Main Menu

Pura Hara Jaaye (పుర హర జయె)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Gaulipantu

 

Taanam: Mishra Chapu

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Awaiting Contributions.
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

పుర హర జాయే పాలయ మాం

అనుపల్లవి

చరణాంబుజ భక్తిం దేహి మే
కరుణా నిధే నిరామయే మాయే (పుర)

చరణం 1

అలి కుల వేణి భవాని పావని
కల రవ మృదు-తర వాణి శర్వాణి
కలి మోచని బాలే కమనీయ గుణ-శీలే
తిలకాంచిత ఫాలే ధృత మణి మాలే (పుర)

చరణం 2

భాను కోటి సమాన శరీరే
పాలిత ముని నికరే గంభీరే
దీన జన పోషిణి నత సుత తోషిణి
దైత్య కుల శోషిణి సులభే మంజు భాషిణి (పుర)

చరణం 3

కామ పీఠ గతే కల్యాణి కామాక్షి
కామిత ఫలదే శ్రీ లలితే
సోమ ముఖి పురాణి సుందరి కౌమారి
శ్యామ కృష్ణ సోదరి శైల రాజ కుమారి (పుర)


பல்லவி

புர ஹர ஜாயே பாலய மாம்

அனுபல்லவி

சர(ணா)ம்பு3ஜ ப4க்திம் தே3ஹி மே
கருணா நிதே4 நிராமயே மாயே (புர)

சரணம் 1

அலி குல வேணி ப4வானி பாவனி
கல ரவ ம்ரு2து3-தர வாணி ஸ1ர்வாணி
கலி மோசனி பா3லே கமனீய கு3ண-ஸீ1லே
தில(கா)ஞ்சித பா2லே த்4ரு2த மணி மாலே (புர)

சரணம் 2

பா4னு கோடி ஸமான ஸ1ரீரே
பாலித முனி நிகரே க3ம்பீ4ரே
தீ3ன ஜன போஷிணி நத ஸுத தோஷிணி
தை3த்ய குல ஸோ1ஷிணி ஸுலபே4 மஞ்ஜு பா4ஷிணி (புர)

சரணம் 3

காம பீட2 க3தே கல்யாணி காமாக்ஷி
காமித ப2லதே3 ஸ்ரீ லலிதே
ஸோம முகி2 புராணி ஸுந்த3ரி கௌமாரி
ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஸோத3ரி ஸை1ல ராஜ குமாரி (புர)


ಪಲ್ಲವಿ

ಪುರ ಹರ ಜಾಯೇ ಪಾಲಯ ಮಾಂ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಚರಣಾಂಬುಜ ಭಕ್ತಿಂ ದೇಹಿ ಮೇ
ಕರುಣಾ ನಿಧೇ ನಿರಾಮಯೇ ಮಾಯೇ (ಪುರ)

ಚರಣಂ 1

ಅಲಿ ಕುಲ ವೇಣಿ ಭವಾನಿ ಪಾವನಿ
ಕಲ ರವ ಮೃದು-ತರ ವಾಣಿ ಶರ್ವಾಣಿ
ಕಲಿ ಮೋಚನಿ ಬಾಲೇ ಕಮನೀಯ ಗುಣ-ಶೀಲೇ
ತಿಲಕಾಂಚಿತ ಫಾಲೇ ಧೃತ ಮಣಿ ಮಾಲೇ (ಪುರ)

ಚರಣಂ 2

ಭಾನು ಕೋಟಿ ಸಮಾನ ಶರೀರೇ
ಪಾಲಿತ ಮುನಿ ನಿಕರೇ ಗಂಭೀರೇ
ದೀನ ಜನ ಪೋಷಿಣಿ ನತ ಸುತ ತೋಷಿಣಿ
ದೈತ್ಯ ಕುಲ ಶೋಷಿಣಿ ಸುಲಭೇ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ (ಪುರ)

ಚರಣಂ 3

ಕಾಮ ಪೀಠ ಗತೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ
ಕಾಮಿತ ಫಲದೇ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೇ
ಸೋಮ ಮುಖಿ ಪುರಾಣಿ ಸುಂದರಿ ಕೌಮಾರಿ
ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರಿ ಶೈಲ ರಾಜ ಕುಮಾರಿ (ಪುರ)


पल्लवि

पुर हर जाये पालय माम्

अनुपल्लवि

चर(णा)म्बुज भक्तिम् देहि मे
करुणा निधे निरामये माये (पुर)

चरणम् 1

अलि कुल वेणि भवानि पावनि
कल रव मृदु-तर वाणि शर्वाणि
कलि मोचनि बाले कमनीय गुण-शीले
तिल(का)ञ्चित फाले धृत मणि माले (पुर)

चरणम् 2

भानु कोटि समान शरीरे
पालित मुनि निकरे गम्भीरे
दीन जन पोषिणि नत सुत तोषिणि
दैत्य कुल शोषिणि सुलभे मञ्जु भाषिणि (पुर)

चरणम् 3

काम पीठ गते कल्याणि कामाक्षि
कामित फलदे श्री ललिते
सोम मुखि पुराणि सुन्दरि कौमारि
श्याम कृष्ण सोदरि शैल राज कुमारि (पुर)


pallavi

1pura hara jAyE pAlaya mAm

anupallavi

caraN(A)mbuja bhaktim dEhi mE
karuNA nidhE nirAmayE mAyE (pura)

caraNam 1

ali kula vENi bhavAni pAvani
2kala rava mRdu-tara vANi SarvANi
kali mOcani bAlE kamanIya guNa-SIlE
tilak(A)ncita phAlE 3dhRta maNi mAlE (pura)

caraNam 2

4bhAnu kOTi samAna SarIrE
pAlita muni nikarE gambhIrE
dIna jana pOshiNi 5nata suta tOshiNi
daitya kula SOshiNi sulabhE manju bhAshiNi (pura)

caraNam 3

6kAma pITha gatE kalyANi kAmAkshi
kAmita phaladE SrI lalitE
sOma mukhi purANi sundari kaumAri
SyAma kRshNa sOdari Saila rAja kumAri (pura)


പല്ലവി

പുര ഹര ജായേ പാലയ മാമ്

അനുപല്ലവി

ചരണാമ്ബുജ ഭക്തിമ് ദേഹി മേ
കരുണാ നിധേ നിരാമയേ മായേ (പുര)

ചരണമ് 1

അലി കുല വേണി ഭവാനി പാവനി
കല രവ മൃദു-തര വാണി ശര്വാണി
കലി മോചനി ബാലേ കമനീയ ഗുണ-ശീലേ
തിലകാഞ്ചിത ഫാലേ ധൃത മണി മാലേ (പുര)

ചരണമ് 2

ഭാനു കോടി സമാന ശരീരേ
പാലിത മുനി നികരേ ഗമ്ഭീരേ
ദീന ജന പോഷിണി നത സുത തോഷിണി
ദൈത്യ കുല ശോഷിണി സുലഭേ മഞ്ജു ഭാഷിണി (പുര)

ചരണമ് 3

കാമ പീഠ ഗതേ കല്യാണി കാമാക്ഷി
കാമിത ഫലദേ ശ്രീ ലലിതേ
സോമ മുഖി പുരാണി സുന്ദരി കൌമാരി
ശ്യാമ കൃഷ്ണ സോദരി ശൈല രാജ കുമാരി (പുര)


Pallavi

O Consort (jAyE) of Siva – destroyer (hara) of three fortresses (pura)! Please protect (pAlaya) me (mAm).

Anupallavi

Please give (dEhi) me (mE) devotion (bhaktim) to Your feet (caraNa) lotus (ambuja) (caraNAmbuja), O Ocean (nidhE) of Compassion (karuNA)! O Blemish-less (nirAmayE)! O mAyA (mAyE)!
O Consort of Siva! Please protect me.

Caranam

1.O Mother whose braid (vENi) is like swarm (kula) of bees (ali)! O bhavANi! O Sanctifier (pAvani)! O Mother whose voice (vANi) is as soft (mRdu-tara) as cooing (rava) of cuckoo (kala)! O Consort of Siva –Sarva (SarvANi)!
O Redeemer (mOcani) from problems of kali yuga! O bAlA (bAlE)! O Lovable (kamanIya) virtue (guNa) natured (SIlE) (guNa-SIlE)! O Mother whose forehead (phAla) (phAlE) is adorned (ancita) with tilaka (tilakAncita)! O Mother adorned with (dhRta) pearl (maNi) beads (mAlE)!
O Consort of Siva! Please protect me.

2.O Mother whose body (SarIrE) resembles (samAna) (literally equal) a crore (kOTi) Suns (bhAnu)! O Protector (pAlita) of ascetics (muni nikarE) (literally group of ascetics)! O Majestic One (gambhIrE) (literally deep)!
O Nourisher (pOshiNi) of humble (dIna) lot (jana)! O Mother who makes Her supplicating (nata) son(s) (suta) happy (tOshiNi)! O Eradicator (SOshiNi) of entire clan (kula) of asuras (daitya)! O Mother who is easily accessible (sulabhE)! O Sweet (manju) spoken (bhAshiNi)!
O Consort of Siva! Please protect me.

3.O Mother who is situated (gatE) in kAma kOTi pITha! O kalyANi! O kAmAkshi! O Mother who grants (phaladE) (literally who grants fruits) wishes (kAmita)! O SrI lalitA (lalitE)!
O Moon (sOma) Faced (mukhi)! O Ancient One (purANi)! O Beautiful One (sundari)! O kaumAri! O Sister (sOdari) of vishNu – SyAma kRshNa! O Daughter (kumAri) of himavAn – king (rAja) of mountains (Saila)!
O Consort of Siva! Please protect me.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.