Main Menu

Paraakela Nannu (పరాకేల నన్ను)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Kedara Goula

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Taanam: Adi

Language: Telugu (తెలుగు)


Syama Sastri

Syama Sastri

Recitals


Paraakela Nannu | పరాకేల నన్ను     
Album: Unknown | Voice: Srikrishna M Subrahmanyam

Paraakela Nannu | పరాకేల నన్ను     
Album: Unknown | Voice: Sreyas Narayanun

Paraakela Nannu | పరాకేల నన్ను     
Album: Unknown | Voice: Pantulu Rama

Paraakela Nannu | పరాకేల నన్ను     
Album: Unknown | Voice: Trichur Ramachandran

Paraakela Nannu | పరాకేల నన్ను     
Album: Unknown | Voice: Unknown


Awaiting Contributions

.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

పరాకేల నన్ను పరిపాలింప
మురారి సోదరి అంబా

అనుపల్లవి

నిరాదరణ సేయరాదమ్మా శివే
పరా శక్తి నా మొరనాలకింప (పరాకేల)

చరణం

ధరాద్యఖిలమునకు రాణి హరి
హరాదులు పొగడు పరాత్పరి
దురంధర మహిషాసుర దమని
స్మరాధీనుడౌ శ్యామ కృష్ణ నుతా (పరాకేల)


பல்லவி

பரா(கே)ல நன்னு பரிபாலிம்ப
மு(ரா)ரி ஸோத3ரி அம்பா3

அனுபல்லவி

நிராத3ரண ஸேயரா(த3)ம்மா ஸி1வே
பரா ஸ1க்தி நா மொர(னா)லகிம்ப (பராகேல)

சரணம்
த4(ரா)(த்3ய)கி2லமுனகு ராணி ஹரி
ஹ(ரா)து3லு பொக3டு3 பராத்பரி
து3ரந்த4ர மஹி(ஷா)ஸுர த3மனி
ஸ்ம(ரா)தீ4னுடௌ3 ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண நுதா (பராகேல)


ಪಲ್ಲವಿ

ಪರಾಕು-ಏಲ ನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಂಪ
ಮುರ-ಅರಿ ಸೋದರಿ ಅಂಬಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ನಿರಾದರಣ ಸೇಯರಾದು-ಅಮ್ಮಾ ಶಿವೇ
ಪರಾ ಶಕ್ತಿ ನಾ ಮೊರನು-ಆಲಕಿಂಪ (ಪರಾಕೇಲ)

ಚರಣಂ

ಧರಾ-ಆದಿ-ಅಖಿಲಮುನಕು ರಾಣಿ ಹರಿ
ಹರ-ಆದುಲು ಪೊಗಡು ಪರಾತ್ಪರಿ
ದುರಂಧರ ಮಹಿಷ-ಅಸುರ ದಮನಿ
ಸ್ಮರ-ಆಧೀನುಡೌ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನುತಾ (ಪರಾಕೇಲ)


पल्लवि

परा(के)ल नन्नु परिपालिम्प
मु(रा)रि सोदरि अम्बा

अनुपल्लवि

निरादरण सेयरा(द)म्मा शिवे
परा शक्ति ना मॊर(ना)लकिम्प (पराकेल)

चरणम्

ध(रा)(द्य)खिलमुनकु राणि हरि
ह(रा)दुलु पॊगडु परात्परि
दुरन्धर महि(षा)सुर दमनि
स्म(रा)धीनुडौ श्याम कृष्ण नुता (पराकेल)


pallavi

parAk(E)la nannu paripAlimpa
mur(A)ri sOdari ambA

anupallavi

nirAdaraNa sEyarAd(a)mmA SivE
parA Sakti nA moran(A)lakimpa (parAkEla)

caraNam

dhar(A)d(y)akhilamunaku rANi hari
har(A)dulu pogaDu 1parAtpari
durandhara mahish(A)sura damani
smar(A)dhInuDau SyAma kRshNa nutA (parAkEla)


പല്ലവി

പരാകേല നന്നു പരിപാലിമ്പ
മുരാരി സോദരി അമ്ബാ

അനുപല്ലവി

നിരാദരണ സേയരാദമ്മാ ശിവേ
പരാ ശക്തി നാ മൊരനാലകിമ്പ (പരാകേല)

ചരണമ്

ധരാദ്യഖിലമുനകു രാണി ഹരി
ഹരാദുലു പൊഗഡു പരാത്പരി
ദുരന്ധര മഹിഷാസുര ദമനി
സ്മരാധീനുഡൌ ശ്യാമ കൃഷ്ണ നുതാ (പരാകേല)

Pallavi :

O Sister (sOdari) of vishNu – enemy (ari) of mura asura (murAri)! Why (Ela) indifference (parAku) (parAkEla) in protecting (paripAlimpa) me (nannu)? O ambA!

Anupallavi :

O Mother (ammA)! It is not appropriate (rAdu) to disregard (nirAdaraNa sEya) (sEyarAdammA) me. O SivE! O parA Sakti!
Why indifference in heeding (Alakimpa) to my (nA) pleas (moranu) (moranAlakimpa)?

Caranam :

O Ruler (rANi) (literally Queen) of Universe (akhilamunaku) consisting of Earth (dharA) etc. (Adi) (dharAdyakhilamunaku)! O Mother who is beyond the Ultimate (parAtpari) extolled (pogaDu) by vishNu (hari), Siva (hara) and others (Adulu) (harAdulu)!
O Chieftain (dhurandhara) who slayed (damani) mahisha asura (mahishAsura)! O Mother extolled (nutA) by vishNu – SyAma kRshNa who is Father (AdhInuDau) (literally controller) of manmatha (smara) (smarAdhInuDau)!
O Sister of vishNu! Why indifference in protecting me? O ambA!

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.