Main Menu

Palinchu Kamakshi (పాలించు కామాక్షీ)

Kamakshi-Ambal-Temple-in-Kanchipuram-7

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Madhyamavati

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

Taanam: Adi

Language: Telugu (తెలుగు)


Syama Sastri

Syama Sastri

Recitals


Palinchu Kamakshi | పాలించు కామాక్షీ     
Album: Unknown | Voice: A. Ramanujam Iyengar

Palinchu Kamakshi | పాలించు కామాక్షీ     
Album: Unknown | Voice: K. Viswanatha Narayanaswamy

Palinchu Kamakshi | పాలించు కామాక్షీ     
Album: Unknown | Voice: M.S. Subbulakshmi


Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

పాలించు కామాక్షీ పావనీ
పాప శమనీ అంబ

అనుపల్లవి

చాలా బహు విధముగా నిన్ను
సదా వేడుకొనేడి నాయందేల
ఈ లాగు జేసేవు వెత
హరించవే వేగమే నన్ను (పాలించు)

చరణం 1

స్వాంతంబులోన నిన్నే
దలచిన సుజనులకెల్లనే వేళ
సంతోషములొసగేవని నీవు
మనోరథ ఫల దాయినివని
కాంతమగు పేరు పొందితివి
కారుణ్య మూర్తివై జగము
కాపాడిన తల్లి గదా నేను
నీదు బిడ్డను లాలించి (పాలించు)

చరణం 2

ఈ మూర్తియింత తేజో-మయమై-
యిటు వలె కీర్తి విస్ఫూర్తి-
నిట్లను గుణ మూర్తి త్రి-లోకములో
జూచినయెందైన గలదా
ఏమో తొలి నోము నోచితినో
నీ పాద పద్మ దర్శనము
వేమారు లభించి కృతార్థుడనైతి
నా మనవినాలకించి (పాలించు)

చరణం 3

రాజాధి రాజన్మకుటీ
తట మణి రాజ పాదా
నే చాల నిజ సన్నిధిని కోరి
సమస్త జనులకెల్ల వరదా
రాజ ముఖీ శ్యామ కృష్ణ నుతా
కాంచీ పురేశ్వరీ వికస
రాజీవ దళాక్షీ జగత్సాక్షీ
ఓ ప్రసన్న పరా శక్తీ (పాలించు)

స్వర సాహిత్య

కనక గిరి సదన లలిత నిను భజన
సంతతము సేయని జడుడను
వినుము నిఖిల భువన జననివియిపుడు
మా దురితము దీర్చి వరాలిచ్చి (పాలించు)


பல்லவி

பாலிஞ்சு காமாக்ஷீ பாவனீ
பாப ஸ1மனீ அம்ப3

அனுபல்லவி

சாலா ப3ஹு வித4முகா3 நின்னு
ஸதா3 வேடு3கொனேடி3 நாயந்(தே3)ல
ஈ லாகு3 ஜேஸேவு வெத
ஹரிஞ்சவே வேக3மே நன்னு (பாலிஞ்சு)

சரணம் 1

ஸ்வாந்தம்பு3லோன நின்னே
த3லசின ஸுஜனுல(கெ)ல்ல(னே) வேள
ஸந்தோஷமு(லொ)ஸகே3(வ)னி நீவு
மனோரத2 ப2ல தா3யினி(வ)னி
காந்தமகு3 பேரு பொந்தி3திவி
காருண்ய மூர்திவை ஜக3மு
காபாடி3ன தல்லி க3தா3 நேனு
நீது3 பி3ட்3ட3னு லாலிஞ்சி (பாலிஞ்சு)

சரணம் 2

ஈ மூர்தி(யி)ந்த தேஜோ-மயமை-
(யி)டு வலெ கீர்தி விஸ்பூ2ர்தி-
(னி)ட்லனு கு3ண மூர்தி த்ரி-லோகமுலோ
ஜூசின(யெ)ந்(தை3)ன க3லதா3
ஏமோ தொலி நோமு நோசிதினோ
நீ பாத3 பத்3ம த3ர்ஸ1னமு
வேமாரு லபி4ஞ்சி க்ரு2(தா)ர்து2ட3(னை)தி
நா மனவி(னா)லகிஞ்சி (பாலிஞ்சு)

சரணம் 3

ரா(ஜா)தி4 ராஜன்-மகுடீ
தட மணி ராஜ பாதா3
நே சால நிஜ ஸன்னிதி4னி கோரி
ஸமஸ்த ஜனுல(கெ)ல்ல வரதா3
ராஜ முகீ2 ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண நுதா
காஞ்சீ பு(ரே)ஸ்1வரீ விகஸ
ராஜீவ த3(ளா)க்ஷீ ஜக3த்-ஸாக்ஷீ
ஓ ப்ரஸன்ன பரா ஸ1க்தீ (பாலிஞ்சு)

ஸ்வர ஸாஹித்ய

கனக கி3ரி ஸத3ன லலித நினு ப4ஜன
ஸந்ததமு ஸேயனி ஜடு3ட3னு
வினுமு நிகி2ல பு4வன ஜனனிவி(யி)புடு3
மா து3ரிதமு தீ3ர்சி வரா(லி)ச்சி (பாலிஞ்சு)


ಪಲ್ಲವಿ

ಪಾಲಿಂಚು ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಪಾವನೀ
ಪಾಪ ಶಮನೀ ಅಂಬ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಚಾಲಾ ಬಹು ವಿಧಮುಗಾ ನಿನ್ನು
ಸದಾ ವೇಡುಕೊನೇಡಿ ನಾಯಂದೇಲ
ಈ ಲಾಗು ಜೇಸೇವು ವೆತ
ಹರಿಂಚವೇ ವೇಗಮೇ ನನ್ನು (ಪಾಲಿಂಚು)

ಚರಣಂ 1

ಸ್ವಾಂತಂಬುಲೋನ ನಿನ್ನೇ
ದಲಚಿನ ಸುಜನುಲಕೆಲ್ಲನೇ ವೇಳ
ಸಂತೋಷಮುಲೊಸಗೇವನಿ ನೀವು
ಮನೋರಥ ಫಲ ದಾಯಿನಿವನಿ
ಕಾಂತಮಗು ಪೇರು ಪೊಂದಿತಿವಿ
ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿವೈ ಜಗಮು
ಕಾಪಾಡಿನ ತಲ್ಲಿ ಗದಾ ನೇನು
ನೀದು ಬಿಡ್ಡನು ಲಾಲಿಂಚಿ (ಪಾಲಿಂಚು)

ಚರಣಂ 2

ಈ ಮೂರ್ತಿಯಿಂತ ತೇಜೋ-ಮಯಮೈ-
ಯಿಟು ವಲೆ ಕೀರ್ತಿ ವಿಸ್ಫೂರ್ತಿ-
ನಿಟ್ಲನು ಗುಣ ಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿ-ಲೋಕಮುಲೋ
ಜೂಚಿನಯೆಂದೈನ ಗಲದಾ
ಏಮೋ ತೊಲಿ ನೋಮು ನೋಚಿತಿನೋ
ನೀ ಪಾದ ಪದ್ಮ ದರ್ಶನಮು
ವೇಮಾರು ಲಭಿಂಚಿ ಕೃತಾರ್ಥುಡನೈತಿ
ನಾ ಮನವಿನಾಲಕಿಂಚಿ (ಪಾಲಿಂಚು)

ಚರಣಂ 3

ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನ್ಮಕುಟೀ
ತಟ ಮಣಿ ರಾಜ ಪಾದಾ
ನೇ ಚಾಲ ನಿಜ ಸನ್ನಿಧಿನಿ ಕೋರಿ
ಸಮಸ್ತ ಜನುಲಕೆಲ್ಲ ವರದಾ
ರಾಜ ಮುಖೀ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನುತಾ
ಕಾಂಚೀ ಪುರೇಶ್ವರೀ ವಿಕಸ
ರಾಜೀವ ದಳಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ
ಓ ಪ್ರಸನ್ನ ಪರಾ ಶಕ್ತೀ (ಪಾಲಿಂಚು)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕನಕ ಗಿರಿ ಸದನ ಲಲಿತ ನಿನು ಭಜನ
ಸಂತತಮು ಸೇಯನಿ ಜಡುಡನು
ವಿನುಮು ನಿಖಿಲ ಭುವನ ಜನನಿವಿಯಿಪುಡು
ಮಾ ದುರಿತಮು ದೀರ್ಚಿ ವರಾಲಿಚ್ಚಿ (ಪಾಲಿಂಚು)


पल्लवि

पालिञ्चु कामाक्षी पावनी
पाप शमनी अम्ब

अनुपल्लवि

चाला बहु विधमुगा निन्नु
सदा वेडुकॊनेडि नाय(न्दे)ल
ई लागु जेसेवु वॆत
हरिञ्चवे वेगमे नन्नु (पालिञ्चु)

चरणम् 1

स्वान्तम्बुलोन निन्ने
दलचिन सुजनुल(कॆ)ल्ल(ने) वेळ
सन्तोषमु(लॊ)सगे(व)नि नीवु
मनोरथ फल दायिनि(व)नि
कान्तमगु पेरु पॊन्दितिवि
कारुण्य मूर्तिवै जगमु
कापाडिन तल्लि गदा नेनु
नीदु बिड्डनु लालिञ्चि (पालिञ्चु)

चरणम् 2

ई मूर्ति(यि)न्त तेजो-मयमै-
(यि)टु वलॆ कीर्ति विस्फूर्ति-
(नि)ट्लनु गुण मूर्ति त्रि-लोकमुलो
जूचिन(यॆ)(न्दै)न गलदा
एमो तॊलि नोमु नोचितिनो
नी पाद पद्म दर्शनमु
वेमारु लभिञ्चि कृ(ता)र्थुड(नै)ति
ना मनवि(ना)लकिञ्चि (पालिञ्चु)

चरणम् 3

रा(जा)धि राज(न्म)कुटी
तट मणि राज पादा
ने चाल निज सन्निधिनि कोरि
समस्त जनुल(कॆ)ल्ल वरदा
राज मुखी श्याम कृष्ण नुता
काञ्ची पु(रे)श्वरी विकस
राजीव द(ळा)क्षी जग(त्सा)क्षी
ओ प्रसन्न परा शक्ती (पालिञ्चु)

स्वर साहित्य

कनक गिरि सदन ललित निनु भजन
सन्ततमु सेयनि जडुडनु
विनुमु निखिल भुवन जननिवि(यि)पुडु
मा दुरितमु दीर्चि वरा(लि)च्चि (पालिञ्चु)


pallavi

pAlincu kAmAkshI pAvanI
1pApa SamanI amba

anupallavi

2cAlA bahu vidhamugA ninnu
3sadA 4vEDukonEDi nAyand(E)la
I lAgu jEsEvu veta
5harincavE vEgamE nannu (pAlincu)

caraNam 1

svAntambulOna ninnE
6dalacina 7sujanulak(e)llan(E) vELa
santOshamul(o)sagEv(a)ni nIvu
manOratha 8phala dAyiniv(a)ni
kAntamagu 9pEru ponditivi
10kAruNya mUrtivai jagamu
kApADina talli gadA nEnu
nIdu biDDanu lAlinci (pAlincu)

caraNam 2

I mUrti(y)inta tEjO-mayamai-
(y)iTu vale kIrti visphUrti(n)-
iTlanu guNa mUrti tri-lOkamulO
jUcina(y)end(ai)na galadA
EmO toli nOmu nOcitinO
nI pAda padma darSanamu
vEmAru labhinci kRt(A)rthuDan(ai)ti
nA manavin(A)lakinci (pAlincu)

caraNam 3

11rAj(A)dhi rAjan-makuTI
taTa maNi rAja pAdA
12nE cAla nija 13sannidhini kOri
samasta janulak(e)lla varadA
rAja mukhI SyAma kRshNa nutA
kAncI pur(E)SvarI vikasa
rAjIva daL(A)kshI jagat-sAkshI
O prasanna parA SaktI (pAlincu)

svara sAhitya

14kanaka giri sadana lalita ninu 15bhajana
santatamu sEyani jaDuDanu
vinumu nikhila bhuvana 16jananivi(y)ipuDu
mA duritamu dIrci varAl(i)cci (pAlincu)


പല്ലവി

പാലിഞ്ചു കാമാക്ഷീ പാവനീ
പാപ ശമനീ അമ്ബ

അനുപല്ലവി

ചാലാ ബഹു വിധമുഗാ നിന്നു
സദാ വേഡുകൊനേഡി നായന്ദേല
ഈ ലാഗു ജേസേവു വെത
ഹരിഞ്ചവേ വേഗമേ നന്നു (പാലിഞ്ചു)

ചരണമ് 1

സ്വാന്തമ്ബുലോന നിന്നേ
ദലചിന സുജനുലകെല്ലനേ വേള
സന്തോഷമുലൊസഗേവനി നീവു
മനോരഥ ഫല ദായിനിവനി
കാന്തമഗു പേരു പൊന്ദിതിവി
കാരുണ്യ മൂര്തിവൈ ജഗമു
കാപാഡിന തല്ലി ഗദാ നേനു
നീദു ബിഡ്ഡനു ലാലിഞ്ചി (പാലിഞ്ചു)

ചരണമ് 2

ഈ മൂര്തിയിന്ത തേജോ-മയമൈ-
യിടു വലെ കീര്തി വിസ്ഫൂര്തി-
നിട്ലനു ഗുണ മൂര്തി ത്രി-ലോകമുലോ
ജൂചിനയെന്ദൈന ഗലദാ
ഏമോ തൊലി നോമു നോചിതിനോ
നീ പാദ പദ്മ ദര്ശനമു
വേമാരു ലഭിഞ്ചി കൃതാര്ഥുഡനൈതി
നാ മനവിനാലകിഞ്ചി (പാലിഞ്ചു)

ചരണമ് 3

രാജാധി രാജന്മകുടീ
തട മണി രാജ പാദാ
നേ ചാല നിജ സന്നിധിനി കോരി
സമസ്ത ജനുലകെല്ല വരദാ
രാജ മുഖീ ശ്യാമ കൃഷ്ണ നുതാ
കാഞ്ചീ പുരേശ്വരീ വികസ
രാജീവ ദളാക്ഷീ ജഗത്സാക്ഷീ
ഓ പ്രസന്ന പരാ ശക്തീ (പാലിഞ്ചു)

സ്വര സാഹിത്യ

കനക ഗിരി സദന ലലിത നിനു ഭജന
സന്തതമു സേയനി ജഡുഡനു
വിനുമു നിഖില ഭുവന ജനനിവിയിപുഡു
മാ ദുരിതമു ദീര്ചി വരാലിച്ചി (പാലിഞ്ചു)

Pallavi

O kAmAkshI! Please protect (pAlincu) me. O Sanctifier (pAvanI)! O Destroyer (SamanI) of sins (pApa)! O ambA!

Anupallavi

Why (Ela) did You do (jEsEvu) like this (I lAgu) to me (nAyandu) (literally towards me) (nAyandEla) who always (sadA) beseeches (vEDukonEDi) You (ninnu) much (cAlA) in many (bahu) different ways (vidhamugA)? Please relieve (harincavE) my grief (veta) quickly (vEgamE).
O kAmAkshi! Please protect me (nannu). O Sanctifier! O Destroyer of sins! O ambA!

Charanam

1.You (nIvu) have earned (ponditivi) an attractive (kAntamagu) (literally magnetic) name (pEru) that (ani) –
You always (E vELa) bestow (osagEvu) happiness (santOshamulu) (santOshamulosagEvani) to all (ellanu) those pious people (sujanulaku) (sujanulakellanE) who think (dalacina) of You alone (ninnE) in their interior (svAntambulOna); and that (ani) –
You are the bestower (dAyinivi) (dAyinivani) of fruits (phala) of wishes (manOratha).
Aren’t (gadA) You the Mother (talli) who protected (kApADina) the Universe (jagamu) by assuming a gracious (karuNya) form (mUrtivai)? I (nEnu) am Your (nIdu) child (biDDanu).
O kAmAkshi! Please protect by soothing (lAlinci) me. O Sanctifier! O Destroyer of sins! O ambA!

2.This (I) Form (mUrti) having this much (inta) (mUrtiyinta) radiance (tEjO-mayamai), manifestation (visphUrti) of this (iTu) (tEjO-mayamaiyiTu) kind (vale) of fame (kIrti), this (iTlanu) (visphUrtiniTlanu) embodiment (mUrti) of virtue (guNa) – are all these found (galadA) anywhere (endaina) even if one searches (jUcina) (jUcinayendaina) in all the three Worlds (tri-lOkamulO)?
Probably (EmO) because I undertook (nOcitinO) some religious austerities (nOmu) earlier (toli), I attained (labhinci) darSana (darSanamu) of Your (nI) feet (pAda) lotus (padma) a thousand times (vEmAru) and I became (aiti) successful (kRta arthuDanu) (kRtArthuDanaiti).
O kAmAkshi! Please protect me by heeding (Alakinci) to my (nA) plea (manavini) (manavinAlakinci). O Sanctifier! O Destroyer of sins! O ambA!

3.O Mother whose feet (pAda) are illumined (rAja) by the crown (makuTI taTa) jewels (maNi) of Emperors (rAja adhirAjan) (adhirAjanmakuTI)! I (nE) sought (kOri) much (cAla) Your exclusive (nija) sannidhi (sannidhini), O Bestower of boons (varadA) to all (samasta) people (janulaku ella) (janulakella)!
O Moon (rAja) Faced (mukhI)! O Mother extolled (nutA) by SyAma kRshNa! O Ruler (ISvari) of kAncI pura (purESvarI)! O Blossomed (vikasa) Lotus (rAjIva) petal (daLa) eyed (akshI) (daLAkshI)! O Witness (sAkshI) of Universe (jagat) (jagat-sAkshI)! O Gracious (prasanna) parA SaktI!
O kAmAkshi! Please protect me. O Sanctifier! O Destroyer of sins! O ambA!

Savara Sahityam

O lalitA (lalita) resident (sadana) of mEru – golden (kanaka) mountain (giri)! I am such a dullard (jaDuDanu) who did not perform (sEyani) Your (ninu) (literally You) bhajana always (santatamu).
Please listen (vinumu). You are Mother (jananivi) of entire (nikhila) Universe (bhuvana).
O kAmAkshi! Please remove (dIrci) my (mA) (literally our) troubles (duritamu) now (ipuDu) (jananiviyipuDu), grant (icci) boons (varAlu) (varAlicci) and protect me. O Sanctifier! O Destroyer of sins! O ambA!

,

One Response to Palinchu Kamakshi (పాలించు కామాక్షీ)

  1. Sarada September 3, 2017 at 9:24 pm #

    Thank you for sharing this,…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.