Main Menu

Mahalakshmi Ashtakam (महालक्ष्मि अष्टकम्)

sri-lakshmi-poorna-ananda-mandala1

Composer: Ādi Śaṅkarācārya,Adi Shankara ( Malayalam: ആദി ശങ്കരന്‍, Devanāgarī: आदि शङ्कर, Ādi Śaṅkara, pronounced [aːd̪i ɕaŋkərə]); also known as Śaṅkara Bhagavatpādācārya (“the teacher at the feet of God”) , ( possibly circa 788CE/AD – circa 820 CE ) was born to Kaippilly Sivaguru Nambudiri and Arya Antharjanam in Kalady, Kerala , India. Sri Govinda Bhagavatpada was his Guru. More...

Ashtakam: Maha Lakshmi Ashtakam

Verses: 8

Stuti: About Lord Maha Lakshmi

Language: Sanskrit (संस्कृत)

 

 

Recitals


Album: Maha Lakshmi Ashtakam ; Voice Unknown     


नमस्तॆ‌உस्तु महामायॆ श्रीपीठॆ सुरपूजितॆ ।
शङ्खचक्र गदाहस्तॆ महालक्ष्मि नमॊ‌உस्तु तॆ ॥ 1 ॥

नमस्तॆ गरुडारूढॆ डॊलासुर भयङ्करि ।
सर्वपापहरॆ दॆवि महालक्ष्मि नमॊ‌உस्तु तॆ ॥ 2 ॥

सर्वज्ञॆ सर्ववरदॆ सर्व दुष्ट भयङ्करि ।
सर्वदुःख हरॆ दॆवि महालक्ष्मि नमॊ‌உस्तु तॆ ॥ 3 ॥

सिद्धि बुद्धि प्रदॆ दॆवि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनि ।
मन्त्र मूर्तॆ सदा दॆवि महालक्ष्मि नमॊ‌உस्तु तॆ ॥ 4 ॥

आद्यन्त रहितॆ दॆवि आदिशक्ति महॆश्वरि ।
यॊगज्ञॆ यॊग सम्भूतॆ महालक्ष्मि नमॊ‌உस्तु तॆ ॥ 5 ॥

स्थूल सूक्ष्म महारौद्रॆ महाशक्ति महॊदरॆ ।
महा पाप हरॆ दॆवि महालक्ष्मि नमॊ‌உस्तु तॆ ॥ 6 ॥

पद्मासन स्थितॆ दॆवि परब्रह्म स्वरूपिणि ।
परमॆशि जगन्मातः महालक्ष्मि नमॊ‌உस्तु तॆ ॥ 7 ॥

श्वॆताम्बरधरॆ दॆवि नानालङ्कार भूषितॆ ।
जगस्थितॆ जगन्मातः महालक्ष्मि नमॊ‌உस्तु तॆ ॥ 8 ॥

.


నమస్తే‌உస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే |
శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 1 ||

నమస్తే గరుడారూఢే డోలాసుర భయంకరి |
సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 2 ||

సర్వఙ్ఞే సర్వవరదే సర్వ దుష్ట భయంకరి |
సర్వదుఃఖ హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 3 ||

సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని |
మంత్ర మూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 4 ||

ఆద్యంత రహితే దేవి ఆదిశక్తి మహేశ్వరి |
యోగఙ్ఞే యోగ సంభూతే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 5 ||

స్థూల సూక్ష్మ మహారౌద్రే మహాశక్తి మహోదరే |
మహా పాప హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 6 ||

పద్మాసన స్థితే దేవి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి |
పరమేశి జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 7 ||

శ్వేతాంబరధరే దేవి నానాలంకార భూషితే |
జగస్థితే జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 8 ||

.


னமஸ்தே‌உஸ்து மஹாமாயே ஶ்ரீபீடே ஸுரபூஜிதே |
ஶங்கசக்ர கதாஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 1 ||

னமஸ்தே கருடாரூடே டோலாஸுர பயங்கரி |
ஸர்வபாபஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 2 ||

ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வவரதே ஸர்வ துஷ்ட பயம்கரி |
ஸர்வதுஃக ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 3 ||

ஸித்தி புத்தி ப்ரதே தேவி புக்தி முக்தி ப்ரதாயினி |
மன்த்ர மூர்தே ஸதா தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 4 ||

ஆத்யன்த ரஹிதே தேவி ஆதிஶக்தி மஹேஶ்வரி |
யோகஜ்ஞே யோக ஸம்பூதே மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 5 ||

ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம மஹாரௌத்ரே மஹாஶக்தி மஹோதரே |
மஹா பாப ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 6 ||

பத்மாஸன ஸ்திதே தேவி பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணி |
பரமேஶி ஜகன்மாதஃ மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 7 ||

ஶ்வேதாம்பரதரே தேவி னானாலங்கார பூஷிதே |
ஜகஸ்திதே ஜகன்மாதஃ மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 8 ||

.


ନମସ୍ତେ‌உସ୍ତୁ ମହାମାୟେ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁରପୂଜିତେ |
ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମି ନମୋ‌உସ୍ତୁ ତେ || 1 ||

ନମସ୍ତେ ଗରୁଡାରୂଢେ ଡୋଲାସୁର ଭୟଙ୍କରି |
ସର୍ଵପାପହରେ ଦେଵି ମହାଲକ୍ଷ୍ମି ନମୋ‌உସ୍ତୁ ତେ || 2 ||

ସର୍ଵଜ୍ଞେ ସର୍ଵଵରଦେ ସର୍ଵ ଦୁଷ୍ଟ ଭୟଂକରି |
ସର୍ଵଦୁଃଖ ହରେ ଦେଵି ମହାଲକ୍ଷ୍ମି ନମୋ‌உସ୍ତୁ ତେ || 3 ||

ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦେ ଦେଵି ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନି |
ମନ୍ତ୍ର ମୂର୍ତେ ସଦା ଦେଵି ମହାଲକ୍ଷ୍ମି ନମୋ‌உସ୍ତୁ ତେ || 4 ||

ଆଦ୍ୟନ୍ତ ରହିତେ ଦେଵି ଆଦିଶକ୍ତି ମହେଶ୍ଵରି |
ୟୋଗଜ୍ଞେ ୟୋଗ ସମ୍ଭୂତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମି ନମୋ‌உସ୍ତୁ ତେ || 5 ||

ସ୍ଥୂଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମହାରୌଦ୍ରେ ମହାଶକ୍ତି ମହୋଦରେ |
ମହା ପାପ ହରେ ଦେଵି ମହାଲକ୍ଷ୍ମି ନମୋ‌உସ୍ତୁ ତେ || 6 ||

ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତେ ଦେଵି ପରବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଵରୂପିଣି |
ପରମେଶି ଜଗନ୍ମାତଃ ମହାଲକ୍ଷ୍ମି ନମୋ‌உସ୍ତୁ ତେ || 7 ||

ଶ୍ଵେତାମ୍ବରଧରେ ଦେଵି ନାନାଲଙ୍କାର ଭୂଷିତେ |
ଜଗସ୍ଥିତେ ଜଗନ୍ମାତଃ ମହାଲକ୍ଷ୍ମି ନମୋ‌உସ୍ତୁ ତେ || 8 ||

.


നമസ്തേ‌உസ്തു മഹാമായേ ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ |
ശങ്ഖചക്ര ഗദാഹസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി നമോ‌உസ്തു തേ || 1 ||

നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഢേ ഡോലാസുര ഭയങ്കരി |
സര്വപാപഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോ‌உസ്തു തേ || 2 ||

സര്വജ്ഞേ സര്വവരദേ സര്വ ദുഷ്ട ഭയംകരി |
സര്വദുഃഖ ഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോ‌உസ്തു തേ || 3 ||

സിദ്ധി ബുദ്ധി പ്രദേ ദേവി ഭുക്തി മുക്തി പ്രദായിനി |
മന്ത്ര മൂര്തേ സദാ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോ‌உസ്തു തേ || 4 ||

ആദ്യന്ത രഹിതേ ദേവി ആദിശക്തി മഹേശ്വരി |
യോഗജ്ഞേ യോഗ സമ്ഭൂതേ മഹാലക്ഷ്മി നമോ‌உസ്തു തേ || 5 ||

സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ മഹാരൗദ്രേ മഹാശക്തി മഹോദരേ |
മഹാ പാപ ഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോ‌உസ്തു തേ || 6 ||

പദ്മാസന സ്ഥിതേ ദേവി പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിണി |
പരമേശി ജഗന്മാതഃ മഹാലക്ഷ്മി നമോ‌உസ്തു തേ || 7 ||

ശ്വേതാമ്ബരധരേ ദേവി നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ |
ജഗസ്ഥിതേ ജഗന്മാതഃ മഹാലക്ഷ്മി നമോ‌உസ്തു തേ || 8 ||

.


ನಮಸ್ತೇ‌உಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ |
ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 1 ||

ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢೇ ಡೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ |
ಸರ್ವಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 2 ||

ಸರ್ವಙ್ಞೇ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವ ದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ |
ಸರ್ವದುಃಖ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 3 ||

ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ |
ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 4 ||

ಆದ್ಯಂತ ರಹಿತೇ ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗಙ್ಞೇ ಯೋಗ ಸಂಭೂತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 5 ||

ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರೇ |
ಮಹಾ ಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 6 ||

ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 7 ||

ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರೇ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೇ |
ಜಗಸ್ಥಿತೇ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 8 ||

.


namastestu mahāmāye śrīpīṭhe surapūjite |
śaṅkhacakra gadāhaste mahālakṣmi namostu te || 1 ||

namaste garuḍārūḍhe ḍolāsura bhayaṅkari |
sarvapāpahare devi mahālakṣmi namostu te || 2 ||

sarvaṅñe sarvavarade sarva duṣṭa bhayaṅkari |
sarvaduḥkha hare devi mahālakṣmi namostu te || 3 ||

siddhi buddhi prade devi bhukti mukti pradāyini |
mantra mūrte sadā devi mahālakṣmi namostu te || 4 ||

ādyanta rahite devi ādiśakti maheśvari |
yogaṅñe yoga sambhūte mahālakṣmi namostu te || 5 ||

sthūla sūkṣma mahāraudre mahāśakti mahodare |
mahā pāpa hare devi mahālakṣmi namostu te || 6 ||

padmāsana sthite devi parabrahma svarūpiṇi |
parameśi jaganmātaḥ mahālakṣmi namostu te || 7 ||

śvetāmbaradhare devi nānālaṅkāra bhūṣite |
jagasthite jaganmātaḥ mahālakṣmi namostu te || 8 ||

.


Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi*,
Who is the great enchantress,
Who lives in riches,
Who is worshipped by Gods,
And who has conch, wheel and mace in her hands. || 1 ||

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi.
Who rides on an eagle,
Who created fear to Kolasura,
And is the goddess who can destroy all sins || 2 ||

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi.
Who knows everything,
Who can grant any thing,
Who appears fearsome to bad people,
And is the goddess who can destroy all sorrows. || 3 ||

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi,
Who grants intelligence and occult powers,
Who grants devotion to God and salvation,
Who can be personified by holy chants,
And who is Goddess for ever. || 4 ||

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi.
Who neither has an end nor beginning,
Who is the primeval power,
Who is the greates Goddess,
Who is born out of hard penance,
And who can be personified by meditation. || 5 ||

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi,
Who is micro and also gross,
Who is most fearsome,
Who is the greatest strength,
Who within her holds the worlds,
And is the Goddess who can destroy sins. || 6 ||

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi,
Who is the goddess who has the seat of Lotus,
Who is the personification of the ultimate truth,
Who is Goddess of all,
And who is the mother of all the worlds. || 7 ||

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi,
Who wears white cloth,
Who wears variety of ornaments,
Who is everywhere in the world,
And who is the mother of all the worlds. || 8 ||

.

[/toggle]

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.