Main Menu

Sai Baba Shej Aarati (साई बाबा सेज आरती)

Composer: Shardha Ram(Shardha Ram Phillauri शार्धा राम फिल्लौरी ), (30 September 1837 – 24 June 1881), His father, Jai Dyalu was an astrologer.More..

Stotra: Sai Baba Shej Aarati

Verses: 1

Stuti: About Shirdi Sai Baba

Language: Hindi (हिन्दी)

 

 

Recitals


Sai Baba Shej Aarati | साई बाबा सेज आरती     
Album: Unknown | Voice: Saxena Bandhu Mukesh

Hide the Content

This Stotra wasoriginally composed in Hindi. Other languages are for your convenience


श्री सच्चिदानन्द समर्ध सद्गुरु सायिनाध महराज् की जै.

ऒवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पाञ्चाही तत्त्वञ्चा दीप लाविला आता
निर्गुणातीस्धति कैसी आकारा आलीबाबा आकारा आली
सर्वाघटि भरूनी उरलीसायिमावुली
ऒवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पाञ्चाही तत्त्वञ्चा दीप लाविला आता
रजतम सत्त्व तिघॆ मायाप्रसवलीबाबामाया प्रसवली
मायॆचियॆ पॊटीकैसी माया उद्भवली
ऒवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पाञ्चाही तत्त्वञ्चा दीप लाविला आता
सप्तसागरीकैसा खॆल् मण्डीला बाबा खॆल् मण्डीला
खॆलूनिया खॆल अवघा विस्तारकॆला
ऒवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पाञ्चाही तत्त्वञ्चा दीप लाविला आता
ब्रह्माण्डॆची रचनाकैसी दाखविलीडॊला बाबादाखविलीडॊला
तुकाह्मणॆ माझा स्वामी कृपालू भॊला
ऒवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पाञ्चाही तत्त्वाञ्चादीपलाविला आता
लॊपलॆज्ञान जगी हितनॆणतिकॊणि
अवतारा पाण्डुरङ्गा नामठॆविलॆज्ञानी
आरतिज्ञानराजा महा कैवल्य तॆज
सॆवितिसाधु सन्ता मनुवॆदलामाझा आरतीज्ञानराजा..
कनकचॆ ताटकरी उभ्यगॊपिकनारी
नारद तुम्बुरहॊ सामगायनकरी
आरतीज्ञानराजा महाकैवल्यतॆजा
सॆवितिसाधु सन्ता मनुवॆदलामाझा आरतीज्ञानराजा..
पगट गुह्यबॊलॆ विश्वब्रह्मचिकॆले
रामजनार्धनि (पा)सायि मस्तकठॆविलॆ
आरति ज्ञानराजा महकैवल्य ताजा
सॆवितिसाधु सन्ता मनुवॆदलामाझा आरतीज्ञानराजा..
आरति तुकरामा स्वामी सद्गुरु धामा
सच्चिदानन्दमूर्ती पायिदाखवि आह्मा
आरतितुकरामा…
राघवॆ सागराता पाषाणतारिलॆ
तैसॆ तुकॊ बाचॆ अभङ्ग रक्षीलॆ
रति तुकरामा स्वामी सद्गुरु धामा
सच्चिदानन्दमूर्ती पायिदाखवि आह्मा
आरतितुकरामा…
तूनॆकित तुल नॆसी ब्रह्मतुकासि‌आलॆ
ह्मणॊनि रामॆश्वरॆ चरणि मस्तकठॆविलॆ
आरति तुकरामा स्वामी सद्गुरु धामा
सच्चिदानन्दमूर्ती पायिदाखवि आह्मा
आरतितुकरामा…
जैजै सायिनाध आता पहुडावॆमन्दिरीहॊ
आलवितॊ सप्रॆमॆ तुजला आरतिघे‌उनिकरीहॊ
रञ्जविसी तू मधुरबॊलुनी मायाजशीनिज मुलाहॊ
रञ्जविसी तू मधुरबॊलुनी मायाजशीनिज मुलाहॊ
भॊगिसिव्यादितूच हरु नियानिजसॆवक दु:खलाहॊ
भॊगिसिव्यादितूच हरु नियानिजसॆवक दु:खलाहॊ
दावुनिभक्तव्यसनहरिसी दर्शन दॆशी त्यालाहॊ
दावुनिभक्तव्यसनहरिसी दर्शन दॆशी त्यालाहॊ
झूलॆ असति कस्ट अतीशयातुमचॆ यादॆहालहॊ
जैजैसायिनाध आतापहुडावॆ मन्दिरीहॊ
आलवितॊ सप्रॆमॆ तुजला आरतिघे‌उनिकरीहॊ
जैजैसायिनाध आतापहुडावॆ मन्दिरीहॊ
क्षमाशयन सुन्दरिहिशॊभा सुमनशॆजत्यावरीहॊ
क्षमाशयन सुन्दरिहिशॊभा सुमनशॆजत्यावरीहॊ
घ्यावी दॊडी भक्त जनाञ्चि पूज अर्चाकरीहॊ
घ्यावी दॊडी भक्त जनाञ्चि पूज अर्चाकरीहॊ
ऒवालितॊपञ्चप्राणिज्यॊति सुमतीकरीहॊ
ऒवालितॊपञ्चप्राणिज्यॊति सुमतीकरीहॊ
सॆवाकिङ्करभक्ति प्रीति अत्तरपरिमलवारिहॊ
जैजैसायिनाध आता पहुडावॆ मन्दिरीहॊ
आलवितॊ सप्रॆमॆ तुजला आरतिघॆ उनिकरीहॊ
जैजैसायिनाध आता पहुडावॆ मन्दिरीहॊ
सॊडुनिजाया दु:खवाटतॆ बाबा(सायि) त्वच्चरणासीहॊ
सॊडुनिजाया दु:खवाटतॆ बाबा(सायि) त्वच्चरणासीहॊ
आज्ञॆस्तवहॊ असीप्रसादघॆ‌उनि निजसदनासीहॊ
आज्ञॆस्तवहॊ असीप्रसादघॆ‌उनि निजसदनासीहॊ
जातॊ‌आता यॆ उपुनरपित्वच्चरणाचॆपाशिहॊ
जातॊ‌आता यॆ उपुनरपित्वच्चरणाचॆपाशिहॊ
उठवूतुजल सायिमावुलॆ निजहित सादा यासीहॊ
जैजैसायिनाध आता पहुडावॆ मन्दिरीहॊ
आलवितॊ सप्रॆमॆ तुजला आरतिघॆ उनिकरीहॊ
जैजैसायिनाध आता पहुडावॆ मन्दिरीहॊ
आतास्वामी सुखॆनिद्राकरा अवधूता बाबाकरासायिनाधा
चिन्मयहॆ (निज) सुखदाम जावुनि पहुडा‌ऎकान्त
वैराग्याचा कुञ्च घॆ‌उनि चौक झूडिला बाबाचौकझूडिला
तयावरी सुप्रॆमाचा शिडकावादिदला
आतास्वामीसुखॆनिद्राकरा अवदूताबाबाकरा सायिनाधा
चिन्मयहॆ सुखदाम जावुनि पहुडा‌ऎकान्त
पायघड्या घातल्य सुन्दर नवविदा भक्ती‌ईत बाबानवविदा भक्ती
ज्ञानाञ्च्यासमयालावुनि उजलल्याज्यॊती
आतास्वामी सुखॆ निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहॆ सुखदाम जावुनि पहुडा‌ऎकान्त
भावार्धाञ्चा मञ्चक ह्रुदयाकाशीटाङ्गिला बाबा(ह्रुदया) काशीटाङ्गिला
मनाची सुमनॆ करुनीकॆलॆ शॆजॆला
आतास्वामी सुखॆ निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहॆ सुखदाम जावुनि पहुडा‌ऎकान्त
द्वैताचॆ कपाटलावुनि ऎकत्रकॆलॆ बाबा ऎकत्रकॆलॆ
दुर्भुद्दीञ्च्या गाण्ठी सॊडुनि पडदॆसॊडिलॆ
आतास्वामी सुखॆ निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहॆ सुखदाम जावुनि पहुडा‌ऎकान्त
आशातृष्ण कल्पनॆचा सॊडुनि गलबला बाबासॊडुनि गलबला
दयाक्षमा शान्ति दासी उब्या सॆवॆला
आतास्वामी सुखॆ निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहॆ सुखदाम जावुनि पहुडा‌ऎकान्त
अलक्ष्य उन्मनि घॆ‌उनि नाजुक दुश्शाला बाबा नाजुक दुश्शाला
निरञ्जनॆ सद्गुरुस्वामी निजविलशॆजॆला
आतास्वामी सुखॆ निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहॆ सुखदाम जावुनि पहुडा‌ऎकान्त
श्री गुरुदॆवद्त:
पाहॆप्रसादाचि वाटद्यावॆदु‌ऒनियाताटा
शॆषाघॆ‌उनि जा ईनतुमचॆ झूलीयाबॊजन
झूलॊ आता‌ऎकसवातुह्म आलंवावॊदॆवा
तुकाह्मणॆ आता चित्त करुनीराहिलॊ निश्चित्
पावलाप्रसाद‌आत विठॊनिजवॆ बाबा आतानिजवॆ
आपुलातॊ श्रमकलॊयॆतसॆभावॆ
आतास्वामी सुखॆ निद्रा करा गॊपाला बाबासायिदयाला
पुरलॆमनॊराध जातॊ आपुलॆस्धला
तुह्मसी जागवू आह्म‌आपुल्या चाडा बाबा आपुल्याचाडा
शुभा शुभ कर्मॆदॊष हरावयापीडा
अतास्वामी सुखॆ निद्राकरागॊपाला बाबासायिदयाला
पुरलॆमनॊराध जातॊ आपुलॆस्धला
तुकाह्मणॆधिदलॆ उच्चिष्टाचॆभॊजन (बाबा) उच्चिष्टाचॆ भॊजन
नाहिनिवडिलॆ अह्म आपुल्याभिन्ना
अतास्वामी सुखॆ निद्राकरागॊपाला बाबासायिदयाला
पुरलॆमनॊरधजातॊ आपुलॆस्धला
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महराज् कि जै
राजाधिराज यॊगिराज परब्रह्म श्रीसायिनाधामहराज्
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महराज् कि जै

.


శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై.

ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా|
పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లావిలా ఆతా
నిర్గుణాతీస్ధతి కైసీ ఆకారా ఆలీబాబా ఆకారా ఆలీ
సర్వాఘటి భరూనీ ఉరలీసాయిమావులీ
ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా|
పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లావిలా ఆతా
రజతమ సత్త్వ తిఘే మాయాప్రసవలీబాబామాయా ప్రసవలీ
మాయేచియే పోటీకైసీ మాయా ఉద్భవలీ
ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా|
పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లావిలా ఆతా
సప్తసాగరీకైసా ఖేళ్ మండీలా బాబా ఖేళ్ మండీలా
ఖేళూనియా ఖేళ అవఘా విస్తారకేలా
ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా|
పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లావిలా ఆతా
బ్రహ్మాండేచీ రచనాకైసీ దాఖవిలీడోలా బాబాదాఖవిలీడోలా
తుకాహ్మణే మాఝా స్వామీ కృపాళూ భోళా
ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా|
పాంచాహీ తత్త్వాంచాదీపలావిలా ఆతా
లోపలేఙ్ఞాన జగీ హితనేణతికోణి
అవతారా పాండురంగా నామఠేవిలేఙ్ఞానీ
ఆరతిఙ్ఞానరాజా మహా కైవల్య తేజ
సేవితిసాధు సంతా మనువేదలామాఝా ఆరతీఙ్ఞానరాజా..
కనకచే తాటకరీ ఉభ్యగోపికనారీ
నారద తుంబురహో సామగాయనకరీ
ఆరతీఙ్ఞానరాజా మహాకైవల్యతేజా
సేవితిసాధు సంతా మనువేదలామాఝా ఆరతీఙ్ఞానరాజా..
పగట గుహ్యబోలే విశ్వబ్రహ్మచికేలె
రామజనార్ధని (పా)సాయి మస్తకఠేవిలే
ఆరతి ఙ్ఞానరాజా మహకైవల్య తాజా
సేవితిసాధు సంతా మనువేదలామాఝా ఆరతీఙ్ఞానరాజా..
ఆరతి తుకరామా స్వామీ సద్గురు ధామా
సచ్చిదానందమూర్తీ పాయిదాఖవి ఆహ్మా
ఆరతితుకరామా…
రాఘవే సాగరాతా పాషాణతారిలే
తైసే తుకో బాచే అభంగ రక్షీలే
రతి తుకరామా స్వామీ సద్గురు ధామా
సచ్చిదానందమూర్తీ పాయిదాఖవి ఆహ్మా
ఆరతితుకరామా…
తూనేకిత తుల నేసీ బ్రహ్మతుకాసి‌ఆలే
హ్మణోని రామేశ్వరే చరణి మస్తకఠేవిలే
ఆరతి తుకరామా స్వామీ సద్గురు ధామా
సచ్చిదానందమూర్తీ పాయిదాఖవి ఆహ్మా
ఆరతితుకరామా…
జైజై సాయినాధ ఆతా పహుడావేమందిరీహో
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతిఘె‌ఉనికరీహో
రంజవిసీ తూ మధురబోలునీ మాయాజశీనిజ ములాహో
రంజవిసీ తూ మధురబోలునీ మాయాజశీనిజ ములాహో
భోగిసివ్యాదితూచ హరు నియానిజసేవక దు:ఖలాహో
భోగిసివ్యాదితూచ హరు నియానిజసేవక దు:ఖలాహో
దావునిభక్తవ్యసనహరిసీ దర్శన దేశీ త్యాలాహో
దావునిభక్తవ్యసనహరిసీ దర్శన దేశీ త్యాలాహో
ఝూలే అసతి కస్ట అతీశయాతుమచే యాదేహాలహో
జైజైసాయినాధ ఆతాపహుడావే మందిరీహో
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతిఘె‌ఉనికరీహో
జైజైసాయినాధ ఆతాపహుడావే మందిరీహో
క్షమాశయన సుందరిహిశోభా సుమనశేజత్యావరీహో
క్షమాశయన సుందరిహిశోభా సుమనశేజత్యావరీహో
ఘ్యావీ దోడీ భక్త జనాంచి పూజ అర్చాకరీహో
ఘ్యావీ దోడీ భక్త జనాంచి పూజ అర్చాకరీహో
ఓవాళితోపంచప్రాణిజ్యోతి సుమతీకరీహో
ఓవాళితోపంచప్రాణిజ్యోతి సుమతీకరీహో
సేవాకింకరభక్తి ప్రీతి అత్తరపరిమళవారిహో
జైజైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతిఘే ఉనికరీహో
జైజైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో
సోడునిజాయా దు:ఖవాటతే బాబా(సాయి) త్వచ్చరణాసీహో
సోడునిజాయా దు:ఖవాటతే బాబా(సాయి) త్వచ్చరణాసీహో
ఆఙ్ఞేస్తవహో అసీప్రసాదఘే‌ఉని నిజసదనాసీహో
ఆఙ్ఞేస్తవహో అసీప్రసాదఘే‌ఉని నిజసదనాసీహో
జాతో‌ఆతా యే ఉపునరపిత్వచ్చరణాచేపాశిహో
జాతో‌ఆతా యే ఉపునరపిత్వచ్చరణాచేపాశిహో
ఉఠవూతుజల సాయిమావులే నిజహిత సాదా యాసీహో
జైజైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతిఘే ఉనికరీహో
జైజైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో
ఆతాస్వామీ సుఖేనిద్రాకరా అవధూతా బాబాకరాసాయినాధా
చిన్మయహే (నిజ) సుఖదామ జావుని పహుడా‌ఏకాంత
వైరాగ్యాచా కుంచ ఘే‌ఉని చౌక ఝూడిలా బాబాచౌకఝూడిలా
తయావరీ సుప్రేమాచా శిడకావాదిదలా
ఆతాస్వామీసుఖేనిద్రాకరా అవదూతాబాబాకరా సాయినాధా
చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడా‌ఏకాంత
పాయఘడ్యా ఘాతల్య సుందర నవవిదా భక్తీ‌ఈత బాబానవవిదా భక్తీ
ఙ్ఞానాంచ్యాసమయాలావుని ఉజలళ్యాజ్యోతీ
ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ
చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడా‌ఏకాంత
భావార్ధాంచా మంచక హ్రుదయాకాశీటాంగిలా బాబా(హ్రుదయా) కాశీటాంగిలా
మనాచీ సుమనే కరునీకేలే శేజేలా
ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ
చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడా‌ఏకాంత
ద్వైతాచే కపాటలావుని ఏకత్రకేలే బాబా ఏకత్రకేలే
దుర్భుద్దీంచ్యా గాంఠీ సోడుని పడదేసోడిలే
ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ
చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడా‌ఏకాంత
ఆశాతృష్ణ కల్పనేచా సోడుని గలబలా బాబాసోడుని గలబలా
దయాక్షమా శాంతి దాసీ ఉబ్యా సేవేలా
ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ
చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడా‌ఏకాంత
అలక్ష్య ఉన్మని ఘే‌ఉని నాజుక దుశ్శాలా బాబా నాజుక దుశ్శాలా
నిరంజనే సద్గురుస్వామీ నిజవిలశేజేలా
ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ
చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడా‌ఏకాంత
శ్రీ గురుదేవద్త:
పాహేప్రసాదాచి వాటద్యావేదు‌ఓనియాతాటా
శేషాఘే‌ఉని జా ఈనతుమచే ఝూలీయాబోజన
ఝూలో ఆతా‌ఏకసవాతుహ్మ ఆళంవావోదేవా
తుకాహ్మణే ఆతా చిత్త కరునీరాహిలో నిశ్చిత్
పావలాప్రసాద‌ఆత విఠోనిజవే బాబా ఆతానిజవే
ఆపులాతో శ్రమకళోయేతసేభావే
ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా గోపాలా బాబాసాయిదయాళా
పురలేమనోరాధ జాతో ఆపులేస్ధళా
తుహ్మసీ జాగవూ ఆహ్మ‌ఆపుల్యా చాడా బాబా ఆపుల్యాచాడా
శుభా శుభ కర్మేదోష హరావయాపీడా
అతాస్వామీ సుఖే నిద్రాకరాగోపాలా బాబాసాయిదయాళా
పురలేమనోరాధ జాతో ఆపులేస్ధళా
తుకాహ్మణేధిదలే ఉచ్చిష్టాచేభోజన (బాబా) ఉచ్చిష్టాచే భోజన
నాహినివడిలే అహ్మ ఆపుల్యాభిన్నా
అతాస్వామీ సుఖే నిద్రాకరాగోపాలా బాబాసాయిదయాళా
పురలేమనోరధజాతో ఆపులేస్ధలా
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై
రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీసాయినాధామహరాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై

.


ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸமர்த ஸத்குரு ஸாயினாத மஹராஜ் கீ ஜை.

ஓவாளு ஆரதீ மாஜ்யா ஸத்குருனாதா மாஜ்யா ஸாயினாதா|
பாம்சாஹீ தத்த்வம்சா தீப லாவிலா ஆதா
னிர்குணாதீஸ்ததி கைஸீ ஆகாரா ஆலீபாபா ஆகாரா ஆலீ
ஸர்வாகடி பரூனீ உரலீஸாயிமாவுலீ
ஓவாளு ஆரதீ மாஜ்யா ஸத்குருனாதா மாஜ்யா ஸாயினாதா|
பாம்சாஹீ தத்த்வம்சா தீப லாவிலா ஆதா
ரஜதம ஸத்த்வ திகே மாயாப்ரஸவலீபாபாமாயா ப்ரஸவலீ
மாயேசியே போடீகைஸீ மாயா உத்பவலீ
ஓவாளு ஆரதீ மாஜ்யா ஸத்குருனாதா மாஜ்யா ஸாயினாதா|
பாம்சாஹீ தத்த்வம்சா தீப லாவிலா ஆதா
ஸப்தஸாகரீகைஸா கேள் மம்டீலா பாபா கேள் மம்டீலா
கேளூனியா கேள அவகா விஸ்தாரகேலா
ஓவாளு ஆரதீ மாஜ்யா ஸத்குருனாதா மாஜ்யா ஸாயினாதா|
பாம்சாஹீ தத்த்வம்சா தீப லாவிலா ஆதா
ப்ரஹ்மாம்டேசீ ரசனாகைஸீ தாகவிலீடோலா பாபாதாகவிலீடோலா
துகாஹ்மணே மாஜா ஸ்வாமீ க்றுபாளூ போளா
ஓவாளு ஆரதீ மாஜ்யா ஸத்குருனாதா மாஜ்யா ஸாயினாதா|
பாம்சாஹீ தத்த்வாம்சாதீபலாவிலா ஆதா
லோபலேஜ்ஞான ஜகீ ஹிதனேணதிகோணி
அவதாரா பாம்டுரம்கா னாமடேவிலேஜ்ஞானீ
ஆரதிஜ்ஞானராஜா மஹா கைவல்ய தேஜ
ஸேவிதிஸாது ஸம்தா மனுவேதலாமாஜா ஆரதீஜ்ஞானராஜா..
கனகசே தாடகரீ உப்யகோபிகனாரீ
னாரத தும்புரஹோ ஸாமகாயனகரீ
ஆரதீஜ்ஞானராஜா மஹாகைவல்யதேஜா
ஸேவிதிஸாது ஸம்தா மனுவேதலாமாஜா ஆரதீஜ்ஞானராஜா..
பகட குஹ்யபோலே விஶ்வப்ரஹ்மசிகேலெ
ராமஜனார்தனி (பா)ஸாயி மஸ்தகடேவிலே
ஆரதி ஜ்ஞானராஜா மஹகைவல்ய தாஜா
ஸேவிதிஸாது ஸம்தா மனுவேதலாமாஜா ஆரதீஜ்ஞானராஜா..
ஆரதி துகராமா ஸ்வாமீ ஸத்குரு தாமா
ஸச்சிதானம்தமூர்தீ பாயிதாகவி ஆஹ்மா
ஆரதிதுகராமா…
ராகவே ஸாகராதா பாஷாணதாரிலே
தைஸே துகோ பாசே அபம்க ரக்ஷீலே
ரதி துகராமா ஸ்வாமீ ஸத்குரு தாமா
ஸச்சிதானம்தமூர்தீ பாயிதாகவி ஆஹ்மா
ஆரதிதுகராமா…
தூனேகித துல னேஸீ ப்ரஹ்மதுகாஸி‌ஆலே
ஹ்மணோனி ராமேஶ்வரே சரணி மஸ்தகடேவிலே
ஆரதி துகராமா ஸ்வாமீ ஸத்குரு தாமா
ஸச்சிதானம்தமூர்தீ பாயிதாகவி ஆஹ்மா
ஆரதிதுகராமா…
ஜைஜை ஸாயினாத ஆதா பஹுடாவேமம்திரீஹோ
ஆளவிதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதிகெ‌உனிகரீஹோ
ரம்ஜவிஸீ தூ மதுரபோலுனீ மாயாஜஶீனிஜ முலாஹோ
ரம்ஜவிஸீ தூ மதுரபோலுனீ மாயாஜஶீனிஜ முலாஹோ
போகிஸிவ்யாதிதூச ஹரு னியானிஜஸேவக து:கலாஹோ
போகிஸிவ்யாதிதூச ஹரு னியானிஜஸேவக து:கலாஹோ
தாவுனிபக்தவ்யஸனஹரிஸீ தர்ஶன தேஶீ த்யாலாஹோ
தாவுனிபக்தவ்யஸனஹரிஸீ தர்ஶன தேஶீ த்யாலாஹோ
ஜூலே அஸதி கஸ்ட அதீஶயாதுமசே யாதேஹாலஹோ
ஜைஜைஸாயினாத ஆதாபஹுடாவே மம்திரீஹோ
ஆளவிதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதிகெ‌உனிகரீஹோ
ஜைஜைஸாயினாத ஆதாபஹுடாவே மம்திரீஹோ
க்ஷமாஶயன ஸும்தரிஹிஶோபா ஸுமனஶேஜத்யாவரீஹோ
க்ஷமாஶயன ஸும்தரிஹிஶோபா ஸுமனஶேஜத்யாவரீஹோ
க்யாவீ தோடீ பக்த ஜனாம்சி பூஜ அர்சாகரீஹோ
க்யாவீ தோடீ பக்த ஜனாம்சி பூஜ அர்சாகரீஹோ
ஓவாளிதோபம்சப்ராணிஜ்யோதி ஸுமதீகரீஹோ
ஓவாளிதோபம்சப்ராணிஜ்யோதி ஸுமதீகரீஹோ
ஸேவாகிம்கரபக்தி ப்ரீதி அத்தரபரிமளவாரிஹோ
ஜைஜைஸாயினாத ஆதா பஹுடாவே மம்திரீஹோ
ஆளவிதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதிகே உனிகரீஹோ
ஜைஜைஸாயினாத ஆதா பஹுடாவே மம்திரீஹோ
ஸோடுனிஜாயா து:கவாடதே பாபா(ஸாயி) த்வச்சரணாஸீஹோ
ஸோடுனிஜாயா து:கவாடதே பாபா(ஸாயி) த்வச்சரணாஸீஹோ
ஆஜ்ஞேஸ்தவஹோ அஸீப்ரஸாதகே‌உனி னிஜஸதனாஸீஹோ
ஆஜ்ஞேஸ்தவஹோ அஸீப்ரஸாதகே‌உனி னிஜஸதனாஸீஹோ
ஜாதோ‌ஆதா யே உபுனரபித்வச்சரணாசேபாஶிஹோ
ஜாதோ‌ஆதா யே உபுனரபித்வச்சரணாசேபாஶிஹோ
உடவூதுஜல ஸாயிமாவுலே னிஜஹித ஸாதா யாஸீஹோ
ஜைஜைஸாயினாத ஆதா பஹுடாவே மம்திரீஹோ
ஆளவிதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதிகே உனிகரீஹோ
ஜைஜைஸாயினாத ஆதா பஹுடாவே மம்திரீஹோ
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகேனித்ராகரா அவதூதா பாபாகராஸாயினாதா
சின்மயஹே (னிஜ) ஸுகதாம ஜாவுனி பஹுடா‌ஏகாம்த
வைராக்யாசா கும்ச கே‌உனி சௌக ஜூடிலா பாபாசௌகஜூடிலா
தயாவரீ ஸுப்ரேமாசா ஶிடகாவாதிதலா
ஆதாஸ்வாமீஸுகேனித்ராகரா அவதூதாபாபாகரா ஸாயினாதா
சின்மயஹே ஸுகதாம ஜாவுனி பஹுடா‌ஏகாம்த
பாயகட்யா காதல்ய ஸும்தர னவவிதா பக்தீ‌ஈத பாபானவவிதா பக்தீ
ஜ்ஞானாம்ச்யாஸமயாலாவுனி உஜலள்யாஜ்யோதீ
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே னித்ரா கரா அவதூதா பாபாகரா ஸாயினாத
சின்மயஹே ஸுகதாம ஜாவுனி பஹுடா‌ஏகாம்த
பாவார்தாம்சா மம்சக ஹ்ருதயாகாஶீடாம்கிலா பாபா(ஹ்ருதயா) காஶீடாம்கிலா
மனாசீ ஸுமனே கருனீகேலே ஶேஜேலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே னித்ரா கரா அவதூதா பாபாகரா ஸாயினாத
சின்மயஹே ஸுகதாம ஜாவுனி பஹுடா‌ஏகாம்த
த்வைதாசே கபாடலாவுனி ஏகத்ரகேலே பாபா ஏகத்ரகேலே
துர்புத்தீம்ச்யா காம்டீ ஸோடுனி படதேஸோடிலே
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே னித்ரா கரா அவதூதா பாபாகரா ஸாயினாத
சின்மயஹே ஸுகதாம ஜாவுனி பஹுடா‌ஏகாம்த
ஆஶாத்றுஷ்ண கல்பனேசா ஸோடுனி கலபலா பாபாஸோடுனி கலபலா
தயாக்ஷமா ஶாம்தி தாஸீ உப்யா ஸேவேலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே னித்ரா கரா அவதூதா பாபாகரா ஸாயினாத
சின்மயஹே ஸுகதாம ஜாவுனி பஹுடா‌ஏகாம்த
அலக்ஷ்ய உன்மனி கே‌உனி னாஜுக துஶ்ஶாலா பாபா னாஜுக துஶ்ஶாலா
னிரம்ஜனே ஸத்குருஸ்வாமீ னிஜவிலஶேஜேலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே னித்ரா கரா அவதூதா பாபாகரா ஸாயினாத
சின்மயஹே ஸுகதாம ஜாவுனி பஹுடா‌ஏகாம்த
ஶ்ரீ குருதேவத்த:
பாஹேப்ரஸாதாசி வாடத்யாவேது‌ஓனியாதாடா
ஶேஷாகே‌உனி ஜா ஈனதுமசே ஜூலீயாபோஜன
ஜூலோ ஆதா‌ஏகஸவாதுஹ்ம ஆளம்வாவோதேவா
துகாஹ்மணே ஆதா சித்த கருனீராஹிலோ னிஶ்சித்
பாவலாப்ரஸாத‌ஆத விடோனிஜவே பாபா ஆதானிஜவே
ஆபுலாதோ ஶ்ரமகளோயேதஸேபாவே
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே னித்ரா கரா கோபாலா பாபாஸாயிதயாளா
புரலேமனோராத ஜாதோ ஆபுலேஸ்தளா
துஹ்மஸீ ஜாகவூ ஆஹ்ம‌ஆபுல்யா சாடா பாபா ஆபுல்யாசாடா
ஶுபா ஶுப கர்மேதோஷ ஹராவயாபீடா
அதாஸ்வாமீ ஸுகே னித்ராகராகோபாலா பாபாஸாயிதயாளா
புரலேமனோராத ஜாதோ ஆபுலேஸ்தளா
துகாஹ்மணேதிதலே உச்சிஷ்டாசேபோஜன (பாபா) உச்சிஷ்டாசே போஜன
னாஹினிவடிலே அஹ்ம ஆபுல்யாபின்னா
அதாஸ்வாமீ ஸுகே னித்ராகராகோபாலா பாபாஸாயிதயாளா
புரலேமனோரதஜாதோ ஆபுலேஸ்தலா
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹராஜ் கி ஜை
ராஜாதிராஜ யோகிராஜ பரப்ரஹ்ம ஶ்ரீஸாயினாதாமஹராஜ்
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹராஜ் கி ஜை

.


ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସମର୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କୀ ଜୈ.

ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁନାଧା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାଧା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା
ନିର୍ଗୁଣାତୀସ୍ଧତି କୈସୀ ଆକାରା ଆଲୀବାବା ଆକାରା ଆଲୀ
ସର୍ଵାଘଟି ଭରୂନୀ ଉରଲୀସାୟିମାଵୁଲୀ
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁନାଧା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାଧା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା
ରଜତମ ସତ୍ତ୍ଵ ତିଘେ ମାୟାପ୍ରସଵଲୀବାବାମାୟା ପ୍ରସଵଲୀ
ମାୟେଚିୟେ ପୋଟୀକୈସୀ ମାୟା ଉଦ୍ଭଵଲୀ
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁନାଧା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାଧା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା
ସପ୍ତସାଗରୀକୈସା ଖେଳ ମଂଡୀଲା ବାବା ଖେଳ ମଂଡୀଲା
ଖେଳୂନିୟା ଖେଳ ଅଵଘା ଵିସ୍ତାରକେଲା
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁନାଧା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାଧା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା
ବ୍ରହ୍ମାଂଡେଚୀ ରଚନାକୈସୀ ଦାଖଵିଲୀଡୋଲା ବାବାଦାଖଵିଲୀଡୋଲା
ତୁକାହ୍ମଣେ ମାଝା ସ୍ଵାମୀ କୃପାଳୂ ଭୋଳା
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁନାଧା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାଧା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵାଂଚାଦୀପଲାଵିଲା ଆତା
ଲୋପଲେଜ୍ଞାନ ଜଗୀ ହିତନେଣତିକୋଣି
ଅଵତାରା ପାଂଡୁରଂଗା ନାମଠେଵିଲେଜ୍ଞାନୀ
ଆରତିଜ୍ଞାନରାଜା ମହା କୈଵଲ୍ୟ ତେଜ
ସେଵିତିସାଧୁ ସଂତା ମନୁଵେଦଲାମାଝା ଆରତୀଜ୍ଞାନରାଜା..
କନକଚେ ତାଟକରୀ ଉଭ୍ୟଗୋପିକନାରୀ
ନାରଦ ତୁଂବୁରହୋ ସାମଗାୟନକରୀ
ଆରତୀଜ୍ଞାନରାଜା ମହାକୈଵଲ୍ୟତେଜା
ସେଵିତିସାଧୁ ସଂତା ମନୁଵେଦଲାମାଝା ଆରତୀଜ୍ଞାନରାଜା..
ପଗଟ ଗୁହ୍ୟବୋଲେ ଵିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମଚିକେଲେ
ରାମଜନାର୍ଧନି (ପା)ସାୟି ମସ୍ତକଠେଵିଲେ
ଆରତି ଜ୍ଞାନରାଜା ମହକୈଵଲ୍ୟ ତାଜା
ସେଵିତିସାଧୁ ସଂତା ମନୁଵେଦଲାମାଝା ଆରତୀଜ୍ଞାନରାଜା..
ଆରତି ତୁକରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ଧାମା
ସଚ୍ଚିଦାନଂଦମୂର୍ତୀ ପାୟିଦାଖଵି ଆହ୍ମା
ଆରତିତୁକରାମା…
ରାଘଵେ ସାଗରାତା ପାଷାଣତାରିଲେ
ତୈସେ ତୁକୋ ବାଚେ ଅଭଂଗ ରକ୍ଷୀଲେ
ରତି ତୁକରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ଧାମା
ସଚ୍ଚିଦାନଂଦମୂର୍ତୀ ପାୟିଦାଖଵି ଆହ୍ମା
ଆରତିତୁକରାମା…
ତୂନେକିତ ତୁଲ ନେସୀ ବ୍ରହ୍ମତୁକାସି‌ଆଲେ
ହ୍ମଣୋନି ରାମେଶ୍ଵରେ ଚରଣି ମସ୍ତକଠେଵିଲେ
ଆରତି ତୁକରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ଧାମା
ସଚ୍ଚିଦାନଂଦମୂର୍ତୀ ପାୟିଦାଖଵି ଆହ୍ମା
ଆରତିତୁକରାମା…
ଜୈଜୈ ସାୟିନାଧ ଆତା ପହୁଡାଵେମଂଦିରୀହୋ
ଆଳଵିତୋ ସପ୍ରେମେ ତୁଜଲା ଆରତିଘେ‌ଉନିକରୀହୋ
ରଂଜଵିସୀ ତୂ ମଧୁରବୋଲୁନୀ ମାୟାଜଶୀନିଜ ମୁଲାହୋ
ରଂଜଵିସୀ ତୂ ମଧୁରବୋଲୁନୀ ମାୟାଜଶୀନିଜ ମୁଲାହୋ
ଭୋଗିସିଵ୍ୟାଦିତୂଚ ହରୁ ନିୟାନିଜସେଵକ ଦୁ:ଖଲାହୋ
ଭୋଗିସିଵ୍ୟାଦିତୂଚ ହରୁ ନିୟାନିଜସେଵକ ଦୁ:ଖଲାହୋ
ଦାଵୁନିଭକ୍ତଵ୍ୟସନହରିସୀ ଦର୍ଶନ ଦେଶୀ ତ୍ୟାଲାହୋ
ଦାଵୁନିଭକ୍ତଵ୍ୟସନହରିସୀ ଦର୍ଶନ ଦେଶୀ ତ୍ୟାଲାହୋ
ଝୂଲେ ଅସତି କସ୍ଟ ଅତୀଶୟାତୁମଚେ ୟାଦେହାଲହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତାପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
ଆଳଵିତୋ ସପ୍ରେମେ ତୁଜଲା ଆରତିଘେ‌ଉନିକରୀହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତାପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
କ୍ଷମାଶୟନ ସୁଂଦରିହିଶୋଭା ସୁମନଶେଜତ୍ୟାଵରୀହୋ
କ୍ଷମାଶୟନ ସୁଂଦରିହିଶୋଭା ସୁମନଶେଜତ୍ୟାଵରୀହୋ
ଘ୍ୟାଵୀ ଦୋଡୀ ଭକ୍ତ ଜନାଂଚି ପୂଜ ଅର୍ଚାକରୀହୋ
ଘ୍ୟାଵୀ ଦୋଡୀ ଭକ୍ତ ଜନାଂଚି ପୂଜ ଅର୍ଚାକରୀହୋ
ଓଵାଳିତୋପଂଚପ୍ରାଣିଜ୍ୟୋତି ସୁମତୀକରୀହୋ
ଓଵାଳିତୋପଂଚପ୍ରାଣିଜ୍ୟୋତି ସୁମତୀକରୀହୋ
ସେଵାକିଂକରଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ଅତ୍ତରପରିମଳଵାରିହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତା ପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
ଆଳଵିତୋ ସପ୍ରେମେ ତୁଜଲା ଆରତିଘେ ଉନିକରୀହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତା ପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
ସୋଡୁନିଜାୟା ଦୁ:ଖଵାଟତେ ବାବା(ସାୟି) ତ୍ଵଚ୍ଚରଣାସୀହୋ
ସୋଡୁନିଜାୟା ଦୁ:ଖଵାଟତେ ବାବା(ସାୟି) ତ୍ଵଚ୍ଚରଣାସୀହୋ
ଆଜ୍ଞେସ୍ତଵହୋ ଅସୀପ୍ରସାଦଘେ‌ଉନି ନିଜସଦନାସୀହୋ
ଆଜ୍ଞେସ୍ତଵହୋ ଅସୀପ୍ରସାଦଘେ‌ଉନି ନିଜସଦନାସୀହୋ
ଜାତୋ‌ଆତା ୟେ ଉପୁନରପିତ୍ଵଚ୍ଚରଣାଚେପାଶିହୋ
ଜାତୋ‌ଆତା ୟେ ଉପୁନରପିତ୍ଵଚ୍ଚରଣାଚେପାଶିହୋ
ଉଠଵୂତୁଜଲ ସାୟିମାଵୁଲେ ନିଜହିତ ସାଦା ୟାସୀହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତା ପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
ଆଳଵିତୋ ସପ୍ରେମେ ତୁଜଲା ଆରତିଘେ ଉନିକରୀହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତା ପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେନିଦ୍ରାକରା ଅଵଧୂତା ବାବାକରାସାୟିନାଧା
ଚିନ୍ମୟହେ (ନିଜ) ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଵୈରାଗ୍ୟାଚା କୁଂଚ ଘେ‌ଉନି ଚୌକ ଝୂଡିଲା ବାବାଚୌକଝୂଡିଲା
ତୟାଵରୀ ସୁପ୍ରେମାଚା ଶିଡକାଵାଦିଦଲା
ଆତାସ୍ଵାମୀସୁଖେନିଦ୍ରାକରା ଅଵଦୂତାବାବାକରା ସାୟିନାଧା
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ପାୟଘଡ୍ୟା ଘାତଲ୍ୟ ସୁଂଦର ନଵଵିଦା ଭକ୍ତୀ‌ଈତ ବାବାନଵଵିଦା ଭକ୍ତୀ
ଜ୍ଞାନାଂଚ୍ୟାସମୟାଲାଵୁନି ଉଜଲଳ୍ୟାଜ୍ୟୋତୀ
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାଧ
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଭାଵାର୍ଧାଂଚା ମଂଚକ ହ୍ରୁଦୟାକାଶୀଟାଂଗିଲା ବାବା(ହ୍ରୁଦୟା) କାଶୀଟାଂଗିଲା
ମନାଚୀ ସୁମନେ କରୁନୀକେଲେ ଶେଜେଲା
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାଧ
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଦ୍ଵୈତାଚେ କପାଟଲାଵୁନି ଏକତ୍ରକେଲେ ବାବା ଏକତ୍ରକେଲେ
ଦୁର୍ଭୁଦ୍ଦୀଂଚ୍ୟା ଗାଂଠୀ ସୋଡୁନି ପଡଦେସୋଡିଲେ
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାଧ
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଆଶାତୃଷ୍ଣ କଲ୍ପନେଚା ସୋଡୁନି ଗଲବଲା ବାବାସୋଡୁନି ଗଲବଲା
ଦୟାକ୍ଷମା ଶାଂତି ଦାସୀ ଉବ୍ୟା ସେଵେଲା
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାଧ
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଉନ୍ମନି ଘେ‌ଉନି ନାଜୁକ ଦୁଶ୍ଶାଲା ବାବା ନାଜୁକ ଦୁଶ୍ଶାଲା
ନିରଂଜନେ ସଦ୍ଗୁରୁସ୍ଵାମୀ ନିଜଵିଲଶେଜେଲା
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାଧ
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେଵଦ୍ତ:
ପାହେପ୍ରସାଦାଚି ଵାଟଦ୍ୟାଵେଦୁ‌ଓନିୟାତାଟା
ଶେଷାଘେ‌ଉନି ଜା ଈନତୁମଚେ ଝୂଲୀୟାବୋଜନ
ଝୂଲୋ ଆତା‌ଏକସଵାତୁହ୍ମ ଆଳଂଵାଵୋଦେଵା
ତୁକାହ୍ମଣେ ଆତା ଚିତ୍ତ କରୁନୀରାହିଲୋ ନିଶ୍ଚିତ
ପାଵଲାପ୍ରସାଦ‌ଆତ ଵିଠୋନିଜଵେ ବାବା ଆତାନିଜଵେ
ଆପୁଲାତୋ ଶ୍ରମକଳୋୟେତସେଭାଵେ
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଗୋପାଲା ବାବାସାୟିଦୟାଳା
ପୁରଲେମନୋରାଧ ଜାତୋ ଆପୁଲେସ୍ଧଳା
ତୁହ୍ମସୀ ଜାଗଵୂ ଆହ୍ମ‌ଆପୁଲ୍ୟା ଚାଡା ବାବା ଆପୁଲ୍ୟାଚାଡା
ଶୁଭା ଶୁଭ କର୍ମେଦୋଷ ହରାଵୟାପୀଡା
ଅତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରାକରାଗୋପାଲା ବାବାସାୟିଦୟାଳା
ପୁରଲେମନୋରାଧ ଜାତୋ ଆପୁଲେସ୍ଧଳା
ତୁକାହ୍ମଣେଧିଦଲେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟାଚେଭୋଜନ (ବାବା) ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟାଚେ ଭୋଜନ
ନାହିନିଵଡିଲେ ଅହ୍ମ ଆପୁଲ୍ୟାଭିନ୍ନା
ଅତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରାକରାଗୋପାଲା ବାବାସାୟିଦୟାଳା
ପୁରଲେମନୋରଧଜାତୋ ଆପୁଲେସ୍ଧଲା
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କି ଜୈ
ରାଜାଧିରାଜ ୟୋଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧାମହରାଜ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କି ଜୈ

.


ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സമര്ധ സദ്ഗുരു സായിനാധ മഹരാജ് കീ ജൈ.

ഓവാളു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ മാഝ്യാ സായിനാധാ|
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
നിര്ഗുണാതീസ്ധതി കൈസീ ആകാരാ ആലീബാബാ ആകാരാ ആലീ
സര്വാഘടി ഭരൂനീ ഉരലീസായിമാവുലീ
ഓവാളു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ മാഝ്യാ സായിനാധാ|
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
രജതമ സത്ത്വ തിഘേ മായാപ്രസവലീബാബാമായാ പ്രസവലീ
മായേചിയേ പോടീകൈസീ മായാ ഉദ്ഭവലീ
ഓവാളു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ മാഝ്യാ സായിനാധാ|
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
സപ്തസാഗരീകൈസാ ഖേള് മംഡീലാ ബാബാ ഖേള് മംഡീലാ
ഖേളൂനിയാ ഖേള അവഘാ വിസ്താരകേലാ
ഓവാളു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ മാഝ്യാ സായിനാധാ|
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
ബ്രഹ്മാംഡേചീ രചനാകൈസീ ദാഖവിലീഡോലാ ബാബാദാഖവിലീഡോലാ
തുകാഹ്മണേ മാഝാ സ്വാമീ കൃപാളൂ ഭോളാ
ഓവാളു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ മാഝ്യാ സായിനാധാ|
പാംചാഹീ തത്ത്വാംചാദീപലാവിലാ ആതാ
ലോപലേജ്ഞാന ജഗീ ഹിതനേണതികോണി
അവതാരാ പാംഡുരംഗാ നാമഠേവിലേജ്ഞാനീ
ആരതിജ്ഞാനരാജാ മഹാ കൈവല്യ തേജ
സേവിതിസാധു സംതാ മനുവേദലാമാഝാ ആരതീജ്ഞാനരാജാ..
കനകചേ താടകരീ ഉഭ്യഗോപികനാരീ
നാരദ തുംബുരഹോ സാമഗായനകരീ
ആരതീജ്ഞാനരാജാ മഹാകൈവല്യതേജാ
സേവിതിസാധു സംതാ മനുവേദലാമാഝാ ആരതീജ്ഞാനരാജാ..
പഗട ഗുഹ്യബോലേ വിശ്വബ്രഹ്മചികേലെ
രാമജനാര്ധനി (പാ)സായി മസ്തകഠേവിലേ
ആരതി ജ്ഞാനരാജാ മഹകൈവല്യ താജാ
സേവിതിസാധു സംതാ മനുവേദലാമാഝാ ആരതീജ്ഞാനരാജാ..
ആരതി തുകരാമാ സ്വാമീ സദ്ഗുരു ധാമാ
സച്ചിദാനംദമൂര്തീ പായിദാഖവി ആഹ്മാ
ആരതിതുകരാമാ…
രാഘവേ സാഗരാതാ പാഷാണതാരിലേ
തൈസേ തുകോ ബാചേ അഭംഗ രക്ഷീലേ
രതി തുകരാമാ സ്വാമീ സദ്ഗുരു ധാമാ
സച്ചിദാനംദമൂര്തീ പായിദാഖവി ആഹ്മാ
ആരതിതുകരാമാ…
തൂനേകിത തുല നേസീ ബ്രഹ്മതുകാസി‌ആലേ
ഹ്മണോനി രാമേശ്വരേ ചരണി മസ്തകഠേവിലേ
ആരതി തുകരാമാ സ്വാമീ സദ്ഗുരു ധാമാ
സച്ചിദാനംദമൂര്തീ പായിദാഖവി ആഹ്മാ
ആരതിതുകരാമാ…
ജൈജൈ സായിനാധ ആതാ പഹുഡാവേമംദിരീഹോ
ആളവിതോ സപ്രേമേ തുജലാ ആരതിഘെ‌ഉനികരീഹോ
രംജവിസീ തൂ മധുരബോലുനീ മായാജശീനിജ മുലാഹോ
രംജവിസീ തൂ മധുരബോലുനീ മായാജശീനിജ മുലാഹോ
ഭോഗിസിവ്യാദിതൂച ഹരു നിയാനിജസേവക ദു:ഖലാഹോ
ഭോഗിസിവ്യാദിതൂച ഹരു നിയാനിജസേവക ദു:ഖലാഹോ
ദാവുനിഭക്തവ്യസനഹരിസീ ദര്ശന ദേശീ ത്യാലാഹോ
ദാവുനിഭക്തവ്യസനഹരിസീ ദര്ശന ദേശീ ത്യാലാഹോ
ഝൂലേ അസതി കസ്ട അതീശയാതുമചേ യാദേഹാലഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാപഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
ആളവിതോ സപ്രേമേ തുജലാ ആരതിഘെ‌ഉനികരീഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാപഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
ക്ഷമാശയന സുംദരിഹിശോഭാ സുമനശേജത്യാവരീഹോ
ക്ഷമാശയന സുംദരിഹിശോഭാ സുമനശേജത്യാവരീഹോ
ഘ്യാവീ ദോഡീ ഭക്ത ജനാംചി പൂജ അര്ചാകരീഹോ
ഘ്യാവീ ദോഡീ ഭക്ത ജനാംചി പൂജ അര്ചാകരീഹോ
ഓവാളിതോപംചപ്രാണിജ്യോതി സുമതീകരീഹോ
ഓവാളിതോപംചപ്രാണിജ്യോതി സുമതീകരീഹോ
സേവാകിംകരഭക്തി പ്രീതി അത്തരപരിമളവാരിഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
ആളവിതോ സപ്രേമേ തുജലാ ആരതിഘേ ഉനികരീഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
സോഡുനിജായാ ദു:ഖവാടതേ ബാബാ(സായി) ത്വച്ചരണാസീഹോ
സോഡുനിജായാ ദു:ഖവാടതേ ബാബാ(സായി) ത്വച്ചരണാസീഹോ
ആജ്ഞേസ്തവഹോ അസീപ്രസാദഘേ‌ഉനി നിജസദനാസീഹോ
ആജ്ഞേസ്തവഹോ അസീപ്രസാദഘേ‌ഉനി നിജസദനാസീഹോ
ജാതോ‌ആതാ യേ ഉപുനരപിത്വച്ചരണാചേപാശിഹോ
ജാതോ‌ആതാ യേ ഉപുനരപിത്വച്ചരണാചേപാശിഹോ
ഉഠവൂതുജല സായിമാവുലേ നിജഹിത സാദാ യാസീഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
ആളവിതോ സപ്രേമേ തുജലാ ആരതിഘേ ഉനികരീഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
ആതാസ്വാമീ സുഖേനിദ്രാകരാ അവധൂതാ ബാബാകരാസായിനാധാ
ചിന്മയഹേ (നിജ) സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ‌ഏകാംത
വൈരാഗ്യാചാ കുംച ഘേ‌ഉനി ചൗക ഝൂഡിലാ ബാബാചൗകഝൂഡിലാ
തയാവരീ സുപ്രേമാചാ ശിഡകാവാദിദലാ
ആതാസ്വാമീസുഖേനിദ്രാകരാ അവദൂതാബാബാകരാ സായിനാധാ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ‌ഏകാംത
പായഘഡ്യാ ഘാതല്യ സുംദര നവവിദാ ഭക്തീ‌ഈത ബാബാനവവിദാ ഭക്തീ
ജ്ഞാനാംച്യാസമയാലാവുനി ഉജലള്യാജ്യോതീ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ അവദൂതാ ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ‌ഏകാംത
ഭാവാര്ധാംചാ മംചക ഹ്രുദയാകാശീടാംഗിലാ ബാബാ(ഹ്രുദയാ) കാശീടാംഗിലാ
മനാചീ സുമനേ കരുനീകേലേ ശേജേലാ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ അവദൂതാ ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ‌ഏകാംത
ദ്വൈതാചേ കപാടലാവുനി ഏകത്രകേലേ ബാബാ ഏകത്രകേലേ
ദുര്ഭുദ്ദീംച്യാ ഗാംഠീ സോഡുനി പഡദേസോഡിലേ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ അവദൂതാ ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ‌ഏകാംത
ആശാതൃഷ്ണ കല്പനേചാ സോഡുനി ഗലബലാ ബാബാസോഡുനി ഗലബലാ
ദയാക്ഷമാ ശാംതി ദാസീ ഉബ്യാ സേവേലാ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ അവദൂതാ ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ‌ഏകാംത
അലക്ഷ്യ ഉന്മനി ഘേ‌ഉനി നാജുക ദുശ്ശാലാ ബാബാ നാജുക ദുശ്ശാലാ
നിരംജനേ സദ്ഗുരുസ്വാമീ നിജവിലശേജേലാ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ അവദൂതാ ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ‌ഏകാംത
ശ്രീ ഗുരുദേവദ്ത:
പാഹേപ്രസാദാചി വാടദ്യാവേദു‌ഓനിയാതാടാ
ശേഷാഘേ‌ഉനി ജാ ഈനതുമചേ ഝൂലീയാബോജന
ഝൂലോ ആതാ‌ഏകസവാതുഹ്മ ആളംവാവോദേവാ
തുകാഹ്മണേ ആതാ ചിത്ത കരുനീരാഹിലോ നിശ്ചിത്
പാവലാപ്രസാദ‌ആത വിഠോനിജവേ ബാബാ ആതാനിജവേ
ആപുലാതോ ശ്രമകളോയേതസേഭാവേ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ ഗോപാലാ ബാബാസായിദയാളാ
പുരലേമനോരാധ ജാതോ ആപുലേസ്ധളാ
തുഹ്മസീ ജാഗവൂ ആഹ്മ‌ആപുല്യാ ചാഡാ ബാബാ ആപുല്യാചാഡാ
ശുഭാ ശുഭ കര്മേദോഷ ഹരാവയാപീഡാ
അതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാകരാഗോപാലാ ബാബാസായിദയാളാ
പുരലേമനോരാധ ജാതോ ആപുലേസ്ധളാ
തുകാഹ്മണേധിദലേ ഉച്ചിഷ്ടാചേഭോജന (ബാബാ) ഉച്ചിഷ്ടാചേ ഭോജന
നാഹിനിവഡിലേ അഹ്മ ആപുല്യാഭിന്നാ
അതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാകരാഗോപാലാ ബാബാസായിദയാളാ
പുരലേമനോരധജാതോ ആപുലേസ്ധലാ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ
രാജാധിരാജ യോഗിരാജ പരബ്രഹ്മ ശ്രീസായിനാധാമഹരാജ്
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ

.


ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮರ್ಧ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ.

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ|
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ
ನಿರ್ಗುಣಾತೀಸ್ಧತಿ ಕೈಸೀ ಆಕಾರಾ ಆಲೀಬಾಬಾ ಆಕಾರಾ ಆಲೀ
ಸರ್ವಾಘಟಿ ಭರೂನೀ ಉರಲೀಸಾಯಿಮಾವುಲೀ
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ|
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ
ರಜತಮ ಸತ್ತ್ವ ತಿಘೇ ಮಾಯಾಪ್ರಸವಲೀಬಾಬಾಮಾಯಾ ಪ್ರಸವಲೀ
ಮಾಯೇಚಿಯೇ ಪೋಟೀಕೈಸೀ ಮಾಯಾ ಉದ್ಭವಲೀ
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ|
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ
ಸಪ್ತಸಾಗರೀಕೈಸಾ ಖೇಳ್ ಮಂಡೀಲಾ ಬಾಬಾ ಖೇಳ್ ಮಂಡೀಲಾ
ಖೇಳೂನಿಯಾ ಖೇಳ ಅವಘಾ ವಿಸ್ತಾರಕೇಲಾ
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ|
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇಚೀ ರಚನಾಕೈಸೀ ದಾಖವಿಲೀಡೋಲಾ ಬಾಬಾದಾಖವಿಲೀಡೋಲಾ
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ಮಾಝಾ ಸ್ವಾಮೀ ಕೃಪಾಳೂ ಭೋಳಾ
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ|
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾದೀಪಲಾವಿಲಾ ಆತಾ
ಲೋಪಲೇಙ್ಞಾನ ಜಗೀ ಹಿತನೇಣತಿಕೋಣಿ
ಅವತಾರಾ ಪಾಂಡುರಂಗಾ ನಾಮಠೇವಿಲೇಙ್ಞಾನೀ
ಆರತಿಙ್ಞಾನರಾಜಾ ಮಹಾ ಕೈವಲ್ಯ ತೇಜ
ಸೇವಿತಿಸಾಧು ಸಂತಾ ಮನುವೇದಲಾಮಾಝಾ ಆರತೀಙ್ಞಾನರಾಜಾ..
ಕನಕಚೇ ತಾಟಕರೀ ಉಭ್ಯಗೋಪಿಕನಾರೀ
ನಾರದ ತುಂಬುರಹೋ ಸಾಮಗಾಯನಕರೀ
ಆರತೀಙ್ಞಾನರಾಜಾ ಮಹಾಕೈವಲ್ಯತೇಜಾ
ಸೇವಿತಿಸಾಧು ಸಂತಾ ಮನುವೇದಲಾಮಾಝಾ ಆರತೀಙ್ಞಾನರಾಜಾ..
ಪಗಟ ಗುಹ್ಯಬೋಲೇ ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಚಿಕೇಲೆ
ರಾಮಜನಾರ್ಧನಿ (ಪಾ)ಸಾಯಿ ಮಸ್ತಕಠೇವಿಲೇ
ಆರತಿ ಙ್ಞಾನರಾಜಾ ಮಹಕೈವಲ್ಯ ತಾಜಾ
ಸೇವಿತಿಸಾಧು ಸಂತಾ ಮನುವೇದಲಾಮಾಝಾ ಆರತೀಙ್ಞಾನರಾಜಾ..
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ ಪಾಯಿದಾಖವಿ ಆಹ್ಮಾ
ಆರತಿತುಕರಾಮಾ…
ರಾಘವೇ ಸಾಗರಾತಾ ಪಾಷಾಣತಾರಿಲೇ
ತೈಸೇ ತುಕೋ ಬಾಚೇ ಅಭಂಗ ರಕ್ಷೀಲೇ
ರತಿ ತುಕರಾಮಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ ಪಾಯಿದಾಖವಿ ಆಹ್ಮಾ
ಆರತಿತುಕರಾಮಾ…
ತೂನೇಕಿತ ತುಲ ನೇಸೀ ಬ್ರಹ್ಮತುಕಾಸಿ‌ಆಲೇ
ಹ್ಮಣೋನಿ ರಾಮೇಶ್ವರೇ ಚರಣಿ ಮಸ್ತಕಠೇವಿಲೇ
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ ಪಾಯಿದಾಖವಿ ಆಹ್ಮಾ
ಆರತಿತುಕರಾಮಾ…
ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇಮಂದಿರೀಹೋ
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿಘೆ‌ಉನಿಕರೀಹೋ
ರಂಜವಿಸೀ ತೂ ಮಧುರಬೋಲುನೀ ಮಾಯಾಜಶೀನಿಜ ಮುಲಾಹೋ
ರಂಜವಿಸೀ ತೂ ಮಧುರಬೋಲುನೀ ಮಾಯಾಜಶೀನಿಜ ಮುಲಾಹೋ
ಭೋಗಿಸಿವ್ಯಾದಿತೂಚ ಹರು ನಿಯಾನಿಜಸೇವಕ ದು:ಖಲಾಹೋ
ಭೋಗಿಸಿವ್ಯಾದಿತೂಚ ಹರು ನಿಯಾನಿಜಸೇವಕ ದು:ಖಲಾಹೋ
ದಾವುನಿಭಕ್ತವ್ಯಸನಹರಿಸೀ ದರ್ಶನ ದೇಶೀ ತ್ಯಾಲಾಹೋ
ದಾವುನಿಭಕ್ತವ್ಯಸನಹರಿಸೀ ದರ್ಶನ ದೇಶೀ ತ್ಯಾಲಾಹೋ
ಝೂಲೇ ಅಸತಿ ಕಸ್ಟ ಅತೀಶಯಾತುಮಚೇ ಯಾದೇಹಾಲಹೋ
ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿಘೆ‌ಉನಿಕರೀಹೋ
ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ
ಕ್ಷಮಾಶಯನ ಸುಂದರಿಹಿಶೋಭಾ ಸುಮನಶೇಜತ್ಯಾವರೀಹೋ
ಕ್ಷಮಾಶಯನ ಸುಂದರಿಹಿಶೋಭಾ ಸುಮನಶೇಜತ್ಯಾವರೀಹೋ
ಘ್ಯಾವೀ ದೋಡೀ ಭಕ್ತ ಜನಾಂಚಿ ಪೂಜ ಅರ್ಚಾಕರೀಹೋ
ಘ್ಯಾವೀ ದೋಡೀ ಭಕ್ತ ಜನಾಂಚಿ ಪೂಜ ಅರ್ಚಾಕರೀಹೋ
ಓವಾಳಿತೋಪಂಚಪ್ರಾಣಿಜ್ಯೋತಿ ಸುಮತೀಕರೀಹೋ
ಓವಾಳಿತೋಪಂಚಪ್ರಾಣಿಜ್ಯೋತಿ ಸುಮತೀಕರೀಹೋ
ಸೇವಾಕಿಂಕರಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತರಪರಿಮಳವಾರಿಹೋ
ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿಘೇ ಉನಿಕರೀಹೋ
ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ
ಸೋಡುನಿಜಾಯಾ ದು:ಖವಾಟತೇ ಬಾಬಾ(ಸಾಯಿ) ತ್ವಚ್ಚರಣಾಸೀಹೋ
ಸೋಡುನಿಜಾಯಾ ದು:ಖವಾಟತೇ ಬಾಬಾ(ಸಾಯಿ) ತ್ವಚ್ಚರಣಾಸೀಹೋ
ಆಙ್ಞೇಸ್ತವಹೋ ಅಸೀಪ್ರಸಾದಘೇ‌ಉನಿ ನಿಜಸದನಾಸೀಹೋ
ಆಙ್ಞೇಸ್ತವಹೋ ಅಸೀಪ್ರಸಾದಘೇ‌ಉನಿ ನಿಜಸದನಾಸೀಹೋ
ಜಾತೋ‌ಆತಾ ಯೇ ಉಪುನರಪಿತ್ವಚ್ಚರಣಾಚೇಪಾಶಿಹೋ
ಜಾತೋ‌ಆತಾ ಯೇ ಉಪುನರಪಿತ್ವಚ್ಚರಣಾಚೇಪಾಶಿಹೋ
ಉಠವೂತುಜಲ ಸಾಯಿಮಾವುಲೇ ನಿಜಹಿತ ಸಾದಾ ಯಾಸೀಹೋ
ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿಘೇ ಉನಿಕರೀಹೋ
ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ
ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾಸಾಯಿನಾಧಾ
ಚಿನ್ಮಯಹೇ (ನಿಜ) ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ
ವೈರಾಗ್ಯಾಚಾ ಕುಂಚ ಘೇ‌ಉನಿ ಚೌಕ ಝೂಡಿಲಾ ಬಾಬಾಚೌಕಝೂಡಿಲಾ
ತಯಾವರೀ ಸುಪ್ರೇಮಾಚಾ ಶಿಡಕಾವಾದಿದಲಾ
ಆತಾಸ್ವಾಮೀಸುಖೇನಿದ್ರಾಕರಾ ಅವದೂತಾಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ
ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ
ಪಾಯಘಡ್ಯಾ ಘಾತಲ್ಯ ಸುಂದರ ನವವಿದಾ ಭಕ್ತೀ‌ಈತ ಬಾಬಾನವವಿದಾ ಭಕ್ತೀ
ಙ್ಞಾನಾಂಚ್ಯಾಸಮಯಾಲಾವುನಿ ಉಜಲಳ್ಯಾಜ್ಯೋತೀ
ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧ
ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ
ಭಾವಾರ್ಧಾಂಚಾ ಮಂಚಕ ಹ್ರುದಯಾಕಾಶೀಟಾಂಗಿಲಾ ಬಾಬಾ(ಹ್ರುದಯಾ) ಕಾಶೀಟಾಂಗಿಲಾ
ಮನಾಚೀ ಸುಮನೇ ಕರುನೀಕೇಲೇ ಶೇಜೇಲಾ
ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧ
ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ
ದ್ವೈತಾಚೇ ಕಪಾಟಲಾವುನಿ ಏಕತ್ರಕೇಲೇ ಬಾಬಾ ಏಕತ್ರಕೇಲೇ
ದುರ್ಭುದ್ದೀಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಠೀ ಸೋಡುನಿ ಪಡದೇಸೋಡಿಲೇ
ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧ
ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ
ಆಶಾತೃಷ್ಣ ಕಲ್ಪನೇಚಾ ಸೋಡುನಿ ಗಲಬಲಾ ಬಾಬಾಸೋಡುನಿ ಗಲಬಲಾ
ದಯಾಕ್ಷಮಾ ಶಾಂತಿ ದಾಸೀ ಉಬ್ಯಾ ಸೇವೇಲಾ
ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧ
ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ
ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಉನ್ಮನಿ ಘೇ‌ಉನಿ ನಾಜುಕ ದುಶ್ಶಾಲಾ ಬಾಬಾ ನಾಜುಕ ದುಶ್ಶಾಲಾ
ನಿರಂಜನೇ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮೀ ನಿಜವಿಲಶೇಜೇಲಾ
ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧ
ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದ್ತ:
ಪಾಹೇಪ್ರಸಾದಾಚಿ ವಾಟದ್ಯಾವೇದು‌ಓನಿಯಾತಾಟಾ
ಶೇಷಾಘೇ‌ಉನಿ ಜಾ ಈನತುಮಚೇ ಝೂಲೀಯಾಬೋಜನ
ಝೂಲೋ ಆತಾ‌ಏಕಸವಾತುಹ್ಮ ಆಳಂವಾವೋದೇವಾ
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ಆತಾ ಚಿತ್ತ ಕರುನೀರಾಹಿಲೋ ನಿಶ್ಚಿತ್
ಪಾವಲಾಪ್ರಸಾದ‌ಆತ ವಿಠೋನಿಜವೇ ಬಾಬಾ ಆತಾನಿಜವೇ
ಆಪುಲಾತೋ ಶ್ರಮಕಳೋಯೇತಸೇಭಾವೇ
ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾಸಾಯಿದಯಾಳಾ
ಪುರಲೇಮನೋರಾಧ ಜಾತೋ ಆಪುಲೇಸ್ಧಳಾ
ತುಹ್ಮಸೀ ಜಾಗವೂ ಆಹ್ಮ‌ಆಪುಲ್ಯಾ ಚಾಡಾ ಬಾಬಾ ಆಪುಲ್ಯಾಚಾಡಾ
ಶುಭಾ ಶುಭ ಕರ್ಮೇದೋಷ ಹರಾವಯಾಪೀಡಾ
ಅತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾಕರಾಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾಸಾಯಿದಯಾಳಾ
ಪುರಲೇಮನೋರಾಧ ಜಾತೋ ಆಪುಲೇಸ್ಧಳಾ
ತುಕಾಹ್ಮಣೇಧಿದಲೇ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಾಚೇಭೋಜನ (ಬಾಬಾ) ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಾಚೇ ಭೋಜನ
ನಾಹಿನಿವಡಿಲೇ ಅಹ್ಮ ಆಪುಲ್ಯಾಭಿನ್ನಾ
ಅತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾಕರಾಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾಸಾಯಿದಯಾಳಾ
ಪುರಲೇಮನೋರಧಜಾತೋ ಆಪುಲೇಸ್ಧಲಾ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾಮಹರಾಜ್
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ

.


sree sachchidaanamda samardha sadguru saayinaadha maharaaj kee jai.
ovaalu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa|
paamchaahee tattvamchaa deepa laavilaa aataa
nirgunaateesdhati kaisee aakaaraa aaleebaabaa aakaaraa aalee
sarvaaghati bharoonee uraleesaayimaavulee
ovaalu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa|
paamchaahee tattvamchaa deepa laavilaa aataa
rajatama sattva tighe maayaaprasavaleebaabaamaayaa prasavalee
maayechiye poteekaisee maayaa udbhavalee
ovaalu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa|
paamchaahee tattvamchaa deepa laavilaa aataa
saptasaagareekaisaa khel mamdeelaa baabaa khel mamdeelaa
khelooniyaa khela avaghaa vistaarakelaa
ovaalu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa|
paamchaahee tattvamchaa deepa laavilaa aataa
brahmaamdechee rachanaakaisee daakhavileedolaa baabaadaakhavileedolaa
tukaahmane maajhaa svaamee krupaaloo bholaa
ovaalu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa|
paamchaahee tattvaamchaadeepalaavilaa aataa
lopalegnyaana jagee hitanenatikoni
avataaraa paamduramgaa naamathevilegnyaanee
aaratignyaanaraajaa mahaa kaivalya teja
sevitisaadhu samtaa manuvedalaamaajhaa aarateegnyaanaraajaa..
kanakache taatakaree ubhyagopikanaaree
naarada tumburaho saamagaayanakaree
aarateegnyaanaraajaa mahaakaivalyatejaa
sevitisaadhu samtaa manuvedalaamaajhaa aarateegnyaanaraajaa..
pagata guhyabole visvabrahmachikele
raamajanaardhani (paa)saayi mastakathevile
aarati gnyaanaraajaa mahakaivalya taajaa
sevitisaadhu samtaa manuvedalaamaajhaa aarateegnyaanaraajaa..
aarati tukaraamaa svaamee sadguru dhaamaa
sachchidaanamdamoortee paayidaakhavi aahmaa
aaratitukaraamaa…
raaghave saagaraataa paashaanataarile
taise tuko baache abhamga raksheele
rati tukaraamaa svaamee sadguru dhaamaa
sachchidaanamdamoortee paayidaakhavi aahmaa
aaratitukaraamaa…
toonekita tula nesee brahmatukaasi aale
hmanoni raamesvare charani mastakathevile
aarati tukaraamaa svaamee sadguru dhaamaa
sachchidaanamdamoortee paayidaakhavi aahmaa
aaratitukaraamaa…
jaijai saayinaadha aataa pahudaavemamdireeho
aalavito sapreme tujalaa aaratighe unikareeho
ramjavisee too madhurabolunee maayaajaseenija mulaaho
ramjavisee too madhurabolunee maayaajaseenija mulaaho
bhogisivyaaditoocha haru niyaanijasevaka du:khalaaho
bhogisivyaaditoocha haru niyaanijasevaka du:khalaaho
daavunibhaktavyasanaharisee darsana desee tyaalaaho
daavunibhaktavyasanaharisee darsana desee tyaalaaho
jhoole asati kasta ateesayaatumache yaadehaalaho
jaijaisaayinaadha aataapahudaave mamdireeho
aalavito sapreme tujalaa aaratighe unikareeho
jaijaisaayinaadha aataapahudaave mamdireeho
kshamaasayana sumdarihisobhaa sumanasejatyaavareeho
kshamaasayana sumdarihisobhaa sumanasejatyaavareeho
ghyaavee dodee bhakta janaamchi pooja archaakareeho
ghyaavee dodee bhakta janaamchi pooja archaakareeho
ovaalitopamchapraanijyoti sumateekareeho
ovaalitopamchapraanijyoti sumateekareeho
sevaakimkarabhakti preeti attaraparimalavaariho
jaijaisaayinaadha aataa pahudaave mamdireeho
aalavito sapreme tujalaa aaratighe unikareeho
jaijaisaayinaadha aataa pahudaave mamdireeho
sodunijaayaa du:khavaatate baabaa(saayi) tvachcharanaaseeho
sodunijaayaa du:khavaatate baabaa(saayi) tvachcharanaaseeho
aagnyestavaho aseeprasaadaghe uni nijasadanaaseeho
aagnyestavaho aseeprasaadaghe uni nijasadanaaseeho
jaato aataa ye upunarapitvachcharanaachepaasiho
jaato aataa ye upunarapitvachcharanaachepaasiho
uthavootujala saayimaavule nijahita saadaa yaaseeho
jaijaisaayinaadha aataa pahudaave mamdireeho
aalavito sapreme tujalaa aaratighe unikareeho
jaijaisaayinaadha aataa pahudaave mamdireeho
aataasvaamee sukhenidraakaraa avadhootaa baabaakaraasaayinaadhaa
chinmayahe (nija) sukhadaama jaavuni pahudaa ekaamta
vairaagyaachaa kumcha ghe uni chauka jhoodilaa baabaachaukajhoodilaa
tayaavaree supremaachaa sidakaavaadidalaa
aataasvaameesukhenidraakaraa avadootaabaabaakaraa saayinaadhaa
chinmayahe sukhadaama jaavuni pahudaa ekaamta
paayaghadyaa ghaatalya sumdara navavidaa bhaktee eeta baabaanavavidaa bhaktee
gnyaanaamchyaasamayaalaavuni ujalalyaajyotee
aataasvaamee sukhe nidraa karaa avadootaa baabaakaraa saayinaadha
chinmayahe sukhadaama jaavuni pahudaa ekaamta
bhaavaardhaamchaa mamchaka hrudayaakaaseetaamgilaa baabaa(hrudayaa) kaaseetaamgilaa
manaachee sumane karuneekele sejelaa
aataasvaamee sukhe nidraa karaa avadootaa baabaakaraa saayinaadha
chinmayahe sukhadaama jaavuni pahudaa ekaamta
dvaitaache kapaatalaavuni ekatrakele baabaa ekatrakele
durbhuddeemchyaa gaamthee soduni padadesodile
aataasvaamee sukhe nidraa karaa avadootaa baabaakaraa saayinaadha
chinmayahe sukhadaama jaavuni pahudaa ekaamta
aasaatrushna kalpanechaa soduni galabalaa baabaasoduni galabalaa
dayaakshamaa saamti daasee ubyaa sevelaa
aataasvaamee sukhe nidraa karaa avadootaa baabaakaraa saayinaadha
chinmayahe sukhadaama jaavuni pahudaa ekaamta
alakshya unmani ghe uni naajuka dussaalaa baabaa naajuka dussaalaa
niramjane sadgurusvaamee nijavilasejelaa
aataasvaamee sukhe nidraa karaa avadootaa baabaakaraa saayinaadha
chinmayahe sukhadaama jaavuni pahudaa ekaamta
sree gurudevadta:
paaheprasaadaachi vaatadyaavedu oniyaataataa
seshaaghe uni jaa eenatumache jhooleeyaabojana
jhoolo aataa ekasavaatuhma aalamvaavodevaa
tukaahmane aataa chitta karuneeraahilo nischit
paavalaaprasaada aata vithonijave baabaa aataanijave
aapulaato sramakaloyetasebhaave
aataasvaamee sukhe nidraa karaa gopaalaa baabaasaayidayaalaa
puralemanoraadha jaato aapulesdhalaa
tuhmasee jaagavoo aahma aapulyaa chaadaa baabaa aapulyaachaadaa
subhaa subha karmedosha haraavayaapeedaa
ataasvaamee sukhe nidraakaraagopaalaa baabaasaayidayaalaa
puralemanoraadha jaato aapulesdhalaa
tukaahmanedhidale uchchishtaachebhojana (baabaa) uchchishtaache bhojana
naahinivadile ahma aapulyaabhinnaa
ataasvaamee sukhe nidraakaraagopaalaa baabaasaayidayaalaa
puralemanoradhajaato aapulesdhalaa
sree sachchidaanamda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai
raajaadhiraaja yogiraaja parabrahma sreesaayinaadhaamaharaaj
sree sachchidaanamda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai

.


1 – ARATI

Owaloo aaratee mazhaa Sadgurunaathaa – maazhaa Sainaatha
Paanchaahee tatwaanche deep laawilaa aataan

Refrain: My Sadguru Sainath, I lit up the five elements of my body as a lamp and do your aarti.

How has the attributeless taken form. Baba taken form! You fill every part of existence and still you are full O! Sai Mother. I do Aarti….

All the three qualities of passion, ignorance, excellence have spread illusion, have engulfed me with illusion. How has the rest of the illusory world come into existence, born of this Maya (illusion).
I do Aarti….

How have you started this divine sport across the seven seas ! Baba started this divine sport! And how has this divine sport spread over the whole creation! I do Aarti….

The Lord has shown me the creation and arrangement of this universe. Tuka says : My Lord is simple and compassionate. I do Aarti….

2 : JNANESWAR AARTI

Knowledge had disappeared from the world. No one knew what was good or right. Then the Pandurang Avatar (incarnation) came and manifested in human form. The learned called him thus.

With golden Thalis (Round platters filled with puja i.e. worship items) in their hands, gopikas and other woman are standing. Narad and Tumbar are singing Samveda! ( One of the four Vedas). Aarti …

The secret knowledge has been disclosed that the universe is created by Brahma. Ram, Janardani! I bow and place their heads at the feet of the Lord. Aarti ….

3: TUKARAM ARARTI

Just as the boulders were kept afloat by Ram (When Lord ram built the bridge to Lanka, He kept boulders afloat in the waters), so were Tukoba’s precious books (Of Abhangs which were thrown into the River Indrayani near Dehu) floated on the river waters (As a result of His prayers, after three days had passed)

When appraising and comparing him with Brahma, Tukaram was found to be his equal (As Tukaram had Divinity also in Him). Because of this, Rameshwar, (Rameshwar, a Brahmin who was jealous of Tukaram’s knowledge, had thrown His books in the river) bowed down to Tuka. Refrain…..

4 : SEJ ARARTI

Let us Hail! Hail Sainath! Now come and please lie down in the temple.
Let us Hail! Hail Sainath! Now come and please lie down in the temple.
Holding the lamp in my hands, I do Aarti and pray to you with all my love.
Let us Hail! Hail Sainath! Now come and please lie down in the temple.

As a mother amuses her little son with a sweet talk, you also enrapture your devotees. For those devotees who have sufferings, you endure their problems by taking them upon yourself thus removing their difficulties. For those who are dedicated to Lord, you quickly give them Darshan. You must be terribly troubled in your body (Baba suffered for His devotees, by taking upon himself their physical afflictions). Let us Hail, Hail… Refrain…..

Forgive us and lie down on that beautiful flower-decked bed. Please accept some of the services your devotees render in your worship. I offer you the light of good intentions lit with five elements of my body. This servant is offering you the Attar (perfume) of love and also fragrant water (Zarna water placed before Baba at bed-time, with rose water added to it) Let us Hail, Hail…. Refrain…..

Sai it saddens us to leave your feet and go away. At your command, we go with your blessings as Prasad (blessed food), to our own homes. We are going now, but we will come again to be near your feet; to awaken you, Sai mother and to achieve our own welfare. Let us Hail, Hail…. Refrain…..

5 : SEJ ARARTI

Mind full of pure knowledge, abode of happiness, retire in seclusion.

With the broom of non-attachment the courtyard has been swept. Baba the courtyard has been swept. At the time of sweeping the courtyard, it has been showered with love. Now….

The beautiful carpet of the nine types of Bkakti (Devotion) has been unrolled. Baba, of the nine types of Bkakti. The Samaya (Upright metal lampstand, used in temples and places of worship) of knowledge has been lit and the light burnished. Now….

The swing-bed of Faith and devotion has been suspended from the rafters (Like the woodwn plank which Baba had hang up from the rafters of the Dwarkamai mosque, for His bed) in my heart. Baba, I have hung it from the rafters. With a pure and virtuous mind I have made your bed. Now…

Duality is locked up behind the shut doors, and unity is established. Baba, unity is established. The knot of evil intentions has been loosened and the curtains have been opened (Lifting veils of ignorance). Now…

The clamour of desire, hope, imagination has been left behind. Baba the clamour has been left behind. Mercy, forgiveness, peace are now in attendance as humble servants. Now….

Inconceivably absorbed in divine contemplation, Baba wrapped in a pair of delicate shawls, Baba in a pair of delicate shawls. Perfect light of knowledge, Sadguru Swami, rest and sleep in your bed. Now…

Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

Shri Guru Deva Datta!
Shri Guru Deva Datta!

6 : ABHANG

I am waiting for the prasad . Give me a washed plate.

I will take the left-overs from your plate after ypur meal is finished.

I have become one with you, after praying fervently to you, Lord.

Tuka says : Now my mind is determinedly settled here (in devotion).

7 : ABHANG

Now that the prasad is received Vithoba, do sleep. Baba, do sleep. We can understand how fatigued you are.

Now, Swami, sleep well, Gopala(Lord Krishna). Kind Baba Sai. Our desires are now fulfilled and we go now to our own homes.

We shall wake you up for our own needs to destroy the torment that is ours due to our fate, caused by our good or bad actions. Now Swami….

Tuka says : You have given us the left-over food from your plate. You have selected us as being not separate from yourself. Now Swami…

Now, swami, sleep well, Gopala(Lord Krishna). Kind baba sai. Our desires are now fulfilled and we go to our own homes.

Let us Hail! Sadguru Sainath Maharaj!

Aum! King of Kings! King of Yogis! Absolute Brahman! Sainath Maharaj! Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.