Main Menu

Chidambaresvaram

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Dhuni Bhinna Shadjam

 

Taalam: Adi

 

Diety: Chidambaram – Nataraja Kritis
 

.

Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

చిదంబరేశ్వరం చింతయామి
శివానంద గంగా ధరం మృగ ధరమ్

అనుపల్లవి

చిదానంద నటన ప్రకాశం
శివ కామ వల్లీ మనఃప్రియ-కరమ్

చరణము

వాసుకి ప్రముఖాద్యుపాసితం
వాసు దేవ గురు గుహాది వందితం
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
భాస్కర శశి శేఖరం త్రి-నేత్రం
భిన్న షడ్జ రాగ నుత ప్రసిద్ధమ్

variations

శివానంద – శ్రీ శివానంద
.


பல்லவி

சித3ம்ப3ரேஸ்1வரம் சிந்தயாமி
ஸி1வானந்த3 க3ங்கா3 த4ரம் ம்ரு2க3 த4ரம்

அனுபல்லவி

சிதா3னந்த3 நடன ப்ரகாஸ1ம்
ஸி1வ காம வல்லீ மன:ப்ரிய-கரம்

சரணம்

வாஸுகி ப்ரமுகா2த்3யுபாஸிதம்
வாஸு தே3வ கு3ரு கு3ஹாதி3 வந்தி3தம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
பா4ஸ்கர ஸ1ஸி1 ஸே1க2ரம் த்ரி-நேத்ரம்
பி4ன்ன ஷட்3ஜ ராக3 நுத ப்ரஸித்3த4ம்

variations

ஸி1வானந்த3 – ஸ்ரீ ஸி1வானந்த3
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ
ಶಿವಾನಂದ ಗಂಗಾ ಧರಂ ಮೃಗ ಧರಮ್

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಚಿದಾನಂದ ನಟನ ಪ್ರಕಾಶಂ
ಶಿವ ಕಾಮ ವಲ್ಲೀ ಮನಃಪ್ರಿಯ-ಕರಮ್

ಚರಣಮ್

ವಾಸುಕಿ ಪ್ರಮುಖಾದ್ಯುಪಾಸಿತಂ
ವಾಸು ದೇವ ಗುರು ಗುಹಾದಿ ವಂದಿತಂ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಭಾಸ್ಕರ ಶಶಿ ಶೇಖರಂ ತ್ರಿ-ನೇತ್ರಂ
ಭಿನ್ನ ಷಡ್ಜ ರಾಗ ನುತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್

variations

ಶಿವಾನಂದ – ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ
.


पल्लवि

चिदम्बरेश्वरं चिन्तयामि
शिवानन्द गङ्गा धरं मृग धरम्

अनुपल्लवि

चिदानन्द नटन प्रकाशं
शिव काम वल्ली मनःप्रिय-करम्

चरणम्

वासुकि प्रमुखाद्युपासितं
वासु देव गुरु गुहादि वन्दितं
(मध्यम काल साहित्यम्)
भास्कर शशि शेखरं त्रि-नेत्रं
भिन्न षड्ज राग नुत प्रसिद्धम्

variations

शिवानन्द – श्री शिवानन्द
.


pallavi

cidambarESvaraM cintayAmi
SivAnanda gangA dharaM mRga dharam

anupallavi

cidAnanda naTana prakASaM
Siva kAma vallI manaHpriya-karam

caraNam

vAsuki pramukhAdyupAsitaM
vAsu dEva guru guhAdi vanditaM
(madhyama kAla sAhityam)
bhAskara SaSi SEkharaM tri-nEtraM
bhinna shaDja rAga nuta prasiddham

variations

SivAnanda – SrI SivAnanda
.


പല്ലവി

ചിദമ്ബരേശ്വരം ചിന്തയാമി
ശിവാനന്ദ ഗങ്ഗാ ധരം മൃഗ ധരമ്

അനുപല്ലവി
ചിദാനന്ദ നടന പ്രകാശം
ശിവ കാമ വല്ലീ മനഃപ്രിയ-കരമ്

ചരണമ്

വാസുകി പ്രമുഖാദ്യുപാസിതം
വാസു ദേവ ഗുരു ഗുഹാദി വന്ദിതം
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ഭാസ്കര ശശി ശേഖരം ത്രി-നേത്രം
ഭിന്ന ഷഡ്ജ രാഗ നുത പ്രസിദ്ധമ്

variations

ശിവാനന്ദ – ശ്രീ ശിവാനന്ദ
.


Pallavi

I think of the Lord of Chidambara.The auspicious blissful one.the one who wears the Ganga on his locks.The one who bears a deer in his hands.

Anupallavi

The one who dances in the cidakasha.The one dear to the mind of Shivakami.

Charanam

The one worshipped by vAsuki and others.The one praised by vAsudEva and guruguha.The effulgent sun that wears the moon.The 3-eyed one.The one who has the fame of being praised by the raga Binnashadja

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.