Main Menu

Daarunapaata Kaabdhiki (దారుణపాత కాబ్ధికి)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Daarunapaata Kaabdhiki (దారుణపాత కాబ్ధికి)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

దారుణపాత కాబ్ధికి సదా బడబాగ్ని భవాకులార్తివి
స్తారదవానలార్చికి సుధారసవృష్టి దురన్త దుర్మతా
చారభయఙ్క రాటవికి జణ్డకఠోరకుఠారధార నీ
తారకనామ మెన్నుకొన దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 14 ॥

తాత్పర్యము:
రామా!దయాసముద్రా!పరిశీలింపఁగా నీ తారకనామము ఘోరమైన పాపసముద్రమునకు నిరంతరము దాని నింకించు బడబానలము.సంసారమునఁ గలఁతపెట్టు దుఃఖ మనెడి విస్తృతమైన దావాగ్ని కమృతరసవర్షము. అనంతములైన దుష్టమతాచారములనెడి భీకరారణ్యమునకుఁ దీక్ష్ణము,పరుషమునైన గొడ్డలి వాదర.


Poem:

dāruṇapāta kābdhiki sadā baḍabāgni bhavākulārtivi
stāradavānalārchiki sudhārasavṛṣṭi duranta durmatā
chārabhayaṅka rāṭaviki jaṇḍakaṭhōrakuṭhāradhāra nī
tārakanāma mennukona dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 14 ॥

दारुणपात काब्धिकि सदा बडबाग्नि भवाकुलार्तिवि
स्तारदवानलार्चिकि सुधारसवृष्टि दुरन्त दुर्मता
चारभयङ्क राटविकि जण्डकठोरकुठारधार नी
तारकनाम मॆन्नुकॊन दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 14 ॥

தா³ருணபாத காப்³தி⁴கி ஸதா³ ப³ட³பா³க்³னி ப⁴வாகுலார்திவி
ஸ்தாரத³வானலார்சிகி ஸுதா⁴ரஸவ்ருஷ்டி து³ரன்த து³ர்மதா
சாரப⁴யங்க ராடவிகி ஜண்ட³கடோ²ரகுடா²ரதா⁴ர நீ
தாரகனாம மென்னுகொன தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 14 ॥

ದಾರುಣಪಾತ ಕಾಬ್ಧಿಕಿ ಸದಾ ಬಡಬಾಗ್ನಿ ಭವಾಕುಲಾರ್ತಿವಿ
ಸ್ತಾರದವಾನಲಾರ್ಚಿಕಿ ಸುಧಾರಸವೃಷ್ಟಿ ದುರನ್ತ ದುರ್ಮತಾ
ಚಾರಭಯಙ್ಕ ರಾಟವಿಕಿ ಜಣ್ಡಕಠೋರಕುಠಾರಧಾರ ನೀ
ತಾರಕನಾಮ ಮೆನ್ನುಕೊನ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 14 ॥

ദാരുണപാത കാബ്ധികി സദാ ബഡബാഗ്നി ഭവാകുലാര്തിവി
സ്താരദവാനലാര്ചികി സുധാരസവൃഷ്ടി ദുരംത ദുര്മതാ
ചാരഭയംക രാടവികി ജംഡകഠോരകുഠാരധാര നീ
താരകനാമ മെന്നുകൊന ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 14 ॥

দারুণপাত কাব্ধিকি সদা বডবাগ্নি ভবাকুলার্তিবি
স্তারদবানলার্চিকি সুধারসবৃষ্টি দুরংত দুর্মতা
চারভযংক রাটবিকি জংডকঠোরকুঠারধার নী
তারকনাম মেন্নুকোন দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 14 ॥

દારુણપાત કાબ્ધિકિ સદા બડબાગ્નિ ભવાકુલાર્તિવિ
સ્તારદવાનલાર્ચિકિ સુધારસવૃષ્ટિ દુરંત દુર્મતા
ચારભયંક રાટવિકિ જંડકઠોરકુઠારધાર ની
તારકનામ મેન્નુકોન દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 14 ॥

ଦାରୁଣପାତ କାବ୍ଧିକି ସଦା ବଡବାଗ୍ନି ଭଵାକୁଲାର୍ତିଵି
ସ୍ତାରଦଵାନଲାର୍ଚିକି ସୁଧାରସଵୃଷ୍ଟି ଦୁରଂତ ଦୁର୍ମତା
ଚାରଭୟଂକ ରାଟଵିକି ଜଂଡକଠୋରକୁଠାରଧାର ନୀ
ତାରକନାମ ମେନ୍ନୁକୋନ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 14 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.