Main Menu

Kolaru Thirupathigam (कोलरु थिरुपथिगं)

Pending Author Information

Stotra: Kolaru Thirupathigam

Verses: 11

Stuti: About Lord Shiva.

Language: Tamil

 

 

Recitals


Awaiting Contribution

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenience


1. வெயுரூர் தோழி பங்கன், விடம் உண்ட கண்டன், மிக நல்ல வீணை தடவி,
மாசறு திங்கள், கங்கை முடி மேல் அணிந்தேன், உளமே புகுந்து அதனால்,
ஜ்னயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன் வெள்ளி, சனி, பாம்பு இரண்டும் உடனே,
ஆசறு நல்ல, நல்ல அவை நல்ல, நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே.

2. என்போடு கொம்பொடாமை இவை மார்பிலங்க, எருதேறி ஏழை உடனே,
பொன் பொதி மத மாலை புனல் சூடி வந்தேன் உளமே புகுந்து அதனால்,
ஒன்பதோடு ஒன்றோடு ஏழு பதிநேட்டோடு ஆறும் உடைய நாட்கள் அவை தம்,
அன்போடு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே.

3. உரு வளர் பவள மேனி ஒழி நீறு அணிந்து, உமையோடும் வெள்ளை விடை மேல்,
முருகலர் கொன்றை திங்கள் முடி மேல் அணிந்து ஏன், உளமே புகுந்து, அதனால்,
திருமகள் களைய தூரத்தி செய்ய மது ப்தூமி திசை தெய்வமான பலவும்,
அருநெறி நல்ல ந அல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே.

4. மதி நுதல் மங்கையோடு வாடா ஆழி ருந்து மறை ஓதும் எங்கள் பரமன்,
நதியோடு கொன்றை மலை முடி மேல் அணித்து ஏன் உளமே புகுந்து அதனால்,
கொதியுறு காலன் அங்கி நமனோடு தூதர் கொடு நோய்கள் ஆனா பலவும்,
அதிகுண நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே

5. நஞ்சு அணி கண்டன் எந்தை மடவாள் தனோடும், விடையேறு தங்கள் பரமன்,
துஞ்சி யருள் வன்னி கொன்றை முடி மேல் அணிந்து, ஏன் உளமே புகந்த அதனால்,
வெஞ்சின அவுணரோடும், உருமுடியும் மின்னும் மிகையான போஒதம் அவையும்
அஞ்சிடும் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே

6. வளரி தல தடை வரி கோவணத்தார் மடவாள் தனோடும் உடனே,
நாண்மலர் வன்னி கொன்றை நதி சூடி வந்து என் உளமே புகுந்து அதனால்,
கோளரி உழுவையோடு கொலை யானை கேழல் கொடு நாகமோடு கரடி,
அலறி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே

7. செப்பில முளை நன் மங்கை ஒரு பாகமாக விடை ஏறு செல்வன் அடைவார்,
ஒப்பிலமதியும் அப்பும் முடி மேல் அணிந்தேன் உளமே புகந்த அதனால்,
வெப்பொடு குளிரும் வடம் மிகையான பித்தும், வினையான வந்து நலியா,
அப்படி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே

8. வேல் பட விழி செய்தன்று விடை மேலிருந்து மடவாள் தனோடும் உடனே,
வான் மதி வன்னி கொன்றை மலர் சூடி வந்தேன் உளமே புகுந்து அதனால்,
ஏழ்கடல் சூழ் இலங்கை அரையன் தனோடும் இடரான வந்து நலியா,
ஆழ்கடல் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே

9. பல பல வேடமாகும் பரனாரி பாகன், வசுவேரும் எங்கள் பரமன்,
சல மகளோடு இருக்கு முடி மேல் அணிந்து ஏன் உளமே புகுந்து அதனனல்,
மலர் மிசயோனும் மலும் மறையோடு தேவர் வருகலமான பலவும்,
அலைகடல் மேரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே

10. கொதாளர் குழவியொடு விசயர் நல்கு குணமாய் வேதா விகிதன்,
மதமும் மதிய நகம் முடி மேல் அணிந்தேன் உளமே புகுந்து அதனால்,
புத்தரோடு அமனவதில் அழிவிற்கும் அண்ணன் திருநீறு செம்மை திடமே,
அத்தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே

11. தேனவர் பொழி கோல அலை விலை சென் நெல், துன்னி வளர் செம்பொன் எங்கும் திக்சா,
நான் முகன் ஆதியாய பிரமபுரத்து மறை ஜனன ஜனன முனிவன்,
தானுறு கொலு நாளும் அடியரை வந்து நலியாத வண்ணம் உரை செய்,
ஆனா சொல் மாலை ஊதும் அடியார்கள் வானில் அரசாள்வர் ஆணை நமதே.
.1. वेयुरुर थोली पन्गान, विदं उन्द कन्दन, मिग नलल वीणै तदावि,
मसृ थिन्गल्, गङ्गै मुदि मेल अनिन्थेन, उलमे पुगुन्धु अधनल्,
ज्नयिरु, थिन्गल्, चेव्वै, बुधन, व्यज़्हन् वेल्ली, सनि, पम्बु इरन्दुं उदाने,
आसरु नलल, नलल अवि नलल, नलल अदियर अवर्क्कु मिगवे.

2. एन्बोदु कोम्बोदमै इवै मर्बिलङ्ग, एरुथेरी एज़्है उदाने,
पोन पोथि मथ मालै पुनल् चूदि वन्थेन उलमे पुगुन्धु अदनल्,
ओन्बथोदु ओन्द्रोदु एज़्हु पथिनेत्तोदु आरुं उदय नात्कल् अवि थं,
अन्बोदु नलल नलल अवि नलल नलल अदियार अवर्क्कु मिगवे.

3. उरु वलर पवल मेनि ओली नीरु अनिन्थु, उमयोदुं वेल्लै विदि मेल,
मुरुगलर कोन्द्रै थिन्गल् मुदि मेल अनिन्थु येन, उलमे पुगुन्धु, अथनाल्,
थिरुमगल् कलया थूर्थि चेय्य माथु भूमि दिसि देइवमन पलवुं,
अरुनेरी नलल नलल अवि नलल नलल अदियार अवर्क्कु मिगवे.

4. मथि नुथल् मन्गयोदु वद आली रुन्थु मरै ओथुं एन्गल् परमान,
नथियोदु कोन्द्रै मलै मुदि मेल अनिथु येन उलमे पुगुन्धु अथनल्,
कोथियुरु कलन अङ्गी नमनोदु दूथर कोदु नोय्गल् आन पलवुं,
अथिगुन नलल नलल अवि नलल नलल अदियार अवर्क्कु मिगवे

5. नन्जु अनि कन्दन येन्द्है मदवाल् थानोदुं, विदयेरु थान्गल् परमान,
थुन्जि यरुल् वन्नि कोन्द्रै मुदि मेल अनिन्थु, येन उलमे पुगन्ध अधनल्,
वेन्चिन अवुनरोदुं, उरुमुदियुं मिन्नुं मिगयन भूथं अवयुं
अन्जिदुं नलल नलल अवि नलल नलल अदियार अवर्क्कु मिगवे

6. वलरि थल तदै वारि कोवनथर मदवाल् थानोदुं उदन्य,
नान्मलर वन्नि कोन्द्रै नाधि चूदि वन्धु एन उलमे पुगुन्धु अथनल्,
कोलरि उज़्हुवयोदु कोलै यानि केज़्हल् कोदु नगमोदु करदी,
अलारि नलल नलल अवि नलल नलल अदियार अवर्क्कु मिगवे

7. चेप्पिल मूलै नन मन्गै ओरु भगमग विदि येरु चेल्वन अदैवार,
ओप्पिलमथियुं अप्पुं मुदि मेल अनिन्थेन उलमे पुगन्थ अथनाल्,
वेप्पोदु कुलिरुं वादं मिगयन पिथुं, विनायन वन्धु नलिया,
अप्पदी नलल नलल अवि नलल नलल अदियार अवर्क्कु मिगवे

8. वेल पद विज़्हि चेय्थन्रु विदि मेलिरुन्थु मदवल् थानोदुं उदन्य,
वन मथि वन्नि कोन्रै मलर चूदि वन्धेन उलमे पुगुन्धु अधनाल्,
ज़्ह्कदल् चूज़्ह इलङ्गै अरयन थानोदुं इदरण वन्धु नलिया,
आअज़्ह्कदल् नलल नलल अवि नलल नलल अदियार अवर्क्कु मिगवे

9. पाल पाल वेदमगुं परनारी भगान, वसुवेरुं येन्गल् परमान,
चल मगलोदु एरुक्कु मुदि मेल अनिन्थु येन उलमे पुगुन्धु अधन्नल्,
मलर मिसयोनुं मलुं मरैयोदु देवर वरुकलमन पलवुं,
अलैकदल् मेरु नलल नलल अवि नलल नलल अदियार अवर्क्कु मिगवे

10. कोथालर कुज़्हवियोदु विसयर नल्गु गुनमै वेद विगित्हन,
मथामुं मध्य नागं मुदि मेल अनिन्थेन उलमे पुगुन्धु अधनल्,
पुथरोदु अमनवथिल् अज़्हिविर्क्कुम् अन्नान थिरुनीरु चेम्मै थिदमे,
अथगु नलल नलल अवि नलल नलल अदियार अवर्क्कु मिगवे

11. थेनवर पोज़्हि कोल अलि विलै चेन नेल, थुन्नि वलर चेम्बोन एन्गुं थिगज़,
नान मुगान आधियाय बिरमपुरथु मरै ज्ञान ज्ञान मुनिवान,
थानुरु कोलु नालुं अदियरै वन्धु नलियथ वान्नं उरै चेइ,
आन चोल मालै ऊधुं अदियर्गल् वानिल् अरसल्व्र आनि नमथे.
.


1. వేయురుర్ తొలి పంగాన్, విడం ఉండ కందన్, మిగ నల్ల వీణై తడవి,
మసరు తింగళ్, గంగై ముడి మేల్ అనిన్తేన్, ఉలమే పుగుందు అధనల్,
జ్ఞాయిరు, తింగళ్, చేవ్వై, బుద్హన్, వ్యజ్హన్ వెళ్లి, సాని, పంబు ఇరండుం ఉడనే,
ఆసరు నల్ల, నల్ల అవి నల్ల, నల్ల అడియర్ అవర్క్కు మిగావే.

2. ఎంబోడు కొమ్బావుదమై ఇవి మర్బిలంగా, ఎరుతేరి ఎజ్హై ఉడనే,
పోన్ పోతి మత మాలి పునల్ చూడి వంతెన్ ఉలమే పుగుందు అడనల్,
ఒంబతోడు ఒంద్రోడు ఎజ్హు పతినేత్తోడు ఆరుం ఉదయ నాటకాల్ అవి తం,
అన్బోడు నల్ల నల్ల అవి నల్ల నల్ల అడియార్ అవర్క్కు మిగావే.

3. ఉరు వలర్ పవల మేని ఒలి నీరు అనింతు, ఉమయోడుం వెళ్ళి విడి మేల్,
మురుగాలర్ కొందరి తింగళ్ ముడి మేల్ అనింతు యెన్, ఉలమే పుగుందు, అతనాల్,
తిరుమగల్ కలయ తూర్తి చెయ్య మతు భూమి డిసై దెఇవమన పలవుం,
అరునేరి నల్ల నల్ల అవి నల్ల నల్ల అడియార్ అవర్క్కు మిగావే.

4. మతి నుతల్ మంగయోడు వడ ఆలి రుంతు మరి ఒతుం ఎన్గల్ పరమాన్,
నతియోడు కొందరి మలై ముడి మేల్ అనితు యెన్ ఉలమే పుగుందు అతనాల్,
కోతియురు కలాన్ అంగి నమనోడు దూతార్ కోడు నోయ్గల్ ఆన పలవుం,
అతిగున నల్ల నల్ల అవి నల్ల నల్ల అడియార్ అవర్క్కు మిగావే

5. నంజు అని కందన్ ఏంది మదవాల్ తనోడుం, విడఎరు తంగళ్ పరమాన్,
తుంజి యరుల్ వాణ్ణి కొందరి ముడి మేల్ అనింతు, యెన్ ఉలమే పుగంద అధనల్,
వెంచిన అవునరోడుం, ఉరుముదియుం మిన్నుం మిగాయన భూతం అవయుం
అన్జిడుం నల్ల నల్ల అవి నల్ల నల్ల అడియార్ అవర్క్కు మిగావే

6. వలరి తల తడి వారి కోవనతార్ మదవాల్ తనోడుం ఉదని,
నాన్మలర్ వాణ్ణి కొందరి నది చూడి వందు ఎం ఉలమే పుగుందు అతనాల్,
కొలారి ఉజ్హువయోడు కోలై యని కేజ్హళ్ కోడు నగమోడు కరది,
అలరి నల్ల నల్ల అవి నల్ల నల్ల అడియార్ అవర్క్కు మిగావే

7. చేపపిల ములై నం మంగి ఒరు భాగామగా విడి యేరు చెల్వన్ అడైవార్,
ఒప్పిలమతియుం అప్పుం ముడి మేల్ అనిన్తేన్ ఉలమే పుగంత అతనాల్,
వేప్పోడు కులిరుం వాదం మిగాయన పిథుం, వినయాన వందు నలియా,
అప్పడి నల్ల నల్ల అవి నల్ల నల్ల అడియార్ అవర్క్కు మిగావే

8. వెల్ పద విజ్హి చేయ్తంరు విడి మేలిరుంతు మదవాల్ తనోడుం ఉదని,
వాన్ మతి వాణ్ణి కొంరై మలర్ చూడి వందెన్ ఉలమే పుగుందు అధనాల్,
ఎజ్హ్కదాల్ చోజ్హ ఇలంగై ఆర్యన్ తనోడుం ఇదరణ వందు నలియా,
ఆజ్హ్కదాల్ నల్ల నల్ల అవి నల్ల నల్ల అడియార్ అవర్క్కు మిగావే

9. పల పల వేదమగుం పరనారీ భాగాన్, వసువేరుం ఎన్గల్ పరమాన్,
చాల మగలోడు ఎరుకకు ముడి మేల్ అనింతు యెన్ ఉలమే పుగుందు అధన్నాల్,
మలర్ మిసయోనుం మలుం మరైయోడు దేవర వరుకలమన పలవుం,
అలికదాల్ మేరు నల్ల నల్ల అవి నల్ల నల్ల అడియార్ అవర్క్కు మిగావే

10. కోతాలర్ కుజ్హవియోడు విసయర్ నాల్గు గుణమై వేద విగితాన్,
మతముం మదియ నాగం ముడి మేల్ అనిన్తేన్ ఉలమే పుగుందు అధనల్,
పుతరోడు అమనవతిల్ అజ్హివిర్క్కుం అన్నన్ తిరునీరు చేమ్మై తిడమే,
అతగు నల్ల నల్ల అవి నల్ల నల్ల అడియార్ అవర్క్కు మిగావే

11. తేనవార్ పోజ్హి కోలా అలి విలి చెం నెల్, తున్ని వలర్ చేమ్బోన్ ఎంగుం తిగాజా,
నాన్ ముగన్ ఆదియాయ బిరమపురతు మరి జనన జనన మునివన్,
తనురు కోలు నాలుం అడియరై వందు నలియత వన్నం ఉరి చెఇ,
ఆన చోల్ మాలి ఊదుం అడియర్గల్ వానిల్ అరసల్వ్ర్ ఆని నమతే.
.


1. Veyurur tholi pangan, Vidam unda kandan, Miga nalla veenai thadavi,
Masaru thingal, gangai mudi mel aninthen, ulame pugundhu adhanal,
Jnayiru, thingal, chevvai, budhan, vyazhan Velli, sani, pambu irandum udane,
Aasaru nalla, nalla avai nalla, nalla adiyar avarkku migave.

2. Enbodu kombaodamai ivai marbilanga, erutheri ezhai udane,
Pon pothi matha maalai punal choodi vanthen ulame pugundhu adanal,
Onbathodu ondrodu ezhu pathinettodu aarum udaya natkal avai tham,
Anbodu nalla nalla Avai nalla nalla adiyaar avarkku migave.

3. Uru valar pavala meni oli neeru aninthu, umayodum vellai vidai mel,
Murugalar kondrai thingal mudi mel aninthu yen, ulame pugundhu, athanaal,
Thirumagal kalaya thoorthi cheyya mathu bhoomi disai deivamana palavum,
Aruneri nalla nalla Avai nalla nalla adiyaar avarkku migave.

4. Mathi nuthal mangayodu vada aali runthu marai othum engal paraman,
Nathiyodu kondrai malai mudi mel anithu yen ulame pugundhu athanal,
Kothiyuru kalan angi namanodu doothar kodu noygal aana palavum,
Athiguna nalla nalla Avai nalla nalla adiyaar avarkku migave

5. Nanju ani kandan yendhai madavaal thanodum, vidayeru thangal paraman,
THunji yarul vanni kondrai mudi mel aninthu, yen ulame pugandha adhanal,
Venchina avunarodum, urumudiyum minnum migayana bhootham avayum
Anjidum nalla nalla Avai nalla nalla adiyaar avarkku migave

6. Valari thala thadai vari kovanathar madavaal thanodum udanay,
Naanmalar vanni kondrai nadhi choodi vandhu en ulame pugundhu athanal,
Kolari uzhuvayodu kolai yanai kezhal kodu nagamodu karadi,
Alari nalla nalla Avai nalla nalla adiyaar avarkku migave

7. Cheppila mulai nan mangai oru bhagamaga vidai yeru chelvan adaivaar,
Oppilamathiyum appum mudi mel aninthen ulame pugantha athanaal,
Veppodu kulirum vadam migayana pithum, vinayana vandhu naliyaa,
Appadi nalla nalla Avai nalla nalla adiyaar avarkku migave

8. Vel pada vizhi cheythanru vidai melirunthu madaval thanodum udanay,
Van mathi vanni konrai malar choodi vandhen ulame pugundhu adhanaal,
Ezhkadal choozh ilangai arayan thanodum idarana vandhu naliyaa,
Aazhkadal nalla nalla Avai nalla nalla adiyaar avarkku migave

9. Pala pala vedamagum paranaari bhagan, vasuverum yengal paraman,
Chala magalodu erukku mudi mel aninthu yen ulame pugundhu adhannal,
Malar misayonum malum maraiyodu devar varukalamana palavum,
Alaikadal meru nalla nalla Avai nalla nalla adiyaar avarkku migave

10. Kothaalar kuzhaviyodu visayar nalgu gunamaai veda vigithan,
Mathamum madhiya nagam mudi mel aninthen ulame pugundhu adhanal,
Putharodu amanavathil azhivirkkum annan thiruneeru chemmai thidame,
Athagu nalla nalla Avai nalla nalla adiyaar avarkku migave

11. Thenavar pozhi kola alai vilai chen nel, thunni valar chembon engum thigaza,
Naan mugan aadhiyaya biramapurathu marai Jnana Jnana munivan,
Thanuru kolu naalum adiyarai vandhu naliyatha vannam urai chei,
Aana chol maalai oodhum adiyargal vaanil arasalvr aanai namathe.
.


1. Friend of the lady with Bamboo like shoulders, God having a neck affected by swallowing poison,
One who plays Veena faultlessly, One who wears the spotless moon and Ganga on his head,
Entered inside my mind and immediately made Sun, moon, mars, mercury, Jupiter, Venus Saturn and the two snakes,
Cut away desires and are good, they are good, and are very good to devotees of Shiva.

2. With his chest adorned with garland of bones, boar’s tusk and tortoise shell,
And also wearing garland of datura flowers with their golden pollen,
And decorating his head with the ganges river, he along with Parvathi comes riding on a bull
And he has entered my mind and stays there and so the inauspicious stars that are
Ninth, seventeenth, eighteenth and twenty fourth among the twenty seven,
Do only good and good with love, for they are good, good for the devotees of Shiva.

3. With his growing radiant coral like body wearing the shining holy ash.
Along with Goddess Parvathi on the white bull, wearing the golden kondrai * flowers
As well as the crescent on his head, he came and entered in to my mind and so,
The Goddess Lakshmi, Kali, mother earth and the various Gods that god the directions,
Does only good and good with love, for they are good, good for the devotees of Shiva.
* Indian Laburnum

4. With the lady with the crescent like forehead sitting below a banyan tree and teaching Vedas,
Our God wears on his head kondrai flowers along with the river and has entered in to my mind and so,
The very angry god of death along with his messengers and various great diseases,
Does only good and good with love, for they are good, good for the devotees of Shiva.

5. With my father who decorates his neck with poison along with Parvathi riding on a bull,
Showing his grace and Wearing vanni* leaves and kondrai** flowers has entered in to my mind and so,
The angry asuras, roaring thunder, lightning and those ghosts that we are afraid,
Do only good and good with love, for they are good, good for the devotees of Shiva.
*Indian Mesquite **Indian Laburnum

6. With Siva wearing a striped tigers skin and loin cloth, and along with Parvathi,
And wearing vanni leaves and kondari flowers has entered in to my mind and so,
Powerful deadly tigers, murderous elephants, boars, cobras, bears and lions,
Do only good and good with love, for they are good, good for the devotees of Shiva.

7. With the famous good young damsel occupying one side, he is the source of all wealth,
And keeping on his head, the incomparable moon as well as the river, he entered in to my mind,
And so fevers with chills, rheumatism, excess of bile which come and trouble,
Do only good and good with love, for they are good, good for the devotees of Shiva.

8. With his angry eye he burnt Manmatha when he shot an arrow and along with Parvathi he rides the bull,
And wearing the crescent of the sky, Vanni leaves and Kondrai flowers, he entered in to my heart,
And so the king of Lanka which is surrounded by ebbing sea and other afflictions surrounding the sea,
Do only good and good with love, for they are good, good for the devotees of Shiva.

9. With his ability to assume many forms, the consort of Parvathi who is our lord rides on a bull,
And wearing the erukku* flower on his head, he entered my heart,
And Lord Brahma, Vishnu, Vedas, devas and several things that are yet to come,
Do only good and good with love, for they are good, good for the devotees of Shiva.
*Calotropis gigantean

10. Along with the pretty lady wearing flowers, that varied God of Vedas went to give a boon to Arjuna,
And wearing datura flowers, moon and the serpent, he entered my heart,
And the sacred of ash of his will defeat the budhists and jains without any doubt and,
Do only good and good with love, for they are good, good for the devotees of Shiva.

11. The saint Thirujnana Sambandar of Brahma puram, where Brahma is worshipped,
And which has honey bees, sugar cane, paddy in an abundant measure,
Is ordering that those devotes who read this garland of words,
Would not suffer the ill effects caused by planets, stars and others and would rule the heavens.
.

, , ,

4 Responses to Kolaru Thirupathigam (कोलरु थिरुपथिगं)

 1. P.R.Ramachander April 5, 2012 at 4:05 am #

  This is a Tamil Stotra and not in Sanskrit.

  • chakri.garimella April 20, 2012 at 9:10 pm #

   Thanks Ramaya. Pls contibute the name of the author and (or) any audio/video media if possible.

 2. anon September 5, 2012 at 5:25 pm #

  Composed in Tamil by Thirugnana sambandhar in the 7th century. Certainly not Sanskrit. It is compilation of 10 songs called kolaru pathigam, and it is part of Thevaram

 3. K Pandurangan June 12, 2019 at 5:25 am #

  Is there any link to see the lyrics in Sanskrit, Telugu and Kannada?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.