Main Menu

Srimad Vālmīki Rāmāyaṇa | Sundara Kāṇḍa ~ Sarga 13 of 68

Sundara Kāṇḍa : Book of Beauty || Total Sargas (or) Chapters: 68

Abstract: Detailed accounts of Hanuman’s adventures, including his meeting with Sita. Traditionally read first when reading the Ramayana, this book’s name derives from the fond name given to Hanuman by his mother.

Sarga (chapter): 13 of 68 || śloka (verses): 69

Sundara Kāṇḍa Sarg 13 of 68: Audio pending upload....     
MP3jPLAYLISTS.inline_0 = [ { name: "Sundara Kāṇḍa Sarg 13 of 68: Audio pending upload....", formats: ["mp3"], mp3: "aHR0cDovL2FiYy5tcDM=", counterpart:"", artist: "", image: "", imgurl: "" } ]; MP3jPLAYERS[0] = { list: MP3jPLAYLISTS.inline_0, tr:0, type:'single', lstate:'', loop:false, play_txt:'     ', pause_txt:'     ', pp_title:'', autoplay:false, download:false, vol:75, height:'' };
Vālmīki (Sanskrit: वाल्मीकि)

Vālmīki (Sanskrit: वाल्मीकि)Introduction

Hanuma recollects that he missed to search Ashoka vanam and starts to search for Seetha overcoming the depression. He begins to go towards Ashoka garden to continue his search.

विमानात् तु सुसम्क्रम्य प्राकारम् हरि यूथपः |
हनूमान् वेगवान् आसीद् यथा विद्युद् घन अन्तरे || ५-१३-१
vimaanaat tu susamkramya praakaaram hari yuuthapaH |
hanuumaan vegavaan aasiid yathaa vidyud ghana antare || 5-13-1


Show Description: Sloka 5.13.1

1. hanuman = Hanuma; hariyuudhapaH = the leader of vanaras; susamkramya = crossed; vimaanaat = from pushpaka; praakaaram = toward the fort wall; aasiit = and became; vegavaan = with speed; vidhyut yathaa = like a lighting; ghanantare = in the middle of cloud.

Hanuma the leader of Vanaras crossed from pushpaka toward the fort wall and became with speed like lighting in the middle of a cloud.

सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनान् |
अदृष्ट्वा जानकीम् सीताम् अब्रवीद् वचनम् कपिः || ५-१३-२
samparikramya hanumaan raavaNasya niveshanaan |
adR^iShTvaa jaanakiim siitaam abraviid vacanam kapiH || 5-13-2


Show Description: Sloka 5.13.2

2. kapiH hanuman = the simian Hanuma; samparikramya = went far; raavaNasya niveshanaat = from the house of Ravana; adR^ishhTvaa = not seeing; siitaam = Seetha; jaanakiim = the daughter of king Janaka; abraviit = said; vachanam = (these)words.

The simian Hanuma went far from the house of Ravana and not seeing Seetha, the daughter of King Janaka, said these words:

भूयिष्ठम् लोडिता लन्का रामस्य चरता प्रियम् |
न हि पश्यामि वैदेहीम् सीताम् सर्व अन्ग शोभनाम् || ५-१३-३
bhuuyiShTham loDitaa lankaa raamasya carataa priyam |
na hi pashyaami vaidehiim siitaam sarva anga shobhanaam || 5-13-3


Show Description: Sloka 5.13.3

3. laN^kaa = the city of Lanka; bhuuyishhTham lolitaa = had been mostly explored; charataa = (by me)attempting; raamasya priyam = the pleasure of Sri Rama; na hi pashyaami = but I am unable to see; siitaam = Seetha; sarvaaN^ga shobhanaam = beautiful in all limbs; vaidehiim = and the daughter of Videha;

“The city of Lanka has been mostly explored by me attempting for the pleasure of Rama. But I am unable to see Seetha, beautiful in all limbs, and the daughter of Videha.”

पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितः तथा |
नद्यो अनूपवन अन्ताः च दुर्गाः च धरणी धराः || ५-१३-४
लोडिता वसुधा सर्वा न च पश्यामि जानकीम् |
palvalaani taTaakaani saraa.nsi saritaH tathaa |
nadyo anuupavana antaaH ca durgaaH ca dharaNii dharaaH || 5-13-4
loDitaa vasudhaa sarvaa na ca pashyaami jaanakiim |


Show Description: Sloka 5.13.4, 5.13.5a

4;5a. sarvaaH vasudaa = all earth; palvaalaani = (consisting of) pools; taTaakaani = ponds; saraamsi = lakes; tathaa = and; saritaH = streams; nadyaH = rivers; anupavanaantashcha = and forest areas; filled with water; dharaNiidharaaH = mountains; durgaaH = difficult of access; Lolitaa = have been explored; na tu pashyaami = but I did not see; jaanakiim = Seetha.

“All earth consisting of pools, ponds, lakes and streams, rivers and forest areas filled with water, mountains difficult of access have been explored but I did not see Seetha.”

इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने || ५-१३-५
आख्याता गृध्र राजेन न च पश्यामि ताम् अहम् |
iha sampaatinaa siitaa raavaNasya niveshane || 5-13-5
aakhyaataa gR^idhra raajena na ca pashyaami taam aham |


Show Description: Sloka 5.13.5b, 5.13.6a

5b;6a. akhyaataa = it has been said; gR^idhraraajena sampaatinaa = by the eagle king Sampaati; siitaa = Seetha; iha = (to be) here; raavaNasya niveshane = in the house of Ravana; aham = I; na cha pashyaami = I am unable to see; taam = her.

“It has been said by the eagle King Sampati that Seetha is here in the house of Ravana. I am unable to see her.”

किम् नु सीता अथ वैदेही मैथिली जनक आत्मजा || ५-१३-६
उपतिष्ठेत विवशा रावणम् दुष्ट चारिणम् |
kim nu siitaa atha vaidehii maithilii janaka aatmajaa || 5-13-6
upatiShTheta vivashaa raavaNam duShTa caariNam |


Show Description: Sloka 5.13.6b, 5.13.7a

6b;7a. atha = otherwise; siitaa = Seetha; vaidehii = belonging to Videha; maithilii = born in Mithila; janakaatmaja = and daughter of king Janaka; kim nu upatishhTheta = can she be; vivashaa = helplessly; dushhTachaariNam raavaNam = (together with) the evil minded Ravana.

“Otherwise Seetha belonging to Videha born in Mithila and daughter of king Janaka – Can she be helplessly together with the evil minded Ravana.”

क्षिप्रम् उत्पततो मन्ये सीताम् आदाय रक्षसः || ५-१३-७
बिभ्यतो राम बाणानाम् अन्तरा पतिता भवेत् |
kShipram utpatato manye siitaam aadaaya rakShasaH || 5-13-7
bibhyato raama baaNaanaam antaraa patitaa bhavet |


Show Description: Sloka 5.13.7b, 5.13.8a

7b;8a. manye = I think; rakshasaH = while Ravana; bibhyataH = fearing; raamabaaNaanaam = Rama’s arrows; kshipramutpatataH = flew quickly; siitaam aadaaya = carrying Seetha; patitaa bhavet = (She) might have fallen down; antaraa = in the middle(of the journey).

“I think while Ravana fearing Rama’s arrows flew quickly carrying Seetha, she might have fallen down in the middle of the journey.”

अथवा ह्रियमाणायाः पथि सिद्ध निषेविते || ५-१३-८
मन्ये पतितम् आर्याया हृदयम् प्रेक्ष्य सागरम् |
athavaa hriyamaaNaayaaH pathi siddha niShevite || 5-13-8
manye patitam aaryaayaa hR^idayam prekShya saagaram |


Show Description: Sloka 5.13.8b, 5.13.9a

8b;9a. athavaa = or; manye = I think; hR^idayam = the heart; aayraayaaH = of the noble Seetha; hR^iyamaaryaayaaH = being stolen; patii = in the path; sidhhanishhevite = served by Siddhaas; patitam = must have sunk; saagaram prekshya = at the site of the ocean.

“Or I think the heart of the noble Seetha being stolen in the path served by Siddhas must have sunk at the site of the ocean.”

रावणस्य ऊरु वेगेन भुजाभ्याम् पीडितेन च || ५-१३-९
तया मन्ये विशाल अक्ष्या त्यक्तम् जीवितम् आर्यया |
raavaNasya uuru vegena bhujaabhyaam piiDitena ca || 5-13-9
tayaa manye vishaala akShyaa tyaktam jiivitam aaryayaa |


Show Description: Sloka 5.13.9b, 5.13.10a

9b;10a. manye = I think; raavanasya uruvegeNa = due to great speed of Ravana; bhujaabhyaam piiDitenacha = and due to the torture of Ravana’s shoulders; jiivitam chaktam = the life has been given up; tayaa aaryayaa = by that noble one; vishaalaakshyaa = with wide eyes.

“I think due to great speed of Ravana and due to the torture of Ravana’s shoulders the life has been given up by that noble one with wide eyes.”

उपरि उपरि वा नूनम् सागरम् क्रमतः तदा || ५-१३-१०
विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनक आत्मजा |
upari upari vaa nuunam saagaram kramataH tadaa || 5-13-10
viveShTamaanaa patitaa samudre janaka aatmajaa |


Show Description: Sloka 5.13.10b, 5.13.11a

10b;11a. tadaa = then; kramataH = while being flown; saagaram upari upari = upon the surface of the ocean; janakaatmaja = Seetha; nunam = definitely; patitaa = fell down; saagare = in the ocean; viveshhThamaana = while wriggling.

“Then while being flown upon the surface of the ocean, Seetha definitely fell down in the ocean while wriggling.”

आहो क्षुद्रेण च अनेन रक्षन्ती शीलम् आत्मनः || ५-१३-११
अबन्धुर् भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी |
aaho kShudreNa ca anena rakShantii shiilam aatmanaH || 5-13-11
abandhur bhakShitaa siitaa raavaNena tapasvinii |


Show Description: Sloka 5.13.11b, 5.13.12a

11b;12a. aho = or; tapasvinii siitaa bhakishtaa = has the austere Seetha been eaten; anena raavaNena = by this Ravana; kshudreNa = the evil minded one; atmanaH shiilam rakshantii = while she was protecting her chastity; abandhuH = without any relatives(near her).

“Or has the austere Seetha been eaten by this Ravana, the evil minded one while she was protecting her chastity without any relatives near her.”

अथवा राक्षस इन्द्रस्य पत्नीभिर् असित ईक्षणा || ५-१३-१२
अदुष्टा दुष्ट भावाभिर् भक्षिता सा भविष्यति |
athavaa raakShasa indrasya patniibhir asita iikShaNaa || 5-13-12
aduShTaa duShTa bhaavaabhir bhakShitaa saa bhaviShyati |


Show Description: Sloka 5.13.12b, 5.13.13a

12b;13a. athavaa = otherwise; adushhTaa = not being evil; asitekshaNaa = with black eyes saa = she; bhakshitaa bhavishhyati = may have been eaten; raakshasendrasya patniibhi = by the wives of Ravana; dushhTabhaavaabhi = with evil thoughts.

“Otherwise not being evil with black eyes, She may have been eaten by the wives of Ravana with evil thoughts.”

सम्पूर्ण चन्द्र प्रतिमम् पद्म पत्र निभ ईक्षणम् || ५-१३-१३
रामस्य ध्यायती वक्त्रम् पन्चत्वम् कृपणा गता |
sampuurNa candra pratimam padma patra nibha iikShaNam || 5-13-13
raamasya dhyaayatii vaktram pancatvam kR^ipaNaa gataa |


Show Description: Sloka 5.13.13b, 5.13.14a

13b;14a. kR^ipaNaa = the pitiable Seetha; sampuurNachandra pratimam = equaling full moon; padmapatra nibhyekshaNam = with eyes equaling lotus petals; paJNchantvam gataa = must have obtained death; dhyaayatii = while meditating; raamasya vaktram = upon Rama’s face.

“The pitiable Seetha equaling full moon, with eyes equaling lotus petals must have obtained death while meditating upon Rama’s face.”

हा राम लक्ष्मण इति एव हा अयोध्येति च मैथिली || ५-१३-१४
विलप्य बहु वैदेही न्यस्त देहा भविष्यति |
haa raama lakShmaNa iti eva haa ayodhyeti ca maithilii || 5-13-14
vilapya bahu vaidehii nyasta dehaa bhaviShyati |


Show Description: Sloka 5.13.14b, 5.13.15a

14b;15a. vaidehii = the daughter of Videha; maithilii = Seetha; ha raamaa = O Rama; ha lakshmaNa = O Lakshmana; ha ayodhye = O Ayodhya; iti = thus; bahuvilapya = weeping greatly; nyasta dehaa bhavishhyati = may have given up her body.

“The daughter of Videha, Seetha. �O Rama!’ �O Lakshmana!’ �O Ayodhya!’, thus weeping greatly may have given up her body.”

अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने || ५-१३-१५
नूनम् लालप्यते मन्दम् पन्जरस्था इव शारिका |
athavaa nihitaa manye raavaNasya niveshane || 5-13-15
nuunam laalapyate mandam panjarasthaa iva shaarikaa |


Show Description: Sloka 5.13.15b, 5.13.16a

15b;16a. manye = I think; athavaa = otherwise; nihitaa = being put; raavaNasya niveshane = in the house of Ravana; siitaa = Seetha; nunam laalpyate = is definitely crying; paJNjarastaa shaarikaa iva = like a caged myna.

“I think otherwise being put in the house of Ravana Seetha is definitely crying like a caged myna.”

जनकस्य कुले जाता राम पत्नी सुमध्यमा || ५-१३-१६
कथम् उत्पल पत्र अक्षी रावणस्य वशम् व्रजेत् |
janakasya kule jaataa raama patnii sumadhyamaa || 5-13-16
katham utpala patra akShii raavaNasya vasham vrajet |


Show Description: Sloka 5.13.16b, 5.13.17a

16b;17a. katham = how(can); janakasya sutaa = the daughter of King Janaka; ramapatniim = Rama’s wife; siita = Seetha; su madhyamaa = with a beautiful waist; utpala patraakshi = with eyes like black lotus petals; vrajet = obtain; raavanasya vasam = Ravana’s capture.

“How can the daughter of King Janaka, Rama’s wife Seetha with a beautiful waist, with eyes like black lotus petals obtain Ravana’s capture.”

विनष्टा वा प्रनष्टा वा मृता वा जनक आत्मजा || ५-१३-१७
रामस्य प्रिय भार्यस्य न निवेदयितुम् क्षमम् |
vinaShTaa vaa pranaShTaa vaa mR^itaa vaa janaka aatmajaa || 5-13-17
raamasya priya bhaaryasya na nivedayitum kShamam |


Show Description: Sloka 5.13.17b, 5.13.18a

17b;18a. na kshamam = it is not fair; nivedayutum = to let know; raamasya priyabhaaryasya = to Rama who has a dear wife; janakaatmaja = (if) Seetha; vinashhTaa vaa = is lost; praNashhTavaa = or is not to be seen; mR^itaavaa = or has died.

“It is not fair to let know Rama who has a dear wife if Seetha is lost or is not to be seen or has died.”

निवेद्यमाने दोषः स्याद् दोषः स्याद् अनिवेदने || ५-१३-१८
कथम् नु खलु कर्तव्यम् विषमम् प्रतिभाति मे |
nivedyamaane doShaH syaad doShaH syaad anivedane || 5-13-18
katham nu khalu kartavyam viShamam pratibhaati me |


Show Description: Sloka 5.13.18b, 5.13.19a

18b;19a. nivedyamaane = to be let known; syaat doshhaH = becomes an error; anivedane = not to let know; syaat = becomes; doshhaH = an error; khatham = how; kartavyam nu khalu = to perform the duty; me = to me; pratibhaati = (this) seems; vishhamam = dire (situation).

“To be let known becomes an error; not to let know becomes an error how to perform the duty? To me this seems dire situation.”

अस्मिन्न् एवम् गते कर्ये प्राप्त कालम् क्षमम् च किम् || ५-१३-१९
भवेद् इति मतिम् भूयो हनुमान् प्रविचारयन् |
asminn evam gate karye praapta kaalam kShamam ca kim || 5-13-19
bhaved iti matim bhuuyo hanumaan pravicaarayan |


Show Description: Sloka 5.13.19b, 5.13.20a

19b;20a. asmin kaarye = this task; evam gate = while it goes this way; praaptakaalam = the time is approaching; kim bhavet = what becomes; kshamam = appropriate; iti = thus; hanuman = Hanuma; bhuuyaH pravichaarayat = thought again; matam = (this) view point.

“This task while it goes this way the time is approaching. What becomes appropriate” thus Hanuma thought again this view point.

यदि सीताम् अदृष्ट्वा अहम् वानर इन्द्र पुरीम् इतः || ५-१३-२०
गमिष्यामि ततः को मे पुरुष अर्थो भविष्यति |
yadi siitaam adR^iShTvaa aham vaanara indra puriim itaH || 5-13-20
gamiShyaami tataH ko me puruSha artho bhaviShyati |


Show Description: Sloka 5.13.20b, 5.13.21a

20b;21a. yadi aham gamishhyaami = if I go; vaanarendra puriim = towards Sugreeva’s city; ita ha = from here; adR^ishhTvaa = without seeing; siitaam = Seetha; tataH = from that; kaH = (to) what; purushhaarthaH bhavishhyati = avail will this effort be.

“If I go towards Sugreeva’s city from here without seeing Seetha from that to what avail will this effort be?”

मम इदम् लन्घनम् व्यर्थम् सागरस्य भविष्यति || ५-१३-२१
प्रवेशः चिव लन्काया राक्षसानाम् च दर्शनम् |
mama idam langhanam vyartham saagarasya bhaviShyati || 5-13-21
praveshaH civa lankaayaa raakShasaanaam ca darshanam |


Show Description: Sloka 5.13.21b, 5.13.22a

21b;22a. idam = this; mama = my; saagarasya laN^ghanam = crossing of the ocean; laN^kaayaaH praveshascha = entering the city of Lanka; raakshasaanaam darshanam = the site of Rakshasas; vyartham bhavishhyati = (all this) will become waste.

“My crossing of the ocean entering the city of Lanka the site of rakshasas – all this will become waste.”

किम् वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो व समागताः || ५-१३-२२
किष्किन्धाम् समनुप्राप्तौ तौ वा दशरथ आत्मजौ |
kim vaa vakShyati sugriivo harayo va samaagataaH || 5-13-22
kiShkindhaam samanupraaptau tau vaa dasharatha aatmajau |


Show Description: Sloka 5.13.22b, 5.13.23a

22b;23a. maam = to me; samanupraaptam = reaching; kishkindhaam = Kishkindha; kim vaksyati sugriivaH = what would Sugreeva say; samaagataaH harayaH vaa = or vanaras there; tau dasharaathmajau vaa = or those sons of Dasharatha (what would they say).

“To me reaching Kishkindha what would Sugreeva say or Vanaras there or those sons of Dasharatha what would they say?”

गत्वा तु यदि काकुत्स्थम् वक्ष्यामि परम् अप्रियम् || ५-१३-२३
न दृष्टा इति मया सीता ततः त्यक्ष्यन्ति जीवितम् |
gatvaa tu yadi kaakutstham vakShyaami param apriyam || 5-13-23
na dR^iShTaa iti mayaa siitaa tataH tyakShyanti jiivitam |


Show Description: Sloka 5.13.23b, 5.13.24a

23b;24a. gatvaa = going(there); mayaa = by me; kaakustham = for Rama; siitaa na dR^ishhTeti = Seetha has not been seen; iti = thus; vakshaami yadi = if I say; param apriyam = a very unpleasant (word); tataH = thereafter; jiivitam tyakshati = (Rama) will give up life.

“Going there by me for Rama, �Seetha has not been seen’ – thus if I say a very unpleasant word thereafter Rama will give up life.”

परुषम् दारुणम् क्रूरम् तीक्ष्णम् इन्द्रिय तापनम् || ५-१३-२४
सीता निमित्तम् दुर्वाक्यम् श्रुत्वा स न भविष्यति |
paruSham daaruNam kruuram tiikShNam indriya taapanam || 5-13-24
siitaa nimittam durvaakyam shrutvaa sa na bhaviShyati |


Show Description: Sloka 5.13.24b, 5.13.25a

24b;25a. shrutvaa = hearing; durvaakhyam = bad words; siitaa nimittam = belonging to Seetha; parushham = (that is) harsh; daaruNam = horrible; kruram = cruel; tiikshaNam = sharp; indriyataapanam = sense agonizing; saH na bhavishhyati = He will not exist.

“Hearing bad word belonging to Seetha that is harsh, horrible, cruel, sharp, sense agonizing, He will not exist.”

तम् तु कृच्च्र गतम् दृष्ट्वा पन्चत्व गत मानसम् || ५-१३-२५
भृश अनुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः |
tam tu kR^icchra gatam dR^iShTvaa pancatva gata maanasam || 5-13-25
bhR^isha anurakto medhaavii na bhaviShyati lakShmaNaH |


Show Description: Sloka 5.13.25b, 5.13.26a

25b;26a. dR^ishhTvaa = seeing; tam = that Rama; kR^ichchhra gatam = being with troubles; paJNchatva gatamaanasam = being with a heart towards death; lakshmaNaH = Lakshmana; bhR^ishaanuraktaH = one with great love; medhaavi = and an intellectual; na bhavishhyati = will not exist.

“Seeing that Rama being with troubles, being with a heart towards death, Lakshmana, one with great love and an intellectual will not exist.”

विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतो अपि मरिष्यति || ५-१३-२६
भरतम् च मृतम् दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति |
vinaShTau bhraatarau shrutvaa bharato api mariShyati || 5-13-26
bharatam ca mR^itam dR^iShTvaa shatrughno na bhaviShyati |


Show Description: Sloka 5.13.26b, 5.13.27a

26b;27a. shR^itvaa = hearing; braatarau = brothers; vinashhTau = to be dead; bharataH api = Bharata also; marishhyati = will die; dR^ishhTvaa = seeing; mR^itam = the dead; bharatam = Bharata; shatrughnashcha = Shatrughana also; na bhavishhyati = will not exist.

“Hearing brothers to be dead, Bharata also will die. Seeing the dead Bharata, Shatrughana also will not exist.”

पुत्रान् मृतान् समीक्ष्य अथ न भविष्यन्ति मातरः || ५-१३-२७
कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः |
putraan mR^itaan samiikShya atha na bhaviShyanti maataraH || 5-13-27
kausalyaa ca sumitraa ca kaikeyii ca na sa.nshayaH |


Show Description: Sloka 5.13.27b, 5.13.28a

27b;28a. atha = thereafter; sa miikshya = seeing; putraan = sons; mR^itaan = to be dead; maataraH = the mothers; kausalyaa cha = Kausalya sumitraa; cha = and Sumitra; kaikeyii cha = and Kaikeyi; na bhavishhyanti = will not exist; samsayaH na = there is no doubt.

“Thereafter seeing sons to be dead the mothers Kausalya, Sumitra and Kaikeyi will not exist – there is no doubt.”

कृतज्ञः सत्य संधः च सुग्रीवः प्लवग अधिपः || ५-१३-२८
रामम् तथा गतम् दृष्ट्वा ततः त्यक्ष्यन्ति जीवितम् |
kR^itaj~naH satya sa.ndhaH ca sugriivaH plavaga adhipaH || 5-13-28
raamam tathaa gatam dR^iShTvaa tataH tyakShyanti jiivitam |


Show Description: Sloka 5.13.28b, 5.13.29a

28b;29a. kR^itajJNaH = grateful; satyasandhashcha = true to pledge; sugriivaH = Sugreeva; plavagaadhi paH = the leader of Vanaras; dR^ishhTvaa = seeing; raamam = Rama; tathaa gatam = die in that way; jiivitam tyakshyati = will give up life; tataH = thereafter.

“Grateful, true to pledge Sugreeva, the leader of Vanaras, seeing Rama the leader of Vanaras seeing Rama die in that way will give up life thereafter.”

दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी || ५-१३-२९
पीडिता भर्तृ शोकेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितम् |
durmanaa vyathitaa diinaa niraanandaa tapasvinii || 5-13-29
piiDitaa bhartR^i shokena rumaa tyakShyati jiivitam |


Show Description: Sloka 5.13.29b, 5.13.30a

29b;30a. piiDitaa = being tortured; bhartrushokena = by the sorrow of husband; vyathitaa = made sad; durmanaaH = by a gloomy heart; diinaa = disconsolate; niraanandaa = without happiness; tapasvinii = to be pitied; rumaa = Ruma; tyakshati = will give up; jiivitam = life.

“Being tortured by the sorrow of husband, made sad by a gloomy heart, disconsolate without happiness, to be pitied, Ruma will give up life.”

वालिजेन तु दुह्खेन पीडिता शोक कर्शिता || ५-१३-३०
पन्चत्व गमने राज्ञः तारा अपि न भविष्यति |
vaalijena tu duhkhena piiDitaa shoka karshitaa || 5-13-30
pancatva gamane raaj~naH taaraa api na bhaviShyati |


Show Description: Sloka 5.13.30b, 5.13.31a

30b;31a. piiDitaa = being distressed; vaalijenadukhena = from the sorrow of Vali; shokakarshitaa = being emaciated from grief; taaraapi = Tara also; na bhavishhyati = will not exist; raajJNi = (while) the king Sugreeva; paJNchatvam gate = is obtaining death.

“Being distressed from the sorrow of Vali, being emaciated from grief, Tara also will not exist while the king Sugreeva is obtaining death.”

माता पित्रोर् विनाशेन सुग्रीव व्यसनेन च || ५-१३-३१
कुमारो अपि अन्गदः कस्माद् धारयिष्यति जीवितम् |
maataa pitror vinaashena sugriiva vyasanena ca || 5-13-31
kumaaro api angadaH kasmaad dhaarayiShyati jiivitam |


Show Description: Sloka 5.13.31b, 5.13.32a

31b;32a. kumaaraH = the young; angada api = Angada also; vinaashenaa = from the death; maataa pitro = of mother and father; vyasanena = from the grief; suriivasya = of Sugreeva; kasmaat = why will (he); dhaarayishhyati jiivitam = retain life.

“The young Angada also from the death of mother and father, from the grief of Sugreeva – why will he retain life?”

भर्तृजेन तु शोकेन अभिभूता वन ओकसः || ५-१३-३२
शिरांसि अभिहनिष्यन्ति तलैर् मुष्टिभिर् एव च |
bhartR^ijena tu shokena abhibhuutaa vana okasaH || 5-13-32
shiraa.nsi abhihaniShyanti talair muShTibhir eva ca |


Show Description: Sloka 5.13.32b, 5.13.33a

32b;33a. vanaukasaH = Vanaras; hyabhibhuutaaH = being rejected; bhatrujena duHkhena = by the sorrow due to their lord; abhihanishhyanti = will strike; shiraamsi = their heads; talaiH = with palms; mushhTibhirevacha = and fists.

“Vanaras being rejected by the sorrow due to their lord will strike their heads with palms and fists.”

सान्त्वेन अनुप्रदानेन मानेन च यशस्विना || ५-१३-३३
लालिताः कपि राजेन प्राणामः त्यक्ष्यन्ति वानराः |
saantvena anupradaanena maanena ca yashasvinaa || 5-13-33
laalitaaH kapi raajena praaNaamH tyakShyanti vaanaraaH |


Show Description: Sloka 5.13.33b, 5.13.34a

33b;34a. vaanaaraaH = Vanaras; laalitaaH = loved; yashasvinaa kapiraajeH = by the famous Sugreeva; saantvenaa = through good words; anupradaanena = through small gifts; maanena = through respect; chakshyanti = will give up praNaan = lives.

“Vanaras loved by the famous king Sugreeva through good words, through small gifts, through respect will give up lives.”

न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः || ५-१३-३४
क्रीडाम् अनुभविष्यन्ति समेत्य कपि कुन्जराः |
na vaneShu na shaileShu na nirodheShu vaa punaH || 5-13-34
kriiDaam anubhaviShyanti sametya kapi kunjaraaH |


Show Description: Sloka 5.13.34b, 5.13.35a

34b;35a. kapikuJNjaraaH = best among Vanaras; na anubhavishhyanti = will not enjoy; sametya = together; kriiDaam = sport; vaneshhu = in forest; na shaileshhu = not on mountains; nirodheshhu vaa punaH = not again in covered places.

“Best among Vanaras will not enjoy together sport in forest, not on mountains, not again in covered places.”

सपुत्र दाराः सामात्या भर्तृ व्यसन पीडिताः || ५-१३-३५
शैल अग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेत्य विषमेषु च |
saputra daaraaH saamaatyaa bhartR^i vyasana piiDitaaH || 5-13-35
shaila agrebhyaH patiShyanti sametya viShameShu ca |


Show Description: Sloka 5.13.35b, 5.13.36a

35b;36a. sa putra dhaaraaH = together with wife and children; saamaatyaaH = and together with ministers; bhartuvyasana piiDitaaH = being tortured by grief of their lord; patishhyanti = they will fall down; shailaagrebhyaH = from top of mountains; sameshhu = on to flat lands; vishhameshhu cha = and on to rugged lands.

“Together with wife and children and together with ministers being tortured by grief of their lord, they will fall down from top of mountains on to flat lands and on to rugged lands.”

विषम् उद्बन्धनम् वा अपि प्रवेशम् ज्वलनस्य वा || ५-१३-३६
उपवासम् अथो शस्त्रम् प्रचरिष्यन्ति वानराः |
viSham udbandhanam vaa api pravesham jvalanasya vaa || 5-13-36
upavaasam atho shastram pracariShyanti vaanaraaH |


Show Description: Sloka 5.13.36b, 5.13.37a

36b;37a. vaanaraaH = Vanaras; pracharishhyanti = will perform(death); vishham = (taking) poison; utbandhanam vaapi = or get hanged; jvalanasya pravesham vaa = or entering fire; upavaasam = or fasting; atho = or; shastram = a weapon.

“Vanaras will perform death by taking poison or getting hanged or entering fire or fasting or a weapon.”

घोरम् आरोदनम् मन्ये गते मयि भविष्यति || ५-१३-३७
इक्ष्वाकु कुल नाशः च नाशः चैव वन ओकसाम् |
ghoram aarodanam manye gate mayi bhaviShyati || 5-13-37
ikShvaaku kula naashaH ca naashaH caiva vana okasaam |


Show Description: Sloka 5.13.37b, 5.13.38a

37b;38a. mayi gate = while I am going; manye = I think; ikshvaaku kula naashashcha = (about) the destruction of Ikshvaaku dynasty; naashashcaiva = and destruction; vanaukasaam = of Vanaras; bhavishhyati = and there will be; ghoram aarodhanam = a terrible wail.

“While I am going I think about the destruction of Ikshvaaku dynasty and destruction of Vanaras and there will be a terrible wail.”

सो अहम् न एव गमिष्यामि किष्किन्धाम् नगरीम् इतः || ५-१३-३८
न हि शक्ष्यामि अहम् द्रष्टुम् सुग्रीवम् मैथिलीम् विना |
so aham na eva gamiShyaami kiShkindhaam nagariim itaH || 5-13-38
na hi shakShyaami aham draShTum sugriivam maithiliim vinaa |


Show Description: Sloka 5.13.38b, 5.13.39a

38b;39a. aham = I; naiva gamishhyaami = will not go; itaH = from here; kishkindhaam nagariim = to the kishkindha city; aham = I; na cha shakshyaamyaham = (am)not capable; drashhTum = to see; sugriivam = Sugreeva; maithiliim vinaa = without Seetha.

“I will not go from here to the Kishkindha city. I am not capable to see Sugreeva without Seetha.”

मयि अगच्चति च इहस्थे धर्म आत्मानौ महा रथौ || ५-१३-३९
आशया तौ धरिष्येते वनराः च मनस्विनः |
mayi agacchati ca ihasthe dharma aatmaanau mahaa rathau || 5-13-39
aashayaa tau dhariShyete vanaraaH ca manasvinaH |


Show Description: Sloka 5.13.39b, 5.13.40a

39b;40a. mayii = I; agachchhati = while not going; ihasthe = being here; dharmaatmaanau = those virtuous ones; mahaa rathau = those great warriors; tau = those two Rama and Lakshmana; dharishhyate = will live; aashayaa = by hope; vaanaraashcha = Vanaras also; manasvinaH = who are agile.

“I while not going, being here those virtuous ones, those great warriors those two Rama and Lakshmana will live by hope. Vanaras also who are agile will live.”

हस्त आदानो मुख आदानो नियतो वृक्ष मूलिकः || ५-१३-४०
वानप्रस्थो भविष्यामि अदृष्ट्वा जनक आत्मजाम् |
सागर अनूपजे देशे बहु मूल फल उदके || ५-१३-४१
hasta aadaano mukha aadaano niyato vR^ikSha muulikaH || 5-13-40
vaanaprastho bhaviShyaami adR^iShTvaa janaka aatmajaam |
saagara anuupaje deshe bahu muula phala udake || 5-13-41


Show Description: Sloka 5.13.40b,5.13.41

40; 41. adR^ishhtvaa = without seeing; janakaatmajaa = Seetha; hastaa danaH = (subsisting on) whatever falls on hand; mukhaadaanaH = whatever comes to mouth; niyataH = being self restrained; bhavishhyaami = will become; vaana prastaH = a hermit; vR^ikshamuulikaH = living on trees and herbs; saagaraanupaje dese = at a region near ocean; bahumuulaphalodake = which has many roots; fruits and much water.

“Without seeing Seetha subsisting on whatever falls on hand, whatever comes to mouth, being self restrained I will become a hermit living on trees and herbs at a region near ocean which has many roots, fruits and much water.”

चिताम् कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धम् अरणी सुतम् |
उपविष्टस्य वा सम्यग् लिन्गिनम् साधयिष्यतः || ५-१३-४२
शरीरम् भक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च |
citaam kR^itvaa pravekShyaami samiddham araNii sutam |
upaviShTasya vaa samyag linginam saadhayiShyataH || 5-13-42
shariiram bhakShayiShyanti vaayasaaH shvaapadaani ca |


Show Description: Sloka 5.13.42,5.13.43a

42;43a. pravekshyaami = or I will enter; araNiisutam = fire; samidham = which is glowing; chitaam kR^itvaa = after making a funeral pile; vaa = or; upavishhTasya = while sitting; saadhayishhyataH = performing; liN^gnam = fasting onto death; sariram bhakshayishhyanti = my body will be eaten; vaayasaaH = by crows; shvapadaani cha = and by beasts of prey.

“Or I will enter fire which is glowing after making a funeral pile or while sitting performing fasting onto death my body will be eaten by crows and by beasts of prey.”

इदम् अपि ऋषिभिर् दृष्टम् निर्याणम् इति मे मतिः || ५-१३-४३
सम्यग् आपः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीम् |
idam api R^iShibhir dR^iShTam niryaaNam iti me matiH || 5-13-43
samyag aapaH pravekShyaami na cet pashyaami jaanakiim |


Show Description: Sloka 5.13.43b,5.13.44a

43b;44a. idam = this; niryaaNam = way to giving up body; dR^ishhTam = has been seen; maharshhibhi = by sages; iti = this; me matiH = is my; opinion; jaanakiim na chetpashyaami = if I do not see Seetha; pravekshyaami = I will enter; samyak aapaH = lot of water.

“This way to giving up body has been seen by sages. This is my opinion if I do not see Seetha, I will enter lot of water.”

सुजात मूला सुभगा कीर्ति माला यशस्विनी || ५-१३-४४
प्रभग्ना चिर रात्री इयम् मम सीताम् अपश्यतः |
sujaata muulaa subhagaa kiirti maalaa yashasvinii || 5-13-44
prabhagnaa cira raatrii iyam mama siitaam apashyataH |


Show Description: Sloka 5.13.44b,5.13.45a

44b;45a. siitaam apashyataH = not seeing Seetha; mama kiirtimaalaa = my garland of glory; chiraraatraaya = of long time; sujaatamuula = with a strong foundation; subhagaa = beautiful one; yashasvinii = together with fame; prabhagnaa = has been destroyed.

“Not seeing Seetha, my garland of glory of long time with a strong foundation, beautiful one together with fame has been destroyed.”

तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्ष मूलिकः || ५-१३-४५
न इतः प्रतिगमिष्यामि ताम् अदृष्ट्वा असित ईक्षणाम् |
taapaso vaa bhaviShyaami niyato vR^ikSha muulikaH || 5-13-45
na itaH pratigamiShyaami taam adR^iShTvaa asita iikShaNaam |


Show Description: Sloka 5.13.45b,5.13.46a

45b;46a. bhavishhyaami = I will become; taapasovaa = as a hermit; niyataH = who is self restrained; vR^ikshamuulikaH = resorting to trees and herbs; na pratigamishhyaami = I will not go; itaH = from here; adR^ishhTvaa = not seeing; taam = Seetha; asitekshanaam = with black eyes.

“I will become a hermit who is self restrained resorting to trees and herbs, I will not go from here not seeing Seetha with black eyes.”

यदि इतः प्रतिगच्चामि सीताम् अनधिगम्य ताम् || ५-१३-४६
अन्गदः सहितैः सर्वैर् वानरैर् न भविष्यति |
yadi itaH pratigacchaami siitaam anadhigamya taam || 5-13-46
angadaH sahitaiH sarvair vaanarair na bhaviShyati |


Show Description: Sloka 5.13.46b,5.13.47a

46b;47a. yadi pratigachchhaami = if I go back; itaH = from here; anadhigamyaa = without knowing; taam siitaam = that Seetha; na bhavishhyati = there will not be; angadhaH = Angada; sarvaiH tai vaanaraiH saH = together with all those Vanaras.

“If I go back from here without knowing that Seetha, there will not be Angada together with all those Vanaras.”

विनाशे बहवो दोषा जीवन् प्राप्नोति भद्रकम् || ५-१३-४७
तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति सम्गमः |
vinaashe bahavo doShaa jiivan praapnoti bhadrakam || 5-13-47
tasmaat praaNaan dhariShyaami dhruvo jiivati samgamaH |


Show Description: Sloka 5.13.47b,5.13.48a

47b;48a. bahavaH doshhaaH = there are lot of blemishes; vinaashe = in dieing; jiivan = one who is alive; pashyati = sees; bhadraaNi = auspicious things; tasmaat = for that reason; dharishhyaami = I will keep; praaNaan = my life; druvaH = it is definite; jiivitasamgaaH = for the meeting of people who are alive.

“There are lots of blemishes in dying; one who is alive sees auspicious things. For that reason I will keep my life. It is definite for the meeting of people who are alive.”

एवम् बहु विधम् दुह्खम् मनसा धारयन् मुहुः || ५-१३-४८
न अध्यगच्चत् तदा पारम् शोकस्य कपि कुन्जरः |
evam bahu vidham duhkham manasaa dhaarayan muhuH || 5-13-48
na adhyagacchat tadaa paaram shokasya kapi kunjaraH |


Show Description: Sloka 5.13.48b,5.13.49a

48b;49a. kapikuJNjaraH = Hanuma; dhaarayan = carrying; manasaa = in mind; bahuvidham duHkham = sorrow of various kinds; muhuH = again and again; naadhyagachchhat = did not get; tadaa = then; shokhasya paaram = the crossing of sorrow.

Hanuma carrying in mind sorrow of various kinds again and again did not get then the crossing of sorrow.

रावणम् वा वधिष्यामि दशग्रीवम् महा बलम् || ५-१३-४९
कामम् अस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णम् भविष्यति |
raavaNam vaa vadhiShyaami dashagriivam mahaa balam || 5-13-49
kaamam astu hR^itaa siitaa pratyaaciirNam bhaviShyati |


Show Description: Sloka 5.13.49b,5.13.50a

49b;50a. vaa = otherwise; vadhishhyaami = I will kill; raavaNam = Ravana; dashagriivam = with ten heads; mahaabalam = with great prowess; hR^itaa = the stolen; siitaa = Seetha; kaamam astu = whatever happened to her; pratyaachiirNam bhavishhyati = this will be a revenge to that.

“Otherwise I will kill Ravana with ten heads, with great prowess. Whatever happened to the stolen Seetha, this will be revenge to that.”

अथवा एनम् समुत्क्षिप्य उपरि उपरि सागरम् || ५-१३-५०
रामाय उपहरिष्यामि पशुम् पशु पतेर् इव |
athavaa enam samutkShipya upari upari saagaram || 5-13-50
raamaaya upahariShyaami pashum pashu pater iva |


Show Description: Sloka 5.13.50b,5.13.51a

50b;51a. athavaa = otherwise; samutkshipyaa = carrying; evam = this Ravana; saagaram uparyupari = over the surface of ocean; upaharishhyaami = I will take him; raamaaya = to Rama; pashum iva = like an animal; pashupate = to the lord of animals.

“Otherwise carrying this Ravana over the surface of ocean I will take him to Rama like an animal to the lord of animals.”

इति चिन्ता समापन्नः सीताम् अनधिगम्य ताम् || ५-१३-५१
ध्यान शोका परीत आत्मा चिन्तयाम् आस वानरः |
iti cintaa samaapannaH siitaam anadhigamya taam || 5-13-51
dhyaana shokaa pariita aatmaa cintayaam aasa vaanaraH |


Show Description: Sloka 5.13.51b,5.13.52a

51b;52a. vaanaraH = Hanuma; anadhigamya = not seeing; taam siitaam = that Seetha; iti = thus; samaapannaH = begetting; chintaam = sorrow; chintayaamaasa = thought; dhyaanashokapariitaatma = with a mind cluttered with thoughts and sorrow.

Hanuma not seeing that Seetha thus begetting sorrow, thought with a mind cluttered with thoughts and sorrow.

यावत् सीताम् न पश्यामि राम पत्नीम् यशस्विनीम् || ५-१३-५२
तावद् एताम् पुरीम् लन्काम् विचिनोमि पुनः पुनः |
yaavat siitaam na pashyaami raama patniim yashasviniim || 5-13-52
taavad etaam puriim lankaam vicinomi punaH punaH |


Show Description: Sloka 5.13.52b,5.13.53a

52b;53a. yaavat = to wherever; pashyaami = I see; siitaam = Seetha; raamapatniim = the wife of Sri Rama; yashasviniim = and one with fame; tavat = till there; vichinomi = I will search; etaam laN^kaam puriim = the city of Lanka; punaH punaH = again and again.

“To wherever I see Seetha, the wife of Sri Rama and one with fame, till there I will search the city of Lanka again and again.”

सम्पाति वचनाच् च अपि रामम् यदि आनयामि अहम् || ५-१३-५३
अपश्यन् राघवो भार्याम् निर्दहेत् सर्व वानरान् |
sampaati vacanaac ca api raamam yadi aanayaami aham || 5-13-53
apashyan raaghavo bhaaryaam nirdahet sarva vaanaraan |


Show Description: Sloka 5.13.53b,5.13.54a

53b;54a. sampaati vachanaat = based on words of Sampati; aham aanayaami yadi = if I bring; raamam = Sri Rama(then); raghavaH = Sri Rama; apasyan = not seeing; bhaaryaam = wife; nirdahet = will burn; sarva vaanaraan = all Vanaras.

“Based on words of Sampati if I bring Sri Rama then Sri Rama not seeing wife will burn all Vanaras.”

इह एव नियत आहारो वत्स्यामि नियत इन्द्रियः || ५-१३-५४
न मत् कृते विनश्येयुः सर्वे ते नर वानराः |
iha eva niyata aahaaro vatsyaami niyata indriyaH || 5-13-54
na mat kR^ite vinashyeyuH sarve te nara vaanaraaH |


Show Description: Sloka 5.13.54b,5.13.55a

54b;55a. niyataahaaraH = with limited food; yatendriyaH = and with restrained senses; vatsyaami = and I live; ihaiva = here itself; matkR^ite = by my deed; te naravaanaraaH = those men and vanaras; na vinasheyuH = let they not be destroyed.

“With limited food and with restrained senses, I live here itself. By my deed those men and vanaras – let they not be destroyed.”

अशोक वनिका च अपि महती इयम् महा द्रुमा || ५-१३-५५
इमाम् अभिगमिष्यामि न हि इयम् विचिता मया |
ashoka vanikaa ca api mahatii iyam mahaa drumaa || 5-13-55
imaam abhigamiShyaami na hi iyam vicitaa mayaa |


Show Description: Sloka 5.13.55b,5.13.56a

55b;56a. yaa = whatever; iyam = this; ashokavanikaa = Ashoka garden; mahaadR^imaa = with great trees; dR^ishyate = is being seen; imam = this; adhigamishhyaami = I will obtain; iyam = this; na vichitaaH = has not been searched; mayaa = by me.

“Whatever this Ashoka garden with great trees is being seen this I will obtain. This has not been searched by me.”

वसून् रुद्रामः तथा आदित्यान् अश्विनौ मरुतो अपि च || ५-१३-५६
नमः कृत्वा गमिष्यामि रक्षसाम् शोक वर्धनः |
vasuun rudraamH tathaa aadityaan ashvinau maruto api ca || 5-13-56
namaH kR^itvaa gamiShyaami rakShasaam shoka vardhanaH |


Show Description: Sloka 5.13.56b,5.13.57a

56b;57a. namaskR^itvaa = saluting; vasuun = the eight Vasus; rudraan = Rudras; tathaa = and; aadityaan = Adityas; aswinau = the two Aswinis; maruto api cha = seven maruts; gamishhyaami = I will go; shokavardhanaH = to increase the grief; rakshasaam = of Rakshasas.

“Saluting the eight Vasus, Rudras and Adityas, the two Aswinis, seven Maruts, I will go to increase the grief of Rakshasas.”

जित्वा तु राक्षसान् देवीम् इक्ष्वाकु कुल नन्दिनीम् || ५-१३-५७
सम्प्रदास्यामि रामाया यथा सिद्धिम् तपस्विने |
jitvaa tu raakShasaan deviim ikShvaaku kula nandiniim || 5-13-57
sampradaasyaami raamaayaa yathaa siddhim tapasvine |


Show Description: Sloka 5.13.57b,5.13.58a

57b;58a. jitvaatu = defeating; sarvaan rakshasaan = all Rakshasas; sampradaasyaami = I will give; ikshvaaku kulanandinii = Seetha who gives happiness to Ikshvaaku dynasty; raamaya = to Sri Rama; sidhhim yathaa = as the fruit of austerity; tapasvine = to an ascetic.

“Defeating all rakshasas, I will give Seetha, who gives happiness to Ikshvaaku dynasty to Sri Rama as the fruit of austerity to an ascetic.”

स मुहूर्तम् इव ध्यात्वा चिन्ता विग्रथित इन्द्रियः || ५-१३-५८
उदतिष्ठन् महा बाहुर् हनूमान् मारुत आत्मजः |
sa muhuurtam iva dhyaatvaa cintaa vigrathita indriyaH || 5-13-58
udatiShThan mahaa baahur hanuumaan maaruta aatmajaH |


Show Description: Sloka 5.13.58b,5.13.59a

58b;59a. mahaa tejaaH = the great gloried; maarutaatmajaH = son of Vayu; saH hanuman = that Hanuma; vudatishhTat = got up; chintaaH grathitedriyaH = with his senses tied by grief; dhyaatvaa = meditating; muhurtam iva = for a moment.

The gloried son of Vayu that Hanuma got up with his senses tied by grief.

नमो अस्तु रामाय सलक्ष्मणाय |
देव्यै च तस्यै जनक आत्मजायै |
नमो अस्तु रुद्र इन्द्र यम अनिलेभ्यो |
नमो अस्तु चन्द्र अर्क मरुद् गणेभ्यः || ५-१३-५९
namo astu raamaaya salakShmaNaaya |
devyai ca tasyai janaka aatmajaayai |
namo astu rudra indra yama anilebhyo |
namo astu candra arka marud gaNebhyaH || 5-13-59


Show Description: Sloka 5.13.59b,5.13.59c

59b,c. namaH astu = let there be salutations; raamaaya = to Sri Rama; sa lakshmaNaaya = together with Lakshmana; tasyai janakaatmajaayai cha = also to that; daughter of Janaka; devyai = who is divine namaH astu = let there be salutations; rudrendra yamaanilebhyaH = to Rudra; Indra; Yama and Vaayu; namaH astu = let there be salutations; chandrarkamarudgaNebhyaH = to Chandra; Sun and Marut ganas.

“Let there be salutations to Sri Rama together with Lakshmana, also to that, who is divine let there be salutations. To Rudra, Indra, Yama and Vaayu let there be salutations.”

स तेभ्यः तु नमः कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः |
दिशः सर्वाः समालोक्य अशोक वनिकाम् प्रति || ५-१३-६०
sa tebhyaH tu namaH kR^itvaa sugriivaaya ca maarutiH |
dishaH sarvaaH samaalokya ashoka vanikaam prati || 5-13-60


Show Description: Sloka 5.13.60

60. saH marutiH = that Hanuma; namaskR^itvaa = saluting; tebhyaH = to all those; sugriivaaya cha = and also to Sugreeva; samaalokya = observing; sarvaaH dishaH = all directions; gataH = went; ashokavanikaam = towards Ashoka garden.

That Hanuma saluting to all those and also to Sugreeva, observing all directions went towards Ashoka garden.

स गत्वा मनसा पूर्वम् अशोक वनिकाम् शुभाम् |
उत्तरम् चिन्तयाम् आस वानरो मारुत आत्मजः || ५-१३-६१
sa gatvaa manasaa puurvam ashoka vanikaam shubhaam |
uttaram cintayaam aasa vaanaro maaruta aatmajaH || 5-13-61


Show Description: Sloka 5.13.61

61. maarutaatmajaH = the son of Vayu; saH vaanara = that Vanara; gatvaa = went; manasaa = by mind; puurvam = before itself; ashoka vanikaam = toward that Ashoka garden; shubham = the auspicious one; chintayaamaasa = pondered; uttaram = the task to be done later.

The son of Vayu, that Vanara went by mind before itself toward that Ashoka garden. The auspicious one pondered the task to be done later.

ध्रुवम् तु रक्षो बहुला भविष्यति वन आकुला |
अशोक वनिका चिन्त्या सर्व संस्कार संस्कृता || ५-१३-६२
dhruvam tu rakSho bahulaa bhaviShyati vana aakulaa |
ashoka vanikaa cintyaa sarva sa.nskaara sa.nskR^itaa || 5-13-62


Show Description: Sloka 5.13.62

62. ashokavanikaa = the Ashoka garden; dR^ivam = definitely; bhavishhyati = will be; rakshobahulaa = with many rakshasas; vanaakulaa = filled with trees; sarvasamsaara samskR^itaa = adorned with various cultures; puNyaa = and sacred.

“The Ashoka garden definitely will be with many rakshasas, filled with trees, adorned with various cultures and sacred.”

रक्षिणः च अत्र विहिता नूनम् रक्षन्ति पादपान् |
भगवान् अपि सर्व आत्मा न अतिक्षोभम् प्रवायति || ५-१३-६३
सम्क्षिप्तो अयम् मया आत्मा च राम अर्थे रावणस्य च |
rakShiNaH ca atra vihitaa nuunam rakShanti paadapaan |
bhagavaan api sarva aatmaa na atikShobham pravaayati || 5-13-63
samkShipto ayam mayaa aatmaa ca raama arthe raavaNasya ca |


Show Description: Sloka 5.13.63,5.13.64a

63;64a. tatra = there; muulam = definitely; rakshinashcha = guards; rakshyanti = will be protecting; vihitaaha = assigned; paadapaan = trees; sarvaatma = omni present; bhagavaan api = lord Vayu also; pravaati vai = will be blowing by; naatikshobham = without force; mayaa = by me; iyam atmaa = this body; samkshiptaH = has been made small; raamaadhe = for the sake of Sri Rama; ravaNasya cha = and (to avoid) Ravana.

“There definitely guards will be protecting assigned, trees, omnipresent Lord Vayu also will be blowing by without force, and by me this body has been made small for the sake of Sri Rama and to avoid Ravana.”

सिद्धिम् मे सम्विधास्यन्ति देवाः सर्षि गणाः त्व् इह || ५-१३-६४
ब्रह्मा स्वयम्भूर् भगवान् देवाः चैव दिशन्तु मे |
सिद्धिम् अग्निः च वायुः च पुरु हूतः च वज्रधृत् || ५-१३-६५
वरुणः पाश हस्तः च सोम आदित्यै तथैव च |
अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च || ५-१३-६६
सिद्धिम् सर्वाणि भूतानि भूतानाम् चैव यः प्रभुः |
दास्यन्ति मम ये च अन्ये अदृष्टाः पथि गोचराः || ५-१३-६७
siddhim me samvidhaasyanti devaaH sarShi gaNaaH tv iha || 5-13-64
brahmaa svayambhuur bhagavaan devaaH caiva dishantu me |
siddhim agniH ca vaayuH ca puru huutaH ca vajradhR^it || 5-13-65
varuNaH paasha hastaH ca soma aadityai tathaiva ca |
ashvinau ca mahaatmaanau marutaH sarva eva ca || 5-13-66
siddhim sarvaaNi bhuutaani bhuutaanaam caiva yaH prabhuH |
daasyanti mama ye ca anye adR^iShTaaH pathi gocaraaH || 5-13-67


Show Description: Sloka 5.13.64b to 5.13.67

64b;65;66;67. devaaH = Devas; sarshhigaNaaH = together with ascetics; samvidhaasyanti = will make; siddhim = success; me = to me; iha = here; svayambhuuH = self born; brahmaa = Brahma; bhagvaan = the divine one; devaashchaivaa = and devas; agnishcha = and Agni; vaayushcha = and Vaayu; puruhuutashcha = devendra; vajrabhR^it = wearing the weapon of Vajra; varuNashcha = and Varuna ; paashahastaH = with Pasha in hand; tathaiva cha = and also; somaadityau = the Sun and the moon; aswinau cha = and the aswinis; mahaatmaanau = the great ones; marutaH = maruts; sharvaH eva cha = and Eshwara; dishantu = may give; me siddhim = my success; yaH = whoever; prabhuuH = is the lord; bhuutaanaam = of all living creatures; sarvaaNi bhuutaani = among all living beings; anye = others; ye = who; adR^ishhTaaH = being unseen; ghocharaaH = exist; pathi = in the path; daasyanti = may give; sidhhim = success; mama = to me.

“Devas together with ascetics will make success to me here, self born Brahma the divine one and devas and Agni and Vaayu, Devendra wearing the weapon of Vajra and Varuna with Pasha in hand and also the Sun and the moon and the aswinis. The great ones Maruts and Eshwara may give my success. Whoever is the lord of all living creatures among all living beings others who being unseen exist in the path may give success to me.”

तद् उन्नसम् पाण्डुर दन्तम् अव्रणम् |
शुचि स्मितम् पद्म पलाश लोचनम् |
द्रक्ष्ये तद् आर्या वदनम् कदा न्व् अहम् |
प्रसन्न तारा अधिप तुल्य दर्शनम् || ५-१३-६८
tad unnasam paaNDura dantam avraNam |
shuci smitam padma palaasha locanam |
drakShye tad aaryaa vadanam kadaa nv aham |
prasanna taaraa adhipa tulya darshanam || 5-13-68


Show Description: Sloka 5.13.68

68. kadaa = when; aham drakshye nu = will I see; tat aarya vadanam = that noble face; unnasam = with a high nose; paaNDuram dantam = with white teeth; avraNam = without any injuries; shuchismitam = with a bright smile; padmaphalaasha lochanam = with eyes resembling lotus petals; prasanna taaradhipa tulya darshanam = with sight equaling the splendor of clear full moon.

“When will I see that noble face with a high nose, with white teeth without any injuries with a bright smile, with eyes resembling lotus petals with sight equaling the splendor of clear full moon?”

क्षुद्रेण पापेन नृशंस कर्मणा |
सुदारुण अलाम्कृत वेष धारिणा|
बल अभिभूता अबला तपस्विनी |
कथम् नु मे दृष्ट पथे अद्य सा भवेत् || ५-१३-६९
kShudreNa paapena nR^isha.nsa karmaNaa |
sudaaruNa alaamkR^ita veSha dhaariNaa|
bala abhibhuutaa abalaa tapasvinii |
katham nu me dR^iShTa pathe adya saa bhavet || 5-13-69


Show Description: Sloka 5.13.69

69. kadam = how; saa abalaa = that powerless Seetha; tapasvinii = helpless one; balaabhibhuutaa = forcefully taken away; kshudreNa = (by the) mean ; paapena = vile (Ravana); nR^ishamsa karmaNa = with a cruel action; sudaaruNa alankR^ita veshha dhaariNaa = with a horribly decorated form; bhavet nu = will fall; me dR^ishhTipathe = in the range of my sight; adya = today.

“How that powerless Seetha, a helpless one, forcefully taken away by the mean vile Ravana with a cruel action, with a horribly decorated form will fall in the range of my sight today.”

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.