Main Menu

Chikkanipaalapai Misimi (చిక్కనిపాలపై మిసిమి)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Chikkanipaalapai Misimi (చిక్కనిపాలపై మిసిమి)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

చిక్కనిపాలపై మిసిమి జెన్దిన మీగడ పఞ్చదారతో
మెక్కినభఙ్గి మీవిమల మేచకరూప సుధారసమ్బు నా
మక్కువ పళ్లేరమ్బున సమాహిత దాస్యము నేటిదో యిటన్
దక్కెనటఞ్చు జుర్రెదను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 29 ॥

తాత్పర్యము:
గరుడవాహనా!రామా!దయాసముద్రా!నిన్ను మనస్సులో నమ్మినవారి పాపములెంత గొప్పవయినను శీఘ్రముగాఁ గూలి నదింపకుండునా?నిరంతరము నింద్రవైభవోన్నతులు గలగకుండునా?ముక్తియెనడు లక్ష్మి అంత్యకాలమునఁ జేయూటఁహ నొసఁగకుండునా?


Poem:

chikkanipālapai misimi jendina mīgaḍa pañchadāratō
mekkinabhaṅgi mīvimala mēchakarūpa sudhārasambu nā
makkuva paḻlērambuna samāhita dāsyamu nēṭidō yiṭan
dakkenaṭañchu jurredanu dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 29 ॥

चिक्कनिपालपै मिसिमि जॆन्दिन मीगड पञ्चदारतो
मॆक्किनभङ्गि मीविमल मेचकरूप सुधारसम्बु ना
मक्कुव पल्लेरम्बुन समाहित दास्यमु नेटिदो यिटन्
दक्कॆनटञ्चु जुर्रॆदनु दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 29 ॥

சிக்கனிபாலபை மிஸிமி ஜென்தி³ன மீக³ட³ பஞ்சதா³ரதோ
மெக்கினப⁴ங்கி³ மீவிமல மேசகரூப ஸுதா⁴ரஸம்பு³ நா
மக்குவ பல்த்³லேரம்பு³ன ஸமாஹித தா³ஸ்யமு நேடிதோ³ யிடன்
த³க்கெனடஞ்சு ஜுர்ரெத³னு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 29 ॥

ಚಿಕ್ಕನಿಪಾಲಪೈ ಮಿಸಿಮಿ ಜೆನ್ದಿನ ಮೀಗಡ ಪಞ್ಚದಾರತೋ
ಮೆಕ್ಕಿನಭಙ್ಗಿ ಮೀವಿಮಲ ಮೇಚಕರೂಪ ಸುಧಾರಸಮ್ಬು ನಾ
ಮಕ್ಕುವ ಪಳ್ಲೇರಮ್ಬುನ ಸಮಾಹಿತ ದಾಸ್ಯಮು ನೇಟಿದೋ ಯಿಟನ್
ದಕ್ಕೆನಟಞ್ಚು ಜುರ್ರೆದನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 29 ॥

ചിക്കനിപാലപൈ മിസിമി ജെംദിന മീഗഡ പംചദാരതോ
മെക്കിനഭംഗി മീവിമല മേചകരൂപ സുധാരസംബു നാ
മക്കുവ പല്ലേരംബുന സമാഹിത ദാസ്യമു നേടിദോ യിടന്
ദക്കെനടംചു ജുര്രെദനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 29 ॥

চিক্কনিপালপৈ মিসিমি জেংদিন মীগড পংচদারতো
মেক্কিনভংগি মীবিমল মেচকরূপ সুধারসংবু না
মক্কুব পল্লেরংবুন সমাহিত দাস্যমু নেটিদো যিটন্
দক্কেনটংচু জুর্রেদনু দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 29 ॥

ચિક્કનિપાલપૈ મિસિમિ જેંદિન મીગડ પંચદારતો
મેક્કિનભંગિ મીવિમલ મેચકરૂપ સુધારસંબુ ના
મક્કુવ પળ્લેરંબુન સમાહિત દાસ્યમુ નેટિદો યિટન્
દક્કેનટંચુ જુર્રેદનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 29 ॥

ଚିକ୍କନିପାଲପୈ ମିସିମି ଜେଂଦିନ ମୀଗଡ ପଂଚଦାରତୋ
ମେକ୍କିନଭଂଗି ମୀଵିମଲ ମେଚକରୂପ ସୁଧାରସଂବୁ ନା
ମକ୍କୁଵ ପଳ୍ଲେରଂବୁନ ସମାହିତ ଦାସ୍ୟମୁ ନେଟିଦୋ ୟିଟନ୍
ଦକ୍କେନଟଂଚୁ ଜୁର୍ରେଦନୁ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 29 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.