Main Menu

Sai Baba Madhyan Aarati (साई बाबा मध्यान आरती)

Composer: Shardha Ram(Shardha Ram Phillauri शार्धा राम फिल्लौरी ), (30 September 1837 – 24 June 1881), His father, Jai Dyalu was an astrologer.More..

Stotra: Sai Baba Madhyan Aarati

Verses: 1

Stuti: About Shirdi Sai Baba

Language: Hindi (हिन्दी)

 

 

Recitals


Sai Baba Madhyan Aarati | साई बाबा मध्यान आरती     
Album: Unknown | Voice: Unknown

Hide the Content

This Stotra wasoriginally composed in Hindi. Other languages are for your convenience


श्री सच्चिदानन्द समर्ध सद्गुरु सायिनाध महराज् की जै.

घॆ‌उनि पञ्चाकरती करूबाबान्सी आरती
सायीसी आरती करूबाबान्सी आरती
उठा उठा हॊ बान् धव ऒवालु हरमाधव
सायीरामाधव ऒवालु हरमाधव
करूनियास्धिरमन पाहुगम्भीरहॆध्याना
सायीचॆ हॆध्याना पाहुगम्भीर हॆध्याना
क्रुष्ण नाधा दत्तसायि जडॊचित्ततुझॆ पायी
चित्त(दत्त) बाबासायी जडॊचित्ततुझॆ पायी
आरति सायिबाबा सौख्यादातारजीवा
चरणारजतालि ध्यावादासाविसाव
भक्तांविसाव आरतिसायिबाबा
जालुनिय आनङ्गस्वस्वरूपिरहेदङ्ग
मुमुक्ष जनदावि निजडॊला श्रीरङ्ग
डॊला श्रीरङ्ग आरतिसायिबाबा
जयमनीजैसाभाव तयतैसा‌अनुभाव
दाविसिदयाघना ऐसीतुझीहिमाव
तुझीहिमाव आरतिसायिबाबा
तुमचॆनामद्याता हरॆ संस्क्रुति व्याधा
अगाधतवकरणीमार्गदाविसि अनाधा
दाविसि अनाधा आरतिसायिबाबा
कलियुगि अवतार सगुणपरब्रह्मसचार
अवतार्णझालासॆ स्वामिदत्तादिगम्बर
दत्तादिगम्बर आरति सायिबाबा
आठादिवसा गुरुवारी भक्तकरीति वारी
प्रभुपद पहावया भवभय
निवारिभयानिवारि आरतिसायिबाबा
माझा निजद्रव्य ठॆव तव चरणरजसॆवा
मागणॆ हॆचि आतातुह्म दॆवादिदॆवा
दॆवादिवा आरतिसायिबाबा
इच्चिता दीन चाताक निर्मल तॊय निज सूख
पाजवॆमाधवाय सम्भाल आपुलिभाक
आपुलिभाक आरतिसायिबाबा
सौख्य दातारजीवचरण तजताली
ध्यावादासाविसावा भक्तां विसावा आरतिसायिबाबा
जयदॆव जयदॆव दत्ता अवदूत ऒसायि अवदूत
जॊडुनि करतव चरणीठॆवितॊमाधा जयदॆव जयदॆव
अवतरसीतू यॆता धर्मान् तॆ ग्लानी
नास्तीकानाहीतू लाविसि निजभजनी
दाविसिनानालीला असङ्ख्यरूपानी
हरिसी दॆवान् चॆतू सङ्कट दिनरजनी
जयदॆवजयदॆव दत्ता अवधूता ऒ सायी अवधूता
जॊडुनि करतव चरणीठॆवितॊमाधा जयदॆव जयदॆव
यव्वनस्वरूपी ऎक्यादर्शन त्वादि धलॆ
संशय निरसुनिया तद्वैताघालविलॆ
गॊपिचन्दा मन्दात्वाञ्ची उद्दरिलॆ
जयदॆव जयदॆव दत्त अवदूत ऒ सायी अवदूत
जॊडुनि करतव चरणी ठॆवितॊमाधा जयदॆव जयदॆव
भॆदतत्त्वहिन्दू यवना न् चाकाही
दावायासिझूलापुनरपिनरदॆही
पाहसि प्रॆमानॆ न् तू हिन्दुयवनाहि
दाविसि आत्मत्वानॆ व्यापक् हसायी
जयदॆवजयदॆव दत्ता अवधूता ऒ सायी अवधूता
जॊडुनि करतव चरणीठॆवितॊमाधा जयदॆव जयदॆव
दॆवसायिनाधा त्वत्पदनत ह्वानॆ
परमायामॊहित जनमॊचन झुणिह्वानॆ
तत्क्रुपया सकलान् चॆ सङ्कटनिरसावॆ
दॆशिल तरिदॆत्वद्रुश क्रुष्णानॆगानॆ
जयदॆव जयदॆव दत्ता अवदूता ऒ सायि अवदूत
जॊडुनि करतवचरणि ठॆवितॊ माधा जयदॆव जयदॆव
शिरिडि माझॆ पण्डरिपुरसायिबाबारमावर
बाबारमवर – सायिबाबारमवर
शुद्दभक्तिचन्द्र भागा – भावपुण्डलीकजागा
पुण्डलीक जागा – भावपुण्डलीकजागा
यहॊयाहॊ अवघॆ जन – करूबाबान्सीवन्दन
सायिसीवन्दन – करूबाबान्सीवन्दन
गणूह्मणॆ बाबासायी – दावपावमाझॆ आ‌ई
पावमाझॆ आ‌ई – दावपावमाझॆ आ‌ई
घालीन लॊटाङ्गण वन्दीन चरण
डॊल्यानिपाहीनरूपतुझॆ
प्रॆमॆ आलिङ्गन आनन्दॆपूजिन्
भावॆ ऒवालिन ह्मणॆनामा
त्वमॆव माता च पिता त्वमॆव
त्वमॆवबन्दुश्च सखात्वमॆव
त्वमॆव विद्या द्रविणं त्वमॆव
त्वमॆव सर्वं ममदॆवदॆव
कायॆन वाचा मनचॆन्द्रियॆर्वा
बुद्द्यात्मनावा प्रक्रुति स्वभावात्
करॊमि यद्यत्सकलं परस्मै
नारायणा यॆति समर्पयामी
अच्युतङ्कॆशवं रामनारायणं
क्रुष्णदामॊदरं वासुदॆवं हरिं
श्रीधरं माधवं गॊपिकावल्लभं
जानकीनायकं रामचन्द्रं भजॆ
हरॆराम हरॆराम रामराम हरॆ हरॆ
हरॆक्रुष्ण हरॆक्रुष्ण क्रुष्ण क्रुष्ण हरॆ हरॆ॥श्री गुरुदॆवदत्त
हरि: ॐ यज्गॆन यज्ग मयजन्त दॆवास्तानिधर्माणि
प्रधमान्यासन् तॆहनाकं महिमान्: सचन्त
यत्र पूर्वॆसाद्यास्सन्तिदॆवा
ॐ राजाधिराजाय पसह्यसाहिनॆ
नमॊवयं वै श्रवणाय कुर्महॆ
समॆकामान् कामकामाय मह्यं
कामॆश्वरॊ वैश्रवणॊ ददातु
कुबॆराय वैश्रवणाया महाराजायनम:
ॐ स्वस्ती साम्राज्यं भॊज्यं
स्वाराज्यं वैराज्यं पारमॆष्ट्यंराज्यं
महाराज्य माधिपत्यमयं समन्तपर्या
ईश्या स्सार्वभौम स्सार्वा युषान्
तादापदार्दात् प्रुधिव्यैसमुद्र पर्यान्ताया
ऎकराल्लिति तदप्यॆष श्लॊकॊबिगीतॊ मरुत:
परिवॆष्टॊरॊ मरुत्त स्यावसन् ग्रुहॆ
आविक्षितस्यकाम प्रॆर् विश्वॆदॆवासभासद इति
श्री नारायणवासुदॆव सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महाराज् कि जै
अनन्ता तुलातॆ कसॆरॆ स्तवावॆ
अनन्तातुलातॆ कसॆरॆ नमावॆ
अनन्ता मुखाचा शिणॆ शॆष गाता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्री सायिनाध
स्मरावॆ मनीत्वत्पदा नित्यभावॆ
उरावॆ तरीभक्ति साठी स्वभावॆ
तरावॆजगा तारुनी मायताता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाधा
वसॆजॊ सदा दावया सन्तलीला
दिसॆ आज्ग्य लॊकापरी जॊजनाला
परी अन्तरीज्ग्यान कैवल्य दाता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाधा
भरालाधला जन्महा मानवाचा
नरासार्धका साधनीभूतसाचा
धरूसायी प्रॆमा गलाया‌अहन्ता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्री सायिनाधा
धरावॆ करीसान अल्पज्ग्यबाला
करावॆ अह्माधन्य चुम्भॊनिगाला
मुखीघाल प्रॆमॆखराग्रास अता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्री सायिनाधा
सुरादीक ज्याञ्च्या पदा वन्दिताती
सुकादीक जातॆ समानत्वदॆती
प्रयागादितीर्धॆ पदी नम्रहॊता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्री सायिनाधा
तुझ्या ज्यापदा पाहता गॊपबाली
सदारङ्गली चित्स्वरूपी मिलाली
करीरासक्रीडा सवॆ क्रुष्णनाधा
तुलामागतॊ मागणॆ ऎकद्यावॆ
कराजॊडितॊ दीन अत्यन्त भावॆ
भवीमॊहनीराज हातारि आता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्री सायिनाधा
ऐसा यॆ‌ईबा! सायि दिगम्बरा
अक्षयरूप अवतारा । सर्वहिव्यापक तू
श्रुतुसारा अनसूयात्रिकुमारा(बाबायॆ) महाराजॆ ईबा
काशीस्नान जप प्रतिदिवसी कोलापुरभिक्षॆसी
निर्मलनदि तुङ्गा जलप्रासी निद्रामाहुरदॆशी ईसा यॆ यीबा
झॆलीलॊम्बतसॆ वामकरी त्रिशूल ढमरूधारि
भक्तावरदसदा सुखकारीदॆशील मुक्तीचारी ईसा यॆ यीबा
पायिपादुका जपमाला कमण्डलूम्रुगचाला
धारणकरिशीबा नागजटामुकुट शॊभतॊमाधा ईसा यॆ यीबा
तत्पर तुझ्याया जॆध्यानी अक्षयत्वाञ्चॆसदवी
लक्ष्मीवासकरी दिनरजनी रक्षसिसङ्कट वारुनि ईसा यॆ यीबा
यापरिध्यान तुझॆ गुरुराया द्रुश्य करीनयनाया पूर्णानन्द सुखॆहीकाया
लाविसिहरि गुणगाया ईसा यॆ यीबा
सायि दिगम्बर अक्षय रूप अवतारा
सर्वहिव्यापक तू श्रुतिसारा अनसूयात्रिकुमारा(बाबायॆ) महाराजॆ ईबा
सदासत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं
स्वभक्तॆच्चया मानुषं दर्शयन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाधं
भवध्वान्त विध्वंस मार्ताण्डमीड्यं
मनॊवागतीतं मुनिर् ध्यान गम्यं
जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणन्त्वां
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाधं
भवाम्भॊदि मग्नार्धि तानां जनानां
स्वपादाश्रितानां स्वभक्ति प्रियाणां
समुद्दारणार्धं कलौ सम्भवन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाधं
सदानिम्बव्रुक्षाधिकं साधयन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाधं
सदाकल्पव्रुक्षस्य तस्याधिमूलॆ
भवद्भावबुद्द्या सपर्यादिसॆवां
न्रुणाङ्कुर्वताम्भुक्ति-मुक्ति प्रदन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाधं
अनॆका श्रुता तर्क्यलीला विलासै:
समा विष्क्रुतॆशान भास्वत्र्पभावं
अहम्भावहीनं प्रसन्नात्मभावं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाधं
सतांविश्रमाराममॆवाभिरामं
सदासज्जनै संस्तुतं सन्नमद्भि:
जनामॊददं भक्त भद्र प्रदन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाधं
अजन्माद्यमॆकं परम्ब्रह्म साक्षात्
स्वयं सम्भवं राममॆवानतीर्णं
भवद्दर्शनात्सम्पुनीत: प्रभॊहं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाधं
श्रीसायिश क्रुपानिदॆ – खिलन्रुणां सर्वार्धसिद्दिप्रद
युष्मत्पादरज:प्रभावमतुलं धातापिवक्ता‌अक्षम:
सद्भक्त्याश्शरणं क्रुताञ्जलिपुट: सम्प्राप्तितॊ – स्मिन् प्रभॊ
श्रीमत्सायिपरॆश पाद कमलानाच्चरण्यंमम
सायिरूप धरराघॊत्तमं
भक्तकाम विबुध द्रुमम्प्रभुं
माययॊपहत चित्त शुद्दयॆ
चिन्तयाम्यहॆ म्महर्निशं मुदा
शरत्सुधांशु प्रतिमम्प्रकाशं
क्रुपातपप्रतंवसायिनाध
त्वदीयपादाब्ज समाश्रितानां
स्वच्चाययाताप मपाकरॊतु
उपासनादैवत सायिनाध
स्मवैर्म यॊपासनि नास्तुवन्तं
रमॆन्मनॊमॆ तवपादयुग्मॆ
भ्रुङ्गॊ यदाब्जॆ मकरन्दलुब्ध:
अनॆकजन्मार्जितपाप सङ्क्षयॊ
भवॆद्भवत्पाद सरॊज दर्शनात्
क्षमस्व सर्वानपराध पुञ्जकान्
प्रसीद सायिश सद्गुरॊदयानिधॆ
श्रीसायिनाध चरणाम्रुतपूर्णचित्ता
तत्पाद सॆवनरता स्सत तञ्च भक्त्या
संसार जन्यदुरितौघ विनिर्ग तास्तॆ
कैवल्य धाम परमं समवाप्नुवन्ति
स्तॊत्रमॆ तत्पठॆद्भक्त्या यॊन्नरस्तन्मनासदा
सद्गुरॊ: सायिनाधस्यक्रुपापात्रं भवॆद्भवं
करचरणक्रुतं वाक्कायजङ्कर्मजंवा
श्रवणनयनजंवामानसंवा – पराधं
विदितमविदितं वासर्वॆमॆतत्क्षमस्व
जयजयकरुणाद्भॆ श्री प्रभॊसायिनाध
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महराज् कि जै
राजाधिराज यॊगिराज परब्रह्म श्रीसायिनाधामहराज्

श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महराज् कि जै

.


శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై.

ఘే‌ఉని పంచాకరతీ కరూబాబాన్సీ ఆరతీ
సాయీసీ ఆరతీ కరూబాబాన్సీ ఆరతీ
ఉఠా ఉఠా హో బాన్ ధవ ఓవాళు హరమాధవ
సాయీరామాధవ ఓవాళు హరమాధవ
కరూనియాస్ధిరమన పాహుగంభీరహేధ్యానా
సాయీచే హేధ్యానా పాహుగంభీర హేధ్యానా
క్రుష్ణ నాధా దత్తసాయి జడోచిత్తతుఝే పాయీ
చిత్త(దత్త) బాబాసాయీ జడోచిత్తతుఝే పాయీ
ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్యాదాతారజీవా
చరణారజతాలి ధ్యావాదాసావిసావ
భక్తాంవిసావ ఆరతిసాయిబాబా
జాళునియ ఆనంగస్వస్వరూపిరహెదంగ
ముముక్ష జనదావి నిజడోళా శ్రీరంగ
డోళా శ్రీరంగ ఆరతిసాయిబాబా
జయమనీజైసాభావ తయతైసా‌అనుభావ
దావిసిదయాఘనా ఐసీతుఝీహిమావ
తుఝీహిమావ ఆరతిసాయిబాబా
తుమచేనామద్యాతా హరే సంస్క్రుతి వ్యాధా
అగాధతవకరణీమార్గదావిసి అనాధా
దావిసి అనాధా ఆరతిసాయిబాబా
కలియుగి అవతార సగుణపరబ్రహ్మసచార
అవతార్ణఝాలాసే స్వామిదత్తాదిగంబర
దత్తాదిగంబర ఆరతి సాయిబాబా
ఆఠాదివసా గురువారీ భక్తకరీతి వారీ
ప్రభుపద పహావయా భవభయ
నివారిభయానివారి ఆరతిసాయిబాబా
మాఝా నిజద్రవ్య ఠేవ తవ చరణరజసేవా
మాగణే హేచి ఆతాతుహ్మ దేవాదిదేవా
దేవాదివా ఆరతిసాయిబాబా
ఇచ్చితా దీన చాతాక నిర్మల తోయ నిజ సూఖ
పాజవేమాధవాయ సంభాళ ఆపుళిభాక
ఆపుళిభాక ఆరతిసాయిబాబా
సౌఖ్య దాతారజీవచరణ తజతాలీ
ధ్యావాదాసావిసావా భక్తాం విసావా ఆరతిసాయిబాబా
జయదేవ జయదేవ దత్తా అవదూత ఓసాయి అవదూత
జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
అవతరసీతూ యేతా ధర్మాన్ తే గ్లానీ
నాస్తీకానాహీతూ లావిసి నిజభజనీ
దావిసినానాలీలా అసంఖ్యరూపానీ
హరిసీ దేవాన్ చేతూ సంకట దినరజనీ
జయదేవజయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా
జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
యవ్వనస్వరూపీ ఏక్యాదర్శన త్వాది ధలే
సంశయ నిరసునియా తద్వైతాఘాలవిలే
గోపిచందా మందాత్వాంచీ ఉద్దరిలే
జయదేవ జయదేవ దత్త అవదూత ఓ సాయీ అవదూత
జోడుని కరతవ చరణీ ఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
భేదతత్త్వహిందూ యవనా న్ చాకాహీ
దావాయాసిఝూలాపునరపినరదేహీ
పాహసి ప్రేమానే న్ తూ హిందుయవనాహి
దావిసి ఆత్మత్వానే వ్యాపక్ హసాయీ
జయదేవజయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా
జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
దేవసాయినాధా త్వత్పదనత హ్వానే
పరమాయామోహిత జనమోచన ఝుణిహ్వానే
తత్క్రుపయా సకలాన్ చే సంకటనిరసావే
దేశిల తరిదేత్వద్రుశ క్రుష్ణానేగానే
జయదేవ జయదేవ దత్తా అవదూతా ఓ సాయి అవదూత
జోడుని కరతవచరణి ఠేవితో మాధా జయదేవ జయదేవ
శిరిడి మాఝే పండరిపురసాయిబాబారమావర
బాబారమవర – సాయిబాబారమవర
శుద్దభక్తిచంద్ర భాగా – భావపుండలీకజాగా
పుండలీక జాగా – భావపుండలీకజాగా
యహోయాహో అవఘే జన – కరూబాబాన్సీవందన
సాయిసీవందన – కరూబాబాన్సీవందన
గణూహ్మణే బాబాసాయీ – దావపావమాఝే ఆ‌ఈ
పావమాఝే ఆ‌ఈ – దావపావమాఝే ఆ‌ఈ
ఘాలీన లోటాంగణ వందీన చరణ
డోల్యానిపాహీనరూపతుఝే
ప్రేమే ఆలింగన ఆనందేపూజిన్
భావే ఓవాళిన హ్మణేనామా
త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవబందుశ్చ సఖాత్వమేవ
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ
కాయేన వాచా మనచేంద్రియేర్వా
బుద్ద్యాత్మనావా ప్రక్రుతి స్వభావాత్
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణా యేతి సమర్పయామీ
అచ్యుతంకేశవం రామనారాయణం
క్రుష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే
హరేరామ హరేరామ రామరామ హరే హరే
హరేక్రుష్ణ హరేక్రుష్ణ క్రుష్ణ క్రుష్ణ హరే హరే||శ్రీ గురుదేవదత్త
హరి: ఓం యజ్గేన యజ్గ మయజంత దేవాస్తానిధర్మాణి
ప్రధమాన్యాసన్ తేహనాకం మహిమాన్: సచంత
యత్ర పూర్వేసాద్యాస్సంతిదేవా
ఓం రాజాధిరాజాయ పసహ్యసాహినే
నమోవయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే
సమేకామాన్ కామకామాయ మహ్యం
కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు
కుబేరాయ వైశ్రవణాయా మహారాజాయనమ:
ఓం స్వస్తీ సామ్రాజ్యం భోజ్యం
స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యంరాజ్యం
మహారాజ్య మాధిపత్యమయం సమంతపర్యా
ఈశ్యా స్సార్వభౌమ స్సార్వా యుషాన్
తాదాపదార్దాత్ ప్రుధివ్యైసముద్ర పర్యాంతాయా
ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకోబిగీతో మరుత:
పరివేష్టోరో మరుత్త స్యావసన్ గ్రుహే
ఆవిక్షితస్యకామ ప్రేర్ విశ్వేదేవాసభాసద ఇతి
శ్రీ నారాయణవాసుదేవ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కి జై
అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే
అనంతాతులాతే కసేరే నమావే
అనంతా ముఖాచా శిణే శేష గాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాధ
స్మరావే మనీత్వత్పదా నిత్యభావే
ఉరావే తరీభక్తి సాఠీ స్వభావే
తరావేజగా తారునీ మాయతాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా
వసేజో సదా దావయా సంతలీలా
దిసే ఆజ్గ్య లోకాపరీ జోజనాలా
పరీ అంతరీజ్గ్యాన కైవల్య దాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా
భరాలాధలా జన్మహా మానవాచా
నరాసార్ధకా సాధనీభూతసాచా
ధరూసాయీ ప్రేమా గళాయా‌అహంతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాధా
ధరావే కరీసాన అల్పజ్గ్యబాలా
కరావే అహ్మాధన్య చుంభోనిగాలా
ముఖీఘాల ప్రేమేఖరాగ్రాస అతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాధా
సురాదీక జ్యాంచ్యా పదా వందితాతీ
సుకాదీక జాతే సమానత్వదేతీ
ప్రయాగాదితీర్ధే పదీ నమ్రహోతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాధా
తుఝ్యా జ్యాపదా పాహతా గోపబాలీ
సదారంగలీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ
కరీరాసక్రీడా సవే క్రుష్ణనాధా
తులామాగతో మాగణే ఏకద్యావే
కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే
భవీమోహనీరాజ హాతారి ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాధా
ఐసా యే‌ఈబా! సాయి దిగంబరా
అక్షయరూప అవతారా | సర్వహివ్యాపక తూ
శ్రుతుసారా అనసూయాత్రికుమారా(బాబాయే) మహారాజే ఈబా
కాశీస్నాన జప ప్రతిదివసీ కొళాపురభిక్షేసీ
నిర్మలనది తుంగా జలప్రాసీ నిద్రామాహురదేశీ ఈసా యే యీబా
ఝేళీలోంబతసే వామకరీ త్రిశూల ఢమరూధారి
భక్తావరదసదా సుఖకారీదేశీల ముక్తీచారీ ఈసా యే యీబా
పాయిపాదుకా జపమాలా కమండలూమ్రుగచాలా
ధారణకరిశీబా నాగజటాముకుట శోభతోమాధా ఈసా యే యీబా
తత్పర తుఝ్యాయా జేధ్యానీ అక్షయత్వాంచేసదవీ
లక్ష్మీవాసకరీ దినరజనీ రక్షసిసంకట వారుని ఈసా యే యీబా
యాపరిధ్యాన తుఝే గురురాయా ద్రుశ్య కరీనయనాయా పూర్ణానంద సుఖేహీకాయా
లావిసిహరి గుణగాయా ఈసా యే యీబా
సాయి దిగంబర అక్షయ రూప అవతారా
సర్వహివ్యాపక తూ శ్రుతిసారా అనసూయాత్రికుమారా(బాబాయే) మహారాజే ఈబా
సదాసత్స్వరూపం చిదానందకందం
స్వభక్తేచ్చయా మానుషం దర్శయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం
భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండమీడ్యం
మనోవాగతీతం మునిర్ ధ్యాన గమ్యం
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణంత్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం
భవాంభోది మగ్నార్ధి తానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం
సముద్దారణార్ధం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం
సదానింబవ్రుక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం
సదాకల్పవ్రుక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావబుద్ద్యా సపర్యాదిసేవాం
న్రుణాంకుర్వతాంభుక్తి-ముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం
అనేకా శ్రుతా తర్క్యలీలా విలాసై:
సమా విష్క్రుతేశాన భాస్వత్ర్పభావం
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం
సతాంవిశ్రమారామమేవాభిరామం
సదాసజ్జనై సంస్తుతం సన్నమద్భి:
జనామోదదం భక్త భద్ర ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం
అజన్మాద్యమేకం పరంబ్రహ్మ సాక్షాత్
స్వయం సంభవం రామమేవానతీర్ణం
భవద్దర్శనాత్సంపునీత: ప్రభోహం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం
శ్రీసాయిశ క్రుపానిదే – ఖిలన్రుణాం సర్వార్ధసిద్దిప్రద
యుష్మత్పాదరజ:ప్రభావమతులం ధాతాపివక్తా‌అక్షమ:
సద్భక్త్యాశ్శరణం క్రుతాంజలిపుట: సంప్రాప్తితో – స్మిన్ ప్రభో
శ్రీమత్సాయిపరేశ పాద కమలానాచ్చరణ్యంమమ
సాయిరూప ధరరాఘోత్తమం
భక్తకామ విబుధ ద్రుమంప్రభుం
మాయయోపహత చిత్త శుద్దయే
చింతయామ్యహే మ్మహర్నిశం ముదా
శరత్సుధాంశు ప్రతిమంప్రకాశం
క్రుపాతపప్రతంవసాయినాధ
త్వదీయపాదాబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వచ్చాయయాతాప మపాకరోతు
ఉపాసనాదైవత సాయినాధ
స్మవైర్మ యోపాసని నాస్తువంతం
రమేన్మనోమే తవపాదయుగ్మే
భ్రుంగో యదాబ్జే మకరందలుబ్ధ:
అనేకజన్మార్జితపాప సంక్షయో
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్
క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్
ప్రసీద సాయిశ సద్గురోదయానిధే
శ్రీసాయినాధ చరణామ్రుతపూర్ణచిత్తా
తత్పాద సేవనరతా స్సత తంచ భక్త్యా
సంసార జన్యదురితౌఘ వినిర్గ తాస్తే
కైవల్య ధామ పరమం సమవాప్నువంతి
స్తోత్రమే తత్పఠేద్భక్త్యా యోన్నరస్తన్మనాసదా
సద్గురో: సాయినాధస్యక్రుపాపాత్రం భవేద్భవం
కరచరణక్రుతం వాక్కాయజంకర్మజంవా
శ్రవణనయనజంవామానసంవా – పరాధం
విదితమవిదితం వాసర్వేమేతత్క్షమస్వ
జయజయకరుణాద్భే శ్రీ ప్రభోసాయినాధ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై
రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీసాయినాధామహరాజ్

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై

.


ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸமர்த ஸத்குரு ஸாயினாத மஹராஜ் கீ ஜை.

கே‌உனி பம்சாகரதீ கரூபாபான்ஸீ ஆரதீ
ஸாயீஸீ ஆரதீ கரூபாபான்ஸீ ஆரதீ
உடா உடா ஹோ பான் தவ ஓவாளு ஹரமாதவ
ஸாயீராமாதவ ஓவாளு ஹரமாதவ
கரூனியாஸ்திரமன பாஹுகம்பீரஹேத்யானா
ஸாயீசே ஹேத்யானா பாஹுகம்பீர ஹேத்யானா
க்ருஷ்ண னாதா தத்தஸாயி ஜடோசித்ததுஜே பாயீ
சித்த(தத்த) பாபாஸாயீ ஜடோசித்ததுஜே பாயீ
ஆரதி ஸாயிபாபா ஸௌக்யாதாதாரஜீவா
சரணாரஜதாலி த்யாவாதாஸாவிஸாவ
பக்தாம்விஸாவ ஆரதிஸாயிபாபா
ஜாளுனிய ஆனம்கஸ்வஸ்வரூபிரஹெதம்க
முமுக்ஷ ஜனதாவி னிஜடோளா ஶ்ரீரம்க
டோளா ஶ்ரீரம்க ஆரதிஸாயிபாபா
ஜயமனீஜைஸாபாவ தயதைஸா‌அனுபாவ
தாவிஸிதயாகனா ஐஸீதுஜீஹிமாவ
துஜீஹிமாவ ஆரதிஸாயிபாபா
துமசேனாமத்யாதா ஹரே ஸம்ஸ்க்ருதி வ்யாதா
அகாததவகரணீமார்கதாவிஸி அனாதா
தாவிஸி அனாதா ஆரதிஸாயிபாபா
கலியுகி அவதார ஸகுணபரப்ரஹ்மஸசார
அவதார்ணஜாலாஸே ஸ்வாமிதத்தாதிகம்பர
தத்தாதிகம்பர ஆரதி ஸாயிபாபா
ஆடாதிவஸா குருவாரீ பக்தகரீதி வாரீ
ப்ரபுபத பஹாவயா பவபய
னிவாரிபயானிவாரி ஆரதிஸாயிபாபா
மாஜா னிஜத்ரவ்ய டேவ தவ சரணரஜஸேவா
மாகணே ஹேசி ஆதாதுஹ்ம தேவாதிதேவா
தேவாதிவா ஆரதிஸாயிபாபா
இச்சிதா தீன சாதாக னிர்மல தோய னிஜ ஸூக
பாஜவேமாதவாய ஸம்பாள ஆபுளிபாக
ஆபுளிபாக ஆரதிஸாயிபாபா
ஸௌக்ய தாதாரஜீவசரண தஜதாலீ
த்யாவாதாஸாவிஸாவா பக்தாம் விஸாவா ஆரதிஸாயிபாபா
ஜயதேவ ஜயதேவ தத்தா அவதூத ஓஸாயி அவதூத
ஜோடுனி கரதவ சரணீடேவிதோமாதா ஜயதேவ ஜயதேவ
அவதரஸீதூ யேதா தர்மான் தே க்லானீ
னாஸ்தீகானாஹீதூ லாவிஸி னிஜபஜனீ
தாவிஸினானாலீலா அஸம்க்யரூபானீ
ஹரிஸீ தேவான் சேதூ ஸம்கட தினரஜனீ
ஜயதேவஜயதேவ தத்தா அவதூதா ஓ ஸாயீ அவதூதா
ஜோடுனி கரதவ சரணீடேவிதோமாதா ஜயதேவ ஜயதேவ
யவ்வனஸ்வரூபீ ஏக்யாதர்ஶன த்வாதி தலே
ஸம்ஶய னிரஸுனியா தத்வைதாகாலவிலே
கோபிசம்தா மம்தாத்வாம்சீ உத்தரிலே
ஜயதேவ ஜயதேவ தத்த அவதூத ஓ ஸாயீ அவதூத
ஜோடுனி கரதவ சரணீ டேவிதோமாதா ஜயதேவ ஜயதேவ
பேததத்த்வஹிம்தூ யவனா ன் சாகாஹீ
தாவாயாஸிஜூலாபுனரபினரதேஹீ
பாஹஸி ப்ரேமானே ன் தூ ஹிம்துயவனாஹி
தாவிஸி ஆத்மத்வானே வ்யாபக் ஹஸாயீ
ஜயதேவஜயதேவ தத்தா அவதூதா ஓ ஸாயீ அவதூதா
ஜோடுனி கரதவ சரணீடேவிதோமாதா ஜயதேவ ஜயதேவ
தேவஸாயினாதா த்வத்பதனத ஹ்வானே
பரமாயாமோஹித ஜனமோசன ஜுணிஹ்வானே
தத்க்ருபயா ஸகலான் சே ஸம்கடனிரஸாவே
தேஶில தரிதேத்வத்ருஶ க்ருஷ்ணானேகானே
ஜயதேவ ஜயதேவ தத்தா அவதூதா ஓ ஸாயி அவதூத
ஜோடுனி கரதவசரணி டேவிதோ மாதா ஜயதேவ ஜயதேவ
ஶிரிடி மாஜே பம்டரிபுரஸாயிபாபாரமாவர
பாபாரமவர – ஸாயிபாபாரமவர
ஶுத்தபக்திசம்த்ர பாகா – பாவபும்டலீகஜாகா
பும்டலீக ஜாகா – பாவபும்டலீகஜாகா
யஹோயாஹோ அவகே ஜன – கரூபாபான்ஸீவம்தன
ஸாயிஸீவம்தன – கரூபாபான்ஸீவம்தன
கணூஹ்மணே பாபாஸாயீ – தாவபாவமாஜே ஆ‌ஈ
பாவமாஜே ஆ‌ஈ – தாவபாவமாஜே ஆ‌ஈ
காலீன லோடாம்கண வம்தீன சரண
டோல்யானிபாஹீனரூபதுஜே
ப்ரேமே ஆலிம்கன ஆனம்தேபூஜின்
பாவே ஓவாளின ஹ்மணேனாமா
த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ
த்வமேவபம்துஶ்ச ஸகாத்வமேவ
த்வமேவ வித்யா த்ரவிணம் த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வம் மமதேவதேவ
காயேன வாசா மனசேம்த்ரியேர்வா
புத்த்யாத்மனாவா ப்ரக்ருதி ஸ்வபாவாத்
கரோமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்மை
னாராயணா யேதி ஸமர்பயாமீ
அச்யுதம்கேஶவம் ராமனாராயணம்
க்ருஷ்ணதாமோதரம் வாஸுதேவம் ஹரிம்
ஶ்ரீதரம் மாதவம் கோபிகாவல்லபம்
ஜானகீனாயகம் ராமசம்த்ரம் பஜே
ஹரேராம ஹரேராம ராமராம ஹரே ஹரே
ஹரேக்ருஷ்ண ஹரேக்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே||ஶ்ரீ குருதேவதத்த
ஹரி: ஓம் யஜ்கேன யஜ்க மயஜம்த தேவாஸ்தானிதர்மாணி
ப்ரதமான்யாஸன் தேஹனாகம் மஹிமான்: ஸசம்த
யத்ர பூர்வேஸாத்யாஸ்ஸம்திதேவா
ஓம் ராஜாதிராஜாய பஸஹ்யஸாஹினே
னமோவயம் வை ஶ்ரவணாய குர்மஹே
ஸமேகாமான் காமகாமாய மஹ்யம்
காமேஶ்வரோ வைஶ்ரவணோ ததாது
குபேராய வைஶ்ரவணாயா மஹாராஜாயனம:
ஓம் ஸ்வஸ்தீ ஸாம்ராஜ்யம் போஜ்யம்
ஸ்வாராஜ்யம் வைராஜ்யம் பாரமேஷ்ட்யம்ராஜ்யம்
மஹாராஜ்ய மாதிபத்யமயம் ஸமம்தபர்யா
ஈஶ்யா ஸ்ஸார்வபௌம ஸ்ஸார்வா யுஷான்
தாதாபதார்தாத் ப்ருதிவ்யைஸமுத்ர பர்யாம்தாயா
ஏகராள்ளிதி ததப்யேஷ ஶ்லோகோபிகீதோ மருத:
பரிவேஷ்டோரோ மருத்த ஸ்யாவஸன் க்ருஹே
ஆவிக்ஷிதஸ்யகாம ப்ரேர் விஶ்வேதேவாஸபாஸத இதி
ஶ்ரீ னாராயணவாஸுதேவ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கி ஜை
அனம்தா துலாதே கஸேரே ஸ்தவாவே
அனம்தாதுலாதே கஸேரே னமாவே
அனம்தா முகாசா ஶிணே ஶேஷ காதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீ ஸாயினாத
ஸ்மராவே மனீத்வத்பதா னித்யபாவே
உராவே தரீபக்தி ஸாடீ ஸ்வபாவே
தராவேஜகா தாருனீ மாயதாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா
வஸேஜோ ஸதா தாவயா ஸம்தலீலா
திஸே ஆஜ்க்ய லோகாபரீ ஜோஜனாலா
பரீ அம்தரீஜ்க்யான கைவல்ய தாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா
பராலாதலா ஜன்மஹா மானவாசா
னராஸார்தகா ஸாதனீபூதஸாசா
தரூஸாயீ ப்ரேமா களாயா‌அஹம்தா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீ ஸாயினாதா
தராவே கரீஸான அல்பஜ்க்யபாலா
கராவே அஹ்மாதன்ய சும்போனிகாலா
முகீகால ப்ரேமேகராக்ராஸ அதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீ ஸாயினாதா
ஸுராதீக ஜ்யாம்ச்யா பதா வம்திதாதீ
ஸுகாதீக ஜாதே ஸமானத்வதேதீ
ப்ரயாகாதிதீர்தே பதீ னம்ரஹோதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீ ஸாயினாதா
துஜ்யா ஜ்யாபதா பாஹதா கோபபாலீ
ஸதாரம்கலீ சித்ஸ்வரூபீ மிளாலீ
கரீராஸக்ரீடா ஸவே க்ருஷ்ணனாதா
துலாமாகதோ மாகணே ஏகத்யாவே
கராஜோடிதோ தீன அத்யம்த பாவே
பவீமோஹனீராஜ ஹாதாரி ஆதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீ ஸாயினாதா
ஐஸா யே‌ஈபா! ஸாயி திகம்பரா
அக்ஷயரூப அவதாரா | ஸர்வஹிவ்யாபக தூ
ஶ்ருதுஸாரா அனஸூயாத்ரிகுமாரா(பாபாயே) மஹாராஜே ஈபா
காஶீஸ்னான ஜப ப்ரதிதிவஸீ கொளாபுரபிக்ஷேஸீ
னிர்மலனதி தும்கா ஜலப்ராஸீ னித்ராமாஹுரதேஶீ ஈஸா யே யீபா
ஜேளீலோம்பதஸே வாமகரீ த்ரிஶூல டமரூதாரி
பக்தாவரதஸதா ஸுககாரீதேஶீல முக்தீசாரீ ஈஸா யே யீபா
பாயிபாதுகா ஜபமாலா கமம்டலூம்ருகசாலா
தாரணகரிஶீபா னாகஜடாமுகுட ஶோபதோமாதா ஈஸா யே யீபா
தத்பர துஜ்யாயா ஜேத்யானீ அக்ஷயத்வாம்சேஸதவீ
லக்ஷ்மீவாஸகரீ தினரஜனீ ரக்ஷஸிஸம்கட வாருனி ஈஸா யே யீபா
யாபரித்யான துஜே குருராயா த்ருஶ்ய கரீனயனாயா பூர்ணானம்த ஸுகேஹீகாயா
லாவிஸிஹரி குணகாயா ஈஸா யே யீபா
ஸாயி திகம்பர அக்ஷய ரூப அவதாரா
ஸர்வஹிவ்யாபக தூ ஶ்ருதிஸாரா அனஸூயாத்ரிகுமாரா(பாபாயே) மஹாராஜே ஈபா
ஸதாஸத்ஸ்வரூபம் சிதானம்தகம்தம்
ஸ்வபக்தேச்சயா மானுஷம் தர்ஶயம்தம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
பவத்வாம்த வித்வம்ஸ மார்தாம்டமீட்யம்
மனோவாகதீதம் முனிர் த்யான கம்யம்
ஜகத்வ்யாபகம் னிர்மலம் னிர்குணம்த்வாம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
பவாம்போதி மக்னார்தி தானாம் ஜனானாம்
ஸ்வபாதாஶ்ரிதானாம் ஸ்வபக்தி ப்ரியாணாம்
ஸமுத்தாரணார்தம் கலௌ ஸம்பவம்தம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸதானிம்பவ்ருக்ஷாதிகம் ஸாதயம்தம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸதாகல்பவ்ருக்ஷஸ்ய தஸ்யாதிமூலே
பவத்பாவபுத்த்யா ஸபர்யாதிஸேவாம்
ன்ருணாம்குர்வதாம்புக்தி-முக்தி ப்ரதம்தம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
அனேகா ஶ்ருதா தர்க்யலீலா விலாஸை:
ஸமா விஷ்க்ருதேஶான பாஸ்வத்ர்பபாவம்
அஹம்பாவஹீனம் ப்ரஸன்னாத்மபாவம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸதாம்விஶ்ரமாராமமேவாபிராமம்
ஸதாஸஜ்ஜனை ஸம்ஸ்துதம் ஸன்னமத்பி:
ஜனாமோததம் பக்த பத்ர ப்ரதம்தம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
அஜன்மாத்யமேகம் பரம்ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்
ஸ்வயம் ஸம்பவம் ராமமேவானதீர்ணம்
பவத்தர்ஶனாத்ஸம்புனீத: ப்ரபோஹம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஶ்ரீஸாயிஶ க்ருபானிதே – கிலன்ருணாம் ஸர்வார்தஸித்திப்ரத
யுஷ்மத்பாதரஜ:ப்ரபாவமதுலம் தாதாபிவக்தா‌அக்ஷம:
ஸத்பக்த்யாஶ்ஶரணம் க்ருதாம்ஜலிபுட: ஸம்ப்ராப்திதோ – ஸ்மின் ப்ரபோ
ஶ்ரீமத்ஸாயிபரேஶ பாத கமலானாச்சரண்யம்மம
ஸாயிரூப தரராகோத்தமம்
பக்தகாம விபுத த்ருமம்ப்ரபும்
மாயயோபஹத சித்த ஶுத்தயே
சிம்தயாம்யஹே ம்மஹர்னிஶம் முதா
ஶரத்ஸுதாம்ஶு ப்ரதிமம்ப்ரகாஶம்
க்ருபாதபப்ரதம்வஸாயினாத
த்வதீயபாதாப்ஜ ஸமாஶ்ரிதானாம்
ஸ்வச்சாயயாதாப மபாகரோது
உபாஸனாதைவத ஸாயினாத
ஸ்மவைர்ம யோபாஸனி னாஸ்துவம்தம்
ரமேன்மனோமே தவபாதயுக்மே
ப்ரும்கோ யதாப்ஜே மகரம்தலுப்த:
அனேகஜன்மார்ஜிதபாப ஸம்க்ஷயோ
பவேத்பவத்பாத ஸரோஜ தர்ஶனாத்
க்ஷமஸ்வ ஸர்வானபராத பும்ஜகான்
ப்ரஸீத ஸாயிஶ ஸத்குரோதயானிதே
ஶ்ரீஸாயினாத சரணாம்ருதபூர்ணசித்தா
தத்பாத ஸேவனரதா ஸ்ஸத தம்ச பக்த்யா
ஸம்ஸார ஜன்யதுரிதௌக வினிர்க தாஸ்தே
கைவல்ய தாம பரமம் ஸமவாப்னுவம்தி
ஸ்தோத்ரமே தத்படேத்பக்த்யா யோன்னரஸ்தன்மனாஸதா
ஸத்குரோ: ஸாயினாதஸ்யக்ருபாபாத்ரம் பவேத்பவம்
கரசரணக்ருதம் வாக்காயஜம்கர்மஜம்வா
ஶ்ரவணனயனஜம்வாமானஸம்வா – பராதம்
விதிதமவிதிதம் வாஸர்வேமேதத்க்ஷமஸ்வ
ஜயஜயகருணாத்பே ஶ்ரீ ப்ரபோஸாயினாத
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹராஜ் கி ஜை
ராஜாதிராஜ யோகிராஜ பரப்ரஹ்ம ஶ்ரீஸாயினாதாமஹராஜ்

ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹராஜ் கி ஜை

.


ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସମର୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କୀ ଜୈ.

ଘେ‌ଉନି ପଂଚାକରତୀ କରୂବାବାନ୍ସୀ ଆରତୀ
ସାୟୀସୀ ଆରତୀ କରୂବାବାନ୍ସୀ ଆରତୀ
ଉଠା ଉଠା ହୋ ବାନ ଧଵ ଓଵାଳୁ ହରମାଧଵ
ସାୟୀରାମାଧଵ ଓଵାଳୁ ହରମାଧଵ
କରୂନିୟାସ୍ଧିରମନ ପାହୁଗଂଭୀରହେଧ୍ୟାନା
ସାୟୀଚେ ହେଧ୍ୟାନା ପାହୁଗଂଭୀର ହେଧ୍ୟାନା
କ୍ରୁଷ୍ଣ ନାଧା ଦତ୍ତସାୟି ଜଡୋଚିତ୍ତତୁଝେ ପାୟୀ
ଚିତ୍ତ(ଦତ୍ତ) ବାବାସାୟୀ ଜଡୋଚିତ୍ତତୁଝେ ପାୟୀ
ଆରତି ସାୟିବାବା ସୌଖ୍ୟାଦାତାରଜୀଵା
ଚରଣାରଜତାଲି ଧ୍ୟାଵାଦାସାଵିସାଵ
ଭକ୍ତାଂଵିସାଵ ଆରତିସାୟିବାବା
ଜାଳୁନିୟ ଆନଂଗସ୍ଵସ୍ଵରୂପିରହେଦଂଗ
ମୁମୁକ୍ଷ ଜନଦାଵି ନିଜଡୋଳା ଶ୍ରୀରଂଗ
ଡୋଳା ଶ୍ରୀରଂଗ ଆରତିସାୟିବାବା
ଜୟମନୀଜୈସାଭାଵ ତୟତୈସା‌ଅନୁଭାଵ
ଦାଵିସିଦୟାଘନା ଐସୀତୁଝୀହିମାଵ
ତୁଝୀହିମାଵ ଆରତିସାୟିବାବା
ତୁମଚେନାମଦ୍ୟାତା ହରେ ସଂସ୍କ୍ରୁତି ଵ୍ୟାଧା
ଅଗାଧତଵକରଣୀମାର୍ଗଦାଵିସି ଅନାଧା
ଦାଵିସି ଅନାଧା ଆରତିସାୟିବାବା
କଲିୟୁଗି ଅଵତାର ସଗୁଣପରବ୍ରହ୍ମସଚାର
ଅଵତାର୍ଣଝାଲାସେ ସ୍ଵାମିଦତ୍ତାଦିଗଂବର
ଦତ୍ତାଦିଗଂବର ଆରତି ସାୟିବାବା
ଆଠାଦିଵସା ଗୁରୁଵାରୀ ଭକ୍ତକରୀତି ଵାରୀ
ପ୍ରଭୁପଦ ପହାଵୟା ଭଵଭୟ
ନିଵାରିଭୟାନିଵାରି ଆରତିସାୟିବାବା
ମାଝା ନିଜଦ୍ରଵ୍ୟ ଠେଵ ତଵ ଚରଣରଜସେଵା
ମାଗଣେ ହେଚି ଆତାତୁହ୍ମ ଦେଵାଦିଦେଵା
ଦେଵାଦିଵା ଆରତିସାୟିବାବା
ଇଚ୍ଚିତା ଦୀନ ଚାତାକ ନିର୍ମଲ ତୋୟ ନିଜ ସୂଖ
ପାଜଵେମାଧଵାୟ ସଂଭାଳ ଆପୁଳିଭାକ
ଆପୁଳିଭାକ ଆରତିସାୟିବାବା
ସୌଖ୍ୟ ଦାତାରଜୀଵଚରଣ ତଜତାଲୀ
ଧ୍ୟାଵାଦାସାଵିସାଵା ଭକ୍ତାଂ ଵିସାଵା ଆରତିସାୟିବାବା
ଜୟଦେଵ ଜୟଦେଵ ଦତ୍ତା ଅଵଦୂତ ଓସାୟି ଅଵଦୂତ
ଜୋଡୁନି କରତଵ ଚରଣୀଠେଵିତୋମାଧା ଜୟଦେଵ ଜୟଦେଵ
ଅଵତରସୀତୂ ୟେତା ଧର୍ମାନ ତେ ଗ୍ଲାନୀ
ନାସ୍ତୀକାନାହୀତୂ ଲାଵିସି ନିଜଭଜନୀ
ଦାଵିସିନାନାଲୀଲା ଅସଂଖ୍ୟରୂପାନୀ
ହରିସୀ ଦେଵାନ ଚେତୂ ସଂକଟ ଦିନରଜନୀ
ଜୟଦେଵଜୟଦେଵ ଦତ୍ତା ଅଵଧୂତା ଓ ସାୟୀ ଅଵଧୂତା
ଜୋଡୁନି କରତଵ ଚରଣୀଠେଵିତୋମାଧା ଜୟଦେଵ ଜୟଦେଵ
ୟଵ୍ଵନସ୍ଵରୂପୀ ଏକ୍ୟାଦର୍ଶନ ତ୍ଵାଦି ଧଲେ
ସଂଶୟ ନିରସୁନିୟା ତଦ୍ଵୈତାଘାଲଵିଲେ
ଗୋପିଚଂଦା ମଂଦାତ୍ଵାଂଚୀ ଉଦ୍ଦରିଲେ
ଜୟଦେଵ ଜୟଦେଵ ଦତ୍ତ ଅଵଦୂତ ଓ ସାୟୀ ଅଵଦୂତ
ଜୋଡୁନି କରତଵ ଚରଣୀ ଠେଵିତୋମାଧା ଜୟଦେଵ ଜୟଦେଵ
ଭେଦତତ୍ତ୍ଵହିଂଦୂ ୟଵନା ନ ଚାକାହୀ
ଦାଵାୟାସିଝୂଲାପୁନରପିନରଦେହୀ
ପାହସି ପ୍ରେମାନେ ନ ତୂ ହିଂଦୁୟଵନାହି
ଦାଵିସି ଆତ୍ମତ୍ଵାନେ ଵ୍ୟାପକ ହସାୟୀ
ଜୟଦେଵଜୟଦେଵ ଦତ୍ତା ଅଵଧୂତା ଓ ସାୟୀ ଅଵଧୂତା
ଜୋଡୁନି କରତଵ ଚରଣୀଠେଵିତୋମାଧା ଜୟଦେଵ ଜୟଦେଵ
ଦେଵସାୟିନାଧା ତ୍ଵତ୍ପଦନତ ହ୍ଵାନେ
ପରମାୟାମୋହିତ ଜନମୋଚନ ଝୁଣିହ୍ଵାନେ
ତତ୍କ୍ରୁପୟା ସକଲାନ ଚେ ସଂକଟନିରସାଵେ
ଦେଶିଲ ତରିଦେତ୍ଵଦ୍ରୁଶ କ୍ରୁଷ୍ଣାନେଗାନେ
ଜୟଦେଵ ଜୟଦେଵ ଦତ୍ତା ଅଵଦୂତା ଓ ସାୟି ଅଵଦୂତ
ଜୋଡୁନି କରତଵଚରଣି ଠେଵିତୋ ମାଧା ଜୟଦେଵ ଜୟଦେଵ
ଶିରିଡି ମାଝେ ପଂଡରିପୁରସାୟିବାବାରମାଵର
ବାବାରମଵର – ସାୟିବାବାରମଵର
ଶୁଦ୍ଦଭକ୍ତିଚଂଦ୍ର ଭାଗା – ଭାଵପୁଂଡଲୀକଜାଗା
ପୁଂଡଲୀକ ଜାଗା – ଭାଵପୁଂଡଲୀକଜାଗା
ୟହୋୟାହୋ ଅଵଘେ ଜନ – କରୂବାବାନ୍ସୀଵଂଦନ
ସାୟିସୀଵଂଦନ – କରୂବାବାନ୍ସୀଵଂଦନ
ଗଣୂହ୍ମଣେ ବାବାସାୟୀ – ଦାଵପାଵମାଝେ ଆ‌ଈ
ପାଵମାଝେ ଆ‌ଈ – ଦାଵପାଵମାଝେ ଆ‌ଈ
ଘାଲୀନ ଲୋଟାଂଗଣ ଵଂଦୀନ ଚରଣ
ଡୋଲ୍ୟାନିପାହୀନରୂପତୁଝେ
ପ୍ରେମେ ଆଲିଂଗନ ଆନଂଦେପୂଜିନ
ଭାଵେ ଓଵାଳିନ ହ୍ମଣେନାମା
ତ୍ଵମେଵ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ଵମେଵ
ତ୍ଵମେଵବଂଦୁଶ୍ଚ ସଖାତ୍ଵମେଵ
ତ୍ଵମେଵ ଵିଦ୍ୟା ଦ୍ରଵିଣଂ ତ୍ଵମେଵ
ତ୍ଵମେଵ ସର୍ଵଂ ମମଦେଵଦେଵ
କାୟେନ ଵାଚା ମନଚେଂଦ୍ରିୟେର୍ଵା
ବୁଦ୍ଦ୍ୟାତ୍ମନାଵା ପ୍ରକ୍ରୁତି ସ୍ଵଭାଵାତ
କରୋମି ୟଦ୍ୟତ୍ସକଲଂ ପରସ୍ମୈ
ନାରାୟଣା ୟେତି ସମର୍ପୟାମୀ
ଅଚ୍ୟୁତଂକେଶଵଂ ରାମନାରାୟଣଂ
କ୍ରୁଷ୍ଣଦାମୋଦରଂ ଵାସୁଦେଵଂ ହରିଂ
ଶ୍ରୀଧରଂ ମାଧଵଂ ଗୋପିକାଵଲ୍ଲଭଂ
ଜାନକୀନାୟକଂ ରାମଚଂଦ୍ରଂ ଭଜେ
ହରେରାମ ହରେରାମ ରାମରାମ ହରେ ହରେ
ହରେକ୍ରୁଷ୍ଣ ହରେକ୍ରୁଷ୍ଣ କ୍ରୁଷ୍ଣ କ୍ରୁଷ୍ଣ ହରେ ହରେ||ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେଵଦତ୍ତ
ହରି: ଓଂ ୟଜ୍ଗେନ ୟଜ୍ଗ ମୟଜଂତ ଦେଵାସ୍ତାନିଧର୍ମାଣି
ପ୍ରଧମାନ୍ୟାସନ ତେହନାକଂ ମହିମାନ: ସଚଂତ
ୟତ୍ର ପୂର୍ଵେସାଦ୍ୟାସ୍ସଂତିଦେଵା
ଓଂ ରାଜାଧିରାଜାୟ ପସହ୍ୟସାହିନେ
ନମୋଵୟଂ ଵୈ ଶ୍ରଵଣାୟ କୁର୍ମହେ
ସମେକାମାନ କାମକାମାୟ ମହ୍ୟଂ
କାମେଶ୍ଵରୋ ଵୈଶ୍ରଵଣୋ ଦଦାତୁ
କୁବେରାୟ ଵୈଶ୍ରଵଣାୟା ମହାରାଜାୟନମ:
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଂ ଭୋଜ୍ୟଂ
ସ୍ଵାରାଜ୍ୟଂ ଵୈରାଜ୍ୟଂ ପାରମେଷ୍ଟ୍ୟଂରାଜ୍ୟଂ
ମହାରାଜ୍ୟ ମାଧିପତ୍ୟମୟଂ ସମଂତପର୍ୟା
ଈଶ୍ୟା ସ୍ସାର୍ଵଭୌମ ସ୍ସାର୍ଵା ୟୁଷାନ
ତାଦାପଦାର୍ଦାତ ପ୍ରୁଧିଵ୍ୟୈସମୁଦ୍ର ପର୍ୟାଂତାୟା
ଏକରାଳ୍ଳିତି ତଦପ୍ୟେଷ ଶ୍ଲୋକୋବିଗୀତୋ ମରୁତ:
ପରିଵେଷ୍ଟୋରୋ ମରୁତ୍ତ ସ୍ୟାଵସନ ଗ୍ରୁହେ
ଆଵିକ୍ଷିତସ୍ୟକାମ ପ୍ରେର ଵିଶ୍ଵେଦେଵାସଭାସଦ ଇତି
ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଵାସୁଦେଵ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କି ଜୈ
ଅନଂତା ତୁଲାତେ କସେରେ ସ୍ତଵାଵେ
ଅନଂତାତୁଲାତେ କସେରେ ନମାଵେ
ଅନଂତା ମୁଖାଚା ଶିଣେ ଶେଷ ଗାତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀ ସାୟିନାଧ
ସ୍ମରାଵେ ମନୀତ୍ଵତ୍ପଦା ନିତ୍ୟଭାଵେ
ଉରାଵେ ତରୀଭକ୍ତି ସାଠୀ ସ୍ଵଭାଵେ
ତରାଵେଜଗା ତାରୁନୀ ମାୟତାତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା
ଵସେଜୋ ସଦା ଦାଵୟା ସଂତଲୀଲା
ଦିସେ ଆଜ୍ଗ୍ୟ ଲୋକାପରୀ ଜୋଜନାଲା
ପରୀ ଅଂତରୀଜ୍ଗ୍ୟାନ କୈଵଲ୍ୟ ଦାତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା
ଭରାଲାଧଲା ଜନ୍ମହା ମାନଵାଚା
ନରାସାର୍ଧକା ସାଧନୀଭୂତସାଚା
ଧରୂସାୟୀ ପ୍ରେମା ଗଳାୟା‌ଅହଂତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀ ସାୟିନାଧା
ଧରାଵେ କରୀସାନ ଅଲ୍ପଜ୍ଗ୍ୟବାଲା
କରାଵେ ଅହ୍ମାଧନ୍ୟ ଚୁଂଭୋନିଗାଲା
ମୁଖୀଘାଲ ପ୍ରେମେଖରାଗ୍ରାସ ଅତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀ ସାୟିନାଧା
ସୁରାଦୀକ ଜ୍ୟାଂଚ୍ୟା ପଦା ଵଂଦିତାତୀ
ସୁକାଦୀକ ଜାତେ ସମାନତ୍ଵଦେତୀ
ପ୍ରୟାଗାଦିତୀର୍ଧେ ପଦୀ ନମ୍ରହୋତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀ ସାୟିନାଧା
ତୁଝ୍ୟା ଜ୍ୟାପଦା ପାହତା ଗୋପବାଲୀ
ସଦାରଂଗଲୀ ଚିତ୍ସ୍ଵରୂପୀ ମିଳାଲୀ
କରୀରାସକ୍ରୀଡା ସଵେ କ୍ରୁଷ୍ଣନାଧା
ତୁଲାମାଗତୋ ମାଗଣେ ଏକଦ୍ୟାଵେ
କରାଜୋଡିତୋ ଦୀନ ଅତ୍ୟଂତ ଭାଵେ
ଭଵୀମୋହନୀରାଜ ହାତାରି ଆତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀ ସାୟିନାଧା
ଐସା ୟେ‌ଈବା! ସାୟି ଦିଗଂବରା
ଅକ୍ଷୟରୂପ ଅଵତାରା | ସର୍ଵହିଵ୍ୟାପକ ତୂ
ଶ୍ରୁତୁସାରା ଅନସୂୟାତ୍ରିକୁମାରା(ବାବାୟେ) ମହାରାଜେ ଈବା
କାଶୀସ୍ନାନ ଜପ ପ୍ରତିଦିଵସୀ କୋଳାପୁରଭିକ୍ଷେସୀ
ନିର୍ମଲନଦି ତୁଂଗା ଜଲପ୍ରାସୀ ନିଦ୍ରାମାହୁରଦେଶୀ ଈସା ୟେ ୟୀବା
ଝେଳୀଲୋଂବତସେ ଵାମକରୀ ତ୍ରିଶୂଲ ଢମରୂଧାରି
ଭକ୍ତାଵରଦସଦା ସୁଖକାରୀଦେଶୀଲ ମୁକ୍ତୀଚାରୀ ଈସା ୟେ ୟୀବା
ପାୟିପାଦୁକା ଜପମାଲା କମଂଡଲୂମ୍ରୁଗଚାଲା
ଧାରଣକରିଶୀବା ନାଗଜଟାମୁକୁଟ ଶୋଭତୋମାଧା ଈସା ୟେ ୟୀବା
ତତ୍ପର ତୁଝ୍ୟାୟା ଜେଧ୍ୟାନୀ ଅକ୍ଷୟତ୍ଵାଂଚେସଦଵୀ
ଲକ୍ଷ୍ମୀଵାସକରୀ ଦିନରଜନୀ ରକ୍ଷସିସଂକଟ ଵାରୁନି ଈସା ୟେ ୟୀବା
ୟାପରିଧ୍ୟାନ ତୁଝେ ଗୁରୁରାୟା ଦ୍ରୁଶ୍ୟ କରୀନୟନାୟା ପୂର୍ଣାନଂଦ ସୁଖେହୀକାୟା
ଲାଵିସିହରି ଗୁଣଗାୟା ଈସା ୟେ ୟୀବା
ସାୟି ଦିଗଂବର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ଅଵତାରା
ସର୍ଵହିଵ୍ୟାପକ ତୂ ଶ୍ରୁତିସାରା ଅନସୂୟାତ୍ରିକୁମାରା(ବାବାୟେ) ମହାରାଜେ ଈବା
ସଦାସତ୍ସ୍ଵରୂପଂ ଚିଦାନଂଦକଂଦଂ
ସ୍ଵଭକ୍ତେଚ୍ଚୟା ମାନୁଷଂ ଦର୍ଶୟଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଧଂ
ଭଵଧ୍ଵାଂତ ଵିଧ୍ଵଂସ ମାର୍ତାଂଡମୀଡ୍ୟଂ
ମନୋଵାଗତୀତଂ ମୁନିର ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ୟଂ
ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପକଂ ନିର୍ମଲଂ ନିର୍ଗୁଣଂତ୍ଵାଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଧଂ
ଭଵାଂଭୋଦି ମଗ୍ନାର୍ଧି ତାନାଂ ଜନାନାଂ
ସ୍ଵପାଦାଶ୍ରିତାନାଂ ସ୍ଵଭକ୍ତି ପ୍ରିୟାଣାଂ
ସମୁଦ୍ଦାରଣାର୍ଧଂ କଲୌ ସଂଭଵଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଧଂ
ସଦାନିଂବଵ୍ରୁକ୍ଷାଧିକଂ ସାଧୟଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଧଂ
ସଦାକଲ୍ପଵ୍ରୁକ୍ଷସ୍ୟ ତସ୍ୟାଧିମୂଲେ
ଭଵଦ୍ଭାଵବୁଦ୍ଦ୍ୟା ସପର୍ୟାଦିସେଵାଂ
ନ୍ରୁଣାଂକୁର୍ଵତାଂଭୁକ୍ତି-ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଧଂ
ଅନେକା ଶ୍ରୁତା ତର୍କ୍ୟଲୀଲା ଵିଲାସୈ:
ସମା ଵିଷ୍କ୍ରୁତେଶାନ ଭାସ୍ଵତ୍ର୍ପଭାଵଂ
ଅହଂଭାଵହୀନଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମଭାଵଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଧଂ
ସତାଂଵିଶ୍ରମାରାମମେଵାଭିରାମଂ
ସଦାସଜ୍ଜନୈ ସଂସ୍ତୁତଂ ସନ୍ନମଦ୍ଭି:
ଜନାମୋଦଦଂ ଭକ୍ତ ଭଦ୍ର ପ୍ରଦଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଧଂ
ଅଜନ୍ମାଦ୍ୟମେକଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ
ସ୍ଵୟଂ ସଂଭଵଂ ରାମମେଵାନତୀର୍ଣଂ
ଭଵଦ୍ଦର୍ଶନାତ୍ସଂପୁନୀତ: ପ୍ରଭୋହଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଧଂ
ଶ୍ରୀସାୟିଶ କ୍ରୁପାନିଦେ – ଖିଲନ୍ରୁଣାଂ ସର୍ଵାର୍ଧସିଦ୍ଦିପ୍ରଦ
ୟୁଷ୍ମତ୍ପାଦରଜ:ପ୍ରଭାଵମତୁଲଂ ଧାତାପିଵକ୍ତା‌ଅକ୍ଷମ:
ସଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟାଶ୍ଶରଣଂ କ୍ରୁତାଂଜଲିପୁଟ: ସଂପ୍ରାପ୍ତିତୋ – ସ୍ମିନ ପ୍ରଭୋ
ଶ୍ରୀମତ୍ସାୟିପରେଶ ପାଦ କମଲାନାଚ୍ଚରଣ୍ୟଂମମ
ସାୟିରୂପ ଧରରାଘୋତ୍ତମଂ
ଭକ୍ତକାମ ଵିବୁଧ ଦ୍ରୁମଂପ୍ରଭୁଂ
ମାୟୟୋପହତ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଦୟେ
ଚିଂତୟାମ୍ୟହେ ମ୍ମହର୍ନିଶଂ ମୁଦା
ଶରତ୍ସୁଧାଂଶୁ ପ୍ରତିମଂପ୍ରକାଶଂ
କ୍ରୁପାତପପ୍ରତଂଵସାୟିନାଧ
ତ୍ଵଦୀୟପାଦାବ୍ଜ ସମାଶ୍ରିତାନାଂ
ସ୍ଵଚ୍ଚାୟୟାତାପ ମପାକରୋତୁ
ଉପାସନାଦୈଵତ ସାୟିନାଧ
ସ୍ମଵୈର୍ମ ୟୋପାସନି ନାସ୍ତୁଵଂତଂ
ରମେନ୍ମନୋମେ ତଵପାଦୟୁଗ୍ମେ
ଭ୍ରୁଂଗୋ ୟଦାବ୍ଜେ ମକରଂଦଲୁବ୍ଧ:
ଅନେକଜନ୍ମାର୍ଜିତପାପ ସଂକ୍ଷୟୋ
ଭଵେଦ୍ଭଵତ୍ପାଦ ସରୋଜ ଦର୍ଶନାତ
କ୍ଷମସ୍ଵ ସର୍ଵାନପରାଧ ପୁଂଜକାନ
ପ୍ରସୀଦ ସାୟିଶ ସଦ୍ଗୁରୋଦୟାନିଧେ
ଶ୍ରୀସାୟିନାଧ ଚରଣାମ୍ରୁତପୂର୍ଣଚିତ୍ତା
ତତ୍ପାଦ ସେଵନରତା ସ୍ସତ ତଂଚ ଭକ୍ତ୍ୟା
ସଂସାର ଜନ୍ୟଦୁରିତୌଘ ଵିନିର୍ଗ ତାସ୍ତେ
କୈଵଲ୍ୟ ଧାମ ପରମଂ ସମଵାପ୍ନୁଵଂତି
ସ୍ତୋତ୍ରମେ ତତ୍ପଠେଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ୟୋନ୍ନରସ୍ତନ୍ମନାସଦା
ସଦ୍ଗୁରୋ: ସାୟିନାଧସ୍ୟକ୍ରୁପାପାତ୍ରଂ ଭଵେଦ୍ଭଵଂ
କରଚରଣକ୍ରୁତଂ ଵାକ୍କାୟଜଂକର୍ମଜଂଵା
ଶ୍ରଵଣନୟନଜଂଵାମାନସଂଵା – ପରାଧଂ
ଵିଦିତମଵିଦିତଂ ଵାସର୍ଵେମେତତ୍କ୍ଷମସ୍ଵ
ଜୟଜୟକରୁଣାଦ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୋସାୟିନାଧ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କି ଜୈ
ରାଜାଧିରାଜ ୟୋଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧାମହରାଜ

ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କି ଜୈ

.


ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സമര്ധ സദ്ഗുരു സായിനാധ മഹരാജ് കീ ജൈ.

ഘേ‌ഉനി പംചാകരതീ കരൂബാബാന്സീ ആരതീ
സായീസീ ആരതീ കരൂബാബാന്സീ ആരതീ
ഉഠാ ഉഠാ ഹോ ബാന് ധവ ഓവാളു ഹരമാധവ
സായീരാമാധവ ഓവാളു ഹരമാധവ
കരൂനിയാസ്ധിരമന പാഹുഗംഭീരഹേധ്യാനാ
സായീചേ ഹേധ്യാനാ പാഹുഗംഭീര ഹേധ്യാനാ
ക്രുഷ്ണ നാധാ ദത്തസായി ജഡോചിത്തതുഝേ പായീ
ചിത്ത(ദത്ത) ബാബാസായീ ജഡോചിത്തതുഝേ പായീ
ആരതി സായിബാബാ സൗഖ്യാദാതാരജീവാ
ചരണാരജതാലി ധ്യാവാദാസാവിസാവ
ഭക്താംവിസാവ ആരതിസായിബാബാ
ജാളുനിയ ആനംഗസ്വസ്വരൂപിരഹെദംഗ
മുമുക്ഷ ജനദാവി നിജഡോളാ ശ്രീരംഗ
ഡോളാ ശ്രീരംഗ ആരതിസായിബാബാ
ജയമനീജൈസാഭാവ തയതൈസാ‌അനുഭാവ
ദാവിസിദയാഘനാ ഐസീതുഝീഹിമാവ
തുഝീഹിമാവ ആരതിസായിബാബാ
തുമചേനാമദ്യാതാ ഹരേ സംസ്ക്രുതി വ്യാധാ
അഗാധതവകരണീമാര്ഗദാവിസി അനാധാ
ദാവിസി അനാധാ ആരതിസായിബാബാ
കലിയുഗി അവതാര സഗുണപരബ്രഹ്മസചാര
അവതാര്ണഝാലാസേ സ്വാമിദത്താദിഗംബര
ദത്താദിഗംബര ആരതി സായിബാബാ
ആഠാദിവസാ ഗുരുവാരീ ഭക്തകരീതി വാരീ
പ്രഭുപദ പഹാവയാ ഭവഭയ
നിവാരിഭയാനിവാരി ആരതിസായിബാബാ
മാഝാ നിജദ്രവ്യ ഠേവ തവ ചരണരജസേവാ
മാഗണേ ഹേചി ആതാതുഹ്മ ദേവാദിദേവാ
ദേവാദിവാ ആരതിസായിബാബാ
ഇച്ചിതാ ദീന ചാതാക നിര്മല തോയ നിജ സൂഖ
പാജവേമാധവായ സംഭാള ആപുളിഭാക
ആപുളിഭാക ആരതിസായിബാബാ
സൗഖ്യ ദാതാരജീവചരണ തജതാലീ
ധ്യാവാദാസാവിസാവാ ഭക്താം വിസാവാ ആരതിസായിബാബാ
ജയദേവ ജയദേവ ദത്താ അവദൂത ഓസായി അവദൂത
ജോഡുനി കരതവ ചരണീഠേവിതോമാധാ ജയദേവ ജയദേവ
അവതരസീതൂ യേതാ ധര്മാന് തേ ഗ്ലാനീ
നാസ്തീകാനാഹീതൂ ലാവിസി നിജഭജനീ
ദാവിസിനാനാലീലാ അസംഖ്യരൂപാനീ
ഹരിസീ ദേവാന് ചേതൂ സംകട ദിനരജനീ
ജയദേവജയദേവ ദത്താ അവധൂതാ ഓ സായീ അവധൂതാ
ജോഡുനി കരതവ ചരണീഠേവിതോമാധാ ജയദേവ ജയദേവ
യവ്വനസ്വരൂപീ ഏക്യാദര്ശന ത്വാദി ധലേ
സംശയ നിരസുനിയാ തദ്വൈതാഘാലവിലേ
ഗോപിചംദാ മംദാത്വാംചീ ഉദ്ദരിലേ
ജയദേവ ജയദേവ ദത്ത അവദൂത ഓ സായീ അവദൂത
ജോഡുനി കരതവ ചരണീ ഠേവിതോമാധാ ജയദേവ ജയദേവ
ഭേദതത്ത്വഹിംദൂ യവനാ ന് ചാകാഹീ
ദാവായാസിഝൂലാപുനരപിനരദേഹീ
പാഹസി പ്രേമാനേ ന് തൂ ഹിംദുയവനാഹി
ദാവിസി ആത്മത്വാനേ വ്യാപക് ഹസായീ
ജയദേവജയദേവ ദത്താ അവധൂതാ ഓ സായീ അവധൂതാ
ജോഡുനി കരതവ ചരണീഠേവിതോമാധാ ജയദേവ ജയദേവ
ദേവസായിനാധാ ത്വത്പദനത ഹ്വാനേ
പരമായാമോഹിത ജനമോചന ഝുണിഹ്വാനേ
തത്ക്രുപയാ സകലാന് ചേ സംകടനിരസാവേ
ദേശില തരിദേത്വദ്രുശ ക്രുഷ്ണാനേഗാനേ
ജയദേവ ജയദേവ ദത്താ അവദൂതാ ഓ സായി അവദൂത
ജോഡുനി കരതവചരണി ഠേവിതോ മാധാ ജയദേവ ജയദേവ
ശിരിഡി മാഝേ പംഡരിപുരസായിബാബാരമാവര
ബാബാരമവര – സായിബാബാരമവര
ശുദ്ദഭക്തിചംദ്ര ഭാഗാ – ഭാവപുംഡലീകജാഗാ
പുംഡലീക ജാഗാ – ഭാവപുംഡലീകജാഗാ
യഹോയാഹോ അവഘേ ജന – കരൂബാബാന്സീവംദന
സായിസീവംദന – കരൂബാബാന്സീവംദന
ഗണൂഹ്മണേ ബാബാസായീ – ദാവപാവമാഝേ ആ‌ഈ
പാവമാഝേ ആ‌ഈ – ദാവപാവമാഝേ ആ‌ഈ
ഘാലീന ലോടാംഗണ വംദീന ചരണ
ഡോല്യാനിപാഹീനരൂപതുഝേ
പ്രേമേ ആലിംഗന ആനംദേപൂജിന്
ഭാവേ ഓവാളിന ഹ്മണേനാമാ
ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ
ത്വമേവബംദുശ്ച സഖാത്വമേവ
ത്വമേവ വിദ്യാ ദ്രവിണം ത്വമേവ
ത്വമേവ സര്വം മമദേവദേവ
കായേന വാചാ മനചേംദ്രിയേര്വാ
ബുദ്ദ്യാത്മനാവാ പ്രക്രുതി സ്വഭാവാത്
കരോമി യദ്യത്സകലം പരസ്മൈ
നാരായണാ യേതി സമര്പയാമീ
അച്യുതംകേശവം രാമനാരായണം
ക്രുഷ്ണദാമോദരം വാസുദേവം ഹരിം
ശ്രീധരം മാധവം ഗോപികാവല്ലഭം
ജാനകീനായകം രാമചംദ്രം ഭജേ
ഹരേരാമ ഹരേരാമ രാമരാമ ഹരേ ഹരേ
ഹരേക്രുഷ്ണ ഹരേക്രുഷ്ണ ക്രുഷ്ണ ക്രുഷ്ണ ഹരേ ഹരേ||ശ്രീ ഗുരുദേവദത്ത
ഹരി: ഓം യജ്ഗേന യജ്ഗ മയജംത ദേവാസ്താനിധര്മാണി
പ്രധമാന്യാസന് തേഹനാകം മഹിമാന്: സചംത
യത്ര പൂര്വേസാദ്യാസ്സംതിദേവാ
ഓം രാജാധിരാജായ പസഹ്യസാഹിനേ
നമോവയം വൈ ശ്രവണായ കുര്മഹേ
സമേകാമാന് കാമകാമായ മഹ്യം
കാമേശ്വരോ വൈശ്രവണോ ദദാതു
കുബേരായ വൈശ്രവണായാ മഹാരാജായനമ:
ഓം സ്വസ്തീ സാമ്രാജ്യം ഭോജ്യം
സ്വാരാജ്യം വൈരാജ്യം പാരമേഷ്ട്യംരാജ്യം
മഹാരാജ്യ മാധിപത്യമയം സമംതപര്യാ
ഈശ്യാ സ്സാര്വഭൗമ സ്സാര്വാ യുഷാന്
താദാപദാര്ദാത് പ്രുധിവ്യൈസമുദ്ര പര്യാംതായാ
ഏകരാള്ളിതി തദപ്യേഷ ശ്ലോകോബിഗീതോ മരുത:
പരിവേഷ്ടോരോ മരുത്ത സ്യാവസന് ഗ്രുഹേ
ആവിക്ഷിതസ്യകാമ പ്രേര് വിശ്വേദേവാസഭാസദ ഇതി
ശ്രീ നാരായണവാസുദേവ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കി ജൈ
അനംതാ തുലാതേ കസേരേ സ്തവാവേ
അനംതാതുലാതേ കസേരേ നമാവേ
അനംതാ മുഖാചാ ശിണേ ശേഷ ഗാതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീ സായിനാധ
സ്മരാവേ മനീത്വത്പദാ നിത്യഭാവേ
ഉരാവേ തരീഭക്തി സാഠീ സ്വഭാവേ
തരാവേജഗാ താരുനീ മായതാതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
വസേജോ സദാ ദാവയാ സംതലീലാ
ദിസേ ആജ്ഗ്യ ലോകാപരീ ജോജനാലാ
പരീ അംതരീജ്ഗ്യാന കൈവല്യ ദാതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
ഭരാലാധലാ ജന്മഹാ മാനവാചാ
നരാസാര്ധകാ സാധനീഭൂതസാചാ
ധരൂസായീ പ്രേമാ ഗളായാ‌അഹംതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ
ധരാവേ കരീസാന അല്പജ്ഗ്യബാലാ
കരാവേ അഹ്മാധന്യ ചുംഭോനിഗാലാ
മുഖീഘാല പ്രേമേഖരാഗ്രാസ അതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ
സുരാദീക ജ്യാംച്യാ പദാ വംദിതാതീ
സുകാദീക ജാതേ സമാനത്വദേതീ
പ്രയാഗാദിതീര്ധേ പദീ നമ്രഹോതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ
തുഝ്യാ ജ്യാപദാ പാഹതാ ഗോപബാലീ
സദാരംഗലീ ചിത്സ്വരൂപീ മിളാലീ
കരീരാസക്രീഡാ സവേ ക്രുഷ്ണനാധാ
തുലാമാഗതോ മാഗണേ ഏകദ്യാവേ
കരാജോഡിതോ ദീന അത്യംത ഭാവേ
ഭവീമോഹനീരാജ ഹാതാരി ആതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ
ഐസാ യേ‌ഈബാ! സായി ദിഗംബരാ
അക്ഷയരൂപ അവതാരാ | സര്വഹിവ്യാപക തൂ
ശ്രുതുസാരാ അനസൂയാത്രികുമാരാ(ബാബായേ) മഹാരാജേ ഈബാ
കാശീസ്നാന ജപ പ്രതിദിവസീ കൊളാപുരഭിക്ഷേസീ
നിര്മലനദി തുംഗാ ജലപ്രാസീ നിദ്രാമാഹുരദേശീ ഈസാ യേ യീബാ
ഝേളീലോംബതസേ വാമകരീ ത്രിശൂല ഢമരൂധാരി
ഭക്താവരദസദാ സുഖകാരീദേശീല മുക്തീചാരീ ഈസാ യേ യീബാ
പായിപാദുകാ ജപമാലാ കമംഡലൂമ്രുഗചാലാ
ധാരണകരിശീബാ നാഗജടാമുകുട ശോഭതോമാധാ ഈസാ യേ യീബാ
തത്പര തുഝ്യായാ ജേധ്യാനീ അക്ഷയത്വാംചേസദവീ
ലക്ഷ്മീവാസകരീ ദിനരജനീ രക്ഷസിസംകട വാരുനി ഈസാ യേ യീബാ
യാപരിധ്യാന തുഝേ ഗുരുരായാ ദ്രുശ്യ കരീനയനായാ പൂര്ണാനംദ സുഖേഹീകായാ
ലാവിസിഹരി ഗുണഗായാ ഈസാ യേ യീബാ
സായി ദിഗംബര അക്ഷയ രൂപ അവതാരാ
സര്വഹിവ്യാപക തൂ ശ്രുതിസാരാ അനസൂയാത്രികുമാരാ(ബാബായേ) മഹാരാജേ ഈബാ
സദാസത്സ്വരൂപം ചിദാനംദകംദം
സ്വഭക്തേച്ചയാ മാനുഷം ദര്ശയംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
ഭവധ്വാംത വിധ്വംസ മാര്താംഡമീഡ്യം
മനോവാഗതീതം മുനിര് ധ്യാന ഗമ്യം
ജഗദ്വ്യാപകം നിര്മലം നിര്ഗുണംത്വാം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
ഭവാംഭോദി മഗ്നാര്ധി താനാം ജനാനാം
സ്വപാദാശ്രിതാനാം സ്വഭക്തി പ്രിയാണാം
സമുദ്ദാരണാര്ധം കലൗ സംഭവംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
സദാനിംബവ്രുക്ഷാധികം സാധയംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
സദാകല്പവ്രുക്ഷസ്യ തസ്യാധിമൂലേ
ഭവദ്ഭാവബുദ്ദ്യാ സപര്യാദിസേവാം
ന്രുണാംകുര്വതാംഭുക്തി-മുക്തി പ്രദംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
അനേകാ ശ്രുതാ തര്ക്യലീലാ വിലാസൈ:
സമാ വിഷ്ക്രുതേശാന ഭാസ്വത്ര്പഭാവം
അഹംഭാവഹീനം പ്രസന്നാത്മഭാവം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
സതാംവിശ്രമാരാമമേവാഭിരാമം
സദാസജ്ജനൈ സംസ്തുതം സന്നമദ്ഭി:
ജനാമോദദം ഭക്ത ഭദ്ര പ്രദംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
അജന്മാദ്യമേകം പരംബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്
സ്വയം സംഭവം രാമമേവാനതീര്ണം
ഭവദ്ദര്ശനാത്സംപുനീത: പ്രഭോഹം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
ശ്രീസായിശ ക്രുപാനിദേ – ഖിലന്രുണാം സര്വാര്ധസിദ്ദിപ്രദ
യുഷ്മത്പാദരജ:പ്രഭാവമതുലം ധാതാപിവക്താ‌അക്ഷമ:
സദ്ഭക്ത്യാശ്ശരണം ക്രുതാംജലിപുട: സംപ്രാപ്തിതോ – സ്മിന് പ്രഭോ
ശ്രീമത്സായിപരേശ പാദ കമലാനാച്ചരണ്യംമമ
സായിരൂപ ധരരാഘോത്തമം
ഭക്തകാമ വിബുധ ദ്രുമംപ്രഭും
മായയോപഹത ചിത്ത ശുദ്ദയേ
ചിംതയാമ്യഹേ മ്മഹര്നിശം മുദാ
ശരത്സുധാംശു പ്രതിമംപ്രകാശം
ക്രുപാതപപ്രതംവസായിനാധ
ത്വദീയപാദാബ്ജ സമാശ്രിതാനാം
സ്വച്ചായയാതാപ മപാകരോതു
ഉപാസനാദൈവത സായിനാധ
സ്മവൈര്മ യോപാസനി നാസ്തുവംതം
രമേന്മനോമേ തവപാദയുഗ്മേ
ഭ്രുംഗോ യദാബ്ജേ മകരംദലുബ്ധ:
അനേകജന്മാര്ജിതപാപ സംക്ഷയോ
ഭവേദ്ഭവത്പാദ സരോജ ദര്ശനാത്
ക്ഷമസ്വ സര്വാനപരാധ പുംജകാന്
പ്രസീദ സായിശ സദ്ഗുരോദയാനിധേ
ശ്രീസായിനാധ ചരണാമ്രുതപൂര്ണചിത്താ
തത്പാദ സേവനരതാ സ്സത തംച ഭക്ത്യാ
സംസാര ജന്യദുരിതൗഘ വിനിര്ഗ താസ്തേ
കൈവല്യ ധാമ പരമം സമവാപ്നുവംതി
സ്തോത്രമേ തത്പഠേദ്ഭക്ത്യാ യോന്നരസ്തന്മനാസദാ
സദ്ഗുരോ: സായിനാധസ്യക്രുപാപാത്രം ഭവേദ്ഭവം
കരചരണക്രുതം വാക്കായജംകര്മജംവാ
ശ്രവണനയനജംവാമാനസംവാ – പരാധം
വിദിതമവിദിതം വാസര്വേമേതത്ക്ഷമസ്വ
ജയജയകരുണാദ്ഭേ ശ്രീ പ്രഭോസായിനാധ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ
രാജാധിരാജ യോഗിരാജ പരബ്രഹ്മ ശ്രീസായിനാധാമഹരാജ്

ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ

.


ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮರ್ಧ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ.

ಘೇ‌ಉನಿ ಪಂಚಾಕರತೀ ಕರೂಬಾಬಾನ್ಸೀ ಆರತೀ
ಸಾಯೀಸೀ ಆರತೀ ಕರೂಬಾಬಾನ್ಸೀ ಆರತೀ
ಉಠಾ ಉಠಾ ಹೋ ಬಾನ್ ಧವ ಓವಾಳು ಹರಮಾಧವ
ಸಾಯೀರಾಮಾಧವ ಓವಾಳು ಹರಮಾಧವ
ಕರೂನಿಯಾಸ್ಧಿರಮನ ಪಾಹುಗಂಭೀರಹೇಧ್ಯಾನಾ
ಸಾಯೀಚೇ ಹೇಧ್ಯಾನಾ ಪಾಹುಗಂಭೀರ ಹೇಧ್ಯಾನಾ
ಕ್ರುಷ್ಣ ನಾಧಾ ದತ್ತಸಾಯಿ ಜಡೋಚಿತ್ತತುಝೇ ಪಾಯೀ
ಚಿತ್ತ(ದತ್ತ) ಬಾಬಾಸಾಯೀ ಜಡೋಚಿತ್ತತುಝೇ ಪಾಯೀ
ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೌಖ್ಯಾದಾತಾರಜೀವಾ
ಚರಣಾರಜತಾಲಿ ಧ್ಯಾವಾದಾಸಾವಿಸಾವ
ಭಕ್ತಾಂವಿಸಾವ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಜಾಳುನಿಯ ಆನಂಗಸ್ವಸ್ವರೂಪಿರಹೆದಂಗ
ಮುಮುಕ್ಷ ಜನದಾವಿ ನಿಜಡೋಳಾ ಶ್ರೀರಂಗ
ಡೋಳಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಜಯಮನೀಜೈಸಾಭಾವ ತಯತೈಸಾ‌ಅನುಭಾವ
ದಾವಿಸಿದಯಾಘನಾ ಐಸೀತುಝೀಹಿಮಾವ
ತುಝೀಹಿಮಾವ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ
ತುಮಚೇನಾಮದ್ಯಾತಾ ಹರೇ ಸಂಸ್ಕ್ರುತಿ ವ್ಯಾಧಾ
ಅಗಾಧತವಕರಣೀಮಾರ್ಗದಾವಿಸಿ ಅನಾಧಾ
ದಾವಿಸಿ ಅನಾಧಾ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಕಲಿಯುಗಿ ಅವತಾರ ಸಗುಣಪರಬ್ರಹ್ಮಸಚಾರ
ಅವತಾರ್ಣಝಾಲಾಸೇ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತಾದಿಗಂಬರ
ದತ್ತಾದಿಗಂಬರ ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಆಠಾದಿವಸಾ ಗುರುವಾರೀ ಭಕ್ತಕರೀತಿ ವಾರೀ
ಪ್ರಭುಪದ ಪಹಾವಯಾ ಭವಭಯ
ನಿವಾರಿಭಯಾನಿವಾರಿ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಮಾಝಾ ನಿಜದ್ರವ್ಯ ಠೇವ ತವ ಚರಣರಜಸೇವಾ
ಮಾಗಣೇ ಹೇಚಿ ಆತಾತುಹ್ಮ ದೇವಾದಿದೇವಾ
ದೇವಾದಿವಾ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಇಚ್ಚಿತಾ ದೀನ ಚಾತಾಕ ನಿರ್ಮಲ ತೋಯ ನಿಜ ಸೂಖ
ಪಾಜವೇಮಾಧವಾಯ ಸಂಭಾಳ ಆಪುಳಿಭಾಕ
ಆಪುಳಿಭಾಕ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಸೌಖ್ಯ ದಾತಾರಜೀವಚರಣ ತಜತಾಲೀ
ಧ್ಯಾವಾದಾಸಾವಿಸಾವಾ ಭಕ್ತಾಂ ವಿಸಾವಾ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ದತ್ತಾ ಅವದೂತ ಓಸಾಯಿ ಅವದೂತ
ಜೋಡುನಿ ಕರತವ ಚರಣೀಠೇವಿತೋಮಾಧಾ ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ
ಅವತರಸೀತೂ ಯೇತಾ ಧರ್ಮಾನ್ ತೇ ಗ್ಲಾನೀ
ನಾಸ್ತೀಕಾನಾಹೀತೂ ಲಾವಿಸಿ ನಿಜಭಜನೀ
ದಾವಿಸಿನಾನಾಲೀಲಾ ಅಸಂಖ್ಯರೂಪಾನೀ
ಹರಿಸೀ ದೇವಾನ್ ಚೇತೂ ಸಂಕಟ ದಿನರಜನೀ
ಜಯದೇವಜಯದೇವ ದತ್ತಾ ಅವಧೂತಾ ಓ ಸಾಯೀ ಅವಧೂತಾ
ಜೋಡುನಿ ಕರತವ ಚರಣೀಠೇವಿತೋಮಾಧಾ ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ
ಯವ್ವನಸ್ವರೂಪೀ ಏಕ್ಯಾದರ್ಶನ ತ್ವಾದಿ ಧಲೇ
ಸಂಶಯ ನಿರಸುನಿಯಾ ತದ್ವೈತಾಘಾಲವಿಲೇ
ಗೋಪಿಚಂದಾ ಮಂದಾತ್ವಾಂಚೀ ಉದ್ದರಿಲೇ
ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ದತ್ತ ಅವದೂತ ಓ ಸಾಯೀ ಅವದೂತ
ಜೋಡುನಿ ಕರತವ ಚರಣೀ ಠೇವಿತೋಮಾಧಾ ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ
ಭೇದತತ್ತ್ವಹಿಂದೂ ಯವನಾ ನ್ ಚಾಕಾಹೀ
ದಾವಾಯಾಸಿಝೂಲಾಪುನರಪಿನರದೇಹೀ
ಪಾಹಸಿ ಪ್ರೇಮಾನೇ ನ್ ತೂ ಹಿಂದುಯವನಾಹಿ
ದಾವಿಸಿ ಆತ್ಮತ್ವಾನೇ ವ್ಯಾಪಕ್ ಹಸಾಯೀ
ಜಯದೇವಜಯದೇವ ದತ್ತಾ ಅವಧೂತಾ ಓ ಸಾಯೀ ಅವಧೂತಾ
ಜೋಡುನಿ ಕರತವ ಚರಣೀಠೇವಿತೋಮಾಧಾ ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ
ದೇವಸಾಯಿನಾಧಾ ತ್ವತ್ಪದನತ ಹ್ವಾನೇ
ಪರಮಾಯಾಮೋಹಿತ ಜನಮೋಚನ ಝುಣಿಹ್ವಾನೇ
ತತ್ಕ್ರುಪಯಾ ಸಕಲಾನ್ ಚೇ ಸಂಕಟನಿರಸಾವೇ
ದೇಶಿಲ ತರಿದೇತ್ವದ್ರುಶ ಕ್ರುಷ್ಣಾನೇಗಾನೇ
ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ದತ್ತಾ ಅವದೂತಾ ಓ ಸಾಯಿ ಅವದೂತ
ಜೋಡುನಿ ಕರತವಚರಣಿ ಠೇವಿತೋ ಮಾಧಾ ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ
ಶಿರಿಡಿ ಮಾಝೇ ಪಂಡರಿಪುರಸಾಯಿಬಾಬಾರಮಾವರ
ಬಾಬಾರಮವರ – ಸಾಯಿಬಾಬಾರಮವರ
ಶುದ್ದಭಕ್ತಿಚಂದ್ರ ಭಾಗಾ – ಭಾವಪುಂಡಲೀಕಜಾಗಾ
ಪುಂಡಲೀಕ ಜಾಗಾ – ಭಾವಪುಂಡಲೀಕಜಾಗಾ
ಯಹೋಯಾಹೋ ಅವಘೇ ಜನ – ಕರೂಬಾಬಾನ್ಸೀವಂದನ
ಸಾಯಿಸೀವಂದನ – ಕರೂಬಾಬಾನ್ಸೀವಂದನ
ಗಣೂಹ್ಮಣೇ ಬಾಬಾಸಾಯೀ – ದಾವಪಾವಮಾಝೇ ಆ‌ಈ
ಪಾವಮಾಝೇ ಆ‌ಈ – ದಾವಪಾವಮಾಝೇ ಆ‌ಈ
ಘಾಲೀನ ಲೋಟಾಂಗಣ ವಂದೀನ ಚರಣ
ಡೋಲ್ಯಾನಿಪಾಹೀನರೂಪತುಝೇ
ಪ್ರೇಮೇ ಆಲಿಂಗನ ಆನಂದೇಪೂಜಿನ್
ಭಾವೇ ಓವಾಳಿನ ಹ್ಮಣೇನಾಮಾ
ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವಬಂದುಶ್ಚ ಸಖಾತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮದೇವದೇವ
ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಚೇಂದ್ರಿಯೇರ್ವಾ
ಬುದ್ದ್ಯಾತ್ಮನಾವಾ ಪ್ರಕ್ರುತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
ನಾರಾಯಣಾ ಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮೀ
ಅಚ್ಯುತಂಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ
ಕ್ರುಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಂ
ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ
ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ
ಹರೇರಾಮ ಹರೇರಾಮ ರಾಮರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇಕ್ರುಷ್ಣ ಹರೇಕ್ರುಷ್ಣ ಕ್ರುಷ್ಣ ಕ್ರುಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ||ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ
ಹರಿ: ಓಂ ಯಜ್ಗೇನ ಯಜ್ಗ ಮಯಜಂತ ದೇವಾಸ್ತಾನಿಧರ್ಮಾಣಿ
ಪ್ರಧಮಾನ್ಯಾಸನ್ ತೇಹನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನ್: ಸಚಂತ
ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇಸಾದ್ಯಾಸ್ಸಂತಿದೇವಾ
ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪಸಹ್ಯಸಾಹಿನೇ
ನಮೋವಯಂ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ
ಸಮೇಕಾಮಾನ್ ಕಾಮಕಾಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ
ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ದದಾತು
ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯಾ ಮಹಾರಾಜಾಯನಮ:
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಜ್ಯಂ
ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಂ ವೈರಾಜ್ಯಂ ಪಾರಮೇಷ್ಟ್ಯಂರಾಜ್ಯಂ
ಮಹಾರಾಜ್ಯ ಮಾಧಿಪತ್ಯಮಯಂ ಸಮಂತಪರ್ಯಾ
ಈಶ್ಯಾ ಸ್ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸ್ಸಾರ್ವಾ ಯುಷಾನ್
ತಾದಾಪದಾರ್ದಾತ್ ಪ್ರುಧಿವ್ಯೈಸಮುದ್ರ ಪರ್ಯಾಂತಾಯಾ
ಏಕರಾಳ್ಳಿತಿ ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋಬಿಗೀತೋ ಮರುತ:
ಪರಿವೇಷ್ಟೋರೋ ಮರುತ್ತ ಸ್ಯಾವಸನ್ ಗ್ರುಹೇ
ಆವಿಕ್ಷಿತಸ್ಯಕಾಮ ಪ್ರೇರ್ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಸಭಾಸದ ಇತಿ
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣವಾಸುದೇವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ
ಅನಂತಾ ತುಲಾತೇ ಕಸೇರೇ ಸ್ತವಾವೇ
ಅನಂತಾತುಲಾತೇ ಕಸೇರೇ ನಮಾವೇ
ಅನಂತಾ ಮುಖಾಚಾ ಶಿಣೇ ಶೇಷ ಗಾತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಧ
ಸ್ಮರಾವೇ ಮನೀತ್ವತ್ಪದಾ ನಿತ್ಯಭಾವೇ
ಉರಾವೇ ತರೀಭಕ್ತಿ ಸಾಠೀ ಸ್ವಭಾವೇ
ತರಾವೇಜಗಾ ತಾರುನೀ ಮಾಯತಾತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ
ವಸೇಜೋ ಸದಾ ದಾವಯಾ ಸಂತಲೀಲಾ
ದಿಸೇ ಆಜ್ಗ್ಯ ಲೋಕಾಪರೀ ಜೋಜನಾಲಾ
ಪರೀ ಅಂತರೀಜ್ಗ್ಯಾನ ಕೈವಲ್ಯ ದಾತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ
ಭರಾಲಾಧಲಾ ಜನ್ಮಹಾ ಮಾನವಾಚಾ
ನರಾಸಾರ್ಧಕಾ ಸಾಧನೀಭೂತಸಾಚಾ
ಧರೂಸಾಯೀ ಪ್ರೇಮಾ ಗಳಾಯಾ‌ಅಹಂತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಧಾ
ಧರಾವೇ ಕರೀಸಾನ ಅಲ್ಪಜ್ಗ್ಯಬಾಲಾ
ಕರಾವೇ ಅಹ್ಮಾಧನ್ಯ ಚುಂಭೋನಿಗಾಲಾ
ಮುಖೀಘಾಲ ಪ್ರೇಮೇಖರಾಗ್ರಾಸ ಅತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಧಾ
ಸುರಾದೀಕ ಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾ ವಂದಿತಾತೀ
ಸುಕಾದೀಕ ಜಾತೇ ಸಮಾನತ್ವದೇತೀ
ಪ್ರಯಾಗಾದಿತೀರ್ಧೇ ಪದೀ ನಮ್ರಹೋತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಧಾ
ತುಝ್ಯಾ ಜ್ಯಾಪದಾ ಪಾಹತಾ ಗೋಪಬಾಲೀ
ಸದಾರಂಗಲೀ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪೀ ಮಿಳಾಲೀ
ಕರೀರಾಸಕ್ರೀಡಾ ಸವೇ ಕ್ರುಷ್ಣನಾಧಾ
ತುಲಾಮಾಗತೋ ಮಾಗಣೇ ಏಕದ್ಯಾವೇ
ಕರಾಜೋಡಿತೋ ದೀನ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವೇ
ಭವೀಮೋಹನೀರಾಜ ಹಾತಾರಿ ಆತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಧಾ
ಐಸಾ ಯೇ‌ಈಬಾ! ಸಾಯಿ ದಿಗಂಬರಾ
ಅಕ್ಷಯರೂಪ ಅವತಾರಾ | ಸರ್ವಹಿವ್ಯಾಪಕ ತೂ
ಶ್ರುತುಸಾರಾ ಅನಸೂಯಾತ್ರಿಕುಮಾರಾ(ಬಾಬಾಯೇ) ಮಹಾರಾಜೇ ಈಬಾ
ಕಾಶೀಸ್ನಾನ ಜಪ ಪ್ರತಿದಿವಸೀ ಕೊಳಾಪುರಭಿಕ್ಷೇಸೀ
ನಿರ್ಮಲನದಿ ತುಂಗಾ ಜಲಪ್ರಾಸೀ ನಿದ್ರಾಮಾಹುರದೇಶೀ ಈಸಾ ಯೇ ಯೀಬಾ
ಝೇಳೀಲೋಂಬತಸೇ ವಾಮಕರೀ ತ್ರಿಶೂಲ ಢಮರೂಧಾರಿ
ಭಕ್ತಾವರದಸದಾ ಸುಖಕಾರೀದೇಶೀಲ ಮುಕ್ತೀಚಾರೀ ಈಸಾ ಯೇ ಯೀಬಾ
ಪಾಯಿಪಾದುಕಾ ಜಪಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲೂಮ್ರುಗಚಾಲಾ
ಧಾರಣಕರಿಶೀಬಾ ನಾಗಜಟಾಮುಕುಟ ಶೋಭತೋಮಾಧಾ ಈಸಾ ಯೇ ಯೀಬಾ
ತತ್ಪರ ತುಝ್ಯಾಯಾ ಜೇಧ್ಯಾನೀ ಅಕ್ಷಯತ್ವಾಂಚೇಸದವೀ
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಸಕರೀ ದಿನರಜನೀ ರಕ್ಷಸಿಸಂಕಟ ವಾರುನಿ ಈಸಾ ಯೇ ಯೀಬಾ
ಯಾಪರಿಧ್ಯಾನ ತುಝೇ ಗುರುರಾಯಾ ದ್ರುಶ್ಯ ಕರೀನಯನಾಯಾ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸುಖೇಹೀಕಾಯಾ
ಲಾವಿಸಿಹರಿ ಗುಣಗಾಯಾ ಈಸಾ ಯೇ ಯೀಬಾ
ಸಾಯಿ ದಿಗಂಬರ ಅಕ್ಷಯ ರೂಪ ಅವತಾರಾ
ಸರ್ವಹಿವ್ಯಾಪಕ ತೂ ಶ್ರುತಿಸಾರಾ ಅನಸೂಯಾತ್ರಿಕುಮಾರಾ(ಬಾಬಾಯೇ) ಮಹಾರಾಜೇ ಈಬಾ
ಸದಾಸತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಚಿದಾನಂದಕಂದಂ
ಸ್ವಭಕ್ತೇಚ್ಚಯಾ ಮಾನುಷಂ ದರ್ಶಯಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಧಂ
ಭವಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸ ಮಾರ್ತಾಂಡಮೀಡ್ಯಂ
ಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮುನಿರ್ ಧ್ಯಾನ ಗಮ್ಯಂ
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರ್ಗುಣಂತ್ವಾಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಧಂ
ಭವಾಂಭೋದಿ ಮಗ್ನಾರ್ಧಿ ತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ
ಸ್ವಪಾದಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಸ್ವಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾಣಾಂ
ಸಮುದ್ದಾರಣಾರ್ಧಂ ಕಲೌ ಸಂಭವಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಧಂ
ಸದಾನಿಂಬವ್ರುಕ್ಷಾಧಿಕಂ ಸಾಧಯಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಧಂ
ಸದಾಕಲ್ಪವ್ರುಕ್ಷಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಧಿಮೂಲೇ
ಭವದ್ಭಾವಬುದ್ದ್ಯಾ ಸಪರ್ಯಾದಿಸೇವಾಂ
ನ್ರುಣಾಂಕುರ್ವತಾಂಭುಕ್ತಿ-ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಧಂ
ಅನೇಕಾ ಶ್ರುತಾ ತರ್ಕ್ಯಲೀಲಾ ವಿಲಾಸೈ:
ಸಮಾ ವಿಷ್ಕ್ರುತೇಶಾನ ಭಾಸ್ವತ್ರ್ಪಭಾವಂ
ಅಹಂಭಾವಹೀನಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಭಾವಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಧಂ
ಸತಾಂವಿಶ್ರಮಾರಾಮಮೇವಾಭಿರಾಮಂ
ಸದಾಸಜ್ಜನೈ ಸಂಸ್ತುತಂ ಸನ್ನಮದ್ಭಿ:
ಜನಾಮೋದದಂ ಭಕ್ತ ಭದ್ರ ಪ್ರದಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಧಂ
ಅಜನ್ಮಾದ್ಯಮೇಕಂ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಸ್ವಯಂ ಸಂಭವಂ ರಾಮಮೇವಾನತೀರ್ಣಂ
ಭವದ್ದರ್ಶನಾತ್ಸಂಪುನೀತ: ಪ್ರಭೋಹಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಧಂ
ಶ್ರೀಸಾಯಿಶ ಕ್ರುಪಾನಿದೇ – ಖಿಲನ್ರುಣಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಧಸಿದ್ದಿಪ್ರದ
ಯುಷ್ಮತ್ಪಾದರಜ:ಪ್ರಭಾವಮತುಲಂ ಧಾತಾಪಿವಕ್ತಾ‌ಅಕ್ಷಮ:
ಸದ್ಭಕ್ತ್ಯಾಶ್ಶರಣಂ ಕ್ರುತಾಂಜಲಿಪುಟ: ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿತೋ – ಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಭೋ
ಶ್ರೀಮತ್ಸಾಯಿಪರೇಶ ಪಾದ ಕಮಲಾನಾಚ್ಚರಣ್ಯಂಮಮ
ಸಾಯಿರೂಪ ಧರರಾಘೋತ್ತಮಂ
ಭಕ್ತಕಾಮ ವಿಬುಧ ದ್ರುಮಂಪ್ರಭುಂ
ಮಾಯಯೋಪಹತ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ದಯೇ
ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹೇ ಮ್ಮಹರ್ನಿಶಂ ಮುದಾ
ಶರತ್ಸುಧಾಂಶು ಪ್ರತಿಮಂಪ್ರಕಾಶಂ
ಕ್ರುಪಾತಪಪ್ರತಂವಸಾಯಿನಾಧ
ತ್ವದೀಯಪಾದಾಬ್ಜ ಸಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ
ಸ್ವಚ್ಚಾಯಯಾತಾಪ ಮಪಾಕರೋತು
ಉಪಾಸನಾದೈವತ ಸಾಯಿನಾಧ
ಸ್ಮವೈರ್ಮ ಯೋಪಾಸನಿ ನಾಸ್ತುವಂತಂ
ರಮೇನ್ಮನೋಮೇ ತವಪಾದಯುಗ್ಮೇ
ಭ್ರುಂಗೋ ಯದಾಬ್ಜೇ ಮಕರಂದಲುಬ್ಧ:
ಅನೇಕಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಪಾಪ ಸಂಕ್ಷಯೋ
ಭವೇದ್ಭವತ್ಪಾದ ಸರೋಜ ದರ್ಶನಾತ್
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸರ್ವಾನಪರಾಧ ಪುಂಜಕಾನ್
ಪ್ರಸೀದ ಸಾಯಿಶ ಸದ್ಗುರೋದಯಾನಿಧೇ
ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧ ಚರಣಾಮ್ರುತಪೂರ್ಣಚಿತ್ತಾ
ತತ್ಪಾದ ಸೇವನರತಾ ಸ್ಸತ ತಂಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸಂಸಾರ ಜನ್ಯದುರಿತೌಘ ವಿನಿರ್ಗ ತಾಸ್ತೇ
ಕೈವಲ್ಯ ಧಾಮ ಪರಮಂ ಸಮವಾಪ್ನುವಂತಿ
ಸ್ತೋತ್ರಮೇ ತತ್ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋನ್ನರಸ್ತನ್ಮನಾಸದಾ
ಸದ್ಗುರೋ: ಸಾಯಿನಾಧಸ್ಯಕ್ರುಪಾಪಾತ್ರಂ ಭವೇದ್ಭವಂ
ಕರಚರಣಕ್ರುತಂ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂಕರ್ಮಜಂವಾ
ಶ್ರವಣನಯನಜಂವಾಮಾನಸಂವಾ – ಪರಾಧಂ
ವಿದಿತಮವಿದಿತಂ ವಾಸರ್ವೇಮೇತತ್ಕ್ಷಮಸ್ವ
ಜಯಜಯಕರುಣಾದ್ಭೇ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭೋಸಾಯಿನಾಧ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾಮಹರಾಜ್

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ

.


sree sachchidaanamda samardha sadguru saayinaadha maharaaj kee jai.
ghe uni pamchaakaratee karoobaabaansee aaratee
saayeesee aaratee karoobaabaansee aaratee
uthaa uthaa ho baan dhava ovaalu haramaadhava
saayeeraamaadhava ovaalu haramaadhava
karooniyaasdhiramana paahugambheerahedhyaanaa
saayeeche hedhyaanaa paahugambheera hedhyaanaa
krushna naadhaa dattasaayi jadochittatujhe paayee
chitta(datta) baabaasaayee jadochittatujhe paayee
aarati saayibaabaa saukhyaadaataarajeevaa
charanaarajataali dhyaavaadaasaavisaava
bhaktaamvisaava aaratisaayibaabaa
jaaluniya aanamgasvasvaroopirahedamga
mumuksha janadaavi nijadolaa sreeramga
dolaa sreeramga aaratisaayibaabaa
jayamaneejaisaabhaava tayataisaa anubhaava
daavisidayaaghanaa aiseetujheehimaava
tujheehimaava aaratisaayibaabaa
tumachenaamadyaataa hare samskruti vyaadhaa
agaadhatavakaraneemaargadaavisi anaadhaa
daavisi anaadhaa aaratisaayibaabaa
kaliyugi avataara sagunaparabrahmasachaara
avataarnajhaalaase svaamidattaadigambara
dattaadigambara aarati saayibaabaa
aathaadivasaa guruvaaree bhaktakareeti vaaree
prabhupada pahaavayaa bhavabhaya
nivaaribhayaanivaari aaratisaayibaabaa
maajhaa nijadravya theva tava charanarajasevaa
maagane hechi aataatuhma devaadidevaa
devaadivaa aaratisaayibaabaa
ichchitaa deena chaataaka nirmala toya nija sookha
paajavemaadhavaaya sambhaala aapulibhaaka
aapulibhaaka aaratisaayibaabaa
saukhya daataarajeevacharana tajataalee
dhyaavaadaasaavisaavaa bhaktaam visaavaa aaratisaayibaabaa
jayadeva jayadeva dattaa avadoota osaayi avadoota
joduni karatava charaneethevitomaadhaa jayadeva jayadeva
avataraseetoo yetaa dharmaan te glaanee
naasteekaanaaheetoo laavisi nijabhajanee
daavisinaanaaleelaa asamkhyaroopaanee
harisee devaan chetoo samkata dinarajanee
jayadevajayadeva dattaa avadhootaa o saayee avadhootaa
joduni karatava charaneethevitomaadhaa jayadeva jayadeva
yavvanasvaroopee ekyaadarsana tvaadi dhale
samsaya nirasuniyaa tadvaitaaghaalavile
gopichamdaa mamdaatvaamchee uddarile
jayadeva jayadeva datta avadoota o saayee avadoota
joduni karatava charanee thevitomaadhaa jayadeva jayadeva
bhedatattvahimdoo yavanaa n chaakaahee
daavaayaasijhoolaapunarapinaradehee
paahasi premaane n too himduyavanaahi
daavisi aatmatvaane vyaapak hasaayee
jayadevajayadeva dattaa avadhootaa o saayee avadhootaa
joduni karatava charaneethevitomaadhaa jayadeva jayadeva
devasaayinaadhaa tvatpadanata hvaane
paramaayaamohita janamochana jhunihvaane
tatkrupayaa sakalaan che samkatanirasaave
desila taridetvadrusa krushnaanegaane
jayadeva jayadeva dattaa avadootaa o saayi avadoota
joduni karatavacharani thevito maadhaa jayadeva jayadeva
siridi maajhe pamdaripurasaayibaabaaramaavara
baabaaramavara – saayibaabaaramavara
suddabhaktichamdra bhaagaa – bhaavapumdaleekajaagaa
pumdaleeka jaagaa – bhaavapumdaleekajaagaa
yahoyaaho avaghe jana – karoobaabaanseevamdana
saayiseevamdana – karoobaabaanseevamdana
ganoohmane baabaasaayee – daavapaavamaajhe aa ee
paavamaajhe aa ee – daavapaavamaajhe aa ee
ghaaleena lotaamgana vamdeena charana
dolyaanipaaheenaroopatujhe
preme aalimgana aanamdepoojin
bhaave ovaalina hmanenaamaa
tvameva maataa cha pitaa tvameva
tvamevabamduscha sakhaatvameva
tvameva vidyaa dravinam tvameva
tvameva sarvam mamadevadeva
kaayena vaachaa manachemdriyervaa
buddyaatmanaavaa prakruti svabhaavaat
karomi yadyatsakalam parasmai
naaraayanaa yeti samarpayaamee
achyutamkesavam raamanaaraayanam
krushnadaamodaram vaasudevam harim
sreedharam maadhavam gopikaavallabham
jaanakeenaayakam raamachamdram bhaje
hareraama hareraama raamaraama hare hare
harekrushna harekrushna krushna krushna hare hare||sree gurudevadatta
hari: om yajgena yajga mayajamta devaastaanidharmaani
pradhamaanyaasan tehanaakam mahimaan: sachamta
yatra poorvesaadyaassamtidevaa
om raajaadhiraajaaya pasahyasaahine
namovayam vai sravanaaya kurmahe
samekaamaan kaamakaamaaya mahyam
kaamesvaro vaisravano dadaatu
kuberaaya vaisravanaayaa mahaaraajaayanama:
om svastee saamraajyam bhojyam
svaaraajyam vairaajyam paarameshtyamraajyam
mahaaraajya maadhipatyamayam samamtaparyaa
eesyaa ssaarvabhauma ssaarvaa yushaan
taadaapadaardaat prudhivyaisamudra paryaamtaayaa
ekaraalliti tadapyesha slokobigeeto maruta:
pariveshtoro marutta syaavasan gruhe
aavikshitasyakaama prer visvedevaasabhaasada iti
sree naaraayanavaasudeva sachchidaanamda sadguru saayinaadh mahaaraaj ki jai
anamtaa tulaate kasere stavaave
anamtaatulaate kasere namaave
anamtaa mukhaachaa sine sesha gaataa
namaskaara saashtaamga sree saayinaadha
smaraave maneetvatpadaa nityabhaave
uraave tareebhakti saathee svabhaave
taraavejagaa taarunee maayataataa
namaskaara saashtaamga sreesaayinaadhaa
vasejo sadaa daavayaa samtaleelaa
dise aajgya lokaaparee jojanaalaa
paree amtareejgyaana kaivalya daataa
namaskaara saashtaamga sreesaayinaadhaa
bharaalaadhalaa janmahaa maanavaachaa
naraasaardhakaa saadhaneebhootasaachaa
dharoosaayee premaa galaayaa ahamtaa
namaskaara saashtaamga sree saayinaadhaa
dharaave kareesaana alpajgyabaalaa
karaave ahmaadhanya chumbhonigaalaa
mukheeghaala premekharaagraasa ataa
namaskaara saashtaamga sree saayinaadhaa
suraadeeka jyaamchyaa padaa vamditaatee
sukaadeeka jaate samaanatvadetee
prayaagaaditeerdhe padee namrahotaa
namaskaara saashtaamga sree saayinaadhaa
tujhyaa jyaapadaa paahataa gopabaalee
sadaaramgalee chitsvaroopee milaalee
kareeraasakreedaa save krushnanaadhaa
tulaamaagato maagane ekadyaave
karaajodito deena atyamta bhaave
bhaveemohaneeraaja haataari aataa
namaskaara saashtaamga sree saayinaadhaa
aisaa ye eebaa! saayi digambaraa
akshayaroopa avataaraa | sarvahivyaapaka too
srutusaaraa anasooyaatrikumaaraa(baabaaye) mahaaraaje eebaa
kaaseesnaana japa pratidivasee kolaapurabhikshesee
nirmalanadi tumgaa jalapraasee nidraamaahuradesee eesaa ye yeebaa
jheleelombatase vaamakaree trisoola dhamaroodhaari
bhaktaavaradasadaa sukhakaareedeseela mukteechaaree eesaa ye yeebaa
paayipaadukaa japamaalaa kamamdaloomrugachaalaa
dhaaranakariseebaa naagajataamukuta sobhatomaadhaa eesaa ye yeebaa
tatpara tujhyaayaa jedhyaanee akshayatvaamchesadavee
lakshmeevaasakaree dinarajanee rakshasisamkata vaaruni eesaa ye yeebaa
yaaparidhyaana tujhe gururaayaa drusya kareenayanaayaa poornaanamda sukheheekaayaa
laavisihari gunagaayaa eesaa ye yeebaa
saayi digambara akshaya roopa avataaraa
sarvahivyaapaka too srutisaaraa anasooyaatrikumaaraa(baabaaye) mahaaraaje eebaa
sadaasatsvaroopam chidaanamdakamdam
svabhaktechchayaa maanusham darsayamtam
namaameesvaram sadgurum saayinaadham
bhavadhvaamta vidhvamsa maartaamdameedyam
manovaagateetam munir dhyaana gamyam
jagadvyaapakam nirmalam nirgunamtvaam
namaameesvaram sadgurum saayinaadham
bhavaambhodi magnaardhi taanaam janaanaam
svapaadaasritaanaam svabhakti priyaanaam
samuddaaranaardham kalau sambhavamtam
namaameesvaram sadgurum saayinaadham
sadaanimbavrukshaadhikam saadhayamtam
namaameesvaram sadgurum saayinaadham
sadaakalpavrukshasya tasyaadhimoole
bhavadbhaavabuddyaa saparyaadisevaam
nrunaamkurvataambhukti-mukti pradamtam
namaameesvaram sadgurum saayinaadham
anekaa srutaa tarkyaleelaa vilaasai:
samaa vishkrutesaana bhaasvatrpabhaavam
ahambhaavaheenam prasannaatmabhaavam
namaameesvaram sadgurum saayinaadham
sataamvisramaaraamamevaabhiraamam
sadaasajjanai samstutam sannamadbhi:
janaamodadam bhakta bhadra pradamtam
namaameesvaram sadgurum saayinaadham
ajanmaadyamekam parambrahma saakshaat
svayam sambhavam raamamevaanateernam
bhavaddarsanaatsampuneeta: prabhoham
namaameesvaram sadgurum saayinaadham
sreesaayisa krupaanide – khilanrunaam sarvaardhasiddiprada
yushmatpaadaraja:prabhaavamatulam dhaataapivaktaa akshama:
sadbhaktyaassaranam krutaamjaliputa: sampraaptito – smin prabho
sreematsaayiparesa paada kamalaanaachcharanyammama
saayiroopa dhararaaghottamam
bhaktakaama vibudha drumamprabhum
maayayopahata chitta suddaye
chimtayaamyahe mmaharnisam mudaa
saratsudhaamsu pratimamprakaasam
krupaatapapratamvasaayinaadha
tvadeeyapaadaabja samaasritaanaam
svachchaayayaataapa mapaakarotu
upaasanaadaivata saayinaadha
smavairma yopaasani naastuvamtam
ramenmanome tavapaadayugme
bhrumgo yadaabje makaramdalubdha:
anekajanmaarjitapaapa samkshayo
bhavedbhavatpaada saroja darsanaat
kshamasva sarvaanaparaadha pumjakaan
praseeda saayisa sadgurodayaanidhe
sreesaayinaadha charanaamrutapoornachittaa
tatpaada sevanarataa ssata tamcha bhaktyaa
samsaara janyaduritaugha vinirga taaste
kaivalya dhaama paramam samavaapnuvamti
stotrame tatpathedbhaktyaa yonnarastanmanaasadaa
sadguro: saayinaadhasyakrupaapaatram bhavedbhavam
karacharanakrutam vaakkaayajamkarmajamvaa
sravananayanajamvaamaanasamvaa – paraadham
viditamaviditam vaasarvemetatkshamasva
jayajayakarunaadbhe sree prabhosaayinaadha
sree sachchidaanamda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai
raajaadhiraaja yogiraaja parabrahma sreesaayinaadhaamaharaaj
sree sachchidaanamda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai

.


1. ABHANG

Holding the five-wick lamp, I do Baba’s Aarti. Sai’s Aarti. I do Baba’s Aarti.

Rise! Rise! Oh my brethren. Let us do Aarti for Ramadhava (Consort of Ram the incarnation of
Lord Vishnu). Sai Ramadhava. I do Arati for Ramadhava.

Concentrating the mind, let us have a glimpse of the meditative figure, Sai’s meditative figure. Let us have a glimpse of the meditative figure.

Krishna-Natha says oh, Datta (for Lord Dattatreya) Sai! Enjoin our minds to your feet. Lord, to your feet draw our minds. Enjoin our minds to your feet.

2 Arati Sai Baba

We do Aarti to Sai Baba, the soul that and the giver of happiness to all. Give refuge to the downtrodden devotees who are at your feet. We do Aarti to you Sai Baba.

Burn the desires. To the seekers of Self, teach them the way to get Moksha (state of pure bliss). With their own eyes they see the Lord Vishnu (Sriranga). We do Aarti to you Sai Baba.

You grant suitable experiences to everybody in accordance with their Faith and devotion. O, merciful one, such is your way.O kind one. We do Aarti to you Sai Baba.

Meditation of your name removes the worldly sufferings. Your actions are unfathomable. Show the path to unfortunate ones. We do Aarti to you Sai Baba.

In this age of Kaliyug (The dark and troublsome age of present ), you are true incarnation of Brahama, that has taken form and descended on this earth. You are also Swami Datta digambar (Three-headed diety who is considered as combined incarnation of Brahma-Vishnu-Maheh). Datta digambar.We do Aarti to you Sai Baba.

On Thursdays,every week, the devotees take a trip (to Shirdi), to have a glimpse of the Lord’s feet and to avert their worldly fears. We do Aarti to you Sai Baba.

The only wealth I desire is to serve at thy feet. O Lord of Lords. We do Aarti to you Sai Baba.

Just as the chatak bird desires to drink pure raw water , so O Lord! And kindly give me your assurance (that I will receive such direct knowledge). We do Aarti ….

3. Arati

Hail Lord! Datta Avadhuta! (a divine Incarnation) O Sai Avadhuta! With my folded hands, I place my head at your feet. Hail Lord! Hail Lord!

You take Avatar (Incarnation) when Dharma (purity and righteousness) declines; Even the non-believers devolopfaith in you. Showing many types of Leelas (Graces) in your innumerable forms; you remove the miseries of your devotees, day and night. Hail Lord…

You gave Darshan (divine vision) to someone in the guice of Moslem. By removing all doubts, you set him on the path leading towards the unity with the Self. Even Raja Gopichanda and the river Mandakini (Ganges) were purified by you. Born of a Moslem family of weavers you had brought salvation to all the people. Hail Lord Sai…

You do not distinguish between Hindus and Moslems. In the present human form taken by you, you give the same look of love both to the Hindus and Moslems and establish the universality of your love. Hail Lord Sai…

O the Lord Sainatha, I would always like to be at your feet, Liberate the mankind stepped in worldly illusions and remove their difficulties by your grace. If you desire to give me anything, then give Krishna (composer of this portion of Aarti) the ability to sing your prayers. Hail Lord…

4 ABHANG

Shirdi is my Pandharpur. Sai Baba is the husband of Rama i.e. Lord Vishnu. Baba is the presiding deity there. Sai…

Pure devotion is like river Chandrabhaga (River at Pandharpur). Our devotional feelings for Pundalik (Lord Vishnu called Vithal) has awakened.

Come along, all the people. Pray Baba and pray Sai.

Ganu (Das ganu, the composer of this aarti) requests : Sai Baba to run and give us blessings, My Mother give your blessings.

5 Naman

Prostrating myself with touch of your feet and see thy beautiful form. Embracing you with love, I worship you, and do your aarti with devotion.

You are my mother, my father, my brother, you are my friend. You are knowledge, You are the embodiment of love and tenderness. You are my everything, O! Lord.

My body, my speech, my mind and all my senses, my intellect, my innate being – all these I offer to you, Narayana.

I pray Achyut, Keshav, Ramnarayan, Krishnadamodar, Vasudev, Hari, Shridhar, Madhav, Gopika-Vallabh, Janaki-Nayakam, Ramachandra. (various names of Vishnu and His incarnations).

Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare.

Shri Gurudeva Datta.

6 Mantra Pushpam

Hari Aum.(Invocation of Primordial sound) in the beginning the devas (Celestial beings) worshipped Lord Vishnu by means of a sacrificial fire(yagyan) by such religious deeds they attain greatness in heaven (the abode of the divine, Celestial beings).

“Aum! Salutation to Vaishravan(Celestial being in heaven incharge of wealth). He is the King of Kings, who is help. May he thy grant me my desires as Vaishravan, the lord of all my desires.

Aum! Let there be well being! Let he attain universal sovereignty eternelly, enjoyment (of pleasures), independence, perfect detachment, distinction and position of a great king, and supreme Lordship, so that he rules the universe and become the paramount ruler of the whole earth all his life, possessed of longevity and fullness of life, and be the absolute king of the earth streching upto its oceanic shores.

It is a prayer for Marutt, the son of Avikshit excelling in the four qualities of knowledge, righteousness, detachment and longivity – whose abode all Celestial deities visit.

O! Shri Narayan Vasudev Sachchidananad! Sadguru Sainath Maharaj!

7 Namaskaaraastak

Even the thousand tounged Shesha(a Hindu mythological snake on whom Lord Vishnu rests) finds it inadequate to sing thy prayers of greatness. Salutations with prostrations, O! Sainath.

Those who remeber your feet everyday with pure devotion and thought, cross over this illussionary world. O! father, Salutations with prostrations, O! Sainath.

Appearing like as an ordinary person to the ignorant, he carries on His divine action(Leelas). He is the giver of inner spiritual knowledge and unity with God – Salutations with prostrations, your O! Sainath.

It is a great luck to be born as a human being. Human beings alone can do Sadhna(practices for obtaining purity and liberation). Hold on to the Love of Sai and kill ego. Salutations with prostrations, O! Sainath.

Hold the hands of ignorant children like us. Bless us with a Kiss on our cheeks, give us love. Salutations with prostrations, O! Sainath.

Gods and others worship your feet. Say Suka and others treat you as equal. The prayag(confluence of rivers) and holy places bow at your feet – Salutations with prostrations, O! Sainath.

The Gopis are always delighted to see your feet. They always dance with Krishna-natha having immersed their thoughts in Him. Salutations with prostrations, Shri Sainatha.

I request you to grant me just one boon. I humbly fold my hands, and with deep faith, Mohaniraj (says, the composer of this part of Aarti) asks you: save me from this world of bewitching desires and ferry me across the ocean of existence. Salutations with prostrations, Shri Sainatha.

8.0 Aisaa eyee baa

Such art thou, Sai Baba! Sai Digambara! Incarnation of the imperishible spirit, you are all pervading. You are the knower of the essense of the shrutis (Vedas), belonging to the lineage of the sage Atri and His wife Anusuya.

Everyday, bathing in the Holy waters of the Kashi and worshipping there; then going to Kolhapur for Alms; drinking the pure waters of the Tungabhadra and then sleeping at Mahur province (sleeping place of Lord Datta). Please come like this O! Baba.

A ‘Jholi’ (bag for alms hanging from the shoulder) hanging on the left-shoulder, and carrying the trident ‘damru’ (kind of tabor) you bless the devotees with permanent happiness, granting them four-fold liberation viz. Resemblance to God, nearness to God, residing with the deity and absorption into the essense of Brahman. Please come like this O! Baba.

Wearing wooden sandals, carrying Jap Mala (prayer beeds) Kamandalu (Container of water), wearing deer skin; on your head is the crown of serpent-like coiled tresses of your hair, which looks beautiful. Please come like this O! Baba.

All those who meditate on you diligently have Lakshmi, the Goddess of wealth, dwelling in their homes, day and night uninterruptedly (Lakshmi, otherwise is fleet-floated and does not stay in one place for a long time). You also protect them by removing all their difficulties. Please come like this O! Baba.

When I behold you in my eyes and your handsome figure, Gururaya, I experience complete bliss and please make me sing the Lord’s praises. Please come like this O! Baba. (Whole refrain)

Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is Truth Incarnate and is always in Consciousness and Bliss; the God who is the cause of creation, existence and destruction of the world; and, who has come in to this world in a human form for the sake of his own devotees.

Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is the bright sun whose light destroys the darkness of worldly desires; who is beyond the realm of speech and mind, but accessible to the sages who are engrossed in Thy meditation – One who pervades the whole world, pure and devoid of all attributes.

Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who has manifested in this kaliyug (The dark and the troublesome age of present) for the salvation of those who believe in devotion to Him and those who have taken refuge at his feet as they are drowning and tormented by the ocean of worldliness.

Let us bow down to the God Sadguru Sainath, whom people go to worship and render devotional services, knowing Him to be Himself the kalpavriksh always; for those people he satisfies their worldly desires and grants them salvation

Let us bow down to the God Sadguru Sainath, whose innumerable and wonderful Leelas(divine play), unheard of and unimagined, have displayed His divine splenderous glory; yet who is devoid of ego and is happily absorbed in the Self.

Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is the perennial abode of rest, repose and refuge for the virtuous people and to whom praises are directed by good and pious persons- He who is the bestower of happiness and welfare to His devotees.

Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is the Self-manifested, the Absolute Brahman, verily the Supreme Creator Incarnate, the Being without beginning or end, who has descended on this earth in the Ram avatar (Incarnation). O lord, I have been sanctified by your darshan.

O Lord Sai, treasure-house of mercy, the bestower of all wealth, success and inspiration, even the creator is unable to describe the incomparable power of the dust of your feet. With my folded hands and true devotion, I surrender to you O Lord. There is no refuge for me, except the lotus feet of Shrimat Sainath, the Lord.

Lord Sai is the avatar of Raghav (Incarnation of Ram), the Lord who fulfils the desires of His devotees for the purification of their infatuated and deluded hearts and minds – to whom I pray, day and night, untiringly and blissfully.

Lord Sainath, the canopy of your mercy is like the intense lusture of the autumn moon. Grant the cool shade (from that canopy) from the blazing heat of the three-fold calamities of life to those who have taken shelter at your feet.

Lord Sainath you are my God, whom I worship. I extol your praises. Let my mind dwell lovingly at your lotus feet, just as the bee hovers over the lotus flowers enticed by the desire of honey.

Lord Sai, Guru Ocean of compassion, bless me and pardon me for all my innumerable faults. May my boundless sins which have accumulated over several cycles of life be destroyed by the darshan of your feet

Those whose minds become purified by the nectar of tirth (Water deemed to be Holy from the washings of Lord’s feet) of Shri Sainath, those who are constantly absorbed in His service with – devotion they get freed from the distress caused by worldliness and attain salvation.

Whosoever always recites this hymn with devotion and absorption will certainly be the recepeint of the grace of Sadguru until he lives.

For the sins done by the hands and the feet, by the toungue and the body, or by the ears and the eyes, or those done in thought, or any other follies, known or unknown – for all these, forgive me.

Let us Hail ! Hail! O compassionate one, Shri Prabhu Sainath!

Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

Aum! King of Kings! King of Yogis! Absolute Brahman! Sainath Maharaj

Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.