Main Menu

Vadavarayai (வடவரயை)

Balaji

Composer: Ilango Adigal

Ragam: Raagamaalika
— Hamsanandhi
— Khamas
— Hindholam
— Shanmukhapriya
— Paras
— Kapi

Talam: aadi

Recitals


Vadavarayai | வடவரயை     
Voice: MS Subbulakshmi

Vadavarayai | வடவரயை     
Voice: Vidya Kalyanaraman, Violin: Vittal Rangan, Mridangam: Neyveli R Narayanan, Ghatam: Trichy K Murali

Vadavarayai | வடவரயை     
Voice: Unknown

Vadavarayai | வடவரயை     
Voice: Unnikrishnan

Vadavarayai | வடவரயை     
Voice: Raghava Krishna

Vadavarayai | வடவரயை     
Artist: E. Gayathri, Instrument: Veena.

This Kriti was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenience


வடவரையை மத்தாக்கி வாசுகியை நாணாக்கிக்
கடல்வண்ணன் பண்டொருநாள் கடல்வயிறு கலக்கினையே
கலக்கியகை அசோதையார் கடைகயிற்றார் கட்டுண்கை
மலர்கமல உந்தியாய் மாயமோ மருட்கைத்தே

அறுபொருள் இவனென்றே அமரர்கனந் தொழுதேத்த
உறுபசியொன்றின்றியே உலகடைய உண்டனையே
உண்டவாய் களவினான் உறிவெண்னையுண்டவாய்
வண்டுழாய் மாலையாய் மாயமோ மருட்கைத்தே

திரண்டமரர் தொழுதேத்தும் திருமால் நின் செங்கமல
இரண்டடியான் மூவுலகும் இருள்தீர நடந்தனையே
நடந்தஅடி பஞ்சவர்க்குத் தூதாக நடந்தஅடி
மடங்கலாய் மாறட்டாய் மாயமோ மருட்கைத்தே

மூவுலகும் ஈரடியான் முறைநிரம்பா வகைமுடியத்
தாவிய சேவடி சேப்பத் தம்பியொடுங்கான்போந்து
சோவரணும் போர்மடியத் தொல்லிலங்கை கட்டழித்த
சேவகன்சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே
திருமால்சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே

பெரியவனை மாயவனைப் பேருலகமெல்லாம்
விரிகமல உந்தியுடை விண்ணவனைக் கண்ணும்
திருவடியும் கையும் திருவாயும் செய்ய
கரியவனைக்காணாத கண்ணென்ன கண்ணே
கண்ணிமைத்துக் காண்பார்தம் கண்னென்னகண்ணே

மடந்தாழும் நெஞ்சத்துக் கஞ்சனார் வஞ்சம்
கடந்தானை நூற்றுவர்பால் நாற்றிசையும் போற்றப்
படர்ந்தாரண முழங்கப் பஞ்சவர்க்குத் தூது
நடந்தானை ஏத்தாத நாவென்ன நாவே
நாராயணா வென்னா நாவேன்ன நாவே

.

1. వదవరైయై మథ్థాక్కి వాసుకియై నాణాక్కిక్ కదల్వణ్ణన్ పణ్దొరునాళ్ కదల్వయిౠ కలక్కినైయే కలక్కియకై అసోథైయార్ కదైకయిఋఋఆల్ కత్తుణ్కై మలర్క్కమల ఉంధియాయ్ మాయమో మరుత్కైథ్థే

2. అౠపొరుళ్ ఇవనెనృఏ అమరర్కణం థొజ్హుథేథ్థ ఉౠపసి_ఒనౄ ఇనృఇయే ఉలకదైయ ఉణ్దనైయే ఉణ్దవాయ్ కళవినాన్ ఉఋఇవెణ్ణెయ్ ఉణ్దవాయ్ వణ్ థుజ్హాయ్ మాలైయాయ్ మాయమో మరుత్కైథ్థే

3. థిరణ్దమరర్ థొజ్హుథేథ్థుం థిరుమాల్నిన్ సెంగమల ఇరణ్దదియాన్ మూవులకుం ఇరుళ్థీర నదంధనైయే నదంధ అది పంచవర్క్కుథ్ థూధాక నదంధ అది మదంగలాయ్ మాఋఅత్తాయ్ మాయమో మరుత్కైథ్థే

4. మూవులకుం ఈరదియాన్ ముఋఐనిరంబా వకైముదియథ్ థావియ సేవది సేప్పథ్ థంబియొదుం కాంపోంధు సో అరణుం పోర్మదియథ్ థొల్లిలంగై కత్తజ్హిథ్థ సేవకన్ సీర్ కేళాథ సెవి ఎన్న సెవియే థిరుమాల్ సీర్ కేళాథ సెవి_ఎన్న సెవియే

5. పెరియవనై మాయవనైప్ పేరులకం ఎల్లాం విరికమల ఉంధియుదై విణ్ణవనైక్ కణ్ణుం థిరువదియుం కైయుం థిరువాయుం సెయ్య కరియవనైక్ కాణాథ కణ్ణెన్న కణ్ణే కణ్ ఇమైథ్థుక్ కాణ్పార్థం కణ్ణెన్న కణ్ణే

6. మతంథాజ్హుం నెంచథ్థుక్ కంచనార్ వంచం కతంధానై నూఋౠవర్పాల్ నాఋఋఇసైయుం పోఋఋఅప్ పతరంధు ఆరణం ముజ్హంగప్ పంచవర్క్కుథ్ థూధు నదంధానై ఏథ్థాథ నావెన్న నావే నారాయణా ఎన్నా నావెన్న నావే

.

1. vadavaraiyai maththaakki vaasukiyai naaNaakkik kadalvaNNan paNdorunaaL kadalvayiRu kalakkinaiyE kalakkiyakai asOthaiyaar kadaikayiRRaal kattuNkai malarkkamala undhiyaay maayamO marutkaiththE

2. aRuporuL ivanenRE amararkaNam thozhuthEththa uRupasi_onRu inRiyE ulakadaiya uNdanaiyE uNdavaay kaLavinaan uRiveNNey uNdavaay vaN_thuzhaay maalaiyaay maayamO marutkaiththE

3. thiraNdamarar thozhuthEththum thirumaalnin sengamala iraNdadiyaan moovulakum iruLtheera nadandhanaiyE nadandha_adi panchavarkkuth thoodhaaka nadandha_adi madangalaay maaRattaay maayamO marutkaiththE

4. moovulakum eeradiyaan muRainirambaa vakaimudiyath thaaviya sEvadi sEppath thambiyodum kaanpOndhu sO_araNum pOrmadiyath thollilangai kattazhiththa sEvakan_seer kELaatha sevi_enna seviyE thirumaal_seer kELaatha sevi_enna seviyE

5. periyavanai maayavanaip pErulakam ellaam virikamala undhiyudai viNNavanaik kaNNum thiruvadiyum kaiyum thiruvaayum seyya kariyavanaik kaaNaatha kaNNenna kaNNE kaN_imaiththuk kaaNpaartham kaNNenna kaNNE

6. matamthaazhum nenchaththuk kanchanaar vancham katandhaanai nooRRuvarpaal naaRRisaiyum pORRap patarndhu aaraNam muzhangap panchavarkkuth thoodhu nadandhaanai Eththaatha naavenna naavE naaraayaNaa ennaa naavenna naavE

.

1

vadavaraiyai maththaakki vaasukiyai naanaakkik kadalvannan pandorunaal kadalvayiru kalakkinaiye kalakkiyakai asothaiyaar kadaikayirraal kattunkai malarkkamala undhiyaay maayamo marutkaiththe

2

aruporul ivanenre amararkanam thozhutheththa urupasi_onru inriye ulakadaiya undanaiye undavaay kalavinaan urivenney undavaay van_thuzhaay maalaiyaay maayamo marutkaiththe

3

thirandamarar thozhutheththum thirumaalnin sengamala irandadiyaan moovulakum irultheera nadandhanaiye nadandha_adi panchavarkkuth thoodhaaka nadandha_adi madangalaay maarattaay maayamo marutkaiththe

4

moovulakum eeradiyaan murainirambaa vakaimudiyath thaaviya sevadi seppath thambiyodum kaanpondhu so_aranum pormadiyath thollilangai kattazhiththa sevakan_seer kelaatha sevi_enna seviye thirumaal_seer kelaatha sevi_enna seviye

5

periyavanai maayavanaip perulakam ellaam virikamala undhiyudai vinnavanaik kannum thiruvadiyum kaiyum thiruvaayum seyya kariyavanaik kaanaatha kannenna kanne kan_imaiththuk kaanpaartham kannenna kanne

6

matamthaazhum nenchaththuk kanchanaar vancham katandhaanai noorruvarpaal naarrisaiyum porrap patarndhu aaranam muzhangap panchavarkkuth thoodhu nadandhaanai eththaatha naavenna naave naaraayanaa ennaa naavenna naave

1 – The northern hills(vadavarai) called the Meru as stirrer(mathu) and with Vasuki as rope(nAn) and stirring the ocean is the description of the getting the nectar. The hand that stirred the ocean and bound by Yasoda’s backyard rope, turned as a flowery cart (undhi-cart) is a magic (mayamo), we are zapped (marutkai).

2 – The devas(amarakanam) believed that this guy is a treasure in every way and worshipped him giving up every type of hunger. The mouth that ate the stolen butter from pot (kalvinal urivennai undavaai) and turned it into dark thulasi and left us zapped.

3 – The devas(thirandamarar) worhipped the red lotus feet of your feet of Vishnu (Thirumal/perumal). You walked the 3 worlds with two feet to end darkness(irultheera)(describes Vamana Avatarma where Thrivikrama measures the world with two feet and hence humbles Mahabali.) The feet magically transformed into letter carrier and left us zapped when he went as messenger of the 5 men to carry the letter.

4 – One who left the walking the three worlds incomplete in the Vamana avataram continued it in Rama avataram. The feet that leaped together with his brother to forest and in the end destroyed the old Lanka. Oh! what is the use of the ears if they don’t hear the greatness of the Sevakan (protector (Vishnu) and also servant(Hanuman)). What is the use of the ears(sevi) which cannot hear the greatness (seer) of Vishnu (Thirumaal).

5 – The world(perulakam) and heavens(vinnaviaik kaanum) looked Balarama(periyavan) and Krishna(mayavan). Thiruvadium(feet) kaiyum(hand), and mouth(thiru-vayum) seyya(worked). Oh! what are those eyes which don’t see the darkie(krishna). What use are the eyes which don’t look at him stunned(kan-imaithu).

6 – He crossed the person Sagging breasts(madamthazhum Nenjam) who came with a vengence refers to the person (who tried to breastfeed and kill Krishna) ended up encontering the 100 which lead to war in all four directions with a blow of conch. What use is of the tongue which doesn’t praise the person who was messenger as for 5? What use is of the tongue which doesn’t chant his name?

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 Responses to Vadavarayai (வடவரயை)

 1. Krishnaswamy December 30, 2016 at 1:02 am #

  I have provided an edited cleaned version:

  வடவரையை மத்தாக்கி வாசுகியை நாணாக்கிக்
  கடல்வண்ணன் பண்டொருநாள் கடல்வயிறு கலக்கினையே
  கலக்கியகை அசோதையார் கடைகயிற்றார் கட்டுண்கை
  மலர்கமல உந்தியாய் மாயமோ மருட்கைத்தே

  அறுபொருள் இவனென்றே அமரர்கனந் தொழுதேத்த
  உறுபசியொன்றின்றியே உலகடைய உண்டனையே
  உண்டவாய் களவினான் உறிவெண்னையுண்டவாய்
  வண்டுழாய் மாலையாய் மாயமோ மருட்கைத்தே

  திரண்டமரர் தொழுதேத்தும் திருமால் நின் செங்கமல
  இரண்டடியான் மூவுலகும் இருள்தீர நடந்தனையே
  நடந்தஅடி பஞ்சவர்க்குத் தூதாக நடந்தஅடி
  மடங்கலாய் மாறட்டாய் மாயமோ மருட்கைத்தே

  மூவுலகும் ஈரடியான் முறைநிரம்பா வகைமுடியத்
  தாவிய சேவடி சேப்பத் தம்பியொடுங்கான்போந்து
  சோவரணும் போர்மடியத் தொல்லிலங்கை கட்டழித்த
  சேவகன்சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே
  திருமால்சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே

  பெரியவனை மாயவனைப் பேருலகமெல்லாம்
  விரிகமல உந்தியுடை விண்ணவனைக் கண்ணும்
  திருவடியும் கையும் திருவாயும் செய்ய
  கரியவனைக்காணாத கண்ணென்ன கண்ணே
  கண்ணிமைத்துக் காண்பார்தம் கண்னென்னகண்ணே

  மடந்தாழும் நெஞ்சத்துக் கஞ்சனார் வஞ்சம்
  கடந்தானை நூற்றுவர்பால் நாற்றிசையும் போற்றப்
  படர்ந்தாரண முழங்கப் பஞ்சவர்க்குத் தூது
  நடந்தானை ஏத்தாத நாவென்ன நாவே
  நாராயணா வென்னா நாவேன்ன நாவே

  • K Uma October 30, 2017 at 8:36 pm #

   can you brieft the ragas also?

 2. rameshkarthik August 12, 2017 at 1:17 am #

  Can someone kindly publish the meaning of this song in Tamil?

 3. R S Krishnamurthy July 24, 2022 at 10:56 pm #

  The ragas (in singing order) are:

  Hamsanandhi;
  Khamas;
  Hindholam;
  Shanmukhapriya;
  Paras;
  Kapi.

  • desibantu November 4, 2022 at 6:55 pm #

   Thank you. Updated and added few more contributions.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.