Main Menu

Sai Baba Dhoop Aarati (साई बाबा धूप आरती)

Composer: Shardha Ram(Shardha Ram Phillauri शार्धा राम फिल्लौरी ), (30 September 1837 – 24 June 1881), His father, Jai Dyalu was an astrologer.More..

Stotra: Sai Baba Dhoop Aarati

Verses: 9

Stuti: About Shirdi Sai Baba

Language: Hindi (हिन्दी)

 

 

Recitals


Sai Baba Dhoop Aarati | साई बाबा धूप आरती     
Album: Unknown | Voice: Unknown

Hide the Content

This Stotra wasoriginally composed in Hindi. Other languages are for your convenience


श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध महराज् की जै.

आरति सायिबाबा सौख्य दातार जीव
चरण रजताली द्यावा दासाविसावा
भक्ताविसावा आरतिसायिबाबा

जालुनिय अनङ्ग सस्वरूपिराहेदङ्ग
मुमूक्ष जनदावि निजडोला श्रीरङ्ग
डोला श्रीरङ्ग आरतिसायिबाबा

जयमनि जैसाभाव तय तैसा अनुभव
दाविसि दयाघना ऐसि तुझीहिमाव
तुझीहिमावा आरतिसायिबाबा

तुमचेनाम द्याता हरे संस्कृति व्यधा
अगाधतवकरणि मार्ग दाविसि अनाधा
दाविसि अनाधा आरति सायिबाबा

कलियुगि अवतारा सद्गुण परब्रह्मा साचार
अवतीर्ण झूलासे स्वामी दत्त दिगम्बर
दत्त दिगम्बर आरति सायिबाबा

आठादिवसा गुरुवारी भक्त करीतिवारी
प्रभुपद पहावया भवभय निवारी
भयनिवारी आरति सायिबाबा

माझानिज द्रव्यठेव तव चरणरजसेवा
मागणे हेचि‌आता तुह्मा देवादिदेवा
देवादिदेव आरतिसायिबाबा

इच्छिता दीनचातक निर्मल तोयनिजसूख
पाजवे माधवाया सम्भाल अपूलिबाक
अपूलिबाक आरतिसायिबाबा
सौख्यदातार जीवा चरण रजताली द्यावादासा
विसावा भक्ताविसावा आरति सायिबाबा

2. अभङ्ग्

शिरिडि माझे पण्डरीपुर सायिबाबारमावर
बाबारमावर – सायिबाबारमावर
शुद्दभक्ति चन्द्रभागा – भावपुण्डलीकजागा
पुण्डलीक जागा – भावपुण्डलीकजागा
याहो याहो अवघेजन। करूबाबान्सी वन्दन
सायिसी वन्दन। करूबाबान्सी वन्दन॥
गणूह्मणे बाबासायि। दावपाव माझे आयी
पावमाझे आयी दावपाव माझेया‌ई

3. नमनं

घालीन लोटाङ्गण,वन्दीन चरण
डोल्यानी पाहीन रूपतुझे।
प्रेमे आलिङ्गन,आनन्दे पूजिन
भावे ओवालीन ह्मणे नामा॥

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं ममदेवदेव

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मनावा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामी

अच्युतङ्केशवं रामनारायणं
कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं
जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे

4. नाम स्मरणं

हरेराम हरेराम रामराम हरे हरे
हरेकृष्ण हरेकृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥श्री गुरुदेवदत्त

5. नमस्काराष्टकं

अनन्ता तुलाते कसेरे स्तवावे
अनन्ता तुलाते कसेरे नमावे
अनन्तामुखाचा शिणे शेष गात
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाधा

स्मरावेमनीत्वत्पदा नित्यभावे
उरावेतरी भक्तिसाठी स्वभावे
तरावे जगा तारुनीमाया ताता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाधा

वसे जोसदा दावया सन्तलीला
दिसे आज्ञ लोका परी जोजनाला
परी अन्तरी ज्ञानकैवल्य दाता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाधा

भरालधला जन्महा मान वाचा
नरासार्धका साधनीभूत साचा
धरूसायि प्रेमा गलाया अहन्ता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाधा

धरावे करीसान अल्पज्ञ बाला
करावे अह्माधन्यचुम्भोनिगाला
मुखीघाल प्रेमेखराग्रास अता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाधा

सुरा दीक ज्याञ्च्या पदावन्दिताति
शुकादीक जाते समानत्वदेती
प्रयागादि तीर्धे पदीनम्रहोता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाधा

तुझ्याज्यापदा पाहता गोपबाली
सदारङ्गली चित्स्वरूपी मिलाली
करीरासक्रीडा सवे कृष्णनाधा
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाधा

तुलामागतो मागणे एकध्यावे
कराजोडितो दीन अत्यन्त भावे
भवीमोहनीराज हातारि आता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाधा

6. प्रार्थन

ऐसा ये‌ईबा! सायि दिगम्बरा
अक्षयरूप अवतारा । सर्वहि व्यापक तू
श्रुतिसारा, अनसूयात्रिकुमारा(बाबाये) महाराजे ईबा
काशीस्नान जप प्रतिदिवसी कोल्हापुर भिक्षेसी निर्मल नदि तुङ्गा
जलप्रासी, निद्रामाहुरदेशी ऐसा ये यीबा

झोलीलोम्बतसे वामकरी त्रिशूल ढमरूधारि
भक्तावरदसदा सुखकारी, देशील मुक्तीचारी ऐसा ये यीबा

पायिपादुका जपमाला कमण्डलूमृगछाला
धारण करिशीबा नागजटा, मुकुट शोभतोमाथा ऐसा ये यीबा

तत्पर तुझ्याया जेध्यानी अक्षयत्वाञ्चेसदनी
लक्ष्मीवासकरी दिनरजनी, रक्षसिसङ्कट वारुनि ऐसा ये यीबा

यापरिध्यान तुझे गुरुराया दृश्यकरी नयनाया
पूर्णानन्द सुखे हीकाया, लाविसिहरि गुणगाया
ऐसा ये यीबा सायि दिगम्बर अक्षय रूप अवतारा
सर्वहिव्यापक तू, श्रुतिसारा अनसूयात्रि कुमारा(बाबाये) महाराजे ईबा

7. सायि महिमा स्तोत्रं

सदासत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं
जगत्सम्भवस्धान संहार हेतुं
स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं

भवध्वान्त विध्वंस मार्ताण्डमीड्यं
मनोवागतीतं मुनिर् ध्यान गम्यं
जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं

भवाम्भोदि मग्नार्धितानां जनानां
स्वपादाश्रितानां स्वभक्ति प्रियाणां
समुद्दारणार्धं कलौ सम्भवन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं

सदानिम्ब वृक्षस्यमुलाधि वासात्
सुधास्राविणं तिक्त मप्य प्रियन्तं
तरुं कल्प वृक्षाधिकं साधयन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं

सदाकल्प वृक्षस्य तस्याधिमूले
भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां
नृणां कुर्वतां भुक्ति-मुक्ति प्रदन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं

अनेका शृता तर्क्य लीला विलासै:
समा विष्कृतेशान भास्वत्र्पभावं
अहम्भावहीनं प्रसन्नात्मभावं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं

सतां विश्रमाराम मेवाभिरामं
सदासज्जनै संस्तुतं सन्नमद्भि:
जनामोददं भक्त भद्र प्रदन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं

अजन्माद्यमेकं परम्ब्रह्म साक्षात्
स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं
भवद्दर्शनात्सम्पुनीत: प्रभोहं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं

श्रीसायिश कृपानिधे खिलनृणां सर्वार्धसिद्दिप्रद
युष्मत्पादरज: प्रभावमतुलं धातापिवक्ताक्षम:
सद्भक्त्याश्शरणं कृताञ्जलिपुट: सम्प्राप्तितोस्मिन् प्रभो
श्रीमत्सायिपरेश पाद कमलान् नान्यच्चरण्यंमम

सायिरूपधर राघवोत्तमं
भक्तकाम विबुध द्रुमं प्रभुं
माययोपहत चित्त शुद्धये
चिन्तयाम्यह महर्निशं मुदा

शरत्सुधांशं प्रतिमं प्रकाशं
कृपातपत्रं तवसायिनाथ
त्वदीयपादाब्ज समाश्रितानां
स्वच्छाययाताप मपाकरोतु

उपासनादैवत सायिनाथ
स्मवैर्म योपासनि नास्तुतस्त्वं
रमेन्मनोमे तवपादयुग्मे
भ्रुङ्गो यदाब्जे मकरन्दलुब्ध:

अनेकजन्मार्जित पापसङ्क्षयो
भवेद्भवत्पाद सरोज दर्शनात्
क्षमस्व सर्वानपराध पुञ्जकान्
प्रसीद सायिश सद्गुरो दयानिधे

श्रीसायिनाथ चरणामृत पूर्णचित्ता
तत्पाद सेवनरता स्सत तञ्च भक्त्या
संसारजन्य दुरितौघ विनिर्ग तास्ते
कैवल्य धाम परमं समवाप्नुवन्ति

स्तोत्रमे तत्पठेद्भक्त्या योन्नरस्तन्मनासदा
सद्गुरो: सायिनाथस्य कृपापात्रं भवेद्भवं

8. गुरु प्रसाद याचनादशकं

रुसोममप्रियाम्बिका मजवरीपिताहीरुसो
रुसोममप्रियाङ्गना प्रियसुतात्मजाहीरुसो
रुसोभगिनबन्धु ही स्वशुर सासुबायि रुसो
नदत्त गुरुसायिमा मझवरी कधीही रुसो

पुसोन सुनभायित्या मजन भ्रातूजाया पुसो
पुसोन प्रियसोयरे प्रियसगेनज्ञाती पुसो
पुसो सुहृदनासख स्वजननाप्त बन्धू पुसो
परीन गुरुसायिमा मझवरी कधीही रुसो

पुसोन अबलामुले तरुण वृद्दही नापुसो
पुसोन गुरुथाकुटे मजन दोरसाने पुसो
पुसोनचबले बुरे सुजनसादुहीना पुसो
परीन गुरुसायिमा मझवरी कधीही रुसो

दुसोचतुरत्त्ववित् विबुध प्राज्ञज्ञानीरुसो
रुसो हि विदु स्त्रीया कुशल पण्डिताहीरुसो
रुसोमहिपतीयती भजकतापसीही रुसो
नदत्त गुरुसायिमा मझवरी कधीही रुसो

रुसोकवि‌ऋषि मुनी अनघसिद्दयोगीरुसो
रुसोहिगृहदेवतातिकुलग्रामदेवी रुसो
रुसोखलपिशाच्चही मलीनडाकिनी हीरुसो
नदत्त गुरुसायिमा मझवरी कधीही रुसो

रुसोमृगखगकृमी अखिलजीवजन्तूरुसो
रुसो विटपप्रस्तरा अचल आपगाब्धीरुसो
रुसोखपवनाग्निवार् अवनिपञ्चतत्त्वेरुसो
नदत्त गुरुसायिमा मझवरी कधीही रुसो

रुसो विमलकिन्नरा अमलयक्षिणीहीरुसो
रुसोशशिखगादिही गगनि तारकाहीरुसो
रुसो अमरराजही अदय धर्मराजा रुसो
नदत्त गुरुसायिमा मझवरी कधीही रुसो

रुसो मन सरस्वती चपलचित्त तीहीरुसो
रुसोवपुदिशाखिलाकठिनकालतो हीरुसो
रुसोसकल विश्वहीमयितु ब्रह्मगोलंरुसो
नदत्त गुरुसायिमा मझवरी कधीही रुसो

विमूड ह्मणुनि हसो मजनमत्सराही रुसो
पदाभिरुचि उलसो जननकर्धमीनाफसो
नदुर्ग दृतिचा धसो अशिव भाव मागेखसो
प्रपञ्चि मनहेरुसो दृडविरक्तिचित्तीठसो

कुणाचि घृणानसोनचस्पृहकशाची असो
सदैव हृदया वसो मनसिद्यानि सायिवसो
पदीप्रणयवोरसो निखिल दृश्य बाबादिसो
नदत्त गुरुसायिमा उपरियाचनेला रुसो

9. मन्त्र पुष्पं

हरि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवा स्तानिधर्माणि
प्रधमान्यासन् । तेहनाकं महिमान:स्सचन्त
यत्रपूर्वे साध्या स्सन्ति देवा:।
ॐ राजाधिराजाय पसह्यसाहिने
नमोवयं वै श्रवणाय कुर्महे
समेकामान् कामकामाय मह्यं
कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु
कुबेराय वैश्रवणाया महाराजायनम:
ॐ स्वस्ती साम्राज्यं भोज्यं
स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यंराज्यं
महाराज्य माधिपत्यमयं समन्तपर्या
ईश्या स्सार्वभौम स्सार्वा युषान्
तादापदार्दात् प्रुधिव्यैसमुद्र पर्यान्ताया
एकराल्लिति तदप्येष श्लोकोबिगीतो मरुत:
परिवेष्टोरो मरुत्त स्यावसन् ग्रुहे
आविक्षितस्यकाम प्रेर् विश्वेदेवासभासद इति
श्री नारायणवासुदेव सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महाराज् कि जै

करचरण कृतं वाक्काय जङ्कर्मजंवा
श्रवणनयनजं वामानसंवा पराधं
विदित मविदितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व
जयजय करुणाब्धे श्रीप्रभोसायिनाध

श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महराज् कि जै
राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्रीसायिनाधामहराज्
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महराज् कि जै

.


శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై.

ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్య దాతార జీవ
చరణ రజతాలీ ద్యావా దాసావిసావా
భక్తావిసావా ఆరతిసాయిబాబా

జాళునియ అనంగ సస్వరూపిరాహేదంగ
ముమూక్ష జనదావి నిజడోళా శ్రీరంగ
డోళా శ్రీరంగ ఆరతిసాయిబాబా

జయమని జైసాభావ తయ తైసా అనుభవ
దావిసి దయాఘనా ఐసి తుఝీహిమావ
తుఝీహిమావా ఆరతిసాయిబాబా

తుమచేనామ ద్యాతా హరే సంస్కృతి వ్యధా
అగాధతవకరణి మార్గ దావిసి అనాధా
దావిసి అనాధా ఆరతి సాయిబాబా

కలియుగి అవతారా సద్గుణ పరబ్రహ్మా సాచార
అవతీర్ణ ఝూలాసే స్వామీ దత్త దిగంబర
దత్త దిగంబర ఆరతి సాయిబాబా

ఆఠాదివసా గురువారీ భక్త కరీతివారీ
ప్రభుపద పహావయా భవభయ నివారీ
భయనివారీ ఆరతి సాయిబాబా

మాఝానిజ ద్రవ్యఠేవ తవ చరణరజసేవా
మాగణే హేచి‌ఆతా తుహ్మా దేవాదిదేవా
దేవాదిదేవ ఆరతిసాయిబాబా

ఇచ్ఛితా దీనచాతక నిర్మల తోయనిజసూఖ
పాజవే మాధవాయా సంభాళ అపూళిబాక
అపూళిబాక ఆరతిసాయిబాబా
సౌఖ్యదాతార జీవా చరణ రజతాళీ ద్యావాదాసా
విసావా భక్తావిసావా ఆరతి సాయిబాబా

2. అభంగ్

శిరిడి మాఝే పండరీపుర సాయిబాబారమావర
బాబారమావర – సాయిబాబారమావర
శుద్దభక్తి చంద్రభాగా – భావపుండలీకజాగా
పుండలీక జాగా – భావపుండలీకజాగా
యాహో యాహో అవఘేజన| కరూబాబాన్సీ వందన
సాయిసీ వందన| కరూబాబాన్సీ వందన||
గణూహ్మణే బాబాసాయి| దావపావ మాఝే ఆయీ
పావమాఝే ఆయీ దావపావ మాఝేయా‌ఈ

3. నమనం

ఘాలీన లోటాంగణ,వందీన చరణ
డోల్యానీ పాహీన రూపతుఝే|
ప్రేమే ఆలింగన,ఆనందే పూజిన
భావే ఓవాళీన హ్మణే నామా||

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనావా ప్రకృతే స్వభావాత్
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామీ

అచ్యుతంకేశవం రామనారాయణం
కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే

4. నామ స్మరణం

హరేరామ హరేరామ రామరామ హరే హరే
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే ||శ్రీ గురుదేవదత్త

5. నమస్కారాష్టకం

అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే
అనంతా తులాతే కసేరే నమావే
అనంతాముఖాచా శిణే శేష గాత
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

స్మరావేమనీత్వత్పదా నిత్యభావే
ఉరావేతరీ భక్తిసాఠీ స్వభావే
తరావే జగా తారునీమాయా తాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

వసే జోసదా దావయా సంతలీలా
దిసే ఆఙ్ఞ లోకా పరీ జోజనాలా
పరీ అంతరీ ఙ్ఞానకైవల్య దాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

భరాలధలా జన్మహా మాన వాచా
నరాసార్ధకా సాధనీభూత సాచా
ధరూసాయి ప్రేమా గళాయా అహంతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

ధరావే కరీసాన అల్పఙ్ఞ బాలా
కరావే అహ్మాధన్యచుంభోనిగాలా
ముఖీఘాల ప్రేమేఖరాగ్రాస అతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

సురా దీక జ్యాంచ్యా పదావందితాతి
శుకాదీక జాతే సమానత్వదేతీ
ప్రయాగాది తీర్ధే పదీనమ్రహోతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

తుఝ్యాజ్యాపదా పాహతా గోపబాలీ
సదారంగలీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ
కరీరాసక్రీడా సవే కృష్ణనాధా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

తులామాగతో మాగణే ఏకధ్యావే
కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే
భవీమోహనీరాజ హాతారి ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

6. ప్రార్థన

ఐసా యే‌ఈబా! సాయి దిగంబరా
అక్షయరూప అవతారా | సర్వహి వ్యాపక తూ
శ్రుతిసారా, అనసూయాత్రికుమారా(బాబాయే) మహారాజే ఈబా
కాశీస్నాన జప ప్రతిదివసీ కొల్హాపుర భిక్షేసీ నిర్మల నది తుంగా
జలప్రాసీ, నిద్రామాహురదేశీ ఐసా యే యీబా

ఝోళీలోంబతసే వామకరీ త్రిశూల ఢమరూధారి
భక్తావరదసదా సుఖకారీ, దేశీల ముక్తీచారీ ఐసా యే యీబా

పాయిపాదుకా జపమాలా కమండలూమృగఛాలా
ధారణ కరిశీబా నాగజటా, ముకుట శోభతోమాథా ఐసా యే యీబా

తత్పర తుఝ్యాయా జేధ్యానీ అక్షయత్వాంచేసదనీ
లక్ష్మీవాసకరీ దినరజనీ, రక్షసిసంకట వారుని ఐసా యే యీబా

యాపరిధ్యాన తుఝే గురురాయా దృశ్యకరీ నయనాయా
పూర్ణానంద సుఖే హీకాయా, లావిసిహరి గుణగాయా
ఐసా యే యీబా సాయి దిగంబర అక్షయ రూప అవతారా
సర్వహివ్యాపక తూ, శ్రుతిసారా అనసూయాత్రి కుమారా(బాబాయే) మహారాజే ఈబా

7. సాయి మహిమా స్తోత్రం

సదాసత్స్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్ధాన సంహార హేతుం
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండమీడ్యం
మనోవాగతీతం మునిర్ ధ్యాన గమ్యం
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

భవాంభోది మగ్నార్ధితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం
సముద్దారణార్ధం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

సదానింబ వృక్షస్యములాధి వాసాత్
సుధాస్రావిణం తిక్త మప్య ప్రియంతం
తరుం కల్ప వృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

సదాకల్ప వృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావబుద్ధ్యా సపర్యాదిసేవాం
నృణాం కుర్వతాం భుక్తి-ముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

అనేకా శృతా తర్క్య లీలా విలాసై:
సమా విష్కృతేశాన భాస్వత్ర్పభావం
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

సతాం విశ్రమారామ మేవాభిరామం
సదాసజ్జనై సంస్తుతం సన్నమద్భి:
జనామోదదం భక్త భద్ర ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

అజన్మాద్యమేకం పరంబ్రహ్మ సాక్షాత్
స్వయం సంభవం రామమేవావతీర్ణం
భవద్దర్శనాత్సంపునీత: ప్రభోహం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

శ్రీసాయిశ కృపానిధే ఖిలనృణాం సర్వార్ధసిద్దిప్రద
యుష్మత్పాదరజ: ప్రభావమతులం ధాతాపివక్తాక్షమ:
సద్భక్త్యాశ్శరణం కృతాంజలిపుట: సంప్రాప్తితోస్మిన్ ప్రభో
శ్రీమత్సాయిపరేశ పాద కమలాన్ నాన్యచ్చరణ్యంమమ

సాయిరూపధర రాఘవోత్తమం
భక్తకామ విబుధ ద్రుమం ప్రభుం
మాయయోపహత చిత్త శుద్ధయే
చింతయామ్యహ మహర్నిశం ముదా

శరత్సుధాంశం ప్రతిమం ప్రకాశం
కృపాతపత్రం తవసాయినాథ
త్వదీయపాదాబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయాతాప మపాకరోతు

ఉపాసనాదైవత సాయినాథ
స్మవైర్మ యోపాసని నాస్తుతస్త్వం
రమేన్మనోమే తవపాదయుగ్మే
భ్రుంగో యదాబ్జే మకరందలుబ్ధ:

అనేకజన్మార్జిత పాపసంక్షయో
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్
క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్
ప్రసీద సాయిశ సద్గురో దయానిధే

శ్రీసాయినాథ చరణామృత పూర్ణచిత్తా
తత్పాద సేవనరతా స్సత తంచ భక్త్యా
సంసారజన్య దురితౌఘ వినిర్గ తాస్తే
కైవల్య ధామ పరమం సమవాప్నువంతి

స్తోత్రమే తత్పఠేద్భక్త్యా యోన్నరస్తన్మనాసదా
సద్గురో: సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవేద్భవం

8. గురు ప్రసాద యాచనాదశకం

రుసోమమప్రియాంబికా మజవరీపితాహీరుసో
రుసోమమప్రియాంగనా ప్రియసుతాత్మజాహీరుసో
రుసోభగినబంధు హీ స్వశుర సాసుబాయి రుసో
నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో

పుసోన సునభాయిత్యా మజన భ్రాతూజాయా పుసో
పుసోన ప్రియసోయరే ప్రియసగేనఙ్ఞాతీ పుసో
పుసో సుహృదనాసఖ స్వజననాప్త బంధూ పుసో
పరీన గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో

పుసోన అబలాములే తరుణ వృద్దహీ నాపుసో
పుసోన గురుథాకుటే మజన దోరసానే పుసో
పుసోనచబలే బురే సుజనసాదుహీనా పుసో
పరీన గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో

దుసోచతురత్త్వవిత్ విబుధ ప్రాఙ్ఞఙ్ఞానీరుసో
రుసో హి విదు స్త్రీయా కుశల పండితాహీరుసో
రుసోమహిపతీయతీ భజకతాపసీహీ రుసో
నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో

రుసోకవి‌ఋషి మునీ అనఘసిద్దయోగీరుసో
రుసోహిగృహదేవతాతికులగ్రామదేవీ రుసో
రుసోఖలపిశాచ్చహీ మలీనడాకినీ హీరుసో
నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో

రుసోమృగఖగకృమీ అఖిలజీవజంతూరుసో
రుసో విటపప్రస్తరా అచల ఆపగాబ్ధీరుసో
రుసోఖపవనాగ్నివార్ అవనిపంచతత్త్వేరుసో
నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో

రుసో విమలకిన్నరా అమలయక్షిణీహీరుసో
రుసోశశిఖగాదిహీ గగని తారకాహీరుసో
రుసో అమరరాజహీ అదయ ధర్మరాజా రుసో
నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో

రుసో మన సరస్వతీ చపలచిత్త తీహీరుసో
రుసోవపుదిశాఖిలాకఠినకాలతో హీరుసో
రుసోసకల విశ్వహీమయితు బ్రహ్మగోళంరుసో
నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో

విమూడ హ్మణుని హసో మజనమత్సరాహీ రుసో
పదాభిరుచి ఉళసో జననకర్ధమీనాఫసో
నదుర్గ దృతిచా ధసో అశివ భావ మాగేఖసో
ప్రపంచి మనహేరుసో దృడవిరక్తిచిత్తీఠసో

కుణాచి ఘృణానసోనచస్పృహకశాచీ అసో
సదైవ హృదయా వసో మనసిద్యాని సాయివసో
పదీప్రణయవోరసో నిఖిల దృశ్య బాబాదిసో
నదత్త గురుసాయిమా ఉపరియాచనేలా రుసో

9. మంత్ర పుష్పం

హరి ఓం యఙ్ఞేన యఙ్ఞమయజంతదేవా స్తానిధర్మాణి
ప్రధమాన్యాసన్ | తేహనాకం మహిమాన:స్సచంత
యత్రపూర్వే సాధ్యా స్సంతి దేవా:|
ఓం రాజాధిరాజాయ పసహ్యసాహినే
నమోవయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే
సమేకామాన్ కామకామాయ మహ్యం
కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు
కుబేరాయ వైశ్రవణాయా మహారాజాయనమ:
ఓం స్వస్తీ సామ్రాజ్యం భోజ్యం
స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యంరాజ్యం
మహారాజ్య మాధిపత్యమయం సమంతపర్యా
ఈశ్యా స్సార్వభౌమ స్సార్వా యుషాన్
తాదాపదార్దాత్ ప్రుధివ్యైసముద్ర పర్యాంతాయా
ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకోబిగీతో మరుత:
పరివేష్టోరో మరుత్త స్యావసన్ గ్రుహే
ఆవిక్షితస్యకామ ప్రేర్ విశ్వేదేవాసభాసద ఇతి
శ్రీ నారాయణవాసుదేవ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కి జై

కరచరణ కృతం వాక్కాయ జంకర్మజంవా
శ్రవణనయనజం వామానసంవా పరాధం
విదిత మవిదితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
జయజయ కరుణాబ్ధే శ్రీప్రభోసాయినాధ

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై
రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీసాయినాధామహరాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై

.


ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத மஹராஜ் கீ ஜை.

ஆரதி ஸாயிபாபா ஸௌக்ய தாதார ஜீவ
சரண ரஜதாலீ த்யாவா தாஸாவிஸாவா
பக்தாவிஸாவா ஆரதிஸாயிபாபா

ஜாளுனிய அனம்க ஸஸ்வரூபிராஹேதம்க
முமூக்ஷ ஜனதாவி னிஜடோளா ஶ்ரீரம்க
டோளா ஶ்ரீரம்க ஆரதிஸாயிபாபா

ஜயமனி ஜைஸாபாவ தய தைஸா அனுபவ
தாவிஸி தயாகனா ஐஸி துஜீஹிமாவ
துஜீஹிமாவா ஆரதிஸாயிபாபா

துமசேனாம த்யாதா ஹரே ஸம்ஸ்க்றுதி வ்யதா
அகாததவகரணி மார்க தாவிஸி அனாதா
தாவிஸி அனாதா ஆரதி ஸாயிபாபா

கலியுகி அவதாரா ஸத்குண பரப்ரஹ்மா ஸாசார
அவதீர்ண ஜூலாஸே ஸ்வாமீ தத்த திகம்பர
தத்த திகம்பர ஆரதி ஸாயிபாபா

ஆடாதிவஸா குருவாரீ பக்த கரீதிவாரீ
ப்ரபுபத பஹாவயா பவபய னிவாரீ
பயனிவாரீ ஆரதி ஸாயிபாபா

மாஜானிஜ த்ரவ்யடேவ தவ சரணரஜஸேவா
மாகணே ஹேசி‌ஆதா துஹ்மா தேவாதிதேவா
தேவாதிதேவ ஆரதிஸாயிபாபா

இச்சிதா தீனசாதக னிர்மல தோயனிஜஸூக
பாஜவே மாதவாயா ஸம்பாள அபூளிபாக
அபூளிபாக ஆரதிஸாயிபாபா
ஸௌக்யதாதார ஜீவா சரண ரஜதாளீ த்யாவாதாஸா
விஸாவா பக்தாவிஸாவா ஆரதி ஸாயிபாபா

2. அபம்க்

ஶிரிடி மாஜே பம்டரீபுர ஸாயிபாபாரமாவர
பாபாரமாவர – ஸாயிபாபாரமாவர
ஶுத்தபக்தி சம்த்ரபாகா – பாவபும்டலீகஜாகா
பும்டலீக ஜாகா – பாவபும்டலீகஜாகா
யாஹோ யாஹோ அவகேஜன| கரூபாபான்ஸீ வம்தன
ஸாயிஸீ வம்தன| கரூபாபான்ஸீ வம்தன||
கணூஹ்மணே பாபாஸாயி| தாவபாவ மாஜே ஆயீ
பாவமாஜே ஆயீ தாவபாவ மாஜேயா‌ஈ

3. னமனம்

காலீன லோடாம்கண,வம்தீன சரண
டோல்யானீ பாஹீன ரூபதுஜே|
ப்ரேமே ஆலிம்கன,ஆனம்தே பூஜின
பாவே ஓவாளீன ஹ்மணே னாமா||

த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ
த்வமேவ பம்துஶ்ச ஸகா த்வமேவ
த்வமேவ வித்யா த்ரவிணம் த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வம் மமதேவதேவ

காயேன வாசா மனஸேம்த்ரியைர்வா
புத்த்யாத்மனாவா ப்ரக்றுதே ஸ்வபாவாத்
கரோமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்மை
னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமீ

அச்யுதம்கேஶவம் ராமனாராயணம்
க்றுஷ்ணதாமோதரம் வாஸுதேவம் ஹரிம்
ஶ்ரீதரம் மாதவம் கோபிகாவல்லபம்
ஜானகீனாயகம் ராமசம்த்ரம் பஜே

4. னாம ஸ்மரணம்

ஹரேராம ஹரேராம ராமராம ஹரே ஹரே
ஹரேக்றுஷ்ண ஹரேக்றுஷ்ண க்றுஷ்ண க்றுஷ்ண ஹரே ஹரே ||ஶ்ரீ குருதேவதத்த

5. னமஸ்காராஷ்டகம்

அனம்தா துலாதே கஸேரே ஸ்தவாவே
அனம்தா துலாதே கஸேரே னமாவே
அனம்தாமுகாசா ஶிணே ஶேஷ காத
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா

ஸ்மராவேமனீத்வத்பதா னித்யபாவே
உராவேதரீ பக்திஸாடீ ஸ்வபாவே
தராவே ஜகா தாருனீமாயா தாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா

வஸே ஜோஸதா தாவயா ஸம்தலீலா
திஸே ஆஜ்ஞ லோகா பரீ ஜோஜனாலா
பரீ அம்தரீ ஜ்ஞானகைவல்ய தாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா

பராலதலா ஜன்மஹா மான வாசா
னராஸார்தகா ஸாதனீபூத ஸாசா
தரூஸாயி ப்ரேமா களாயா அஹம்தா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா

தராவே கரீஸான அல்பஜ்ஞ பாலா
கராவே அஹ்மாதன்யசும்போனிகாலா
முகீகால ப்ரேமேகராக்ராஸ அதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா

ஸுரா தீக ஜ்யாம்ச்யா பதாவம்திதாதி
ஶுகாதீக ஜாதே ஸமானத்வதேதீ
ப்ரயாகாதி தீர்தே பதீனம்ரஹோதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா

துஜ்யாஜ்யாபதா பாஹதா கோபபாலீ
ஸதாரம்கலீ சித்ஸ்வரூபீ மிளாலீ
கரீராஸக்ரீடா ஸவே க்றுஷ்ணனாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா

துலாமாகதோ மாகணே ஏகத்யாவே
கராஜோடிதோ தீன அத்யம்த பாவே
பவீமோஹனீராஜ ஹாதாரி ஆதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா

6. ப்ரார்தன

ஐஸா யே‌ஈபா! ஸாயி திகம்பரா
அக்ஷயரூப அவதாரா | ஸர்வஹி வ்யாபக தூ
ஶ்ருதிஸாரா, அனஸூயாத்ரிகுமாரா(பாபாயே) மஹாராஜே ஈபா
காஶீஸ்னான ஜப ப்ரதிதிவஸீ கொல்ஹாபுர பிக்ஷேஸீ னிர்மல னதி தும்கா
ஜலப்ராஸீ, னித்ராமாஹுரதேஶீ ஐஸா யே யீபா

ஜோளீலோம்பதஸே வாமகரீ த்ரிஶூல டமரூதாரி
பக்தாவரதஸதா ஸுககாரீ, தேஶீல முக்தீசாரீ ஐஸா யே யீபா

பாயிபாதுகா ஜபமாலா கமம்டலூம்றுகசாலா
தாரண கரிஶீபா னாகஜடா, முகுட ஶோபதோமாதா ஐஸா யே யீபா

தத்பர துஜ்யாயா ஜேத்யானீ அக்ஷயத்வாம்சேஸதனீ
லக்ஷ்மீவாஸகரீ தினரஜனீ, ரக்ஷஸிஸம்கட வாருனி ஐஸா யே யீபா

யாபரித்யான துஜே குருராயா த்றுஶ்யகரீ னயனாயா
பூர்ணானம்த ஸுகே ஹீகாயா, லாவிஸிஹரி குணகாயா
ஐஸா யே யீபா ஸாயி திகம்பர அக்ஷய ரூப அவதாரா
ஸர்வஹிவ்யாபக தூ, ஶ்ருதிஸாரா அனஸூயாத்ரி குமாரா(பாபாயே) மஹாராஜே ஈபா

7. ஸாயி மஹிமா ஸ்தோத்ரம்

ஸதாஸத்ஸ்வரூபம் சிதானம்தகம்தம்
ஜகத்ஸம்பவஸ்தான ஸம்ஹார ஹேதும்
ஸ்வபக்தேச்சயா மானுஷம் தர்ஶயம்தம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்

பவத்வாம்த வித்வம்ஸ மார்தாம்டமீட்யம்
மனோவாகதீதம் முனிர் த்யான கம்யம்
ஜகத்வ்யாபகம் னிர்மலம் னிர்குணம் த்வாம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்

பவாம்போதி மக்னார்திதானாம் ஜனானாம்
ஸ்வபாதாஶ்ரிதானாம் ஸ்வபக்தி ப்ரியாணாம்
ஸமுத்தாரணார்தம் கலௌ ஸம்பவம்தம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்

ஸதானிம்ப வ்றுக்ஷஸ்யமுலாதி வாஸாத்
ஸுதாஸ்ராவிணம் திக்த மப்ய ப்ரியம்தம்
தரும் கல்ப வ்றுக்ஷாதிகம் ஸாதயம்தம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்

ஸதாகல்ப வ்றுக்ஷஸ்ய தஸ்யாதிமூலே
பவத்பாவபுத்த்யா ஸபர்யாதிஸேவாம்
ன்றுணாம் குர்வதாம் புக்தி-முக்தி ப்ரதம்தம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்

அனேகா ஶ்றுதா தர்க்ய லீலா விலாஸை:
ஸமா விஷ்க்றுதேஶான பாஸ்வத்ர்பபாவம்
அஹம்பாவஹீனம் ப்ரஸன்னாத்மபாவம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்

ஸதாம் விஶ்ரமாராம மேவாபிராமம்
ஸதாஸஜ்ஜனை ஸம்ஸ்துதம் ஸன்னமத்பி:
ஜனாமோததம் பக்த பத்ர ப்ரதம்தம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்

அஜன்மாத்யமேகம் பரம்ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்
ஸ்வயம் ஸம்பவம் ராமமேவாவதீர்ணம்
பவத்தர்ஶனாத்ஸம்புனீத: ப்ரபோஹம்
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்

ஶ்ரீஸாயிஶ க்றுபானிதே கிலன்றுணாம் ஸர்வார்தஸித்திப்ரத
யுஷ்மத்பாதரஜ: ப்ரபாவமதுலம் தாதாபிவக்தாக்ஷம:
ஸத்பக்த்யாஶ்ஶரணம் க்றுதாம்ஜலிபுட: ஸம்ப்ராப்திதோஸ்மின் ப்ரபோ
ஶ்ரீமத்ஸாயிபரேஶ பாத கமலான் னான்யச்சரண்யம்மம

ஸாயிரூபதர ராகவோத்தமம்
பக்தகாம விபுத த்ருமம் ப்ரபும்
மாயயோபஹத சித்த ஶுத்தயே
சிம்தயாம்யஹ மஹர்னிஶம் முதா

ஶரத்ஸுதாம்ஶம் ப்ரதிமம் ப்ரகாஶம்
க்றுபாதபத்ரம் தவஸாயினாத
த்வதீயபாதாப்ஜ ஸமாஶ்ரிதானாம்
ஸ்வச்சாயயாதாப மபாகரோது

உபாஸனாதைவத ஸாயினாத
ஸ்மவைர்ம யோபாஸனி னாஸ்துதஸ்த்வம்
ரமேன்மனோமே தவபாதயுக்மே
ப்ரும்கோ யதாப்ஜே மகரம்தலுப்த:

அனேகஜன்மார்ஜித பாபஸம்க்ஷயோ
பவேத்பவத்பாத ஸரோஜ தர்ஶனாத்
க்ஷமஸ்வ ஸர்வானபராத பும்ஜகான்
ப்ரஸீத ஸாயிஶ ஸத்குரோ தயானிதே

ஶ்ரீஸாயினாத சரணாம்றுத பூர்ணசித்தா
தத்பாத ஸேவனரதா ஸ்ஸத தம்ச பக்த்யா
ஸம்ஸாரஜன்ய துரிதௌக வினிர்க தாஸ்தே
கைவல்ய தாம பரமம் ஸமவாப்னுவம்தி

ஸ்தோத்ரமே தத்படேத்பக்த்யா யோன்னரஸ்தன்மனாஸதா
ஸத்குரோ: ஸாயினாதஸ்ய க்றுபாபாத்ரம் பவேத்பவம்

8. குரு ப்ரஸாத யாசனாதஶகம்

ருஸோமமப்ரியாம்பிகா மஜவரீபிதாஹீருஸோ
ருஸோமமப்ரியாம்கனா ப்ரியஸுதாத்மஜாஹீருஸோ
ருஸோபகினபம்து ஹீ ஸ்வஶுர ஸாஸுபாயி ருஸோ
னதத்த குருஸாயிமா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

புஸோன ஸுனபாயித்யா மஜன ப்ராத்றூஜாயா புஸோ
புஸோன ப்ரியஸோயரே ப்ரியஸகேனஜ்ஞாதீ புஸோ
புஸோ ஸுஹ்றுதனாஸக ஸ்வஜனனாப்த பம்தூ புஸோ
பரீன குருஸாயிமா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

புஸோன அபலாமுலே தருண வ்றுத்தஹீ னாபுஸோ
புஸோன குருதாகுடே மஜன தோரஸானே புஸோ
புஸோனசபலே புரே ஸுஜனஸாதுஹீனா புஸோ
பரீன குருஸாயிமா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

துஸோசதுரத்த்வவித் விபுத ப்ராஜ்ஞஜ்ஞானீருஸோ
ருஸோ ஹி விது ஸ்த்ரீயா குஶல பம்டிதாஹீருஸோ
ருஸோமஹிபதீயதீ பஜகதாபஸீஹீ ருஸோ
னதத்த குருஸாயிமா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

ருஸோகவி‌றுஷி முனீ அனகஸித்தயோகீருஸோ
ருஸோஹிக்றுஹதேவதாதிகுலக்ராமதேவீ ருஸோ
ருஸோகலபிஶாச்சஹீ மலீனடாகினீ ஹீருஸோ
னதத்த குருஸாயிமா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

ருஸோம்றுகககக்றுமீ அகிலஜீவஜம்தூருஸோ
ருஸோ விடபப்ரஸ்தரா அசல ஆபகாப்தீருஸோ
ருஸோகபவனாக்னிவார் அவனிபம்சதத்த்வேருஸோ
னதத்த குருஸாயிமா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

ருஸோ விமலகின்னரா அமலயக்ஷிணீஹீருஸோ
ருஸோஶஶிககாதிஹீ ககனி தாரகாஹீருஸோ
ருஸோ அமரராஜஹீ அதய தர்மராஜா ருஸோ
னதத்த குருஸாயிமா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

ருஸோ மன ஸரஸ்வதீ சபலசித்த தீஹீருஸோ
ருஸோவபுதிஶாகிலாகடினகாலதோ ஹீருஸோ
ருஸோஸகல விஶ்வஹீமயிது ப்ரஹ்மகோளம்ருஸோ
னதத்த குருஸாயிமா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

விமூட ஹ்மணுனி ஹஸோ மஜனமத்ஸராஹீ ருஸோ
பதாபிருசி உளஸோ ஜனனகர்தமீனாபஸோ
னதுர்க த்றுதிசா தஸோ அஶிவ பாவ மாகேகஸோ
ப்ரபம்சி மனஹேருஸோ த்றுடவிரக்திசித்தீடஸோ

குணாசி க்றுணானஸோனசஸ்ப்றுஹகஶாசீ அஸோ
ஸதைவ ஹ்றுதயா வஸோ மனஸித்யானி ஸாயிவஸோ
பதீப்ரணயவோரஸோ னிகில த்றுஶ்ய பாபாதிஸோ
னதத்த குருஸாயிமா உபரியாசனேலா ருஸோ

9. மம்த்ர புஷ்பம்

ஹரி ஓம் யஜ்ஞேன யஜ்ஞமயஜம்ததேவா ஸ்தானிதர்மாணி
ப்ரதமான்யாஸன் | தேஹனாகம் மஹிமான:ஸ்ஸசம்த
யத்ரபூர்வே ஸாத்யா ஸ்ஸம்தி தேவா:|
ஓம் ராஜாதிராஜாய பஸஹ்யஸாஹினே
னமோவயம் வை ஶ்ரவணாய குர்மஹே
ஸமேகாமான் காமகாமாய மஹ்யம்
காமேஶ்வரோ வைஶ்ரவணோ ததாது
குபேராய வைஶ்ரவணாயா மஹாராஜாயனம:
ஓம் ஸ்வஸ்தீ ஸாம்ராஜ்யம் போஜ்யம்
ஸ்வாராஜ்யம் வைராஜ்யம் பாரமேஷ்ட்யம்ராஜ்யம்
மஹாராஜ்ய மாதிபத்யமயம் ஸமம்தபர்யா
ஈஶ்யா ஸ்ஸார்வபௌம ஸ்ஸார்வா யுஷான்
தாதாபதார்தாத் ப்ருதிவ்யைஸமுத்ர பர்யாம்தாயா
ஏகராள்ளிதி ததப்யேஷ ஶ்லோகோபிகீதோ மருத:
பரிவேஷ்டோரோ மருத்த ஸ்யாவஸன் க்ருஹே
ஆவிக்ஷிதஸ்யகாம ப்ரேர் விஶ்வேதேவாஸபாஸத இதி
ஶ்ரீ னாராயணவாஸுதேவ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கி ஜை

கரசரண க்றுதம் வாக்காய ஜம்கர்மஜம்வா
ஶ்ரவணனயனஜம் வாமானஸம்வா பராதம்
விதித மவிதிதம் வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
ஜயஜய கருணாப்தே ஶ்ரீப்ரபோஸாயினாத

ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹராஜ் கி ஜை
ராஜாதிராஜ யோகிராஜ பரப்ரஹ்ம ஶ்ரீஸாயினாதாமஹராஜ்
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹராஜ் கி ஜை

.


ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କୀ ଜୈ.

ଆରତି ସାୟିବାବା ସୌଖ୍ୟ ଦାତାର ଜୀଵ
ଚରଣ ରଜତାଲୀ ଦ୍ୟାଵା ଦାସାଵିସାଵା
ଭକ୍ତାଵିସାଵା ଆରତିସାୟିବାବା

ଜାଳୁନିୟ ଅନଂଗ ସସ୍ଵରୂପିରାହେଦଂଗ
ମୁମୂକ୍ଷ ଜନଦାଵି ନିଜଡୋଳା ଶ୍ରୀରଂଗ
ଡୋଳା ଶ୍ରୀରଂଗ ଆରତିସାୟିବାବା

ଜୟମନି ଜୈସାଭାଵ ତୟ ତୈସା ଅନୁଭଵ
ଦାଵିସି ଦୟାଘନା ଐସି ତୁଝୀହିମାଵ
ତୁଝୀହିମାଵା ଆରତିସାୟିବାବା

ତୁମଚେନାମ ଦ୍ୟାତା ହରେ ସଂସ୍କୃତି ଵ୍ୟଧା
ଅଗାଧତଵକରଣି ମାର୍ଗ ଦାଵିସି ଅନାଧା
ଦାଵିସି ଅନାଧା ଆରତି ସାୟିବାବା

କଲିୟୁଗି ଅଵତାରା ସଦ୍ଗୁଣ ପରବ୍ରହ୍ମା ସାଚାର
ଅଵତୀର୍ଣ ଝୂଲାସେ ସ୍ଵାମୀ ଦତ୍ତ ଦିଗଂବର
ଦତ୍ତ ଦିଗଂବର ଆରତି ସାୟିବାବା

ଆଠାଦିଵସା ଗୁରୁଵାରୀ ଭକ୍ତ କରୀତିଵାରୀ
ପ୍ରଭୁପଦ ପହାଵୟା ଭଵଭୟ ନିଵାରୀ
ଭୟନିଵାରୀ ଆରତି ସାୟିବାବା

ମାଝାନିଜ ଦ୍ରଵ୍ୟଠେଵ ତଵ ଚରଣରଜସେଵା
ମାଗଣେ ହେଚି‌ଆତା ତୁହ୍ମା ଦେଵାଦିଦେଵା
ଦେଵାଦିଦେଵ ଆରତିସାୟିବାବା

ଇଚ୍ଛିତା ଦୀନଚାତକ ନିର୍ମଲ ତୋୟନିଜସୂଖ
ପାଜଵେ ମାଧଵାୟା ସଂଭାଳ ଅପୂଳିବାକ
ଅପୂଳିବାକ ଆରତିସାୟିବାବା
ସୌଖ୍ୟଦାତାର ଜୀଵା ଚରଣ ରଜତାଳୀ ଦ୍ୟାଵାଦାସା
ଵିସାଵା ଭକ୍ତାଵିସାଵା ଆରତି ସାୟିବାବା

2. ଅଭଂଗ

ଶିରିଡି ମାଝେ ପଂଡରୀପୁର ସାୟିବାବାରମାଵର
ବାବାରମାଵର – ସାୟିବାବାରମାଵର
ଶୁଦ୍ଦଭକ୍ତି ଚଂଦ୍ରଭାଗା – ଭାଵପୁଂଡଲୀକଜାଗା
ପୁଂଡଲୀକ ଜାଗା – ଭାଵପୁଂଡଲୀକଜାଗା
ୟାହୋ ୟାହୋ ଅଵଘେଜନ| କରୂବାବାନ୍ସୀ ଵଂଦନ
ସାୟିସୀ ଵଂଦନ| କରୂବାବାନ୍ସୀ ଵଂଦନ||
ଗଣୂହ୍ମଣେ ବାବାସାୟି| ଦାଵପାଵ ମାଝେ ଆୟୀ
ପାଵମାଝେ ଆୟୀ ଦାଵପାଵ ମାଝେୟା‌ଈ

3. ନମନଂ

ଘାଲୀନ ଲୋଟାଂଗଣ,ଵଂଦୀନ ଚରଣ
ଡୋଲ୍ୟାନୀ ପାହୀନ ରୂପତୁଝେ|
ପ୍ରେମେ ଆଲିଂଗନ,ଆନଂଦେ ପୂଜିନ
ଭାଵେ ଓଵାଳୀନ ହ୍ମଣେ ନାମା||

ତ୍ଵମେଵ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ଵମେଵ
ତ୍ଵମେଵ ବଂଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତ୍ଵମେଵ
ତ୍ଵମେଵ ଵିଦ୍ୟା ଦ୍ରଵିଣଂ ତ୍ଵମେଵ
ତ୍ଵମେଵ ସର୍ଵଂ ମମଦେଵଦେଵ

କାୟେନ ଵାଚା ମନସେଂଦ୍ରିୟୈର୍ଵା
ବୁଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମନାଵା ପ୍ରକୃତେ ସ୍ଵଭାଵାତ
କରୋମି ୟଦ୍ୟତ୍ସକଲଂ ପରସ୍ମୈ
ନାରାୟଣାୟେତି ସମର୍ପୟାମୀ

ଅଚ୍ୟୁତଂକେଶଵଂ ରାମନାରାୟଣଂ
କୃଷ୍ଣଦାମୋଦରଂ ଵାସୁଦେଵଂ ହରିଂ
ଶ୍ରୀଧରଂ ମାଧଵଂ ଗୋପିକାଵଲ୍ଲଭଂ
ଜାନକୀନାୟକଂ ରାମଚଂଦ୍ରଂ ଭଜେ

4. ନାମ ସ୍ମରଣଂ

ହରେରାମ ହରେରାମ ରାମରାମ ହରେ ହରେ
ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ||ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେଵଦତ୍ତ

5. ନମସ୍କାରାଷ୍ଟକଂ

ଅନଂତା ତୁଲାତେ କସେରେ ସ୍ତଵାଵେ
ଅନଂତା ତୁଲାତେ କସେରେ ନମାଵେ
ଅନଂତାମୁଖାଚା ଶିଣେ ଶେଷ ଗାତ
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ସ୍ମରାଵେମନୀତ୍ଵତ୍ପଦା ନିତ୍ୟଭାଵେ
ଉରାଵେତରୀ ଭକ୍ତିସାଠୀ ସ୍ଵଭାଵେ
ତରାଵେ ଜଗା ତାରୁନୀମାୟା ତାତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ଵସେ ଜୋସଦା ଦାଵୟା ସଂତଲୀଲା
ଦିସେ ଆଜ୍ଞ ଲୋକା ପରୀ ଜୋଜନାଲା
ପରୀ ଅଂତରୀ ଜ୍ଞାନକୈଵଲ୍ୟ ଦାତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ଭରାଲଧଲା ଜନ୍ମହା ମାନ ଵାଚା
ନରାସାର୍ଧକା ସାଧନୀଭୂତ ସାଚା
ଧରୂସାୟି ପ୍ରେମା ଗଳାୟା ଅହଂତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ଧରାଵେ କରୀସାନ ଅଲ୍ପଜ୍ଞ ବାଲା
କରାଵେ ଅହ୍ମାଧନ୍ୟଚୁଂଭୋନିଗାଲା
ମୁଖୀଘାଲ ପ୍ରେମେଖରାଗ୍ରାସ ଅତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ସୁରା ଦୀକ ଜ୍ୟାଂଚ୍ୟା ପଦାଵଂଦିତାତି
ଶୁକାଦୀକ ଜାତେ ସମାନତ୍ଵଦେତୀ
ପ୍ରୟାଗାଦି ତୀର୍ଧେ ପଦୀନମ୍ରହୋତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ତୁଝ୍ୟାଜ୍ୟାପଦା ପାହତା ଗୋପବାଲୀ
ସଦାରଂଗଲୀ ଚିତ୍ସ୍ଵରୂପୀ ମିଳାଲୀ
କରୀରାସକ୍ରୀଡା ସଵେ କୃଷ୍ଣନାଧା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ତୁଲାମାଗତୋ ମାଗଣେ ଏକଧ୍ୟାଵେ
କରାଜୋଡିତୋ ଦୀନ ଅତ୍ୟଂତ ଭାଵେ
ଭଵୀମୋହନୀରାଜ ହାତାରି ଆତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

6. ପ୍ରାର୍ଥନ

ଐସା ୟେ‌ଈବା! ସାୟି ଦିଗଂବରା
ଅକ୍ଷୟରୂପ ଅଵତାରା | ସର୍ଵହି ଵ୍ୟାପକ ତୂ
ଶ୍ରୁତିସାରା, ଅନସୂୟାତ୍ରିକୁମାରା(ବାବାୟେ) ମହାରାଜେ ଈବା
କାଶୀସ୍ନାନ ଜପ ପ୍ରତିଦିଵସୀ କୋଲ୍ହାପୁର ଭିକ୍ଷେସୀ ନିର୍ମଲ ନଦି ତୁଂଗା
ଜଲପ୍ରାସୀ, ନିଦ୍ରାମାହୁରଦେଶୀ ଐସା ୟେ ୟୀବା

ଝୋଳୀଲୋଂବତସେ ଵାମକରୀ ତ୍ରିଶୂଲ ଢମରୂଧାରି
ଭକ୍ତାଵରଦସଦା ସୁଖକାରୀ, ଦେଶୀଲ ମୁକ୍ତୀଚାରୀ ଐସା ୟେ ୟୀବା

ପାୟିପାଦୁକା ଜପମାଲା କମଂଡଲୂମୃଗଛାଲା
ଧାରଣ କରିଶୀବା ନାଗଜଟା, ମୁକୁଟ ଶୋଭତୋମାଥା ଐସା ୟେ ୟୀବା

ତତ୍ପର ତୁଝ୍ୟାୟା ଜେଧ୍ୟାନୀ ଅକ୍ଷୟତ୍ଵାଂଚେସଦନୀ
ଲକ୍ଷ୍ମୀଵାସକରୀ ଦିନରଜନୀ, ରକ୍ଷସିସଂକଟ ଵାରୁନି ଐସା ୟେ ୟୀବା

ୟାପରିଧ୍ୟାନ ତୁଝେ ଗୁରୁରାୟା ଦୃଶ୍ୟକରୀ ନୟନାୟା
ପୂର୍ଣାନଂଦ ସୁଖେ ହୀକାୟା, ଲାଵିସିହରି ଗୁଣଗାୟା
ଐସା ୟେ ୟୀବା ସାୟି ଦିଗଂବର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ଅଵତାରା
ସର୍ଵହିଵ୍ୟାପକ ତୂ, ଶ୍ରୁତିସାରା ଅନସୂୟାତ୍ରି କୁମାରା(ବାବାୟେ) ମହାରାଜେ ଈବା

7. ସାୟି ମହିମା ସ୍ତୋତ୍ରଂ

ସଦାସତ୍ସ୍ଵରୂପଂ ଚିଦାନଂଦକଂଦଂ
ଜଗତ୍ସଂଭଵସ୍ଧାନ ସଂହାର ହେତୁଂ
ସ୍ଵଭକ୍ତେଚ୍ଛୟା ମାନୁଷଂ ଦର୍ଶୟଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ଭଵଧ୍ଵାଂତ ଵିଧ୍ଵଂସ ମାର୍ତାଂଡମୀଡ୍ୟଂ
ମନୋଵାଗତୀତଂ ମୁନିର ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ୟଂ
ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପକଂ ନିର୍ମଲଂ ନିର୍ଗୁଣଂ ତ୍ଵାଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ଭଵାଂଭୋଦି ମଗ୍ନାର୍ଧିତାନାଂ ଜନାନାଂ
ସ୍ଵପାଦାଶ୍ରିତାନାଂ ସ୍ଵଭକ୍ତି ପ୍ରିୟାଣାଂ
ସମୁଦ୍ଦାରଣାର୍ଧଂ କଲୌ ସଂଭଵଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ସଦାନିଂବ ଵୃକ୍ଷସ୍ୟମୁଲାଧି ଵାସାତ
ସୁଧାସ୍ରାଵିଣଂ ତିକ୍ତ ମପ୍ୟ ପ୍ରିୟଂତଂ
ତରୁଂ କଲ୍ପ ଵୃକ୍ଷାଧିକଂ ସାଧୟଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ସଦାକଲ୍ପ ଵୃକ୍ଷସ୍ୟ ତସ୍ୟାଧିମୂଲେ
ଭଵଦ୍ଭାଵବୁଦ୍ଧ୍ୟା ସପର୍ୟାଦିସେଵାଂ
ନୃଣାଂ କୁର୍ଵତାଂ ଭୁକ୍ତି-ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ଅନେକା ଶୃତା ତର୍କ୍ୟ ଲୀଲା ଵିଲାସୈ:
ସମା ଵିଷ୍କୃତେଶାନ ଭାସ୍ଵତ୍ର୍ପଭାଵଂ
ଅହଂଭାଵହୀନଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମଭାଵଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ସତାଂ ଵିଶ୍ରମାରାମ ମେଵାଭିରାମଂ
ସଦାସଜ୍ଜନୈ ସଂସ୍ତୁତଂ ସନ୍ନମଦ୍ଭି:
ଜନାମୋଦଦଂ ଭକ୍ତ ଭଦ୍ର ପ୍ରଦଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ଅଜନ୍ମାଦ୍ୟମେକଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ
ସ୍ଵୟଂ ସଂଭଵଂ ରାମମେଵାଵତୀର୍ଣଂ
ଭଵଦ୍ଦର୍ଶନାତ୍ସଂପୁନୀତ: ପ୍ରଭୋହଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ଶ୍ରୀସାୟିଶ କୃପାନିଧେ ଖିଲନୃଣାଂ ସର୍ଵାର୍ଧସିଦ୍ଦିପ୍ରଦ
ୟୁଷ୍ମତ୍ପାଦରଜ: ପ୍ରଭାଵମତୁଲଂ ଧାତାପିଵକ୍ତାକ୍ଷମ:
ସଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟାଶ୍ଶରଣଂ କୃତାଂଜଲିପୁଟ: ସଂପ୍ରାପ୍ତିତୋସ୍ମିନ ପ୍ରଭୋ
ଶ୍ରୀମତ୍ସାୟିପରେଶ ପାଦ କମଲାନ ନାନ୍ୟଚ୍ଚରଣ୍ୟଂମମ

ସାୟିରୂପଧର ରାଘଵୋତ୍ତମଂ
ଭକ୍ତକାମ ଵିବୁଧ ଦ୍ରୁମଂ ପ୍ରଭୁଂ
ମାୟୟୋପହତ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧୟେ
ଚିଂତୟାମ୍ୟହ ମହର୍ନିଶଂ ମୁଦା

ଶରତ୍ସୁଧାଂଶଂ ପ୍ରତିମଂ ପ୍ରକାଶଂ
କୃପାତପତ୍ରଂ ତଵସାୟିନାଥ
ତ୍ଵଦୀୟପାଦାବ୍ଜ ସମାଶ୍ରିତାନାଂ
ସ୍ଵଚ୍ଛାୟୟାତାପ ମପାକରୋତୁ

ଉପାସନାଦୈଵତ ସାୟିନାଥ
ସ୍ମଵୈର୍ମ ୟୋପାସନି ନାସ୍ତୁତସ୍ତ୍ଵଂ
ରମେନ୍ମନୋମେ ତଵପାଦୟୁଗ୍ମେ
ଭ୍ରୁଂଗୋ ୟଦାବ୍ଜେ ମକରଂଦଲୁବ୍ଧ:

ଅନେକଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପସଂକ୍ଷୟୋ
ଭଵେଦ୍ଭଵତ୍ପାଦ ସରୋଜ ଦର୍ଶନାତ
କ୍ଷମସ୍ଵ ସର୍ଵାନପରାଧ ପୁଂଜକାନ
ପ୍ରସୀଦ ସାୟିଶ ସଦ୍ଗୁରୋ ଦୟାନିଧେ

ଶ୍ରୀସାୟିନାଥ ଚରଣାମୃତ ପୂର୍ଣଚିତ୍ତା
ତତ୍ପାଦ ସେଵନରତା ସ୍ସତ ତଂଚ ଭକ୍ତ୍ୟା
ସଂସାରଜନ୍ୟ ଦୁରିତୌଘ ଵିନିର୍ଗ ତାସ୍ତେ
କୈଵଲ୍ୟ ଧାମ ପରମଂ ସମଵାପ୍ନୁଵଂତି

ସ୍ତୋତ୍ରମେ ତତ୍ପଠେଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ୟୋନ୍ନରସ୍ତନ୍ମନାସଦା
ସଦ୍ଗୁରୋ: ସାୟିନାଥସ୍ୟ କୃପାପାତ୍ରଂ ଭଵେଦ୍ଭଵଂ

8. ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ୟାଚନାଦଶକଂ

ରୁସୋମମପ୍ରିୟାଂବିକା ମଜଵରୀପିତାହୀରୁସୋ
ରୁସୋମମପ୍ରିୟାଂଗନା ପ୍ରିୟସୁତାତ୍ମଜାହୀରୁସୋ
ରୁସୋଭଗିନବଂଧୁ ହୀ ସ୍ଵଶୁର ସାସୁବାୟି ରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ପୁସୋନ ସୁନଭାୟିତ୍ୟା ମଜନ ଭ୍ରାତଊଜାୟା ପୁସୋ
ପୁସୋନ ପ୍ରିୟସୋୟରେ ପ୍ରିୟସଗେନଜ୍ଞାତୀ ପୁସୋ
ପୁସୋ ସୁହୃଦନାସଖ ସ୍ଵଜନନାପ୍ତ ବଂଧୂ ପୁସୋ
ପରୀନ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ପୁସୋନ ଅବଲାମୁଲେ ତରୁଣ ଵୃଦ୍ଦହୀ ନାପୁସୋ
ପୁସୋନ ଗୁରୁଥାକୁଟେ ମଜନ ଦୋରସାନେ ପୁସୋ
ପୁସୋନଚବଲେ ବୁରେ ସୁଜନସାଦୁହୀନା ପୁସୋ
ପରୀନ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ଦୁସୋଚତୁରତ୍ତ୍ଵଵିତ ଵିବୁଧ ପ୍ରାଜ୍ଞଜ୍ଞାନୀରୁସୋ
ରୁସୋ ହି ଵିଦୁ ସ୍ତ୍ରୀୟା କୁଶଲ ପଂଡିତାହୀରୁସୋ
ରୁସୋମହିପତୀୟତୀ ଭଜକତାପସୀହୀ ରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ରୁସୋକଵି‌ଋଷି ମୁନୀ ଅନଘସିଦ୍ଦୟୋଗୀରୁସୋ
ରୁସୋହିଗୃହଦେଵତାତିକୁଲଗ୍ରାମଦେଵୀ ରୁସୋ
ରୁସୋଖଲପିଶାଚ୍ଚହୀ ମଲୀନଡାକିନୀ ହୀରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ରୁସୋମୃଗଖଗକୃମୀ ଅଖିଲଜୀଵଜଂତୂରୁସୋ
ରୁସୋ ଵିଟପପ୍ରସ୍ତରା ଅଚଲ ଆପଗାବ୍ଧୀରୁସୋ
ରୁସୋଖପଵନାଗ୍ନିଵାର ଅଵନିପଂଚତତ୍ତ୍ଵେରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ରୁସୋ ଵିମଲକିନ୍ନରା ଅମଲୟକ୍ଷିଣୀହୀରୁସୋ
ରୁସୋଶଶିଖଗାଦିହୀ ଗଗନି ତାରକାହୀରୁସୋ
ରୁସୋ ଅମରରାଜହୀ ଅଦୟ ଧର୍ମରାଜା ରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ରୁସୋ ମନ ସରସ୍ଵତୀ ଚପଲଚିତ୍ତ ତୀହୀରୁସୋ
ରୁସୋଵପୁଦିଶାଖିଲାକଠିନକାଲତୋ ହୀରୁସୋ
ରୁସୋସକଲ ଵିଶ୍ଵହୀମୟିତୁ ବ୍ରହ୍ମଗୋଳଂରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ଵିମୂଡ ହ୍ମଣୁନି ହସୋ ମଜନମତ୍ସରାହୀ ରୁସୋ
ପଦାଭିରୁଚି ଉଳସୋ ଜନନକର୍ଧମୀନାଫସୋ
ନଦୁର୍ଗ ଦୃତିଚା ଧସୋ ଅଶିଵ ଭାଵ ମାଗେଖସୋ
ପ୍ରପଂଚି ମନହେରୁସୋ ଦୃଡଵିରକ୍ତିଚିତ୍ତୀଠସୋ

କୁଣାଚି ଘୃଣାନସୋନଚସ୍ପୃହକଶାଚୀ ଅସୋ
ସଦୈଵ ହୃଦୟା ଵସୋ ମନସିଦ୍ୟାନି ସାୟିଵସୋ
ପଦୀପ୍ରଣୟଵୋରସୋ ନିଖିଲ ଦୃଶ୍ୟ ବାବାଦିସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ଉପରିୟାଚନେଲା ରୁସୋ

9. ମଂତ୍ର ପୁଷ୍ପଂ

ହରି ଓଂ ୟଜ୍ଞେନ ୟଜ୍ଞମୟଜଂତଦେଵା ସ୍ତାନିଧର୍ମାଣି
ପ୍ରଧମାନ୍ୟାସନ | ତେହନାକଂ ମହିମାନ:ସ୍ସଚଂତ
ୟତ୍ରପୂର୍ଵେ ସାଧ୍ୟା ସ୍ସଂତି ଦେଵା:|
ଓଂ ରାଜାଧିରାଜାୟ ପସହ୍ୟସାହିନେ
ନମୋଵୟଂ ଵୈ ଶ୍ରଵଣାୟ କୁର୍ମହେ
ସମେକାମାନ କାମକାମାୟ ମହ୍ୟଂ
କାମେଶ୍ଵରୋ ଵୈଶ୍ରଵଣୋ ଦଦାତୁ
କୁବେରାୟ ଵୈଶ୍ରଵଣାୟା ମହାରାଜାୟନମ:
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଂ ଭୋଜ୍ୟଂ
ସ୍ଵାରାଜ୍ୟଂ ଵୈରାଜ୍ୟଂ ପାରମେଷ୍ଟ୍ୟଂରାଜ୍ୟଂ
ମହାରାଜ୍ୟ ମାଧିପତ୍ୟମୟଂ ସମଂତପର୍ୟା
ଈଶ୍ୟା ସ୍ସାର୍ଵଭୌମ ସ୍ସାର୍ଵା ୟୁଷାନ
ତାଦାପଦାର୍ଦାତ ପ୍ରୁଧିଵ୍ୟୈସମୁଦ୍ର ପର୍ୟାଂତାୟା
ଏକରାଳ୍ଳିତି ତଦପ୍ୟେଷ ଶ୍ଲୋକୋବିଗୀତୋ ମରୁତ:
ପରିଵେଷ୍ଟୋରୋ ମରୁତ୍ତ ସ୍ୟାଵସନ ଗ୍ରୁହେ
ଆଵିକ୍ଷିତସ୍ୟକାମ ପ୍ରେର ଵିଶ୍ଵେଦେଵାସଭାସଦ ଇତି
ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଵାସୁଦେଵ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କି ଜୈ

କରଚରଣ କୃତଂ ଵାକ୍କାୟ ଜଂକର୍ମଜଂଵା
ଶ୍ରଵଣନୟନଜଂ ଵାମାନସଂଵା ପରାଧଂ
ଵିଦିତ ମଵିଦିତଂ ଵା ସର୍ଵମେତତ କ୍ଷମସ୍ଵ
ଜୟଜୟ କରୁଣାବ୍ଧେ ଶ୍ରୀପ୍ରଭୋସାୟିନାଧ

ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କି ଜୈ
ରାଜାଧିରାଜ ୟୋଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧାମହରାଜ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କି ଜୈ

.


ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ മഹരാജ് കീ ജൈ.

ആരതി സായിബാബാ സൗഖ്യ ദാതാര ജീവ
ചരണ രജതാലീ ദ്യാവാ ദാസാവിസാവാ
ഭക്താവിസാവാ ആരതിസായിബാബാ

ജാളുനിയ അനംഗ സസ്വരൂപിരാഹേദംഗ
മുമൂക്ഷ ജനദാവി നിജഡോളാ ശ്രീരംഗ
ഡോളാ ശ്രീരംഗ ആരതിസായിബാബാ

ജയമനി ജൈസാഭാവ തയ തൈസാ അനുഭവ
ദാവിസി ദയാഘനാ ഐസി തുഝീഹിമാവ
തുഝീഹിമാവാ ആരതിസായിബാബാ

തുമചേനാമ ദ്യാതാ ഹരേ സംസ്കൃതി വ്യധാ
അഗാധതവകരണി മാര്ഗ ദാവിസി അനാധാ
ദാവിസി അനാധാ ആരതി സായിബാബാ

കലിയുഗി അവതാരാ സദ്ഗുണ പരബ്രഹ്മാ സാചാര
അവതീര്ണ ഝൂലാസേ സ്വാമീ ദത്ത ദിഗംബര
ദത്ത ദിഗംബര ആരതി സായിബാബാ

ആഠാദിവസാ ഗുരുവാരീ ഭക്ത കരീതിവാരീ
പ്രഭുപദ പഹാവയാ ഭവഭയ നിവാരീ
ഭയനിവാരീ ആരതി സായിബാബാ

മാഝാനിജ ദ്രവ്യഠേവ തവ ചരണരജസേവാ
മാഗണേ ഹേചി‌ആതാ തുഹ്മാ ദേവാദിദേവാ
ദേവാദിദേവ ആരതിസായിബാബാ

ഇച്ഛിതാ ദീനചാതക നിര്മല തോയനിജസൂഖ
പാജവേ മാധവായാ സംഭാള അപൂളിബാക
അപൂളിബാക ആരതിസായിബാബാ
സൗഖ്യദാതാര ജീവാ ചരണ രജതാളീ ദ്യാവാദാസാ
വിസാവാ ഭക്താവിസാവാ ആരതി സായിബാബാ

2. അഭംഗ്

ശിരിഡി മാഝേ പംഡരീപുര സായിബാബാരമാവര
ബാബാരമാവര – സായിബാബാരമാവര
ശുദ്ദഭക്തി ചംദ്രഭാഗാ – ഭാവപുംഡലീകജാഗാ
പുംഡലീക ജാഗാ – ഭാവപുംഡലീകജാഗാ
യാഹോ യാഹോ അവഘേജന| കരൂബാബാന്സീ വംദന
സായിസീ വംദന| കരൂബാബാന്സീ വംദന||
ഗണൂഹ്മണേ ബാബാസായി| ദാവപാവ മാഝേ ആയീ
പാവമാഝേ ആയീ ദാവപാവ മാഝേയാ‌ഈ

3. നമനം

ഘാലീന ലോടാംഗണ,വംദീന ചരണ
ഡോല്യാനീ പാഹീന രൂപതുഝേ|
പ്രേമേ ആലിംഗന,ആനംദേ പൂജിന
ഭാവേ ഓവാളീന ഹ്മണേ നാമാ||

ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ
ത്വമേവ ബംധുശ്ച സഖാ ത്വമേവ
ത്വമേവ വിദ്യാ ദ്രവിണം ത്വമേവ
ത്വമേവ സര്വം മമദേവദേവ

കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ
ബുദ്ധ്യാത്മനാവാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത്
കരോമി യദ്യത്സകലം പരസ്മൈ
നാരായണായേതി സമര്പയാമീ

അച്യുതംകേശവം രാമനാരായണം
കൃഷ്ണദാമോദരം വാസുദേവം ഹരിം
ശ്രീധരം മാധവം ഗോപികാവല്ലഭം
ജാനകീനായകം രാമചംദ്രം ഭജേ

4. നാമ സ്മരണം

ഹരേരാമ ഹരേരാമ രാമരാമ ഹരേ ഹരേ
ഹരേകൃഷ്ണ ഹരേകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ||ശ്രീ ഗുരുദേവദത്ത

5. നമസ്കാരാഷ്ടകം

അനംതാ തുലാതേ കസേരേ സ്തവാവേ
അനംതാ തുലാതേ കസേരേ നമാവേ
അനംതാമുഖാചാ ശിണേ ശേഷ ഗാത
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

സ്മരാവേമനീത്വത്പദാ നിത്യഭാവേ
ഉരാവേതരീ ഭക്തിസാഠീ സ്വഭാവേ
തരാവേ ജഗാ താരുനീമായാ താതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

വസേ ജോസദാ ദാവയാ സംതലീലാ
ദിസേ ആജ്ഞ ലോകാ പരീ ജോജനാലാ
പരീ അംതരീ ജ്ഞാനകൈവല്യ ദാതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

ഭരാലധലാ ജന്മഹാ മാന വാചാ
നരാസാര്ധകാ സാധനീഭൂത സാചാ
ധരൂസായി പ്രേമാ ഗളായാ അഹംതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

ധരാവേ കരീസാന അല്പജ്ഞ ബാലാ
കരാവേ അഹ്മാധന്യചുംഭോനിഗാലാ
മുഖീഘാല പ്രേമേഖരാഗ്രാസ അതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

സുരാ ദീക ജ്യാംച്യാ പദാവംദിതാതി
ശുകാദീക ജാതേ സമാനത്വദേതീ
പ്രയാഗാദി തീര്ധേ പദീനമ്രഹോതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

തുഝ്യാജ്യാപദാ പാഹതാ ഗോപബാലീ
സദാരംഗലീ ചിത്സ്വരൂപീ മിളാലീ
കരീരാസക്രീഡാ സവേ കൃഷ്ണനാധാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

തുലാമാഗതോ മാഗണേ ഏകധ്യാവേ
കരാജോഡിതോ ദീന അത്യംത ഭാവേ
ഭവീമോഹനീരാജ ഹാതാരി ആതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

6. പ്രാര്ഥന

ഐസാ യേ‌ഈബാ! സായി ദിഗംബരാ
അക്ഷയരൂപ അവതാരാ | സര്വഹി വ്യാപക തൂ
ശ്രുതിസാരാ, അനസൂയാത്രികുമാരാ(ബാബായേ) മഹാരാജേ ഈബാ
കാശീസ്നാന ജപ പ്രതിദിവസീ കൊല്ഹാപുര ഭിക്ഷേസീ നിര്മല നദി തുംഗാ
ജലപ്രാസീ, നിദ്രാമാഹുരദേശീ ഐസാ യേ യീബാ

ഝോളീലോംബതസേ വാമകരീ ത്രിശൂല ഢമരൂധാരി
ഭക്താവരദസദാ സുഖകാരീ, ദേശീല മുക്തീചാരീ ഐസാ യേ യീബാ

പായിപാദുകാ ജപമാലാ കമംഡലൂമൃഗഛാലാ
ധാരണ കരിശീബാ നാഗജടാ, മുകുട ശോഭതോമാഥാ ഐസാ യേ യീബാ

തത്പര തുഝ്യായാ ജേധ്യാനീ അക്ഷയത്വാംചേസദനീ
ലക്ഷ്മീവാസകരീ ദിനരജനീ, രക്ഷസിസംകട വാരുനി ഐസാ യേ യീബാ

യാപരിധ്യാന തുഝേ ഗുരുരായാ ദൃശ്യകരീ നയനായാ
പൂര്ണാനംദ സുഖേ ഹീകായാ, ലാവിസിഹരി ഗുണഗായാ
ഐസാ യേ യീബാ സായി ദിഗംബര അക്ഷയ രൂപ അവതാരാ
സര്വഹിവ്യാപക തൂ, ശ്രുതിസാരാ അനസൂയാത്രി കുമാരാ(ബാബായേ) മഹാരാജേ ഈബാ

7. സായി മഹിമാ സ്തോത്രം

സദാസത്സ്വരൂപം ചിദാനംദകംദം
ജഗത്സംഭവസ്ധാന സംഹാര ഹേതും
സ്വഭക്തേച്ഛയാ മാനുഷം ദര്ശയംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

ഭവധ്വാംത വിധ്വംസ മാര്താംഡമീഡ്യം
മനോവാഗതീതം മുനിര് ധ്യാന ഗമ്യം
ജഗദ്വ്യാപകം നിര്മലം നിര്ഗുണം ത്വാം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

ഭവാംഭോദി മഗ്നാര്ധിതാനാം ജനാനാം
സ്വപാദാശ്രിതാനാം സ്വഭക്തി പ്രിയാണാം
സമുദ്ദാരണാര്ധം കലൗ സംഭവംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

സദാനിംബ വൃക്ഷസ്യമുലാധി വാസാത്
സുധാസ്രാവിണം തിക്ത മപ്യ പ്രിയംതം
തരും കല്പ വൃക്ഷാധികം സാധയംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

സദാകല്പ വൃക്ഷസ്യ തസ്യാധിമൂലേ
ഭവദ്ഭാവബുദ്ധ്യാ സപര്യാദിസേവാം
നൃണാം കുര്വതാം ഭുക്തി-മുക്തി പ്രദംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

അനേകാ ശൃതാ തര്ക്യ ലീലാ വിലാസൈ:
സമാ വിഷ്കൃതേശാന ഭാസ്വത്ര്പഭാവം
അഹംഭാവഹീനം പ്രസന്നാത്മഭാവം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

സതാം വിശ്രമാരാമ മേവാഭിരാമം
സദാസജ്ജനൈ സംസ്തുതം സന്നമദ്ഭി:
ജനാമോദദം ഭക്ത ഭദ്ര പ്രദംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

അജന്മാദ്യമേകം പരംബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്
സ്വയം സംഭവം രാമമേവാവതീര്ണം
ഭവദ്ദര്ശനാത്സംപുനീത: പ്രഭോഹം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

ശ്രീസായിശ കൃപാനിധേ ഖിലനൃണാം സര്വാര്ധസിദ്ദിപ്രദ
യുഷ്മത്പാദരജ: പ്രഭാവമതുലം ധാതാപിവക്താക്ഷമ:
സദ്ഭക്ത്യാശ്ശരണം കൃതാംജലിപുട: സംപ്രാപ്തിതോസ്മിന് പ്രഭോ
ശ്രീമത്സായിപരേശ പാദ കമലാന് നാന്യച്ചരണ്യംമമ

സായിരൂപധര രാഘവോത്തമം
ഭക്തകാമ വിബുധ ദ്രുമം പ്രഭും
മായയോപഹത ചിത്ത ശുദ്ധയേ
ചിംതയാമ്യഹ മഹര്നിശം മുദാ

ശരത്സുധാംശം പ്രതിമം പ്രകാശം
കൃപാതപത്രം തവസായിനാഥ
ത്വദീയപാദാബ്ജ സമാശ്രിതാനാം
സ്വച്ഛായയാതാപ മപാകരോതു

ഉപാസനാദൈവത സായിനാഥ
സ്മവൈര്മ യോപാസനി നാസ്തുതസ്ത്വം
രമേന്മനോമേ തവപാദയുഗ്മേ
ഭ്രുംഗോ യദാബ്ജേ മകരംദലുബ്ധ:

അനേകജന്മാര്ജിത പാപസംക്ഷയോ
ഭവേദ്ഭവത്പാദ സരോജ ദര്ശനാത്
ക്ഷമസ്വ സര്വാനപരാധ പുംജകാന്
പ്രസീദ സായിശ സദ്ഗുരോ ദയാനിധേ

ശ്രീസായിനാഥ ചരണാമൃത പൂര്ണചിത്താ
തത്പാദ സേവനരതാ സ്സത തംച ഭക്ത്യാ
സംസാരജന്യ ദുരിതൗഘ വിനിര്ഗ താസ്തേ
കൈവല്യ ധാമ പരമം സമവാപ്നുവംതി

സ്തോത്രമേ തത്പഠേദ്ഭക്ത്യാ യോന്നരസ്തന്മനാസദാ
സദ്ഗുരോ: സായിനാഥസ്യ കൃപാപാത്രം ഭവേദ്ഭവം

8. ഗുരു പ്രസാദ യാചനാദശകം

രുസോമമപ്രിയാംബികാ മജവരീപിതാഹീരുസോ
രുസോമമപ്രിയാംഗനാ പ്രിയസുതാത്മജാഹീരുസോ
രുസോഭഗിനബംധു ഹീ സ്വശുര സാസുബായി രുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

പുസോന സുനഭായിത്യാ മജന ഭ്രാതൂജായാ പുസോ
പുസോന പ്രിയസോയരേ പ്രിയസഗേനജ്ഞാതീ പുസോ
പുസോ സുഹൃദനാസഖ സ്വജനനാപ്ത ബംധൂ പുസോ
പരീന ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

പുസോന അബലാമുലേ തരുണ വൃദ്ദഹീ നാപുസോ
പുസോന ഗുരുഥാകുടേ മജന ദോരസാനേ പുസോ
പുസോനചബലേ ബുരേ സുജനസാദുഹീനാ പുസോ
പരീന ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

ദുസോചതുരത്ത്വവിത് വിബുധ പ്രാജ്ഞജ്ഞാനീരുസോ
രുസോ ഹി വിദു സ്ത്രീയാ കുശല പംഡിതാഹീരുസോ
രുസോമഹിപതീയതീ ഭജകതാപസീഹീ രുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

രുസോകവി‌ഋഷി മുനീ അനഘസിദ്ദയോഗീരുസോ
രുസോഹിഗൃഹദേവതാതികുലഗ്രാമദേവീ രുസോ
രുസോഖലപിശാച്ചഹീ മലീനഡാകിനീ ഹീരുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

രുസോമൃഗഖഗകൃമീ അഖിലജീവജംതൂരുസോ
രുസോ വിടപപ്രസ്തരാ അചല ആപഗാബ്ധീരുസോ
രുസോഖപവനാഗ്നിവാര് അവനിപംചതത്ത്വേരുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

രുസോ വിമലകിന്നരാ അമലയക്ഷിണീഹീരുസോ
രുസോശശിഖഗാദിഹീ ഗഗനി താരകാഹീരുസോ
രുസോ അമരരാജഹീ അദയ ധര്മരാജാ രുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

രുസോ മന സരസ്വതീ ചപലചിത്ത തീഹീരുസോ
രുസോവപുദിശാഖിലാകഠിനകാലതോ ഹീരുസോ
രുസോസകല വിശ്വഹീമയിതു ബ്രഹ്മഗോളംരുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

വിമൂഡ ഹ്മണുനി ഹസോ മജനമത്സരാഹീ രുസോ
പദാഭിരുചി ഉളസോ ജനനകര്ധമീനാഫസോ
നദുര്ഗ ദൃതിചാ ധസോ അശിവ ഭാവ മാഗേഖസോ
പ്രപംചി മനഹേരുസോ ദൃഡവിരക്തിചിത്തീഠസോ

കുണാചി ഘൃണാനസോനചസ്പൃഹകശാചീ അസോ
സദൈവ ഹൃദയാ വസോ മനസിദ്യാനി സായിവസോ
പദീപ്രണയവോരസോ നിഖില ദൃശ്യ ബാബാദിസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ ഉപരിയാചനേലാ രുസോ

9. മംത്ര പുഷ്പം

ഹരി ഓം യജ്ഞേന യജ്ഞമയജംതദേവാ സ്താനിധര്മാണി
പ്രധമാന്യാസന് | തേഹനാകം മഹിമാന:സ്സചംത
യത്രപൂര്വേ സാധ്യാ സ്സംതി ദേവാ:|
ഓം രാജാധിരാജായ പസഹ്യസാഹിനേ
നമോവയം വൈ ശ്രവണായ കുര്മഹേ
സമേകാമാന് കാമകാമായ മഹ്യം
കാമേശ്വരോ വൈശ്രവണോ ദദാതു
കുബേരായ വൈശ്രവണായാ മഹാരാജായനമ:
ഓം സ്വസ്തീ സാമ്രാജ്യം ഭോജ്യം
സ്വാരാജ്യം വൈരാജ്യം പാരമേഷ്ട്യംരാജ്യം
മഹാരാജ്യ മാധിപത്യമയം സമംതപര്യാ
ഈശ്യാ സ്സാര്വഭൗമ സ്സാര്വാ യുഷാന്
താദാപദാര്ദാത് പ്രുധിവ്യൈസമുദ്ര പര്യാംതായാ
ഏകരാള്ളിതി തദപ്യേഷ ശ്ലോകോബിഗീതോ മരുത:
പരിവേഷ്ടോരോ മരുത്ത സ്യാവസന് ഗ്രുഹേ
ആവിക്ഷിതസ്യകാമ പ്രേര് വിശ്വേദേവാസഭാസദ ഇതി
ശ്രീ നാരായണവാസുദേവ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കി ജൈ

കരചരണ കൃതം വാക്കായ ജംകര്മജംവാ
ശ്രവണനയനജം വാമാനസംവാ പരാധം
വിദിത മവിദിതം വാ സര്വമേതത് ക്ഷമസ്വ
ജയജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീപ്രഭോസായിനാധ

ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ
രാജാധിരാജ യോഗിരാജ പരബ്രഹ്മ ശ്രീസായിനാധാമഹരാജ്
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ

.


ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ.

ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೌಖ್ಯ ದಾತಾರ ಜೀವ
ಚರಣ ರಜತಾಲೀ ದ್ಯಾವಾ ದಾಸಾವಿಸಾವಾ
ಭಕ್ತಾವಿಸಾವಾ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ

ಜಾಳುನಿಯ ಅನಂಗ ಸಸ್ವರೂಪಿರಾಹೇದಂಗ
ಮುಮೂಕ್ಷ ಜನದಾವಿ ನಿಜಡೋಳಾ ಶ್ರೀರಂಗ
ಡೋಳಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ

ಜಯಮನಿ ಜೈಸಾಭಾವ ತಯ ತೈಸಾ ಅನುಭವ
ದಾವಿಸಿ ದಯಾಘನಾ ಐಸಿ ತುಝೀಹಿಮಾವ
ತುಝೀಹಿಮಾವಾ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ

ತುಮಚೇನಾಮ ದ್ಯಾತಾ ಹರೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಧಾ
ಅಗಾಧತವಕರಣಿ ಮಾರ್ಗ ದಾವಿಸಿ ಅನಾಧಾ
ದಾವಿಸಿ ಅನಾಧಾ ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ

ಕಲಿಯುಗಿ ಅವತಾರಾ ಸದ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಾಚಾರ
ಅವತೀರ್ಣ ಝೂಲಾಸೇ ಸ್ವಾಮೀ ದತ್ತ ದಿಗಂಬರ
ದತ್ತ ದಿಗಂಬರ ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ

ಆಠಾದಿವಸಾ ಗುರುವಾರೀ ಭಕ್ತ ಕರೀತಿವಾರೀ
ಪ್ರಭುಪದ ಪಹಾವಯಾ ಭವಭಯ ನಿವಾರೀ
ಭಯನಿವಾರೀ ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ

ಮಾಝಾನಿಜ ದ್ರವ್ಯಠೇವ ತವ ಚರಣರಜಸೇವಾ
ಮಾಗಣೇ ಹೇಚಿ‌ಆತಾ ತುಹ್ಮಾ ದೇವಾದಿದೇವಾ
ದೇವಾದಿದೇವ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ

ಇಚ್ಛಿತಾ ದೀನಚಾತಕ ನಿರ್ಮಲ ತೋಯನಿಜಸೂಖ
ಪಾಜವೇ ಮಾಧವಾಯಾ ಸಂಭಾಳ ಅಪೂಳಿಬಾಕ
ಅಪೂಳಿಬಾಕ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಸೌಖ್ಯದಾತಾರ ಜೀವಾ ಚರಣ ರಜತಾಳೀ ದ್ಯಾವಾದಾಸಾ
ವಿಸಾವಾ ಭಕ್ತಾವಿಸಾವಾ ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ

2. ಅಭಂಗ್

ಶಿರಿಡಿ ಮಾಝೇ ಪಂಡರೀಪುರ ಸಾಯಿಬಾಬಾರಮಾವರ
ಬಾಬಾರಮಾವರ – ಸಾಯಿಬಾಬಾರಮಾವರ
ಶುದ್ದಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ – ಭಾವಪುಂಡಲೀಕಜಾಗಾ
ಪುಂಡಲೀಕ ಜಾಗಾ – ಭಾವಪುಂಡಲೀಕಜಾಗಾ
ಯಾಹೋ ಯಾಹೋ ಅವಘೇಜನ| ಕರೂಬಾಬಾನ್ಸೀ ವಂದನ
ಸಾಯಿಸೀ ವಂದನ| ಕರೂಬಾಬಾನ್ಸೀ ವಂದನ||
ಗಣೂಹ್ಮಣೇ ಬಾಬಾಸಾಯಿ| ದಾವಪಾವ ಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಪಾವಮಾಝೇ ಆಯೀ ದಾವಪಾವ ಮಾಝೇಯಾ‌ಈ

3. ನಮನಂ

ಘಾಲೀನ ಲೋಟಾಂಗಣ,ವಂದೀನ ಚರಣ
ಡೋಲ್ಯಾನೀ ಪಾಹೀನ ರೂಪತುಝೇ|
ಪ್ರೇಮೇ ಆಲಿಂಗನ,ಆನಂದೇ ಪೂಜಿನ
ಭಾವೇ ಓವಾಳೀನ ಹ್ಮಣೇ ನಾಮಾ||

ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮದೇವದೇವ

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾವಾ ಪ್ರಕೃತೇ ಸ್ವಭಾವಾತ್
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮೀ

ಅಚ್ಯುತಂಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ
ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಂ
ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ
ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ

4. ನಾಮ ಸ್ಮರಣಂ

ಹರೇರಾಮ ಹರೇರಾಮ ರಾಮರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇಕೃಷ್ಣ ಹರೇಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ||ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ

5. ನಮಸ್ಕಾರಾಷ್ಟಕಂ

ಅನಂತಾ ತುಲಾತೇ ಕಸೇರೇ ಸ್ತವಾವೇ
ಅನಂತಾ ತುಲಾತೇ ಕಸೇರೇ ನಮಾವೇ
ಅನಂತಾಮುಖಾಚಾ ಶಿಣೇ ಶೇಷ ಗಾತ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ

ಸ್ಮರಾವೇಮನೀತ್ವತ್ಪದಾ ನಿತ್ಯಭಾವೇ
ಉರಾವೇತರೀ ಭಕ್ತಿಸಾಠೀ ಸ್ವಭಾವೇ
ತರಾವೇ ಜಗಾ ತಾರುನೀಮಾಯಾ ತಾತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ

ವಸೇ ಜೋಸದಾ ದಾವಯಾ ಸಂತಲೀಲಾ
ದಿಸೇ ಆಙ್ಞ ಲೋಕಾ ಪರೀ ಜೋಜನಾಲಾ
ಪರೀ ಅಂತರೀ ಙ್ಞಾನಕೈವಲ್ಯ ದಾತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ

ಭರಾಲಧಲಾ ಜನ್ಮಹಾ ಮಾನ ವಾಚಾ
ನರಾಸಾರ್ಧಕಾ ಸಾಧನೀಭೂತ ಸಾಚಾ
ಧರೂಸಾಯಿ ಪ್ರೇಮಾ ಗಳಾಯಾ ಅಹಂತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ

ಧರಾವೇ ಕರೀಸಾನ ಅಲ್ಪಙ್ಞ ಬಾಲಾ
ಕರಾವೇ ಅಹ್ಮಾಧನ್ಯಚುಂಭೋನಿಗಾಲಾ
ಮುಖೀಘಾಲ ಪ್ರೇಮೇಖರಾಗ್ರಾಸ ಅತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ

ಸುರಾ ದೀಕ ಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾವಂದಿತಾತಿ
ಶುಕಾದೀಕ ಜಾತೇ ಸಮಾನತ್ವದೇತೀ
ಪ್ರಯಾಗಾದಿ ತೀರ್ಧೇ ಪದೀನಮ್ರಹೋತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ

ತುಝ್ಯಾಜ್ಯಾಪದಾ ಪಾಹತಾ ಗೋಪಬಾಲೀ
ಸದಾರಂಗಲೀ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪೀ ಮಿಳಾಲೀ
ಕರೀರಾಸಕ್ರೀಡಾ ಸವೇ ಕೃಷ್ಣನಾಧಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ

ತುಲಾಮಾಗತೋ ಮಾಗಣೇ ಏಕಧ್ಯಾವೇ
ಕರಾಜೋಡಿತೋ ದೀನ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವೇ
ಭವೀಮೋಹನೀರಾಜ ಹಾತಾರಿ ಆತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ

6. ಪ್ರಾರ್ಥನ

ಐಸಾ ಯೇ‌ಈಬಾ! ಸಾಯಿ ದಿಗಂಬರಾ
ಅಕ್ಷಯರೂಪ ಅವತಾರಾ | ಸರ್ವಹಿ ವ್ಯಾಪಕ ತೂ
ಶ್ರುತಿಸಾರಾ, ಅನಸೂಯಾತ್ರಿಕುಮಾರಾ(ಬಾಬಾಯೇ) ಮಹಾರಾಜೇ ಈಬಾ
ಕಾಶೀಸ್ನಾನ ಜಪ ಪ್ರತಿದಿವಸೀ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಭಿಕ್ಷೇಸೀ ನಿರ್ಮಲ ನದಿ ತುಂಗಾ
ಜಲಪ್ರಾಸೀ, ನಿದ್ರಾಮಾಹುರದೇಶೀ ಐಸಾ ಯೇ ಯೀಬಾ

ಝೋಳೀಲೋಂಬತಸೇ ವಾಮಕರೀ ತ್ರಿಶೂಲ ಢಮರೂಧಾರಿ
ಭಕ್ತಾವರದಸದಾ ಸುಖಕಾರೀ, ದೇಶೀಲ ಮುಕ್ತೀಚಾರೀ ಐಸಾ ಯೇ ಯೀಬಾ

ಪಾಯಿಪಾದುಕಾ ಜಪಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲೂಮೃಗಛಾಲಾ
ಧಾರಣ ಕರಿಶೀಬಾ ನಾಗಜಟಾ, ಮುಕುಟ ಶೋಭತೋಮಾಥಾ ಐಸಾ ಯೇ ಯೀಬಾ

ತತ್ಪರ ತುಝ್ಯಾಯಾ ಜೇಧ್ಯಾನೀ ಅಕ್ಷಯತ್ವಾಂಚೇಸದನೀ
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಸಕರೀ ದಿನರಜನೀ, ರಕ್ಷಸಿಸಂಕಟ ವಾರುನಿ ಐಸಾ ಯೇ ಯೀಬಾ

ಯಾಪರಿಧ್ಯಾನ ತುಝೇ ಗುರುರಾಯಾ ದೃಶ್ಯಕರೀ ನಯನಾಯಾ
ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸುಖೇ ಹೀಕಾಯಾ, ಲಾವಿಸಿಹರಿ ಗುಣಗಾಯಾ
ಐಸಾ ಯೇ ಯೀಬಾ ಸಾಯಿ ದಿಗಂಬರ ಅಕ್ಷಯ ರೂಪ ಅವತಾರಾ
ಸರ್ವಹಿವ್ಯಾಪಕ ತೂ, ಶ್ರುತಿಸಾರಾ ಅನಸೂಯಾತ್ರಿ ಕುಮಾರಾ(ಬಾಬಾಯೇ) ಮಹಾರಾಜೇ ಈಬಾ

7. ಸಾಯಿ ಮಹಿಮಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸದಾಸತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಚಿದಾನಂದಕಂದಂ
ಜಗತ್ಸಂಭವಸ್ಧಾನ ಸಂಹಾರ ಹೇತುಂ
ಸ್ವಭಕ್ತೇಚ್ಛಯಾ ಮಾನುಷಂ ದರ್ಶಯಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ

ಭವಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸ ಮಾರ್ತಾಂಡಮೀಡ್ಯಂ
ಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮುನಿರ್ ಧ್ಯಾನ ಗಮ್ಯಂ
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ತ್ವಾಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ

ಭವಾಂಭೋದಿ ಮಗ್ನಾರ್ಧಿತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ
ಸ್ವಪಾದಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಸ್ವಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾಣಾಂ
ಸಮುದ್ದಾರಣಾರ್ಧಂ ಕಲೌ ಸಂಭವಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ

ಸದಾನಿಂಬ ವೃಕ್ಷಸ್ಯಮುಲಾಧಿ ವಾಸಾತ್
ಸುಧಾಸ್ರಾವಿಣಂ ತಿಕ್ತ ಮಪ್ಯ ಪ್ರಿಯಂತಂ
ತರುಂ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಾಧಿಕಂ ಸಾಧಯಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ

ಸದಾಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಧಿಮೂಲೇ
ಭವದ್ಭಾವಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಪರ್ಯಾದಿಸೇವಾಂ
ನೃಣಾಂ ಕುರ್ವತಾಂ ಭುಕ್ತಿ-ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ

ಅನೇಕಾ ಶೃತಾ ತರ್ಕ್ಯ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸೈ:
ಸಮಾ ವಿಷ್ಕೃತೇಶಾನ ಭಾಸ್ವತ್ರ್ಪಭಾವಂ
ಅಹಂಭಾವಹೀನಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಭಾವಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ

ಸತಾಂ ವಿಶ್ರಮಾರಾಮ ಮೇವಾಭಿರಾಮಂ
ಸದಾಸಜ್ಜನೈ ಸಂಸ್ತುತಂ ಸನ್ನಮದ್ಭಿ:
ಜನಾಮೋದದಂ ಭಕ್ತ ಭದ್ರ ಪ್ರದಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ

ಅಜನ್ಮಾದ್ಯಮೇಕಂ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಸ್ವಯಂ ಸಂಭವಂ ರಾಮಮೇವಾವತೀರ್ಣಂ
ಭವದ್ದರ್ಶನಾತ್ಸಂಪುನೀತ: ಪ್ರಭೋಹಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ

ಶ್ರೀಸಾಯಿಶ ಕೃಪಾನಿಧೇ ಖಿಲನೃಣಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಧಸಿದ್ದಿಪ್ರದ
ಯುಷ್ಮತ್ಪಾದರಜ: ಪ್ರಭಾವಮತುಲಂ ಧಾತಾಪಿವಕ್ತಾಕ್ಷಮ:
ಸದ್ಭಕ್ತ್ಯಾಶ್ಶರಣಂ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟ: ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿತೋಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಭೋ
ಶ್ರೀಮತ್ಸಾಯಿಪರೇಶ ಪಾದ ಕಮಲಾನ್ ನಾನ್ಯಚ್ಚರಣ್ಯಂಮಮ

ಸಾಯಿರೂಪಧರ ರಾಘವೋತ್ತಮಂ
ಭಕ್ತಕಾಮ ವಿಬುಧ ದ್ರುಮಂ ಪ್ರಭುಂ
ಮಾಯಯೋಪಹತ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಯೇ
ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಮುದಾ

ಶರತ್ಸುಧಾಂಶಂ ಪ್ರತಿಮಂ ಪ್ರಕಾಶಂ
ಕೃಪಾತಪತ್ರಂ ತವಸಾಯಿನಾಥ
ತ್ವದೀಯಪಾದಾಬ್ಜ ಸಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ
ಸ್ವಚ್ಛಾಯಯಾತಾಪ ಮಪಾಕರೋತು

ಉಪಾಸನಾದೈವತ ಸಾಯಿನಾಥ
ಸ್ಮವೈರ್ಮ ಯೋಪಾಸನಿ ನಾಸ್ತುತಸ್ತ್ವಂ
ರಮೇನ್ಮನೋಮೇ ತವಪಾದಯುಗ್ಮೇ
ಭ್ರುಂಗೋ ಯದಾಬ್ಜೇ ಮಕರಂದಲುಬ್ಧ:

ಅನೇಕಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಪಾಪಸಂಕ್ಷಯೋ
ಭವೇದ್ಭವತ್ಪಾದ ಸರೋಜ ದರ್ಶನಾತ್
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸರ್ವಾನಪರಾಧ ಪುಂಜಕಾನ್
ಪ್ರಸೀದ ಸಾಯಿಶ ಸದ್ಗುರೋ ದಯಾನಿಧೇ

ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥ ಚರಣಾಮೃತ ಪೂರ್ಣಚಿತ್ತಾ
ತತ್ಪಾದ ಸೇವನರತಾ ಸ್ಸತ ತಂಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸಂಸಾರಜನ್ಯ ದುರಿತೌಘ ವಿನಿರ್ಗ ತಾಸ್ತೇ
ಕೈವಲ್ಯ ಧಾಮ ಪರಮಂ ಸಮವಾಪ್ನುವಂತಿ

ಸ್ತೋತ್ರಮೇ ತತ್ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋನ್ನರಸ್ತನ್ಮನಾಸದಾ
ಸದ್ಗುರೋ: ಸಾಯಿನಾಥಸ್ಯ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಭವೇದ್ಭವಂ

8. ಗುರು ಪ್ರಸಾದ ಯಾಚನಾದಶಕಂ

ರುಸೋಮಮಪ್ರಿಯಾಂಬಿಕಾ ಮಜವರೀಪಿತಾಹೀರುಸೋ
ರುಸೋಮಮಪ್ರಿಯಾಂಗನಾ ಪ್ರಿಯಸುತಾತ್ಮಜಾಹೀರುಸೋ
ರುಸೋಭಗಿನಬಂಧು ಹೀ ಸ್ವಶುರ ಸಾಸುಬಾಯಿ ರುಸೋ
ನದತ್ತ ಗುರುಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕಧೀಹೀ ರುಸೋ

ಪುಸೋನ ಸುನಭಾಯಿತ್ಯಾ ಮಜನ ಭ್ರಾತೂಜಾಯಾ ಪುಸೋ
ಪುಸೋನ ಪ್ರಿಯಸೋಯರೇ ಪ್ರಿಯಸಗೇನಙ್ಞಾತೀ ಪುಸೋ
ಪುಸೋ ಸುಹೃದನಾಸಖ ಸ್ವಜನನಾಪ್ತ ಬಂಧೂ ಪುಸೋ
ಪರೀನ ಗುರುಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕಧೀಹೀ ರುಸೋ

ಪುಸೋನ ಅಬಲಾಮುಲೇ ತರುಣ ವೃದ್ದಹೀ ನಾಪುಸೋ
ಪುಸೋನ ಗುರುಥಾಕುಟೇ ಮಜನ ದೋರಸಾನೇ ಪುಸೋ
ಪುಸೋನಚಬಲೇ ಬುರೇ ಸುಜನಸಾದುಹೀನಾ ಪುಸೋ
ಪರೀನ ಗುರುಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕಧೀಹೀ ರುಸೋ

ದುಸೋಚತುರತ್ತ್ವವಿತ್ ವಿಬುಧ ಪ್ರಾಙ್ಞಙ್ಞಾನೀರುಸೋ
ರುಸೋ ಹಿ ವಿದು ಸ್ತ್ರೀಯಾ ಕುಶಲ ಪಂಡಿತಾಹೀರುಸೋ
ರುಸೋಮಹಿಪತೀಯತೀ ಭಜಕತಾಪಸೀಹೀ ರುಸೋ
ನದತ್ತ ಗುರುಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕಧೀಹೀ ರುಸೋ

ರುಸೋಕವಿ‌ಋಷಿ ಮುನೀ ಅನಘಸಿದ್ದಯೋಗೀರುಸೋ
ರುಸೋಹಿಗೃಹದೇವತಾತಿಕುಲಗ್ರಾಮದೇವೀ ರುಸೋ
ರುಸೋಖಲಪಿಶಾಚ್ಚಹೀ ಮಲೀನಡಾಕಿನೀ ಹೀರುಸೋ
ನದತ್ತ ಗುರುಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕಧೀಹೀ ರುಸೋ

ರುಸೋಮೃಗಖಗಕೃಮೀ ಅಖಿಲಜೀವಜಂತೂರುಸೋ
ರುಸೋ ವಿಟಪಪ್ರಸ್ತರಾ ಅಚಲ ಆಪಗಾಬ್ಧೀರುಸೋ
ರುಸೋಖಪವನಾಗ್ನಿವಾರ್ ಅವನಿಪಂಚತತ್ತ್ವೇರುಸೋ
ನದತ್ತ ಗುರುಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕಧೀಹೀ ರುಸೋ

ರುಸೋ ವಿಮಲಕಿನ್ನರಾ ಅಮಲಯಕ್ಷಿಣೀಹೀರುಸೋ
ರುಸೋಶಶಿಖಗಾದಿಹೀ ಗಗನಿ ತಾರಕಾಹೀರುಸೋ
ರುಸೋ ಅಮರರಾಜಹೀ ಅದಯ ಧರ್ಮರಾಜಾ ರುಸೋ
ನದತ್ತ ಗುರುಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕಧೀಹೀ ರುಸೋ

ರುಸೋ ಮನ ಸರಸ್ವತೀ ಚಪಲಚಿತ್ತ ತೀಹೀರುಸೋ
ರುಸೋವಪುದಿಶಾಖಿಲಾಕಠಿನಕಾಲತೋ ಹೀರುಸೋ
ರುಸೋಸಕಲ ವಿಶ್ವಹೀಮಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮಗೋಳಂರುಸೋ
ನದತ್ತ ಗುರುಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕಧೀಹೀ ರುಸೋ

ವಿಮೂಡ ಹ್ಮಣುನಿ ಹಸೋ ಮಜನಮತ್ಸರಾಹೀ ರುಸೋ
ಪದಾಭಿರುಚಿ ಉಳಸೋ ಜನನಕರ್ಧಮೀನಾಫಸೋ
ನದುರ್ಗ ದೃತಿಚಾ ಧಸೋ ಅಶಿವ ಭಾವ ಮಾಗೇಖಸೋ
ಪ್ರಪಂಚಿ ಮನಹೇರುಸೋ ದೃಡವಿರಕ್ತಿಚಿತ್ತೀಠಸೋ

ಕುಣಾಚಿ ಘೃಣಾನಸೋನಚಸ್ಪೃಹಕಶಾಚೀ ಅಸೋ
ಸದೈವ ಹೃದಯಾ ವಸೋ ಮನಸಿದ್ಯಾನಿ ಸಾಯಿವಸೋ
ಪದೀಪ್ರಣಯವೋರಸೋ ನಿಖಿಲ ದೃಶ್ಯ ಬಾಬಾದಿಸೋ
ನದತ್ತ ಗುರುಸಾಯಿಮಾ ಉಪರಿಯಾಚನೇಲಾ ರುಸೋ

9. ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ

ಹರಿ ಓಂ ಯಙ್ಞೇನ ಯಙ್ಞಮಯಜಂತದೇವಾ ಸ್ತಾನಿಧರ್ಮಾಣಿ
ಪ್ರಧಮಾನ್ಯಾಸನ್ | ತೇಹನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನ:ಸ್ಸಚಂತ
ಯತ್ರಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾ ಸ್ಸಂತಿ ದೇವಾ:|
ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪಸಹ್ಯಸಾಹಿನೇ
ನಮೋವಯಂ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ
ಸಮೇಕಾಮಾನ್ ಕಾಮಕಾಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ
ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ದದಾತು
ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯಾ ಮಹಾರಾಜಾಯನಮ:
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಜ್ಯಂ
ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಂ ವೈರಾಜ್ಯಂ ಪಾರಮೇಷ್ಟ್ಯಂರಾಜ್ಯಂ
ಮಹಾರಾಜ್ಯ ಮಾಧಿಪತ್ಯಮಯಂ ಸಮಂತಪರ್ಯಾ
ಈಶ್ಯಾ ಸ್ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸ್ಸಾರ್ವಾ ಯುಷಾನ್
ತಾದಾಪದಾರ್ದಾತ್ ಪ್ರುಧಿವ್ಯೈಸಮುದ್ರ ಪರ್ಯಾಂತಾಯಾ
ಏಕರಾಳ್ಳಿತಿ ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋಬಿಗೀತೋ ಮರುತ:
ಪರಿವೇಷ್ಟೋರೋ ಮರುತ್ತ ಸ್ಯಾವಸನ್ ಗ್ರುಹೇ
ಆವಿಕ್ಷಿತಸ್ಯಕಾಮ ಪ್ರೇರ್ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಸಭಾಸದ ಇತಿ
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣವಾಸುದೇವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ

ಕರಚರಣ ಕೃತಂ ವಾಕ್ಕಾಯ ಜಂಕರ್ಮಜಂವಾ
ಶ್ರವಣನಯನಜಂ ವಾಮಾನಸಂವಾ ಪರಾಧಂ
ವಿದಿತ ಮವಿದಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ
ಜಯಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀಪ್ರಭೋಸಾಯಿನಾಧ

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾಮಹರಾಜ್
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ

.


sree sachchidaanamda sadguru saayinaadha maharaaj kee jai.

1.aarati saayibaabaa saukhya daataara jeeva
charana rajataalee dyaavaa daasaavisaavaa
bhaktaavisaavaa aaratisaayibaabaa
jaaluniya anamga sasvaroopiraahedamga
mumooksha janadaavi nijadolaa sreeramga
dolaa sreeramga aaratisaayibaabaa
jayamani jaisaabhaava taya taisaa anubhava
daavisi dayaaghanaa aisi tujheehimaava
tujheehimaavaa aaratisaayibaabaa
tumachenaama dyaataa hare samskruti vyadhaa
agaadhatavakarani maarga daavisi anaadhaa
daavisi anaadhaa aarati saayibaabaa
kaliyugi avataaraa sadguna parabrahmaa saachaara
avateerna jhoolaase svaamee datta digambara
datta digambara aarati saayibaabaa
aathaadivasaa guruvaaree bhakta kareetivaaree
prabhupada pahaavayaa bhavabhaya nivaaree
bhayanivaaree aarati saayibaabaa
maajhaanija dravyatheva tava charanarajasevaa
maagane hechiaataa tuhmaa devaadidevaa
devaadideva aaratisaayibaabaa
ichcitaa deenachaataka nirmala toyanijasookha
paajave maadhavaayaa sambhaala apoolibaaka
apoolibaaka aaratisaayibaabaa
saukhyadaataara jeevaa charana rajataalee dyaavaadaasaa
visaavaa bhaktaavisaavaa aarati saayibaabaa

2. abhamg

siridi maajhe pamdareepura saayibaabaaramaavara
baabaaramaavara – saayibaabaaramaavara
suddabhakti chamdrabhaagaa – bhaavapumdaleekajaagaa
pumdaleeka jaagaa – bhaavapumdaleekajaagaa
yaaho yaaho avaghejana| karoobaabaansee vamdana
saayisee vamdana| karoobaabaansee vamdana||
ganoohmane baabaasaayi| daavapaava maajhe aayee
paavamaajhe aayee daavapaava maajheyaaee

3. namanam

ghaaleena lotaamgana,vamdeena charana
dolyaanee paaheena roopatujhe|
preme aalimgana,aanamde poojina
bhaave ovaaleena hmane naamaa||
tvameva maataa cha pitaa tvameva
tvameva bamdhuscha sakhaa tvameva
tvameva vidyaa dravinam tvameva
tvameva sarvam mamadevadeva
kaayena vaachaa manasemdriyairvaa
buddhyaatmanaavaa prakrute svabhaavaat
karomi yadyatsakalam parasmai
naaraayanaayeti samarpayaamee
achyutamkesavam raamanaaraayanam
krushnadaamodaram vaasudevam harim
sreedharam maadhavam gopikaavallabham
jaanakeenaayakam raamachamdram bhaje

4. naama smaranam

hareraama hareraama raamaraama hare hare
harekrushna harekrushna krushna krushna hare hare ||sree gurudevadatta

5. namaskaaraashtakam

anamtaa tulaate kasere stavaave
anamtaa tulaate kasere namaave
anamtaamukhaachaa sine sesha gaata
namaskaara saashtaamga sreesaayinaadhaa
smaraavemaneetvatpadaa nityabhaave
uraavetaree bhaktisaathee svabhaave
taraave jagaa taaruneemaayaa taataa
namaskaara saashtaamga sreesaayinaadhaa
vase josadaa daavayaa samtaleelaa
dise aagnya lokaa paree jojanaalaa
paree amtaree gnyaanakaivalya daataa
namaskaara saashtaamga sreesaayinaadhaa
bharaaladhalaa janmahaa maana vaachaa
naraasaardhakaa saadhaneebhoota saachaa
dharoosaayi premaa galaayaa ahamtaa
namaskaara saashtaamga sreesaayinaadhaa
dharaave kareesaana alpagnya baalaa
karaave ahmaadhanyachumbhonigaalaa
mukheeghaala premekharaagraasa ataa
namaskaara saashtaamga sreesaayinaadhaa
suraa deeka jyaamchyaa padaavamditaati
sukaadeeka jaate samaanatvadetee
prayaagaadi teerdhe padeenamrahotaa
namaskaara saashtaamga sreesaayinaadhaa
tujhyaajyaapadaa paahataa gopabaalee
sadaaramgalee chitsvaroopee milaalee
kareeraasakreedaa save krushnanaadhaa
namaskaara saashtaamga sreesaayinaadhaa
tulaamaagato maagane ekadhyaave
karaajodito deena atyamta bhaave
bhaveemohaneeraaja haataari aataa
namaskaara saashtaamga sreesaayinaadhaa

6. praarthana

aisaa yeeebaa! saayi digambaraa
akshayaroopa avataaraa | sarvahi vyaapaka too
srutisaaraa, anasooyaatrikumaaraa(baabaaye) mahaaraaje eebaa
kaaseesnaana japa pratidivasee kolhaapura bhikshesee nirmala nadi tumgaa
jalapraasee, nidraamaahuradesee aisaa ye yeebaa
jholeelombatase vaamakaree trisoola dhamaroodhaari
bhaktaavaradasadaa sukhakaaree, deseela mukteechaaree aisaa ye yeebaa
paayipaadukaa japamaalaa kamamdaloomrugacaalaa
dhaarana kariseebaa naagajataa, mukuta sobhatomaathaa aisaa ye yeebaa
tatpara tujhyaayaa jedhyaanee akshayatvaamchesadanee
lakshmeevaasakaree dinarajanee, rakshasisamkata vaaruni aisaa ye yeebaa
yaaparidhyaana tujhe gururaayaa drusyakaree nayanaayaa
poornaanamda sukhe heekaayaa, laavisihari gunagaayaa
aisaa ye yeebaa saayi digambara akshaya roopa avataaraa
sarvahivyaapaka too, srutisaaraa anasooyaatri kumaaraa(baabaaye) mahaaraaje eebaa

7. saayi mahimaa stotram

sadaasatsvaroopam chidaanamdakamdam
jagatsambhavasdhaana samhaara hetum
svabhaktechcayaa maanusham darsayamtam
namaameesvaram sadgurum saayinaatham
bhavadhvaamta vidhvamsa maartaamdameedyam
manovaagateetam munir dhyaana gamyam
jagadvyaapakam nirmalam nirgunam tvaam
namaameesvaram sadgurum saayinaatham
bhavaambhodi magnaardhitaanaam janaanaam
svapaadaasritaanaam svabhakti priyaanaam
samuddaaranaardham kalau sambhavamtam
namaameesvaram sadgurum saayinaatham
sadaanimba vrukshasyamulaadhi vaasaat
sudhaasraavinam tikta mapya priyamtam
tarum kalpa vrukshaadhikam saadhayamtam
namaameesvaram sadgurum saayinaatham
sadaakalpa vrukshasya tasyaadhimoole
bhavadbhaavabuddhyaa saparyaadisevaam
nrunaam kurvataam bhukti-mukti pradamtam
namaameesvaram sadgurum saayinaatham
anekaa srutaa tarkya leelaa vilaasai:
samaa vishkrutesaana bhaasvatrpabhaavam
ahambhaavaheenam prasannaatmabhaavam
namaameesvaram sadgurum saayinaatham
sataam visramaaraama mevaabhiraamam
sadaasajjanai samstutam sannamadbhi:
janaamodadam bhakta bhadra pradamtam
namaameesvaram sadgurum saayinaatham
ajanmaadyamekam parambrahma saakshaat
svayam sambhavam raamamevaavateernam
bhavaddarsanaatsampuneeta: prabhoham
namaameesvaram sadgurum saayinaatham
sreesaayisa krupaanidhe khilanrunaam sarvaardhasiddiprada
yushmatpaadaraja: prabhaavamatulam dhaataapivaktaakshama:
sadbhaktyaassaranam krutaamjaliputa: sampraaptitosmin prabho
sreematsaayiparesa paada kamalaan naanyachcharanyammama
saayiroopadhara raaghavottamam
bhaktakaama vibudha drumam prabhum
maayayopahata chitta suddhaye
chimtayaamyaha maharnisam mudaa
saratsudhaamsam pratimam prakaasam
krupaatapatram tavasaayinaatha
tvadeeyapaadaabja samaasritaanaam
svachcaayayaataapa mapaakarotu
upaasanaadaivata saayinaatha
smavairma yopaasani naastutastvam
ramenmanome tavapaadayugme
bhrumgo yadaabje makaramdalubdha:
anekajanmaarjita paapasamkshayo
bhavedbhavatpaada saroja darsanaat
kshamasva sarvaanaparaadha pumjakaan
praseeda saayisa sadguro dayaanidhe
sreesaayinaatha charanaamruta poornachittaa
tatpaada sevanarataa ssata tamcha bhaktyaa
samsaarajanya duritaugha vinirga taaste
kaivalya dhaama paramam samavaapnuvamti
stotrame tatpathedbhaktyaa yonnarastanmanaasadaa
sadguro: saayinaathasya krupaapaatram bhavedbhavam

8. guru prasaada yaachanaadasakam

rusomamapriyaambikaa majavareepitaaheeruso
rusomamapriyaamganaa priyasutaatmajaaheeruso
rusobhaginabamdhu hee svasura saasubaayi ruso
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee ruso
pusona sunabhaayityaa majana bhraatroojaayaa puso
pusona priyasoyare priyasagenagnyaatee puso
puso suhrudanaasakha svajananaapta bamdhoo puso
pareena gurusaayimaa majhavaree kadheehee ruso
pusona abalaamule taruna vruddahee naapuso
pusona guruthaakute majana dorasaane puso
pusonachabale bure sujanasaaduheenaa puso
pareena gurusaayimaa majhavaree kadheehee ruso
dusochaturattvavit vibudha praagnyagnyaaneeruso
ruso hi vidu streeyaa kusala pamditaaheeruso
rusomahipateeyatee bhajakataapaseehee ruso
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee ruso
rusokavirushi munee anaghasiddayogeeruso
rusohigruhadevataatikulagraamadevee ruso
rusokhalapisaachchahee maleenadaakinee heeruso
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee ruso
rusomrugakhagakrumee akhilajeevajamtooruso
ruso vitapaprastaraa achala aapagaabdheeruso
rusokhapavanaagnivaar avanipamchatattveruso
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee ruso
ruso vimalakinnaraa amalayakshineeheeruso
rusosasikhagaadihee gagani taarakaaheeruso
ruso amararaajahee adaya dharmaraajaa ruso
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee ruso
ruso mana sarasvatee chapalachitta teeheeruso
rusovapudisaakhilaakathinakaalato heeruso
rusosakala visvaheemayitu brahmagolamruso
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee ruso
vimooda hmanuni haso majanamatsaraahee ruso
padaabhiruchi ulaso jananakardhameenaaphaso
nadurga drutichaa dhaso asiva bhaava maagekhaso
prapamchi manaheruso drudaviraktichitteethaso
kunaachi ghrunaanasonachaspruhakasaachee aso
sadaiva hrudayaa vaso manasidyaani saayivaso
padeepranayavoraso nikhila drusya baabaadiso
nadatta gurusaayimaa upariyaachanelaa ruso

9. mamtra pushpam

hari om yagnyena yagnyamayajamtadevaa staanidharmaani
pradhamaanyaasan | tehanaakam mahimaana:ssachamta
yatrapoorve saadhyaa ssamti devaa:|
om raajaadhiraajaaya pasahyasaahine
namovayam vai sravanaaya kurmahe
samekaamaan kaamakaamaaya mahyam
kaamesvaro vaisravano dadaatu
kuberaaya vaisravanaayaa mahaaraajaayanama:
om svastee saamraajyam bhojyam
svaaraajyam vairaajyam paarameshtyamraajyam
mahaaraajya maadhipatyamayam samamtaparyaa
eesyaa ssaarvabhauma ssaarvaa yushaan
taadaapadaardaat prudhivyaisamudra paryaamtaayaa
ekaraalliti tadapyesha slokobigeeto maruta:
pariveshtoro marutta syaavasan gruhe
aavikshitasyakaama prer visvedevaasabhaasada iti
sree naaraayanavaasudeva sachchidaanamda sadguru saayinaadh mahaaraaj ki jai

karacharana krutam vaakkaaya jamkarmajamvaa
sravananayanajam vaamaanasamvaa paraadham
vidita maviditam vaa sarvametat kshamasva
jayajaya karunaabdhe sreeprabhosaayinaadha

sree sachchidaanamda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai
raajaadhiraaja yogiraaja parabrahma sreesaayinaadhaamaharaaj
sree sachchidaanamda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai

.


1 . BHUPALI

With folded hands, I lay my head at your feet. O Sadgurunatha, please listen to my entreaty

Forever, I want to remain at your feet, grant me the place without any hesitancy.

Since I desire to be at your feet always, give me shelter, leaving aside all reservations.

Tuka says: In whatever haphazard and worthless way I call you O God, by your name, break my worldly shackles with your own hands.

2 . BHUPALI

Arise, O Panduranga (Vithal, Incarnation of Lord Vishnu at Pandharpur), it is now dawn. Vishnu’s devotees have gathered in large numbers at Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples).

From the Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples), right upto the main door, the assembly of the best of the deities stands with folded hands.

In the midst of large gathering are Shuka-Sanaka, Narada-Tumbar; and even Girija’s consort (Shankar) is standing there with trident and damru (sort of tabor shaped like an hour-glass).

In these times of Kaliyug (The dark and troublesome Age of the present) Namdev is performing the kirtan (Praising the Lord with music and singing) and behind him stands Jani (Servant at Namdev’s house. She was dedicated to Pandurang) meditating on you with intensity.

3 BHUPALI

Arise! Arise! Shri Sainarh Guru, show us your lotus feet. Tide over and relieve us of all worldly tensions, physical tribulations, and temporal problems; and, save us all.

Dark worldly night has finished and left you. You are beyond all illusions. Yet the ignorant are deceived by these illusions (‘Yogmaya’). We do not have even the slightest of powers to ward off these illusions. You alone can grant salvation to the people by giving darshan (divine vision) of your divine face.

O, Lord Sainath Maharaj, you are the sun that destroys the darkness of ignorance of this world. How ignorant we are! You alone can describe your greatness. Even the great poets and thousand headed Seshnag (snake on which Lord Vishnu rests) are exhausted in their attempt to describe it.

Mercifully, therefore, O Lord you alone can describe your greatness. Tide over…

The faithful devotees, who follow you with good intentions and feelings to have your darshan (Divine vision) are waiting at your doors. We are filled with contentment to see you in deep meditation, but we are eager to drink from you the nectar of your teachings.

Open you lotus eyes, Lord of the poor and destitute, Lord LaxmiPati (Vishnu) and look us at mercifully, as a mother looks at her child. Your enlightened words and sweet voice, remove all our sufferings, O Sainatha.

O, Lord, we trouble you with our own problems. Please bear with us, listen to us, and meet us, is Krishna’s (Composer of this portion of aarti) fervent prayer. Arise!… Arise!… Tide over…..

4. BHUPALI

Arise, Pandurang (Viithal, Incarnation of Vishnu, at Pandharpur) now give Darshan (divine vision) to all. It is sunrise, and the time to sleep is past.

The saints, sadhus, sages all have gathered. Now leave the comfort of your bed and show us your lotus face.

A big crowd is gathered in the pandal upto the main gate. Everyone is eager at heart to see your handsome face.

Rahi (Radha surrendered to the incarnation of Saguna avatar of Pandurang), Rakhumabai (Rukmini, consort of Pandurang) have pity on us. Shake the bed a little, so that it wakes up the Lord.

Garud and Hanumant are standing and waiting. The gods and goddesses are singing. And acclaiming your glory.

The doors have opened and we have received the unparalleled reward of your Darshan. Vishnu’s devoted slave Nama is standing with the Kakda (Kindled cloth wicks wrapped around wooden sticks).

5. ABHANG

Wake up! Wake up! Oh my brethren. Let us offer Aarti to Rakhmadhava (Consort of Ram i.e. Vishnu). Sai Ramadhava. Let us do Arati to Rakhmadhava.

With concentration, let us see a glimpse of the meditative figure. Let us see a glimpse of Sai’s meditative figure. Let us have an exalted glimpse of the meditative figure

Krishna-Natha! Datta Sai! Enjoin our minds to your feet. Lord, to your feet enjoin our minds. Enjoin our minds to your feet.

6.KAKAD AARTI

Let me do Kaakad Aarti, in the early morning hours, O Lord Sainath! Show me your pure, intelligent and handsome form, and accept this insignificant service from me, your child.

I have compressed and entwined lust, anger, ego, envy and made them into a wick for the lamp; and soaked it into the ghee (clear butter) of asceticism that I have poured.

I have lit it with the spark of devotion for Sainath Guru(Master).. After burning up the vices, the Guru has shed the light on me. Destroy the darkness of duality and merge me in thy Self.
Show me ……. I do Arati…….. Show me………..

Pervading the entire universe, you also make your abode in every living being’s heart. You are also the Datta deity, who lives in Shirdi and blesses us. Though you abide at Shirdi, you also race elsewhere for the sake of your devotees. After obliterating every trace of their troubles you give your devotees your experiences. Neither the gods nor human beings can understand your divine play (Leela).
Show me ……. I do Arati …… Show me…..

The sky and all the ten-directions of the earth are reverberating with your praises, sung by the devotees, which resound like the beating of the drums. Eager persons have come to Shirdi to behold your godly form. They have become oblivious of their own selves after drinking the nectar-like words of your advice. Leaving aside their pride and their jealousies, they have surrendered at your feet. Have mercy, and keep me, as a slave, close to you, O Mother Sai. Show me ……. I do Arati …… Show me…..

7. KAKAD AARTI

Born of devotion, the light of perception is the lamp for this dawn Aarti. I do Aarti with my entire being, my mind and fervent faith.

I do Arati, O my Pandharinatha, O my Sainatha (Vithal or Vithoba) and with folded hands, I lay my head at your feet.

How shall I describe your greatness? Who can extol it? Even the tremendous sin of killing a thousand brahmins is washed away by your mere darshan.

Rahi (Radha, surrendered to the incarnation of Saguna Avatar of Pandurang) and Rakhumabai (Rukmini, consort of Pandurang) are standing on either side, and are fanning the Lord with Chamaras (whisks for flies) of peacock feathers.
Tuka says, with a lamp in his hand and absorbed in divine contemplation: The beautiful image, standing on the brick, has a divine splendour.

8. PADH

Wake up, saints and sages. Achieve your own welfare. The human body is perishing every moment. After it is gone we can never achieve realisation.

After waking up in the early morning, Baba is standing on the brick. Behold His lotus feet and His immortal glance.Wake up! Wake up! Let us go quickly to the Lord’s palace (The Temple). The heaps of sins that we sinners have committed will be burnt, by merely seeing Kaakad Aarti.

Awaken Rukmani’s Lord (Krishna)! The Lord is lost in Himself. We must ward off the evil eye quickly, with lemon and salt, lest he is troubled.

They are playing different instruments. Drums and Shehnai (Indian Clarion) resonate at the entrance. With all this the Kakad-aarti of my beloved, revered Lord is taking place.

The blowing of the conch, is like the roaring of the Lion. There is rejoicing at the main gate. Nama adores the feet of the Lord Keshavraj (Vishnu or Vithal), who is standing on the brick.

8. BHAJAN

Sainathguru, my mother! Grant me a place at your feet! Dattaraj guru, my mother! Grant me a place at your feet! Shri Sachchidanand (Brahma, the Supreme and All-Sustaining Essence – in other words, Truth, Consciousness, Everlasting Bliss) Sadguru Sainath Maharaj! Hail to Thee!

9. SAINATH PHABHATASTAK
It is dawn and the auspicious rays of the sun are radiating over the sky. Whosover meditates on the Guru at this time cannot be harmed by the pitfalls of Kaliyug (The dark and troublesome Age of present). Therefore, with folded hands, let us now pray to the Guru. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

As the sun dispels the darkness, the Guru destroys ignorance. But the sun cannot really be ever compared to the Guru, because darkness gathers again after the sun is set; but, once the Guru blesses, ignorance never re-appears. May the Samarath Guru Sainath fulfil our desires.

As soon as the sun rises we shake off our lethargies. Similarly, the Guru removes all evil desires or tendencies and, by vanquishing our egotism, feelings of reverence are inculcated at his feet. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

If we compare the Guru with Brahma, or Harihar (MahaVishnu or Sadashiv), the Guru is mightier. Then why does this comparison come to my mind as an unwanted visitor? O Guru, your excellence cannot have resemblance to any being other than you. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.Now, come out of your meditations, O Guru, and come to the mosque, so that your sweet words may destroy the devotees’ difficulties. You are devoid of any enemies. O, revered Guru, you are gentle and yet you are the destroyer of all the evil in the world. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

Ah! At the auspicious time the Guru is awakened and is sitting up. With a glance at those who are sitting at his feet, he destroys their difficulties. There is not another such well-wisher in this world! May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

However wise a person is if he does not have the Guru’s blessings, he cannot understand what is good for his welfare and can only indulge in mere prattle. If he just firmly holds the Guru’s feet with concentrated devotion. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

O, Guru, I entreat you to make your abode in the temple of my heart. Stamp upon my mind that the whole world is the image of my Guru. O Lord! Mould me and give me the power and intelligence, so that I always have the desire to do good deeds. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

Those who read the above eight verses with love and devotion for the Guru’s morning prayers, I remove from their mind all their misgivings and grant them total peace of mind” – this was told to me, by Sainath, as one tells to his own child. Therefore, I, Krishna bow down to his lotus feet and very humbly dedicate these eight verses to him. Shri Sachchidanand Sadguru Sainath Maharaj! Hail to Thee!

X. PADH

Sai, look at us mercifully, and take care of your children. Sai, look at us mercifully, and take care of your children.

ou know this mundane world, this world full of illusion. You know this mundane world, this world full of illusion. : Sai:

I am blind and ignorant devotee of yours, give me God’s vision. I am blind and ignorant devotee of yours, give me God’s vision. : Sai:

Das Ganu says : What shall I say now? My tongue fails me : Das Ganu says : What shall I say now?
My tongue fails me : Sai:

X. PADH

Look at me mercifully, O my Sai, without you I have no one – no mother, no father, no brother.
Look at me mercifully.
Look at me mercifully, O my Sai, without you I have no one – no mother, no father, no brother.
Look at me mercifully.

I am blind and ignorant devotee of yours , I am blind and ignorant devotee of yours :
I know nothing , I know nothing , I know nothing of God or the rites. Look at me mercifully ….

I have wasted my whole life, I have wasted my whole life
and made no lasting friend, and made no lasting friend, and made no lasting friend for the final journey.
Look at me mercifully …..

I, Ganu, am the broom of your mosque, I, Ganu, am the broom of your mosque
And you, Baba Sai, you are our Lord, And you, Baba Sai, you are our Lord, And you, Baba Sai, you are our Lord. Look at me mercifully……..

XII. PADH

O, Sawalya (Krishna, the swarthy one) what shall I give you to eat? O Sadguru, what shall I give you to eat? Shri Hari knows that I am a powerless slave, working for Nama. Shri Hari knows that I am a powerless slave working for Nama.

It is not proper to give you what is left over. You are the Lord of the universe. How can I give you just a Bhakri? (Circular thick flat bread eaten mostly by the rural folk)
It is not proper to give you what is left over. You are the Lord of the universe. How can I give you just a Bhakri? (Circular thick flat bread eaten mostly by the rural folk)

Don’t put me to the test oh, my life time companion and friend, God, Shrikanta (Vishnu), bear in mind, it is long past midnight.

Go, your Kakad Arati will start soon in the temple; and, at that time, your devotees will bring different types of Naivedya (Offerings to the Deity usually comprising milk, sugar, sweetmwats, fruits or cooked food etc.). O Sawalya …

O, Sadguru, Baba Sai, O, Sadguru, Baba Sai,
Without you there is no refuge in this world. Without you there is no refuge in this world.

I am a sinner, disgraced, and ignorant. I am a sinner, disgraced, and ignorant.
O, save me, Gurunatha, without delay. O, save me, Sainatha, without delay

O you are the highest mountain of peace and forgiveness. O you are the mountain of peace and forgiveness. You are the boat that ferries us across this mundane existence. You are the boat that ferries us across this mundane existence.

Guruvara, Now give salvation to this sinner. Guruvara, Now give salvation to this sinner.
Save me fast, as I am drowning in the deepest waters of worldly anxieties. Save me fast, as I am drowning in the deepest waters of worldly anxieties Shri Sadguru…….

Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

Aum! King of Kings! King of Yogis! Absolute Brahman! Sainath Maharaj! Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

.

, , , ,

One Response to Sai Baba Dhoop Aarati (साई बाबा धूप आरती)

  1. Roshan Kumar April 24, 2015 at 8:37 pm #

    l want to go to shirdi but I can’t go . Please help me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.