Main Menu

M.S.Subbulakshmi – Audio Discography

Commercial Recordings of Smt M.S.Subbulakshmi released during her lifetime (Audio-Discography)

All recordings released by “The Gramophone Co. of India Ltd. – His Master‟s Voice (HMV) – RPG Enterprises – SaReGaMa India Ltd.”

*All songs are enlisted in the order: – “Song” – “rAga” – tALa” – “Composer”. Dates marked circa “c.” are not exact*

78 RPM recordings (c.1924 to c.1955):
 1.  marakata vaDivum (tiruppuga~L) – se~ncuruTTI – Adi – aruNagirinAthar [First recording of Smt. M.S.Subbulakshmi at the age of 8 years, 1924]
 2. Uttuku~LiyinilE – rAgamAlikA – [Composer unidentified] [First recording of Smt M.S.Subbulakshmi at the age of 8 years, 1924. ]
 3. vidipOluminda (tiruppuga~L) – aThANA – Adi – aruNagurinAthar [Recording at the age of 10 years,1926]
 4. ElAvatAramE – mukhArI – Adi – tyAgarAja (c. 1930s)
 5. tuLasI jagatjananI – sAvErI – Adi – tyAgarAja (1935)
 6. mann peNN ponnAcai – mAND – [Composer unidentified] (1935)
 7. evari mATa – kAmbhOji – Adi – tyAgarAja (1932)
 8. nI sarisamAnam – kalyANI – Adi – [Composer unidentified] (c. 1930s)
 9. ini iruL nama bhaya bhakti – kApi – Adi [Composer unidentified] (c. 1930s)
 10. EmandunE muddubAlA (javALI) – kApI – Adi – dharmapUrI subbarAyar (1932)
 11. kAlai tUkkI – yadukulakAmbOdhi – khaNDa cApu – nIlakaNTha Sivan (1950)
 12. ninnuvinA gati – balahamsA – Adi – tyAgarAja (1928)
 13. paralOka bhayamU – mandArI – Adi – tyAgarAja (1932)
 14. viDajAlaturA – janara~njanI – Adi – tyAgarAja (1928)
 15. kRShNA nI bEganE bArO – yamunakalyANI – miSra cApu – kanakadAsa (1930)
 16. brOcEvArevarurA – khamAs – Adi – maisUr vAsudEvAcAriyAr (1949)
 17. nI iraNgAyanil – aThANA – Adi – pApanASam Sivan (1940)
 18. vaNDADum cOlai – harikAmbOdhi – rUpakam – “kalki” R.kRShNamUrtI (1950)
 19. vaNDina muralum cOlai (pASuram) – tODI – Adi – toNDaraDipoDi A~LvAr (1945)
 20. saraguNa pAlimpa – kEdAragauLa – Adi – rAmanAthapUram “pUci” SrInivAsa aiyaNgAr (1949)
 21. mAlai po~LutinilE – rAgamAlikA – “kalki” R.kRShNamUrtI (1940)
 22. jhaNkAra SrutI – pUrvikalyANI – Adi – SuddhAnanda bhAratiyAr (1942)
 23. aRuL purivAi karuNai kaDalE – hamsadhvanI – Adi – SuddhAnanda bhAratiyAr (1942)
 24. yArO ivar yArO – bhairavI – Adi – aruNAcalakkavirAyar (1942)
 25. kaNDaduNDO kaNNan pOl puvIyil – rAgamAlikA – “kalki” R.kRShNamUrtI (1940)
 26. oLi paDaitta kaNNinAi – rAgamAlikA – subrahmaNya bhAratiyAr (1946)
 27. vAnatin mIdu (aRutpA) – mAND – Adi – rAmaliNgasvAmigaL (1940)
 28. tavamum palittadammA – rAgamAlikA – “kalki” R.kRShNamUrtI (1945)
 29. deiva tami~L naTTinilE veNNilAvE – rAgamAlikA – “kalki” R.kRShNamUrtI (1945)
 30. mAnilattai vA~Lvaikka vanda mahAtmA – rAgamAlikA – “kalki” R.kRShNamUrtI (1949)
 31. ittanai nALAna pinnum – rAgamAlikA – “kalki” R.kRShNamUrtI (1949)
 32. karacaraNa kRtam (SlOka) – bhauLI – Adi SaNkarAcArya (followed by)
 33. SambhO mahAdEva – bhauLI – rUpakam – nIlakaNTha Sivan (1949)
 34. kulam tarum celvam (pASuram) – mOhanam – tirumaNgai A~LvAr (followed by)
 35. nArAyaNa divya nAmam – mOhanam – Adi – pApanASam Sivan (1950)
 36. muDi onRi (pASuram) – rAgamAlikA – Adi – periyA~LvAr (1950)
 37. dhono dhAnyo (Bengali) – dvijEndralAl roy (1948) [This is a duet between Smt M.S.Subbulakshmi & Sri Dilipkumar Roy]
Movie Soundtracks [Songs from Smt M.S.Subbulakshmi‟s films currently available]:

“sEvAsadanam” 1938:

 1.  iha param – simhEndramadhyamam – Adi – pApanASam Sivan
 2.  nIdu caraNa – kalyANI – Adi – “pallavI” gOpAla aiyar
 3. mA dayai – vasantA – Adi – pApanASam Sivan
 4. mA ramaNan – hindOLam – rUpakam – pApanASam Sivan
 5. enna ceivEn eNgE celvEn – SrIra~njanI – Adi – pApanASam Sivan
 6. SyAma sundara kamala vadana – tilaNg – Adi (tiSra gati) – pApanASam Sivan
 7. kaNNeDuttAkilum kANIrO – simhEndramadhyamam – Adi – SuddhAnanda bhAratiyAr
 8. ennagAnU rAma bhajana – pantuvarALI – rUpakam – bhadrAcala rAmadAs
 9.  unnuruvam kallanRi (viruttam) – harikAmbOdhi – pApanASam Sivan
 10.  AdaravaRRavarkakkellAm – mAND – pApanASam Sivan

“Sakuntalai” 1940 [Music set by Sri S.V.Venkataraman]:

 1. Anandamen colvEnE – sindhubhairavI
 2. eNgum niRai nAdabrahmam
 3. migu kudUhalippaDu mEnO
 4. pannEDum nALAi – nAdanAmakriyA
 5. manamOhanANga [Duet with Sri G.N.Balasubrahmanyam]
 6. endan iDadu tOLum
 7. sukumArA en tApam
 8. manam kuLira kaNN kuLira (viruttam) – rAgamAlikA
 9. prEmayil yAvum marandOmE [Duet with Sri G.N.Balasbrahmanyam]

“sAvitrI” 1941:

 1.  brUhi mukundEti – se~ncuruTTI – sadASiva brahmEndra
 2. collu ku~LandAi – pApanASam Sivan
 3. dEvIyai pUjai ceivAi ku~LandAi – pantuvarALI – pApanASam Sivan
 4.  manamE kaNNamum – karnATaka dEvagAndhArI – pApanASam Sivan

“mIrA” (tami~L) 1945 [Lyrics composed by Sri “Kalki” R.Krishnamurti & Music set by Sri

S.V.Venkataraman]:

 1.  nandabAlA en maNALA [Sung with Baby Radha Sadasivam, who acted as young Mira]
 2.  kARRinilE varum gItam
 3.  enadu uLLamE
 4.  kaNNan lIlagaL ceivAnE
 5.  araNgAvin mahimayai arindavar yAr
 6. giridhara gOpAla
 7. carA caram
 8.  brindAvanattil kaNNan
 9.  maRainda kUNDilirundu
 10.  maravEnE ennALIlumE
 11.  hE harE dayALA
 12.  eNgum niRaindAyO
 13. uDal uruga (viruttam)
 14.  janArdhanA jagannAthA

“mIrA” (hindI) 1947:

 1. nandabAlA mOrA pyArA [Sung with Baby Radha Sadasivam, who reprised her role as young Mira]
 2. hari Avan kI AvAj
 3. brindAvana ku~nja bhavana
 4. basO mOrE nainana mei~n
 5. ghana SyAma AyArE
 6. ku~njana bana
 7. giridhara gOpAla
 8. hE harE dayAlA
“Sri Venkatesa Suprabhatam – M.S.Subbulakshmi” P. 1963 (SFHV847032 & CDNF153190)

Accompanists:

 • Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
 • Sri R.S.Gopalakrishnan – Violin
 • Sri T.K.Murti – Mridangam
 1.  SrI veNkaTESa suprabhAtam – Traditional
 2.  bhAvayAmi raghurAmam – rAgamAlikA – rUpakam – mahArAja svAti tiruNAL
 3.  SrIraNga maNgaLa nidhim (SlOka) – brindAvana sAraNga (followed by)
 4.  raNgapura vihAra – brindAvana sAraNga – rUpakam – muttusvAmI dIkShitar

“M.S.Subbulakshmi – Live at the United Nations General Assembly Hall, New York on 23.10.1966” P.
1967 Vol. 1, 2 & 3 in Cassette & Vol. 1 & 2 in CD (HTC03B8054/HTCS03B8055/56 & CDNF147705/706):

Accompanists:

 • Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
 • Sri V.V.Subrahmanyam – Violin
 • Sri T.K.Murti – Mridangam
 • Sri T.H.Vinakayaram – Ghatam
 • Smt Vijaya Rajendran – Tambura

 

 1. Speech by C.V.Narasimhan
 2. rAma nannu brOvarA – harikAmbOdhi – rUpakam – tyAgarAja
 3. sArasAkSha paripAlayamAm – pantuvarALI – Adi – mahArAja svAti tiruNAL
 4. sarOja daLa nEtrI – SaNkarAbharaNam – Adi – SyAmA SAstrI (followed by tani Avartanam)
 5. Speech by U.Thant
 6. Announcement by C.V.Narasimhan
 7. May the Lord forgive our sins (Hymn in English) – C.rAjagOpAlAcArI (rAjAjI)
 8. raNgapura vihAra – brindAvana sAraNga – rUpakam – muttusvAmI dIkShitar
 9. Siva Siva Siva bhO – nAdanAmakriyA – miSra jhampa – H.H. mahArAja of maisUr
 10. jagadOddhAraNa – hindustAnI kApI – Adi – purandaradAsa
 11. hari tum harO (bhajan) – darbArI kAnaDA – mIrAbAi
 12. vaDavaRaiyai – rAgamAlikA – Adi – iLaNgO aDigaL
 13. matrIm bhajata (Benediction in samskRt) – miSra yaman – H.H. jagadguru SaNkarAcArya of kA~ncI kAmakOTI pITham
“Meera (Tamil Film) – M.S.Subbulakshmi – Music: S.V.Venkataraman” P. 1969 (SPHO33172)
 1. enadu uLLamE
 2. brindAvanattil kaNNan
 3. eNgum niRaintAyE
 4. araNgAvin mahimayai arindavar yAr
 5. nandabAlA [Sourced from the Hindi version]
 6. uDal uruga (viruttam)
 7. kARRinilE varum gItam
 8. maRainda kUNDilirundu [Preceded by some dialogue]
 9. maRavEnE ennALIlumE [Preceded by some dialogue]
 10. kaNNan lIlaigaL ceivAnE
 11. hE harE [Sourced from the Hindi version]
 12. giridhara gOpAla
“Bhaja Govindam – Vishnu Sahasranamam – M.S.Subbulakshmi” P. 1970 (TPHVS32378 &
CDNF147035)
 1. Talk by Rajaji
 2. bhaja gOvindam – rAgamAlikA – Adi SaNkarAcArya
 3. viSNu sahasranAmam (dhyAna SlOkam)
 4. viSNu sahasranAmam (stOtram)
“M.S.Subbulakshmi – Carnatic Concert” P. 1970 Album 1, 2 & 3 in Cassette & Vol. 1 & 2 in CD (HTCS03B8066/67/68 & CDNF147800/801)

Accompanists:

 • Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
 • Sri V.V.Subrahmanyam – Violin
 • Sri T.K.Murti – Mridangam
 • Sri V.Nagarajan – Kanjira
 • Sri T.H.Vinayakaram – Ghatam
 1. viribOni (varNam) – bhairavI – khaNDa aTa – paccimiriam Adiyappaiyar
 2. vidulaku mrokkEdA – mAyAmALavagauLa – Adi – tyAgarAja
 3. sogasugA mRdaNga tALamU – SrIra~njanI – rUpakam – tyAgarAja
 4. mInAkShI mEmudam dEhi – pUrvikalyANI – Adi – muttusvAmI dIkShitar
 5. vENugAna Loluni – kEdAragauLa – rUpakam – tyAgarAja
 6. teratIyaka rAdA – gauLipantU – Adi – tyAgarAja
 7. bhOgIndra SAyinam – kuntalavarALI – khaNDa cApu – mahArAja svAti tiruNAL
 8. parAtparA paramESvarA – vAcaspati – Adi – pApanASam Sivan
 9. harihara putram – vasantA – khaNDa Eka – muttusvAmI dIkShitar
 10. akhilANDESvarI – dvijAvantI – Adi – muttusvAmI dIkShitar
 11. pAli~ncu kAmAkShI – madhyamAvatI – Adi – SyAmA SAstrI
 12. vara nArada – vijayaSrI – Adi – tyAgarAja
 13. InATi nOmu phalamO – bhairavI – Adi – tyAgarAja (followed by tani Avartanam)
 14. callarE rAma – AhirI – miSra cApu – tyAgarAja
 15. nAnEkE baDavanU – behAg – khaNDa cApu – purandaradAsa
 16. tillAnA – dhanASrI – Adi – mahArAja svAti tiruNAL
 17. annapUrNAShTakam (Excerpt) – rAgamAlikA – Adi SaNkarAcArya (followed by)
 18. jagadISa – nAdanAmakriyA – Adi – mahArAja svAti tiruNAL
 19. nAda bindu kalAdi (tiruppuga~L) – se~ncuruTTI – Adi – aruNagirinAthar
“Popular Melodies of M.S.Subbulakshmi (Tamil)” P. 1972 (HTC03B3212/SFHV847123 & CDNF158602)
 1. vaNDADum cOlai – harikAmbOdhi – rUpakam – “kalki” R.kRShNamUrtI
 2. nI iraNgAyanil – aThANA – Adi – pApanASam Sivan
 3. vaNDinam muralum cOlai (pASuram) – tODI – Adi – toNDaraDipoDi A~LvAr
 4. mAlai po~LutinilE – rAgamAlikA – “kalki” R.kRShNamUrtI
 5. jhaNkAra SrutI – pUrvikalyANI – Adi – SuddhAnanda bhAratiyAr
 6. yArO ivar yArO – bhairavI – Adi – aruNagirinAthar
 7. kaNDaduNDO kaNNan pOl puvIyil – mAND – “kalki” R.kRShNamUrtI
 8. oLi paDaitta kaNNinAi – rAgamAlikA – subrahmaNya bhAratiyAr
 9. vAnattin mIdu (aRutpA) – mAND – Adi – rAmaliNga svAmiaL
“Sri Kamakshi Suprabhatam & other songs in praise of Sri Kamakshi – M.S.Subbulakshmi
(Devotional)” P. 1974 (SFHVS847114)

Accompanists:

 • Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
 • Sri V.V.Subrahmanyam – Violin
 • Sri Karaikudi R.Mani – Mridangam
 • Sri V.Nagarajan – Kanjira
 1. SrI kAmAkShI suprabhAtam – rAgamAlikA – Traditional
 2. ka~njadaLAyatAkShI – kamalAmanOhari – Adi – muttusvAmI dIkShitar [Preceded by a SlOkam]
 3. SrI kAmakOTI pIThasthitE – sAvErI – Adi – maisUr sadASiva rAo [Preceded by a SlOkam]
 4. kanakaSaila vihAriNI – punnAgavarALI – Adi – SyAmA SAstrI
 5. vinAyakunI – madhyamAvatI – Adi – tyAgarAja [Preceded by a SlOkam]
“Sri Venkateswara (Balaji) Pancharatnamala – Sri Annammacharya Samkirtanas – M.S.Subbulakshmi” P. 1980 Vol. 1 (TPHVS32379/SFHVS847079 & CDNF147080)

Accompanists:

 • Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
 • Smt Dwaram Mangataayaaru – Violin
 • Sri T.K.Murti – Mridangam
 1. SrImannArAyaNa – bhauLI – Adi
 2. manujuDai puTTi – AbhOgI – Adi
 3. bhAvamulOna – Suddha dhanyAsI – Adi
 4. kShIrAbdhi kanyakaku – kuri~njI – khaNDa cApu
 5. DOlAyAm – khamAs – Adi (tiSra gati)
 6. cErI yaSOdaku – mOhanam – Adi
 7. dEva dEvam bhajE – hindOLam – khaNDa cApu
 8. nAnATi badukU – rEvatI – Adi
“Sri Venkateswara (Balaji) Pancharatnamala – Sri Annammacharya Samkirtanas – M.S.Subbulakshmi” P. 1980 Vol. 2 (TPHV32380/SFHV847080 & CDNF147082)

Accompanists:

 • Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
 • Smt Dwaram Mangataayaaru & Sri Kandadevi S.Azhagiriswami – Violin
 • Sri T.K.Murti – Mridangam
 • Sri V.Nagarajan – Kanjira
 • Sri T.H.Vinayakaram – Ghatam
 1. vandE vAsudEvam – SrI – khaNDa cApu
 2. tA~L caDaiyum (pASuram) – simhEndramadhyamam – periyA~LvAr (followed by)
 3. entamAtramuna – rAgamAlikA – miSra cApu
 4. tolliyunu marArku – nIlAmbarI – khaNDa cApu
 5. bhAvayAmi gOpAlabAlam – yamuna kalyANI – miSra cApu
 6. naTanala bharamayakU – lalitA – Adi
 7. okaparikokaparI – kharaharapriyA – Adi (followed by tani Avartanam)
 8. kuRai onRum illai – rAgamAlikA – pUjya rAjAjI
“Sri Venkateswara (Balaji) Pancharatnamala – M.S.Subbulakshmi” P. 1981 Vol. 3 (TPHVS32381/SFHVS847081 & CDNF147079)

Accompanist:

 • Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
 1. gaNESa pa~ncaratnam (samskRt) – rAgamAlikA – SrI Adi SaNkara bhagavatpAdAcArya
 2. madhurAShTakam (samskRt) – miSra khamAj – SrI vallabhAcArya
 3. daSavatAram – gIta gOvindam (samskRt) – rAgamAlikA – SrI jayadEva
 4. nAma rAmAyaNa (samskRt) – rAgamAlikA – [Composer unidentified]
 5. hanumAn cAlIsA (hindI) – rAgamAlikA – tulasidAs
“Sri Venkateswara (Balaji) Pancharatnamala – M.S.Subbulakshmi” P. 1981 Vol. 4
(TPHVS32382/SFHVS847082 & CDNF147081)

Accompanist:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support

 1. SrI veNkaTESvara karAvalamba stOtram – H.H.jagadguru SaNkarAcArya SrI nRsimha bhAratI mahAsvAmI of ShRNgErI SAradA pITham
 2. kanakadhArAstavam – SrI Adi SaNkara bhagavatpAdAcArya
 3. lakShmI aShTOtaram – Traditional
 4. durgA pa~ncaratnam – H.H.jagadguru SaNkarAcArya SrI candraSEkharEndra sarasvatI mahAsvAmI of kA~ncI kAmakOTI pITham
 5. gOvindAShTakam – SrI Adi SaNkara bhagavatpAdAcArya
 6. SrI raNganAtha gadyam – SrImad rAmAnujAcArya
 7. dvadAsa stOtram – SrI madhvAcArya
 8. sIkShAShTakam – SrI caitanya mahAprabhU

“Sri Venkateswara (Balaji) Pancharatnamala – Sri Annammacharya Samkirtanas – M.S.Subbulakshmi” P. 1981 Vol. 5 (TPHV32383/SFHV847083 & CDNF147081/082)

Accompanists:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri Kandadevi S.Azhagiriswami – Violin
Sri Guruvayur Dorai – Mridangam
Sri T.H.Vinayakaram – Ghatam

 1. namO namO raghukula nAyaka – nATTai – rUpakam
 2. koluvuDI bhaktI – kEdAragauLa – Adi
 3. parama puruSha nirupamAna – ShaNmukhapriyA – rUpakam (followed by tani Avartanam)
 4. dInuDanEnU dEvuDavU nIvU – sAvErI – Adi
 5. jO acyutAnanda jO jO mukunda – kApI – khaNDa cApu
 6. maraLI maraLI jaya maNgaLamU – rAgamAlikA – Adi
“M.S.Subbulakshmi – Live at Carnegie Hall, New York” P. 1981 Vol. 1, 2 & 3 in Cassette & Vol. 1 & 2 in CD (HTCS03B8096/97/98/STHVS847794/95/96 & CDNF147808/809)

Accompanists:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri Kandadevi S.Azhagiriswami – Violin
Sri Guruvayur Dorai – Mridangam

 1. SrI mahAgaNapati – gauLa – miSra cApu – muttusvAmI dIkShitar
 2. vandEham jagatvallabham – hamsadhvanI – khaNDa cApu – annammAcArya
 3. SObhillu saptasvara – jaganmOhinI – rUpakam – tyAgarAja
 4. rAma rAma guNa sIma – simhEndramadhyamam – Adi – mahArAja svAti tiruNAL
 5. murugA murugA enRAl – sAvErI – miSra cApu – periyasAmi tUraN
 6. nArAyaNa – Suddha dhanyAsI – khaNDa cApu – purandaradAsa
 7. O raNga SAyI – kAmbOdhi – Adi – tyAgarAja (followed by tani Avartanam)
 8. dEvI brOva samayamidE – cintAmaNI – Adi – SyAmA SAstrI
 9. ikanaina – puSpalatikA – Adi – tirupati nArAyaNasvAmI nAiDU
 10. hE gOvinda (bhajan) – pIlU – sUrdAs
 11. bArE pANDuraNga (abhaNga) – mAND – sant tukArAm
 12. hE gOvinda (bhajan) – indirA dEvI
 13. peRRa tAi tanai (viruttam) – nAdanAmakriyA (followed by)
 14. arAr Acai paDAr (aRutpA) – nAdanAmakriyA – miSra cApu – rAmaliNga svAmigaL
 15. kaNDu kaNDan (j~nAnapAna) – rAgamAlikA – pUntAnam
 16. maitrIm bhajata – miSra yaman – H.H.jagadguru SaNkarAcArya SrI candrasEkharEndra sarasvatI mahAsvAmI of kA~ncI kAmakOTI pITham
“Meera Bhajans – M.S.Subbulakshmi” P. 1982 (SFHV827088 & CDNF158604)

Accompanists:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri V.V.Subrahmanyam – Violin
Sri T.K.Murti – Mridangam
[Artiste unidentified] – Organ

 1. mOrE tO giridhara gOpAla
 2. paga ghuNghurU rE
 3. mai haricaraNa kI dAsI
 4. hari Avan kI AvAj
 5. ku~njana bana cchADI
 6. basO mOrE nainan mei~n
 7. pyArE darasana
 8. darasa binA
 9. cAkara rAkhOjI
 10. hari tum harO
“Radhamadhavam – Sangeeta Kalanidhi M.S.Subbulakshmi” P. 1983 (TPHVS32423)

Accompanist:
Smt Radha Viswanathan
rAdhAmAdhavam (malayALam)
Lyrics composed by Sri Atmananda (Sri P.Krishna Menon)
Set to music by Sri Kadayanallur Venkataraman

“Kashi-Rameswaram Suprabhatam – M.S.Subbulakshmi (Sanskrit Devotional)” P. 1983 (TPHVS32303)

Accompanist:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support

 1. kASI viSvanAtha suprabhAtam – rAgamAlikA – Traditional
 2. nAgEndra hArAya (Siva pa~ncAkShara stOtram) – rAgamAlikA – SrI Adi SaNkara bhagavatpAdAcArya
 3. annapUrNAShTakam – rAgamAlikA – SrI Adi SaNkara bhagavatAdAcArya
 4. rAmESvaram rAmanAtha suprabhAtam – rAgamAlikA – Traditional
 5. rAmanAtham bhajEham – kASIrAmakriyA – rUpakam – muttusvAmI dIkShitar
“Bharati Songs (Tamil) – M.S.Subbulakshmi” P. 1983 (CDNF158603)

Accompanist:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support

 1. kaRpaka vinAyaka
 2. villiyanaiyotta puruvam
 3. ettanai kOTi inbam vaittAi
 4. vandE mAtaram jaya vandE mAtaram – naLirmaNi nIrum
 5. bhArata dESamenRu
 6. centami~L nADennum pOdinilE
 7. vA~Liya centami~L

“Bhajan Shree – A Compilation of Hindi Bhajans by M.S.Subbulakshmi” P. 1985 (HTCS02B2598/STCS850906 & CDNF158605)

Accompanist:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Organised by Smt Jayashree Mohta, Vice-Chairperson, Birla Academy of Art & Culture, Calcutta.

 1. tU dayAl dIn – miSra dES – tulasidAs
 2. maiyA mOrI mai nahI mAkhana khAyO – sUrdAs
 3. bhajOrE bhaiyA – kabIrdAs
 4. pyArE darasana – mIrAbAi
 5. pUcchata SyAma – jOnpUrI – sUrdAs
 6. hE gOvinda hE gOpAla – pIlU – sUrdAs
 7. ghanaSyAma AyA rE – dinES nandinI
 8. hE gOvinda hE gOpAla – indirA dEvI
 9. yAd AvE – sindhubhairavI – rEhAnA tyAbjI
“Surdas Bhajans (Hindi Devotional) – Sangeeta Kalanidhi M.S.Subbulakshmi” P. 1986 (STHVS65009)

Accompanist:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri P.S.Srinivasa Rao – Music

 1. prabhujI tum bin kaun sahAi
 2. nisa dina barasata nainA hamArE
 3. rAkhO lAja hari tuma mErI
 4. muralI ku~njanI ku~njanI bAjatI
 5. akhiyA~n hari darasana kI pyAsI
 6. madhubana tum kyO~n rahata harE
 7. dIna dayAla gOpAla hari
 8. sunErI mainE nirbala kE balarAm
“Sri Sankara Stuti – M.S.Subbulakshmi” P. 1987 (TPHVS32449)

Accompanists:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri Kandadevi S.Azhagiriswami – Violin
Sri K.V.Prasad – Mridangam
Sri G.Harishankar – Kanjira

 1. mukhE tE tAmbUlam (SlOka) – mAyAmALavagauLa (followed by)
 2. kShIra sAgara Sayana – mAyAmALavagauLa – caturaSra dhruva – mahArAja jayacAmarAjEndra vaDaiyAr
 3. SrI ShaNmukha janaka – SaNkarAbharaNam – caturaSra dhruva – maisUr sadASiva rAo
 4. gurur nAm (SlOka) – se~ncuruTTI – H.H.jagadguru SaNkarAcArya SrI candraSEkharEndra sarasvatI mahAsvAmI of kA~ncI kAmakOTI pITham (followed by)
 5. tOTakAShTakam – rAgamAlikA – SrI tOTakAcArya
 6. SaNkaram SaNkarAcAryam (SlOka) – kIravANI (followed by)
 7. candraSEkharam ASrayE – kIravANI – khaNDa tripuTa – Dr. V.rAghavan
 8. guru daSakam (SlOka) – rAgamAlikA – H.H.SrI SaNkaravijayEndra sarasvatI svAmI

“Suswara Manjari – M.S.Subbulakshmi” P. 1987 Vol. 1 & 2 (HTC8096/97/STHVS56760/61 &
CDNF147878/79)
(These albums comprise of compilations from previous releases)

Accompanist:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support

 

 1. SObhillu saptasvara – jaganmOhinI – rUpakam – tyAgarAja
 2. akhilANDESvarI – dvijAvantI – Adi – muttusvAmI dIkShitar
 3. pAli~ncu kAmAkShI – madhyamAvatI – Adi – SyAmA SAstrI
 4. nAnEkE baDavanU – behAg – khaNDa cApu – purandaradAsa
 5. kanakaSaila vihAriNI – punnAgavarALI – Adi – SyAmA SAstrI
 6. tillAnA – dhanASrI – Adi – mahArAja svAti tiruNAL
 7. peRRa tAi tanai (viruttam) – nAdanAmakriyA (followed by)
 8. arAr Acai padAr (aRutpA) – nAdanAmakriyA – miSra cApu – rAmaliNga svAmigaL
 9. hE gOvinda hE gOpAla (bhajan) – indirA dEvI
 10. annapUrNAShTakam – rAgamAlikA – Adi SaNkara bhagavatpAdAcArya
 11. kanakadhArAstavam – rAgamAlikA – Adi SaNkara bhagavatpAdAcArya
 12. Siva pa~ncAkShara stOtram – rAgamAlikA – Adi SaNkara bhagavatpAdAcArya
 13. SrI raNganAtha gadyam – rAgamAlikA – SrImad rAmAnujAcArya
 14. SrI veNkaTESa karAvalamba stOtram – H.H.jagadguru SaNkarAcArya SrI nRsimha bhAratI mahAsvAmI of ShRNgErI SAradA pITham
 15. gOvindAShTakam – rAgamAlikA – Adi SaNkara bhagavatpAdAcArya

“New Classicals – M.S.Subbulakshmi” P. 1988 (CDNF147881)

Accompanists:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri Kandadevi S.Azhagiriswami – Violin
Sri K.V.Prasad – Mridangam
Compositions of Sri Karnataka H.Yoganarasimham

 1. Ekadantam upAsmahE (samskRt) – bEgaDA – Adi
 2. sadA sAraNga nayanE (samskRt) – ra~njanI – Adi
 3. maracitivO mA ramaNa (telugU) – latAntapriyA – Adi
 4. kOva rAkO vAditO (samskRt) – vaLajI – khaNDa cApu
 5. rAjabhOgavE (kannaDA) – gaurImanOharI – Adi (followed by tani Avartanam)
 6. nijada nija nInentE (kannaDA) – bhAnU dhanyAsI – khaNDa cApu
“Melaragamalikachakra (Classical Vocal) – M.S.Subbulakshmi” P. 1989 (HTC8159)

Accompanists:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri T.S.Narayana Rao – Violin
Sri K.V.Prasad – Mridangam
Composition of Sri Mahavaidyanatha Aiyar
36 Suddha madhyama mELakartas
36 prati madhyama mELakartas

“Agaval & other songs (Tamil Devotional) – M.S.Subbulakshmi” P. 1990 (TPHV847229)

Accompanists:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri R.K.Sriramkumar – Violin
Sri K.V.Prasad – Mridangam
Smt Vasanta Krishnamurti – Veena
Sri Kadayanallur Venkataraman – Music Assistance

 1. kaittala niRaikani (tiruppuga~L) – nATTai – Adi – aruNagirinAthar
 2. aindu karattanai – rAgamAlikA – tirumUlar
 3. vinAyaka agaval – rAgamAlikA – avvaiyAr
 4. kalai niRai gaNapati – hamsadhvanI – Adi – vaLLalAr
 5. vinAyakar kavacam – rAgamAlikA – Sivaj~nAna dESikar tiruvEragam navaratnamAlai
 6. murugA murugA enrAl – sAvErI – miSra cApu – periyasAmI tUraN
 7. oru daram SaravaNabhavAvenRu (viruttam) – madhyamAvatI (followed by)
 8. SaravaNabhava guhanE – madhyamAvatI – Adi – pApanASam Sivan
 9. Adi mudanALil (tiruppuga~L) – cArukESI – khaNDa cApu – aruNagirinAthar
 10. adirum ka~Lal (tiruppuga~L) – kAnaDA – Adi – aruNagirinAthar
“Tiruvenkatamudaiyaan Tiruppalliyezhuchi (Sri Venkatesa Suprabhatam in Tamil) – M.S.Subbulakshmi” P. 1991 (TPHVS32718 & CDNF147027)

Accompanists:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri R.K.Sriramkumar – Violin
Sri K.V.Prasad – Mridangam
Sri Kadayanallur Venkataraman – Music Assistance

 1. tiruvENkaTamuDaiyAn tiruppaLLiye~Lucci (SrI veNkaTESa suprabhAtam in tami~L) – Prof. J.pArthasArathI
 2. vENkaTa ramaNA – latANgI – rUpakam – pApanASam Sivan
 3. varuga varugavE – mOhanam – Adi – ambujam kRShNA
 4. ennakkuniruppadam – rAgamAlikA – miSra cApu – aruNAcalakkavirAyar
 5. ceDiyAya valvinagaL (pASuram) – hamsAnandI – kulaSEkhara A~LvAr (followed by)
 6. SrInivAsa tiruvENkaTamuDaiyAi – hamsAnandI – Adi – pApanASam Sivan
 7. kaDainda pArkaDal (pASuram) – SuruTTI – tiruma~Licai A~LvAr
“11 Languages 11 Lyrics – M.S.Subbulakshmi” P. 1992 (SCHVS847275)

Accompanist:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support

 1. bhajarE yadunAtham mAnasa (samskRt) – pIlU – sadASiva brahmEndra
 2. nArAyaNa nU nAma (gujurAtI) – narsI~nh mehtA
 3. potithO dhAriNI goNgE (baNgAlI) – sindhubhairavI – dilIp kumAr roy
 4. kaNDu kaNDan (j~nAnapAna – malayALam) – rAgamAlikA – pUntAnam
 5. iSratE khatrA (ghazal – urdU) – mirzA ghAlib
 6. kAhErE bana khOjana (Sabad – pa~njAbI) – SaNkarA – guru nAnak
 7. hari mai tO lAkhaya (hindI) – dES – indirA dEvI
 8. hari bOlA (abhaNga – marAThI) – mOhanam – sant EknAth mahArAja
 9. yaduvamSa tilakana (kannaDA) – khamAs – Dr. D.V.guNDappA
 10. vAsudEva kamalAkara (telugu) – se~ncuruTTI – Traditional
 11. ne~njukku nIdiyum (tami~L) – sindhubhairavI – subrahmaNya bhAratiyAr
“Kamban Kaviyamudam (Tamil) – M.S.Subbulakshmi” P. 1992 (TPHVS32800)

Accompanists:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri T.S.Narayana Rao & Sri R.K.Sriramkumar – Violin
Sri K.V.Prasad – Mridangam
Sri Kadayanallur Venkataraman – Music
Selections from Kamban’s “rAmAyaNam”

“Kalki Golden Jubilee Collection – M.S.Subbulakshmi” P. 1992 (SFHV847286)(This album comprises of compilations from previous releases)

Accompanist:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support

 1. kaittala niRai kani (tiruppuga~L) – nATTai – Adi – aruNagirinAthar
 2. bhaja gOvindam – rAgamAlikA – Adi SaNkarAcArya
 3. vaNDADum cOlai – harikAmbOdhi – rUpakam – “kalki” R.kRShNamUrtI
 4. varuga varugavE – mOhanam – Adi – ambujam kRShNA
 5. kuRai onRum illai – rAgamAlikA – C.rAjagOpAlAcArI
 6. brUhi mukundEti – se~ncuruTTI – sadASiva brahmEndra
 7. vaDavaRaiyai – rAgamAlikA – Adi – iLaNgO aDigaL
 8. ne~njukku nIdiyum – sindhubhairavI – subrahmaNya bhAratiyAr
 9. kARRinilE varum gItam – “kalki” R.kRShNamUrtI
 10. oLi paDaitta kaNNinAi – rAgamAlikA – subrahmaNya bhAratiyAr
 11. kShIrAbdhi kanyakaku – kuri~njI – khaNDa cApu – annammAcArya
 12. hari tum harO (bhajan) – darbArI kAnaDA – mIrAbAi
 13. vA~Liya sentami~L – se~ncuruTTI – subrahmaNya bhAratiyAr
 14. maitrIm bhajata – miSra yaman – H.H.jagadguru SaNkarAcArya SrI candraSEkharEndra sarasvatI mahAsvAmI of kA~ncI kAmakOTI pITham
“SatAbdi samarpaN by M.S.Subbulakshmi” P. 1993 (TPHVS32991 & CDNF147719)

Accompanists:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri T.S.Narayana Rao & Sri R.K.Sriramkumar – Violin
Sri Trissur C.Narendran – Mridangam
Sri Kadayanallur Venkataraman – Music

 1. jaya jaya SaNkara hara hara SaNkara (Chorus)
 2. durgA pa~ncaratnam – karnATaka Suddha sAvErI – H.H.jagadguru SaNkarAcArya SrI candraSEkharEndra sarasvatI mahAsvAmI of kA~ncI kAmakOTI pITham
 3. karuNai ennum vAridiyE (viruttam) – sahAnA (followed by)
 4. enna peruntavam – sahAnA – Adi – periyasAmi tUraN
 5. aNDiyavarkku annaiyAi (viruttam) – SaNkarAbharaNam (followed by)
 6. candraSEkhara kRpAnidhE – SaNkarAbharaNam – Adi – K.R.AtmanAthan
 7. guru vara dIjO (bhajan) – madhuvantI – K.R.AtmanAthan
 8. guru daSakam (SlOka) – rAgamAlikA – H.H.SrI SaNkaravijayEndra sarasvatI svAmI
 9. pAdukA stutI pa~ncakam (SlOka) – rAgamAlikA – mallADI dakShiNAmUrtI SAstrI
 10. maitrIm bhajata – miSra yaman – H.H.jagadguru SaNkarAcArya SrI candraSEkharEndra sarasvatI mahAsvAmI of kA~ncI kAmakOTI pITham
 11. jaya jaya SaNkara hara hara SaNkara (Chorus)
“Sri Annammacharya Samkirtanas – M.S.Subbulakshmi” P. 1994 (TPHVS847538 & CDNF147058)

Accompanists:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
Sri Kandadevi S.Azhagiriswami & Sri T.S.Narayana Rao – Violin
Sri K.V.Prasad – Mridangam
Sri Kadayanallur Venkataraman – Music
Sri Kamishetty Srinivasulu – Lyrics Supervision

 1. brahma kaDigina pAdamU – mukhArI – Adi
 2. Adi puruSha (SlOka) – kalyANI (followed by)
 3. sarvOpAyamula – kalyANI – Adi
 4. kaladiNTE mATa – kAnaDA – Adi
 5. kaNTI kaNTI niluvU – rAgamAlikA – Adi
 6. idiyE sAdhanamU – rItigauLa – miSra cApu
 7. kannulEduTTidE ghana vaikuNTham – jOg – Adi
 8. namO nArAyaNAya (SlOka) – madhyamAvatI (followed by)
 9. nI nAmamE – madhyamAvatI – khaNDa cApu
 10. rArA cinnannA – se~ncuruTTI – Adi
“Radio Recitals (Excerpts) – M.S.Subbulakshmi” P. 1994 (CDNF147764/765/766/767)This album comprises of compilations from AIR Concerts given by Smt M.S.Subbulakshmi between the 1950s & the 1980s

Smt Radha Viswanathan – Vocal Support
CD 1 : Accompanists:
Sri Tiruvaalangaadu N.Sundaresa Aiyar – Violin
Sri T.K.Murti – Mridangam
Sri Umayaalpuram N.Kodandarama Aiyar – Ghatam

 1. moyAr taDam (tiruvempAvai) – pUrvikalyANI – miSra cApu – mANikkyavAcagar
 2. kArtikkEya gANgEya – tODI – Adi – pApanASam Sivan
 3. kANbadeppOdan – bilahari – Adi – ambujam kRShNA (followed by tani Avartanam)
 4. kuttagaiyAi eDutta (viruttam) – rAgamAlikA
 5. kuvalayAkShirO (padam) – gauLipantU – miSra cApu – kShEtraj~nar

CD 2 : Accompanists:
[From Songs 06 to 10]
Sri Tiruvaalangaadu N.Sundaresa Aiyar – Violin
Sri T.K.Murti – Mridangam
Sri Umayaalpuram N.Kodandarama Aiyar – Ghatam
[From Songs 11 to 17]
Sri T.S.Narayana Rao – Violin
Sri Suchindram Krishnan – Mridangam

 1. tatO yaj~nE (SlOka) – rAgamAlikA – mahRShI vAlmIki
 2. ADa mODi galadE – cArukESI – Adi – tyAgarAja
 3. viTTuviDaDA sItayai – kEdAragauLa – Adi – aruNAcalakkavirAyar
 4. kArU bArU – mukhArI – Adi – tyAgarAja
 5. kahA~nkE pathEg (bhajan) – tulasidAs
 6. yamprAhur nikhilAgamAH (SlOka) – vaLajI – pUrNAnanda sarasvatI
 7. ennALUyUrakE – SubhapantuvarALI – miSra cApu – tyAgarAja
 8. rAmacandrENa samrakShitOham – mA~njI – rUpakam – muttusvAmI dIkShitar
 9. ennaga manasukurAni – nIlAmbarI – Adi – tyAgarAja
 10. SAntam SASvatam (SlOka) – yamuna kalyANI (followed by)
 11. pibarE rAmarasam – yamuna kalyANI – sadASiva brahmEndra
 12. tavadAsOham – punnAgavarALI – Adi – tyAgarAja

CD 3
Accompanists:
[For Songs 18 & 19]
Sri Kandadevi S.Azhagiriswami – Violin
Sri Guruvayur Dorai – Mridangam
Sri V.Nagarajan – Kanjira
[From Songs 20 to 23]
Sri Tiruvaalangaadu N.Sundaresa Aiyar – Violin
Sri T.K.Murti – Mridangam
Sri Umayaalpuram N.Kodandarama Aiyar – Ghatam

 1. svararAgasudhArasa – SaNkarAbharaNam – Adi – tyAgarAja
 2. vINAbhErI – AbhErI – Adi – muttusvAmI dIkShitar
 3. meittiruppadam (viruttam) – rAgamAlikA – kamban kavi
 4. paiyyadA (padam) – nAdanAmakriyA – tiSra tripuTa – kShEtraj~nar
 5. mAmava paTTAbhirAma – maNiraNg – miSra cApu – muttusvAmI dIkShitar
 6. dInOvA rAjya hInOvA (SlOka) – AnandabhairavI – mahaRShI vAlmIki

CD 4
Accompanists:
[For Song 24]
Sri Kandadevi S.Azhagiriswami – Violin
Sri Guruvayur Dorai – Mridangam
Sri V.Nagarajan – Kanjira
[From Songs 25 to 30]
Smt Dwaram Mangataayaaru – Violin
Sri Palakkad T.Kunjumani – Mridangam
Sri V.Nagarajan – Kanjira

 1. sarasIruhAsanapriyE – nATTai – Adi – puliyUr doraisvAmI aiyar
 2. SrI varalakShmI namastubhyam – SrI – rUpakam – muttusvAmI dIkShitar
 3. nI iraNgAyanil – aThANA – Adi – pApanASam Sivan
 4. lakShmI aShTOttaram (SlOka) – rAgamAlikA – Traditional
 5. bhAgyAda lakShmI bArammA – madhyamAvatI – Adi – purandaradAsa
 6. kShIrAbdhI kanyakaku – kuri~njI – khaNDa cApu – annammAcArya
 7. SrI ramaNA~njalI Special [Programme telecast on the centenary birth celebrations of RamaNamahaRShI, the sage of tiruvaNNAmalai]. Introductory talk by Prof. K.Swaminathan.
“Meera – Sakuntalai (Tamil Film Songs) M.S.Subbulakshmi” P. 1994 (TPHV847567 & CDNF149947)

Chandraprabha Cinetone – Meera (1945):

 1. kARRinilE varum gItam
 2. maRainda kUNDilirundu
 3. maRavEnE
 4. kaNNan lIlaigaL ceivAnE (with chorus)
 5. hE harE
 6. giridhara gOpAlA
 7. enadu uLLamE
 8. brindAvanattil kaNNan vaLarnda (with chorus)
 9. eNgum niRaindAyE
 10. uDal uruga (verse)
 11. araNgAvin mahimayai arindavar yAr [Not included in the cassette]
 12. nandabAlA (with baby Radha) [Not included in the cassette]

Chandraprabha Cinetone & Royal Talkie Distributors – Sakuntalai (1940):

 1. Anandamen colvEnE
 2. eNgum niRai nAdabrahmam
 3. migu kudUhalippaDu mEnO (with chorus)
 4. panneDum nALai
 5. manamOhanANga (with G.N.Balasubrahmanyam)
 6. endan iDadu tOLum
 7. sukumArA en tApam
 8. manam kuLira (verse)
 9. prEmayil yAvum marandEnE (with G.N.Balasubrahmanyam)
“Sheer Magic – M.S.Subbulakshmi (Sanskrit Devotional)” P. 1995 (SM947001)This album comprises of compilations from previous releases

Accompanist:
Smt Radha Viswanathan – Vocal Support

 1. SrI veNkaTESa suprabhAtam – Traditional
 2. Talk by rAjAjI
 3. bhaja gOvindam – rAgamAlikA – Adi SaNkara bhagavatpAdAcArya
 4. SrI viSNu sahasranAmam (dhyAnam & SlOkam) – Traditional
 5. gOvindAShTakam – rAgamAlikA – Adi SaNkara bhagavatpAdAcArya
“Satya Sai Sangeetanjali – An offering at His Lotus Feet by M.S.Subbulakshmi” P. 1996 (SFHVS849343)

Accompanists:
Smt Gauri Ramnarayan – Vocal Support
Sri R.K.Sriramkumar – Violin
Sri K.V.Prasad – Mridangam

 1. sAISam sadgurum (SlOka) – hamsadhvanI (followed by)
 2. vinAyaka vighna vinASaka (samskRt) – hamsadhvanI – Adi – Lyrics & Music: Ra. gaNapatI
 3. sAIrAmA ciluka (telugU) – Lyrics & Music: bhagavAn SrI satya sAI bAbA
 4. mu~LudAi uNarndavar yArO (tami~L) – behAg – Lyrics: K.R.AtmanAthan; Music: kaDayanallUr veNkaTarAman
 5. naravESabhUShaNa (malayALam) – tilaNg – Lyrics: N.kastUrI; Music: kaDayanallUr veNkatarAman
 6. ninne hirimeyaNu (kannaDA) – sindhubhairavI – Lyrics: Dr. P.B.SrInivAs; Music: kaDayanallUr veNkaTarAman
 7. tum hO jag kE (hindI) – SubhapantuvarALI – Lyrics: ustAd mohammad dilSAd khAn; Music: kaDayanallUr veNkaTarAman
 8. sAI caraNa mA (gujarAtI) – Lyrics: surES dalAl; Music: aSIt dEsAi
 9. AnandO ghAnO (baNgAlI) – Lyrics: SrI SrI bAbA ThAkur; Music: paNDit phAlguNI mitrA
 10. bOlA sAirAm (marAThI) – Lyrics: ustAd mohammad dilSad khAn; Music: kaDayanallUr veNkaTarAman
 11. maNgaLam hAratI – Lyrics & Music: Traditional
“Meenakshi Suprabhatam and Other Songs (Sanskrit/Tamil) M.S.Subbulakshmi” P. 1996 (CDNF
147183)

Accompanists:
Smt Gauri Ramnarayan – Vocal Support
Sri R.K.Sriramkumar – Violin
Sri K.V.Prasad – Mridangam
Smt Vasanta Krishnamurti – Veena

 1. SrI mInAkShI suprabhAtam – rAgamAlikA – Dr. V.rAghavan
 2. mAmava mInAkShI – varALI – miSra cApu – muttusvAmI dIkShitar
 3. SrI mInAkShI pa~ncaratnam – rAgamAlikA – Adi SaNkara bhagavatpAdAcArya
 4. mAtarambika patigam – ra~njanI – [Composer unknown]
 5. en tAi nI andrO mInAkShI – ArabhI – Adi – ambujam kRShNA
 6. mInAkShI piLLai tami~L – rAgamAlikA – kumAra gurubArar
 7. vA~Lga antanar (tEvAram) – rAgamAlikA – miSra cApu – tiruj~nAnasambandar
 8. vEdiyA vEda gItA (tEvAram) – nAdanAmakriyA – Adi – [Composer unknown]
“Keertanams from Atmanandam (Malayalam) M.S.Subbulakshmi” P. 1996 (CDNF148747)

Accompanists:
Smt Gauri Ramnarayan – Vocal Support
Sri R.K.Sriramkumar – Violin
Sri K.V.Prasad – Mridangam
Compositions of Sri Atmananda (Sri P.Krishna Menon)
Set to music by Sri Kadayanallur S.Venkataraman

 1. j~nAnaSrI (SlOka) – nATTai
 2. jaya jaya tiruNALE – hamsavinOdinI – Adi
 3. bhuvana mOhanam – rAgamAlikA – Adi (tiSra naDai)
 4. sukhatin tiruvuDalO – bhairavI – miSra cApu (followed by tani Avartanam)
 5. Ananda tANDavam – Suddha dhanyAsI – Adi
 6. sattu cidAnanda – pIlU – Adi
 7. Adi sadgurunAthA – se~ncuruTTI – Adi
 8. kanninnu kautukam – rAgamAlikA – Adi (tiSra naDai)
 9. kaNkoNDuNDakadAr (SlOka) – sindhubhairavI
“Sangeeta Kalanidhi M.S.Subbulakshmi in her Swaralaya Puraskaram Kanchi Mahaswami Manimandapam Concert” P. 1997 (STHVS847993/994)

Accompanists:
Smt Gauri Ramnarayan – Vocal Support
Sri R.K.Sriramkumar – Violin
Sri K.V.Prasad – Mridangam
Kum Lata Ramachar – Kanjira
Sri Umayaalpuram K.Narayanaswami – Ghatam

 1. Om namaH praNavArthAya (dhyAna SlOka – extract from “dakShiNAmUrtI stOtram”) – Adi SaNkarAcArya
 2. vAtApi gaNapatim bhajEham – hamsadhvanI – Adi – muttusvAmI dIkShitar
 3. baNTurIti kOlu – hamsanAdam – Adi – tyAgarAja
 4. kOva rAkO – vaLajI – khaNDa cApu – karnATaka yOganarasimham
 5. mukhE tE tAmbUlam (SlOka) – mAyAmALavagauLa (followed by)
 6. kShIra sAgara Sayana – mAyAmALavagauLa – caturaSra dhruva – mahArAja jayacAmarAjEndra vaDaiyAr
 7. manasulOni marmamulu – Suddha hindOLam – Adi – tyAgarAja
 8. aNDiyavarkku annaiyAi (viruttam) – SaNkarAbharaNam (followed by)
 9. candraSEkhara kRpAnidhE – SaNkarAbharaNam – Adi – K.R.AtmanAthan (followed by tani Avartanam)
 10. nAma japana (bhajan) – sant khAlas
 11. mOrE tO giridhara gOpAla (bhajan) – mIrAbAi
 12. dAsana mADikO enna – nAdaAmakriyA – Adi – purandaradAsa
 13. dhono dhAnyo (baNgAlI) – dvijEndralAl roy
 14. kuRai onRum illai – rAgamAlikA – pUjya rAjAjI
 15. nAgEndra hArAya (Siva pa~ncAkShara stOtram) – rAgamAlikA – Adi SaNkarAcArya
 16. maitrIm bhajata – miSra yaman – H.H.jagadguru SaNkarAcArya SrI candrasEkharEndra sarasvatI mahAsvAmI of kA~ncI kAmakOTI pITham
 17. maNgaLam – saurAShTram – Adi – tyAgarAja
“M.S. Old Gems – Rare Selections from Archives” P. 1998 (STHV847999)
 1. aruL purivAi – hamsadhvanI – Adi – SuddhAnanda bhArati (1945)
 2. ennagAnu rAma bhajana – pantuvarALi – rUpakam – bhadrAcala rAmadAs (Sevasadanam – 1938)
 3. mA dayai – vasantA – Adi – pApanASam Sivan (Sevasadanam – 1938)
 4. nArAyaNa divya nAmam – mOhanam – Adi – pApanASam Sivan (1950)
 5. SambhO mahAdEva – bhauLi – rUpakam – nIlakaNTha Sivan (1949)
 6. kaNNeDuttAkilum kANIrO – simhEndramadhyamam – Adi – pApanASam Sivan (Sevasadanam – 1938)
 7. tAvamum palittadammA – rAgamAlikA – Adi – kalki kRShNamUrti (1945)
 8. deiva tami~L nATTinilE – rAgamAlikA – Adi – kalki kRShNamUrti (1945)
 9. muDi onRi – rAgamAlikA – Adi – periyA~LvAr (1950)
“Kaatrinile Varum Geetam – Compositions of Amarar Kalki Krishnamurthy (Tamil Devotional Songs)
M.S.Subbulakshmi” P. 1999 (CDNF167551)
 1. kARRinilE varum gItam (Meera – 1945)
 2. kaNNan lIlaigaL (Meera – 1945)
 3. maRavEnE (Meera – 1945)
 4. bRndAvanattil (Meera – 1945)
 5. carA caram (Meera – 1945)
 6. vaNDADum colai (1950)
 7. mAlai po~LudinilE (1944)
 8. kaNDaduNDO kaNNan pOl (1944)
 9. mAnilattai vA~La vaikka (1949)
 10. ittanai nALAna pinnum (1949)
 11. tavamum palittadammA (1945)
 12. deiva tami~L nATTinilE (1945)
A collection of Shabads of Nanak sung by M.S.Subbulakshmi & released in the Golden Temple Premises
in the early „80s.
 1. kAhErE bana – Sa.nkarA
 2. ThAkur tum SaraNAyI – mAND
 3. rAma samara – pIlu
 4. rAma bhaja – mAlkau~ns

 

 

, ,

One Response to M.S.Subbulakshmi – Audio Discography

 1. Rajam Sathyamoorthy June 16, 2019 at 11:32 pm #

  In what ragas the kanakadhara stothram is sung by m.s. Subhalaxmi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.