Main Menu

Ajunaku Thamdrivayyu (అజునకు తండ్రివయ్యు)

sri rama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Ajunaku Thamdrivayyu (అజునకు తండ్రివయ్యు)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

అజునకు తణ్డ్రివయ్యు సనకాదులకుం బరతత్త్వమయ్యుస
ద్ద్విజమునికోటికెల్లబర దేతవయ్యు దినేశవంశ భూ
భుజులకు మేటివయ్యుబరి పూర్ణుడవై వెలిగొన్దుపక్షిరా
డ్ధ్వజమిము బ్రస్తుతిఞ్చెదను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 18 ॥

తాత్పర్యము:
రామా!దయాసముద్రా!పరమదయానిదీ,పతిత పావననామ!హరీ యనుచు సుస్థిరమనుస్కులై నిన్ను భజించు మహానుభావుల పాదదూళి నేను నా శిరస్సునఁదాల్తును.’మీ రట్టివారి యెడకు సమీపింపకుఁ’డని యముఁడు తన భట సమూహమున కానతిచ్చునని విందును.


Poem:

ajunaku taṇḍrivayyu sanakādulakuṃ baratattvamayyusa
ddvijamunikōṭikellabara dētavayyu dinēśavaṃśa bhū
bhujulaku mēṭivayyubari pūrṇuḍavai veligondupakṣirā
ḍdhvajamimu brastutiñchedanu dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 18 ॥

अजुनकु तण्ड्रिवय्यु सनकादुलकुं बरतत्त्वमय्युस
द्द्विजमुनिकोटिकॆल्लबर देतवय्यु दिनेशवंश भू
भुजुलकु मेटिवय्युबरि पूर्णुडवै वॆलिगॊन्दुपक्षिरा
ड्ध्वजमिमु ब्रस्तुतिञ्चॆदनु दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 18 ॥

அஜுனகு தண்ட்³ரிவய்யு ஸனகாது³லகும் ப³ரதத்த்வமய்யுஸ
த்³த்³விஜமுனிகோடிகெல்லப³ர தே³தவய்யு தி³னேஶவம்ஶ பூ⁴
பு⁴ஜுலகு மேடிவய்யுப³ரி பூர்ணுட³வை வெலிகொ³ன்து³பக்ஷிரா
ட்³த்⁴வஜமிமு ப்³ரஸ்துதிஞ்செத³னு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 18 ॥

ಅಜುನಕು ತಣ್ಡ್ರಿವಯ್ಯು ಸನಕಾದುಲಕುಂ ಬರತತ್ತ್ವಮಯ್ಯುಸ
ದ್ದ್ವಿಜಮುನಿಕೋಟಿಕೆಲ್ಲಬರ ದೇತವಯ್ಯು ದಿನೇಶವಂಶ ಭೂ
ಭುಜುಲಕು ಮೇಟಿವಯ್ಯುಬರಿ ಪೂರ್ಣುಡವೈ ವೆಲಿಗೊನ್ದುಪಕ್ಷಿರಾ
ಡ್ಧ್ವಜಮಿಮು ಬ್ರಸ್ತುತಿಞ್ಚೆದನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 18 ॥

അജുനകു തംഡ്രിവയ്യു സനകാദുലകും ബരതത്ത്വമയ്യുസ
ദ്ദ്വിജമുനികോടികെല്ലബര ദേതവയ്യു ദിനേശവംശ ഭൂ
ഭുജുലകു മേടിവയ്യുബരി പൂര്ണുഡവൈ വെലിഗൊംദുപക്ഷിരാ
ഡ്ധ്വജമിമു ബ്രസ്തുതിംചെദനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 18 ॥

অজুনকু তংড্রিবয্যু সনকাদুলকুং বরতত্ত্বময্যুস
দ্দ্বিজমুনিকোটিকেল্লবর দেতবয্যু দিনেশবংশ ভূ
ভুজুলকু মেটিবয্যুবরি পূর্ণুডবৈ বেলিগোংদুপক্ষিরা
ড্ধ্বজমিমু ব্রস্তুতিংচেদনু দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 18 ॥

અજુનકુ તંડ્રિવય્યુ સનકાદુલકું બરતત્ત્વમય્યુસ
દ્દ્વિજમુનિકોટિકેલ્લબર દેતવય્યુ દિનેશવંશ ભૂ
ભુજુલકુ મેટિવય્યુબરિ પૂર્ણુડવૈ વેલિગોંદુપક્ષિરા
ડ્ધ્વજમિમુ બ્રસ્તુતિંચેદનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 18 ॥

p>ଅଜୁନକୁ ତଂଡ୍ରିଵୟ୍ୟୁ ସନକାଦୁଲକୁଂ ବରତତ୍ତ୍ଵମୟ୍ୟୁସ
ଦ୍ଦ୍ଵିଜମୁନିକୋଟିକେଲ୍ଲବର ଦେତଵୟ୍ୟୁ ଦିନେଶଵଂଶ ଭୂ
ଭୁଜୁଲକୁ ମେଟିଵୟ୍ୟୁବରି ପୂର୍ଣୁଡଵୈ ଵେଲିଗୋଂଦୁପକ୍ଷିରା
ଡ୍ଧ୍ଵଜମିମୁ ବ୍ରସ୍ତୁତିଂଚେଦନୁ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 18 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.