) please relieve (dIrcu) my (nA) worries (cintala) now (ipuDu) (dIrcammAvipuDu) very quickly (vEvEga).
O SrI kAmAkshi of kAncIpura! Daily, without forgetting, I trusted Your holy feet alone to be my refuge.

4.O Creeper (latikA) of kalpa vRksha (that grants wishes) for devotees (bhakta jana)! O Abode (AlayA) of Compassion (karuNA) (karuNAlayA)! O Merciful (sadayA)! O Daughter (tanayA) of Himalaya – mountain (giri)!
Please protect (kAvavE) me. Haven’t (gadA) I sought (AgatuDu) Your refuge (SaraNa) (SaraNAgatuDu)? Please bestow (osagu) boons (varamu) (varamosagu) without delaying (tAmasamu sEyaka).
O SrI kAmAkshi of kAncIpura! Daily, without forgetting, I trusted Your holy feet alone to be my refuge.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.