Main Menu

Amdajavaaha Ninnu (అండజవాహ నిన్ను)

sitha rama kalyanam

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Amdajavaaha Ninnu (అండజవాహ నిన్ను)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

అణ్డజవాహ నిన్ను హృదయమ్బుననమ్మిన వారి పాపముల్
కొణ్డలవణ్టివైన వెసగూలి నశిమ్పక యున్నె సన్త తా
ఖణ్డలవైభవోన్నతులు గల్గకమానునె మోక్ష లక్ష్మికై
దణ్డయొసఙ్గకున్నె తుద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 28 ॥

తాత్పర్యము:
గరుడవాహనా!రామా!దయాసముద్రా!నిన్ను మనస్సులో నమ్మినవారి పాపములెంత గొప్పవయినను శీఘ్రముగాఁ గూలి నదింపకుండునా?నిరంతరము నింద్రవైభవోన్నతులు గలగకుండునా?ముక్తియెనడు లక్ష్మి అంత్యకాలమునఁ జేయూటఁహ నొసఁగకుండునా?


Poem:

aṇḍajavāha ninnu hṛdayambunanammina vāri pāpamul
koṇḍalavaṇṭivaina vesagūli naśimpaka yunne santa tā
khaṇḍalavaibhavōnnatulu galgakamānune mōkṣa lakṣmikai
daṇḍayosaṅgakunne tuda dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 28 ॥

अण्डजवाह निन्नु हृदयम्बुननम्मिन वारि पापमुल्
कॊण्डलवण्टिवैन वॆसगूलि नशिम्पक युन्नॆ सन्त ता
खण्डलवैभवोन्नतुलु गल्गकमानुनॆ मोक्ष लक्ष्मिकै
दण्डयॊसङ्गकुन्नॆ तुद दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 28 ॥

அண்டஜ³வாஹ நின்னு ஹ்ருத³யம்பு³னநம்மின வாரி பாபமுல்
கொண்ட³லவண்டிவைன வெஸகூ³லி நஶிம்பக யுன்னெ ஸன்த தா
க²ண்ட³லவைப⁴வோன்னதுலு க³ல்க³கமானுனெ மோக்ஷ லக்ஷ்மிகை
த³ண்ட³யொஸங்க³குன்னெ துத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 28 ॥

ಅಣ್ಡಜವಾಹ ನಿನ್ನು ಹೃದಯಮ್ಬುನನಮ್ಮಿನ ವಾರಿ ಪಾಪಮುಲ್
ಕೊಣ್ಡಲವಣ್ಟಿವೈನ ವೆಸಗೂಲಿ ನಶಿಮ್ಪಕ ಯುನ್ನೆ ಸನ್ತ ತಾ
ಖಣ್ಡಲವೈಭವೋನ್ನತುಲು ಗಲ್ಗಕಮಾನುನೆ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕೈ
ದಣ್ಡಯೊಸಙ್ಗಕುನ್ನೆ ತುದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 28 ॥

അംഡജവാഹ നിന്നു ഹൃദയംബുനനമ്മിന വാരി പാപമുല്
കൊംഡലവംടിവൈന വെസഗൂലി നശിംപക യുന്നെ സംത താ
ഖംഡലവൈഭവോന്നതുലു ഗല്ഗകമാനുനെ മോക്ഷ ലക്ഷ്മികൈ
ദംഡയൊസംഗകുന്നെ തുദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 28 ॥

অংডজবাহ নিন্নু হৃদযংবুননম্মিন বারি পাপমুল্
কোংডলবংটিবৈন বেসগূলি নশিংপক যুন্নে সংত তা
খংডলবৈভবোন্নতুলু গল্গকমানুনে মোক্ষ লক্ষ্মিকৈ
দংডযোসংগকুন্নে তুদ দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 28 ॥

અંડજવાહ નિન્નુ હૃદયંબુનનમ્મિન વારિ પાપમુલ્
કોંડલવંટિવૈન વેસગૂલિ નશિંપક યુન્ને સંત તા
ખંડલવૈભવોન્નતુલુ ગલ્ગકમાનુને મોક્ષ લક્ષ્મિકૈ
દંડયોસંગકુન્ને તુદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 28 ॥

ଅଂଡଜଵାହ ନିନ୍ନୁ ହୃଦୟଂବୁନନମ୍ମିନ ଵାରି ପାପମୁଲ୍
କୋଂଡଲଵଂଟିଵୈନ ଵେସଗୂଲି ନଶିଂପକ ୟୁନ୍ନେ ସଂତ ତା
ଖଂଡଲଵୈଭଵୋନ୍ନତୁଲୁ ଗଲ୍ଗକମାନୁନେ ମୋକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମିକୈ
ଦଂଡୟୋସଂଗକୁନ୍ନେ ତୁଦ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 28 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.