Main Menu

Sai Baba Kakad Aarati (साईं बाबा काकड़ आरती )

Composer: Shardha Ram(Shardha Ram Phillauri शार्धा राम फिल्लौरी ), (30 September 1837 – 24 June 1881), His father, Jai Dyalu was an astrologer.More..

Stotra: Sai Baba Kakad Aarati

Verses: 14

Stuti: About Shirdi Sai Baba

Language: Hindi (हिन्दी)

 

 

Recitals


Sai Baba Kakad Aarati | साईं बाबा काकड़ आरती     
Album: Unknown | Voice: Unknown

Sai Baba Kakad Aarati | साईं बाबा काकड़ आरतीPart 1     
Album: Unknown | Voice: Unknown

Sai Baba Kakad Aarati | साईं बाबा काकड़ आरतीPart2     
Album: Unknown | Voice: Unknown

Hide the Content

This Stotra wasoriginally composed in Hindi. Other languages are for your convenience


श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महाराज् की जै

1. जॊडू नियाकरचरणि ठॆविलामाधा
परिसावी विनन्ती माझी पण्डरीनाधा
असॊनसॊ भावा‌आलॊ – तूझियाठाया
क्रुपाद्रुष्टिपाहॆ मजकडॆ – सद्गुरूराया
अखण्डित असावॆ‌इसॆ – वाटतॆपायी
तुकाह्मणॆ दॆवामाझी वॆडीवाकुडी
नामॆ भवपाश् हाति – आपुल्यातॊडी

2.उठापाण्डुरङ्गा अता प्रभात समयॊ पातला ।
वैष्णवाञ्चा मॆला गरुड-पारी दाटला ॥
गरूडापारा पासुनी महा द्वारा पर्यन्ता ।
सुरवराञ्ची मान्दी उभी जॊडूनि हात्
शुकसनकादिक नारदतुम्बर भक्ताञ्च्याकॊटी
त्रिशूलढमरू घॆ‌उनि उभा गिरिजॆचापती
कलियुगीचा भक्तानामा उभाकीर्तनी
पाठीमागॆ उभीडॊला लावुनि‌उ‌आजनी

3.उठा उठा श्रीसायिनाधगुरुचरणकमल दावा
आधिव्यादि भवताप वारुनी तारा जडजीवा
गॆलीतुह्मा सॊडु नियाभव तमर रजनीविलया
परिही अङ्यानासी तमची भुलवियॊगमाया
शक्तिन अह्मायत्किञ्चित् ही ति जलासाराया
तुह्मीच् तीतॆसारुनि दावा मुखजनताराया
अज्ञानी अह्मीकिति तव वर्णावीतवधॊरवी
तीवर्णिताभा गलॆ बहुवदनिशॆष विधकवी
सक्रुपहॊ‌उनि महिमातुमचा तुह्मीचवदवावा
आदिव्याधिभव तापवारुनि ताराजडजीवा
उठा उठा श्रीसायिनाधगुरुचरणकमल दावा
आदिव्याधिभव तापवारुनि ताराजडजीवा
भक्तमनिसद्भाव धरुनिजॆ तुह्मा‌अनुसरलॆ
ध्यायास्तवतॆ दर्श्नतुमचॆ द्वारि उबॆठॆलॆ
ध्यानस्धा तुह्मास पाहुनी मन अमुचॆघॆलॆ
उखडुनीनॆत्रकमला दीनबन्धूरमाकान्ता
पाहिबाक्रुपाद्रुस्टी बालकाजसी माता
रञ्जवीमधुरवाणी हरिताप् सायिनाधा
अह्मिच् अपुलॆकरियास्तवतुजकष्टवितॊदॆवा
सहनकरिशिले इकुविद्यावी भॆट् क्रुष्णदावा
उठा उठा श्रीसायिनाधगुरुचरणकमल दावा
आदिव्याधि भवतापवारुनि ताराजडजीवा

4.उठा उठा पाडुरङ्गा आता – दर्शनद्यासकला
झूला अरुणॊदयासरली-निद्रॆचेवॆला
सन्तसाधूमुनी अवघॆ झूलॆतीगॊला
सॊडाशॆजॆ सुख् आता बहुजामुखकमला
रङ्गमण्डपॆ महाद्वारी झूलीसॆदाटी
मन उ तावीलरूप पहवयाद्रुष्टी
रायिरखुमाबायि तुह्मायॆ ऊद्यादया
शॆजॆ हालवुनी जागॆ कारादॆवराया
गरूड हनुमन्त हुभॆ पाहातीवाट्
स्वर्गीचॆ सुरवरघॆ उनि आलॆभॊभाट्
झूलॆ मुक्त द्वारा लाभ् झूलारॊकडा
विष्णुदास् नाम उभा घॆ उनिकाकड

5.घॆ‌उनिया पञ्चारती करूबाबासी आरती
उठा‌उठाहॊ बान्धव ऒवालु हरमाधव
करूनिया स्धिरामन पाहुगम्भीराहॆध्यान
क्रुष्णनाधा दत्तसायि जाडोचित्त तुझॆपायी
काकड आरती करीतॊ! सायिनाध दॆवा
चिन्मयरूप दाखवी घॆ उनि! बालकलघु सॆवा ॥का॥

6.कामक्रॊधमदमत्सर आटुनि काकडकॆला
वैराग्याचॆ तूव् काढुनी मीतॊ बिजिवीला
सायिनाधगुरु भक्ति ज्वलिनॆ तॊमीपॆटविला
तद्र्वुत्तीजालुनी गुरुनॆ प्राकाशपाडिला
द्वैततमानासुनीमिलवी तत्स्यरूपि जीवा
चिन्मयरूपदाखवी घॆ‌उनिबालकलघु सॆवा
काकड आरतीकरीतॊ सायिनाध दॆवा
चिन्मयारूपदाखवी घॆ उनि बालकलघु सॆवा

7.भू खॆचर व्यापूनी अवघॆ ह्रुत्कमलीराहसी
तॊची दत्तदॆव शिरिडी राहुनि पावसी
राहुनियॆधॆ अन्यस्रधहि तू भक्तास्तवधावसी
निरसुनि या सङ्कटादासा अनिभव दावीसी
नकलॆत्वल्ली लाहीकॊण्या दॆवावा मानवा
चिन्मयरूपदाखवी घॆ उनि बालकघुसॆवा
काकड आरतीकरीतॊ सायिनाध दॆवा
चिन्मयरूपदाखवी घॆ उनि बालकघुसॆवा

8.त्वदूश्यदुन्दुभिनॆसारॆ अम्बर् हॆ कॊन्दलॆ
सगुणमूर्ती पाहण्या आतुर जनशिरिडी आलॆ!
प्राशुनि तद्वचनाम्रुत अमुचॆदॆहबान् हरफलॆ
सॊडुनियादुरभिमान मानस त्वच्चरणि वाहिलॆ
क्रुपाकरुनी सायिमावुलॆ दानपदरिघ्यावा
चिन्मयरूपदाखवी घॆ उनि बालकघु सॆवा
काकड आरतीकरीतॊ सायिनाध दॆवा
चिन्मयरूपदाखवी घॆ उनि बालकघुसॆवा.

9.भक्तीचिया पॊटीबॊद् काकड ज्यॊती
पञ्चप्राणजीवॆ भावॆ ऒवालु आरती
ऒवालू आरतीमाझ्या पण्डरीनाधा माझ्यासायिनाधा
दॊनी करजॊडुनिचरणी ठॆविलामाधा
कायामहिमा वर्णू आता साङ्गणॆकीती
कॊटिब्रह्म हत्यमुख पाहता जाती
रायीरखुमाबायी उभ्या दॊघीदॊबाही
मायूरपिञ्च चामरॆडालीति सायीञ्च ठायि
तुकाह्मणॆ दीपघॆ उनि उन्मनीतशॊभा
विठॆवरी उबादिसॆ लावण्या गाभा
उठासादुसन्तसादा आपुलालॆ हिता
जा‌ईल् जा‌ईल् हनरदॆह मगकैचा भगवन्त
उठॊनिया पहटॆबाबा उभा असॆवीटॆ
चरणतयाञ्चॆगॊमटी अम्रुत द्रुष्टी अवलॊका
उठा‌उठा हॊवॆगॆसीचला ज‌ऊरा‌उलासी
जलतिलपातकान् च्याराशी काकड आरतिदॆखिलिया
जागॆकरारुक्मिणीवरा दॆव अहॆनिजसुरान् त
वॆगॆलिम्बलॊण् करा-द्रुष्टि हॊ ईल् तयासी
दारीबाजन्त्री वाजती डॊलु डमामॆ गर्जती
हॊतसॆकाकडारति माझ्या सद्गुरु रायची
सिंहनाध शङ्ख बॆरि आनन्दहॊतॊमहाद्वारी
कॆशवराज विठॆवरी नामाचरण वन्दितॊ
सायिनाध गुरुमाझॆ आयी
मजला ठावा द्यावापायी

श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महाराज् की जै

10.दत्तराज गुरुमाझॆ आयी
मजला ठावा द्यावापायी
सायिनाध गुरुमाझॆ आयी
मजला ठावा द्यावापायी
प्रभात समयीनभा शुभ रवी प्रभापाकली
स्मरॆ गुरु सदा अशासमयीत्याछलॆ नाकली
ह्मणॊनिकरजॊडुनीकरु अतागुरू प्रार्धना
समर्ध गुरुसायिनाध पुरवी मनॊवासना
तमा निरसि भानुहगुरुहि नासि अज्ञानता
परन्तुगुरु चीकरी नरविहीकदी साम्यता
पुन् हातिमिर जन्मघॆ गुरुक्रुपॆनि अज्ञनना
समर्ध गुरुसायिनाध पुरवी मनॊवासना
रवि प्रगटहॊ उनि त्वरितघाल वी आलसा
तसागुरुहिसॊडवी सकल दुष्क्रुती लालसा
हरॊनि अभिमानही जडवि तत्पदीभावना
समर्ध गुरुसायिनाध पुरवी मनॊवासना
गुरूसि उपमादिसॆविधि हरी हराञ्ची‌उणी
कुठॊनि मग् ऎ‌इती कवनि या उगीपाहूणि
तुझीच उपमातुलाबरविशॊभतॆ सज्जना
समर्ध गुरुसायिनाध पुरवी मनॊवासना
समाधि उतरॊनिया गुरुचलामशीदीकडॆ
त्वदीय वचनॊक्तिती मधुर वारितीसॊकडॆ
अजातरिपु सद्गुरॊ अखिल पातक भञ्जना
समर्ध गुरुसायिनाधपुर वी मनॊवासना
अहासुसमयासिया गुरु उठॊनिया बैसलॆ
विलॊकुनि पदाश्रिता तदिय आपदॆ नासिलॆ
आसासुत कारिया जगतिकॊणीही अन्यना
असॆबहुतशाहणा परिनज्यागुरूचीक्रुपा
नतत्र्वहित त्याकलॆकरितसॆ रिकाम्या गपा
जरीगुरुपदाधरनीसुद्रुड भक्तिनॆतॊमना
समर्ध गुरुसायिनाधपुर वी मनॊवासना
गुरॊविनति मीकरी ह्रुदय मन्दिरी याबसा
समस्त जग् हॆ गुरुस्वरूपचि ठसॊमानसा
गडॊसतत सत्कृ‌अतीयतिहिदॆ जगत्पावना
समर्ध गुरुसायिनाधपुर वी मनॊवासना

11.प्रमॆया अष्टकाशीफडुनि गुरुवरा प्रार्धितीजॆप्रभाति
त्याञ्चॆचित्तासिदॆतॊ अखिलहरुनिया भ्रान्तिमिनित्यशान्ति
ऐसॆ हॆसायिनाधॆकधुनी सुचविलॆ जॆवियाबालकाशी
तॆवित्याक्रुष्णपायी नमुनि सविनयॆ अर्पितॊ अष्टकाशी
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महाराज् की जै

12.सायिरहं नजर् करना बच्चॊकापालन् करना
सायिरहं नजर् करना बच्चॊकापालन् करना
जानातुमनॆ जगत्प्रसारा सबहीझूट् जमाना
जानातुमनॆ जगत्प्रसारा सबहीझूट् जमाना
सायिरहं नजर् करना बच्चॊकापालन् करना
सायिरहं नजर् करना बच्चॊकापालन् करना
मै अन्धाहूबन्दा आपकामुझुसॆ प्रभुदिखलाना
मै अन्धाहूबन्दा आपकामुझुसॆ प्रभुदिखलाना
सायिरहं नजर् करना बच्चॊकापालन् करना
सायिरहं नजर् करना बच्चॊकापालन् करना
दासगणूकहॆ अब् क्याबॊलू धक् गयी मॆरी रसना
दासगणूकहॆ अब् क्याबॊलू धक् गयी मॆरी रसना
सायिरहं नजर् करना बच्चॊकापालन् करना
सायिरहं नजर् करना बच्चॊकापालन् करना
रां नजर् करॊ , अब् मॊरॆसायी

13.तुमबीन नहीमुझॆ माबाप् भायी – रां नजर् करॊ
मै अन्धाहू बन्दा तुम्हारा – मै अन्धाहू बन्दा तुम्हारा
मैनाजानू,मैनाजानू – मैनाजानू – अल्ला‌इलाहि
रां नजर् करॊ रां नजर् करॊ , अब् मॊरॆसायी
तुमबीन नहीमुझॆ माबाप् भायी – रां नजर् करॊ
रां नजर् करॊ रां नजर् करॊ
खाली जमाना मैनॆ गमाया मैनॆ गमाया
साधी‌अखिर् का साधी‌अखिर् आ – साधी‌अखिर् का कीयानकॊयी
रां नजर् करॊ रां नजर् करॊ , अब् मॊरॆसायी
तुमबीन नहीमुझॆ माबाप् भायी
रां नजर् करॊ रां नजर् करॊ
अप् नॆमस् जिद् का जाडूगनूहै
अप् नॆमस् जिद् का जाडूगनूहै
मालिक् हमारॆ मालिक् हमारॆ
मालिक् हमारॆ – तुं बाबासायी
रां नजर् करॊ रां नजर् करॊ , अब् मॊरॆसायी
रां नजर् करॊ रां नजर् करॊ

14.तुजकायदॆ‌उ सावल्य मीभायातरियॊ
तुजकायदॆ‌उ सावल्य मीभायातरियॊ
मीदुबलि बटिक नाम्या चिजाण श्रीहरी
मीदुबलि बटिक नाम्या चिजाण श्रीहरी
उच्चिष्ट तुलादॆणॆहि गॊष्ट नाबरि यॊ
उच्चिष्ट तुलादॆणॆहि गॊष्ट नाबरि
तू जगन्नाध् तुजचॆ कशीरॆभाकरि
तू जगन्नाध् तुजचॆ कशीरॆभाकरि
नकॊ अन्तमदीया पाहू सख्याभगवन्ता श्रीकान्ता
मध्याह्नरात्रि उलटॊनिगॆ लिहि आता अणचित्ता
जहॊ ईल् तुझूरॆकाकडा किरा उलतरियॊ
जहॊ ईल् तुझूरॆकाकडा किरा उलतरि
अणतील् भक्त नैवॆद्यहि नानापरि – अणतील् भक्त नैवॆद्यहि नानापरी
तुजकायदॆ‌उ मिभाया तरियॊ
युजकायदॆ‌उ सद्गुरु मीभाया तरी
मीदुबलि बटिक नाम्या चिजाण श्रीहरी
मीदुबलि बटिक नाम्या चिजाण श्रीहरी.
श्रीसद्गुरु बाबासायी हॊ – श्रीसद्गुरु बाबासायी
तुजवाचुनि आश्रयनाहीभूतली – तुजवाचुनि आश्रयनाहीभूतली
मी पापिपतितधीमन्ता – मी पापिपतितधीमन्ता
तारणॆमला गुरुनाधा झुडकरी – तारणॆमला सायिनाधा झुडकरी
तूशान्तिक्षमॆचामॆरू – तूशान्तिक्षमॆचामॆरू
तुमि भवार्ण विचॆतारू गुरुवरा
तुमि भवार्ण विचॆतारू गुरुवरा
गुरुवरामजसि पामरा अता उद्दरा
त्वरितलवलाही त्वरित ललाही
मीबुडतॊ भव भय डॊही उद्दरा
श्री सद्गुरु बाबासायी हॊ – श्री सद्गुरु बाबासायी हॊ
तुजवाचुनि आश्रयनाहीभूतली
तुजवाचुनि आश्रयनाहीभूतली
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महाराज् की जै
राजाधिराजयॊगिराज परब्रह्म सायिनाध् महराज्
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महाराज् की जै

.


శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై.

1. జోడూ నియాకరచరణి ఠేవిలామాధా
పరిసావీ వినంతీ మాఝీ పండరీనాధా
అసోనసో భావా‌ఆలో – తూఝియాఠాయా
క్రుపాద్రుష్టిపాహే మజకడే – సద్గురూరాయా
అఖండిత అసావే‌ఇసే – వాటతేపాయీ
తుకాహ్మణే దేవామాఝీ వేడీవాకుడీ
నామే భవపాశ్ హాతి – ఆపుల్యాతోడీ

2.ఉఠాపాండురంగా అతా ప్రభాత సమయో పాతలా |
వైష్ణవాంచా మేళా గరుడ-పారీ దాటలా ||
గరూడాపారా పాసునీ మహా ద్వారా పర్యంతా |
సురవరాంచీ మాందీ ఉభీ జోడూని హాత్
శుకసనకాదిక నారదతుంబర భక్తాంచ్యాకోటీ
త్రిశూలఢమరూ ఘే‌ఉని ఉభా గిరిజేచాపతీ
కలియుగీచా భక్తానామా ఉభాకీర్తనీ
పాఠీమాగే ఉభీడోలా లావుని‌ఉ‌ఆజనీ

3.ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాధగురుచరణకమల దావా
ఆధివ్యాది భవతాప వారునీ తారా జడజీవా
గేలీతుహ్మా సోడు నియాభవ తమర రజనీవిలయా
పరిహీ అఙ్యానాసీ తమచీ భులవియోగమాయా
శక్తిన అహ్మాయత్కించిత్ హీ తి జలాసారాయా
తుహ్మీచ్ తీతేసారుని దావా ముఖజనతారాయా
అఙ్ఞానీ అహ్మీకితి తవ వర్ణావీతవధోరవీ
తీవర్ణితాభా గలే బహువదనిశేష విధకవీ
సక్రుపహో‌ఉని మహిమాతుమచా తుహ్మీచవదవావా
ఆదివ్యాధిభవ తాపవారుని తారాజడజీవా
ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాధగురుచరణకమల దావా
ఆదివ్యాధిభవ తాపవారుని తారాజడజీవా
భక్తమనిసద్భావ ధరునిజే తుహ్మా‌అనుసరలే
ధ్యాయాస్తవతే దర్శ్నతుమచే ద్వారి ఉబేఠేలే
ధ్యానస్ధా తుహ్మాస పాహునీ మన అముచేఘేలే
ఉఖడునీనేత్రకమలా దీనబంధూరమాకాంతా
పాహిబాక్రుపాద్రుస్టీ బాలకాజసీ మాతా
రంజవీమధురవాణీ హరితాప్ సాయినాధా
అహ్మిచ్ అపులేకరియాస్తవతుజకష్టవితోదేవా
సహనకరిశిలె ఇకువిద్యావీ భేట్ క్రుష్ణదావా
ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాధగురుచరణకమల దావా
ఆదివ్యాధి భవతాపవారుని తారాజడజీవా

4.ఉఠా ఉఠా పాడురంగా ఆతా – దర్శనద్యాసకళా
ఝూలా అరుణోదయాసరలీ-నిద్రేచెవేళా
సంతసాధూమునీ అవఘే ఝూలేతీగోళా
సోడాశేజే సుఖ్ ఆతా బహుజాముఖకమలా
రంగమండపే మహాద్వారీ ఝూలీసేదాటీ
మన ఉ తావీళరూప పహవయాద్రుష్టీ
రాయిరఖుమాబాయి తుహ్మాయే ఊద్యాదయా
శేజే హాలవునీ జాగే కారాదేవరాయా
గరూడ హనుమంత హుభే పాహాతీవాట్
స్వర్గీచే సురవరఘే ఉని ఆలేభోభాట్
ఝూలే ముక్త ద్వారా లాభ్ ఝూలారోకడా
విష్ణుదాస్ నామ ఉభా ఘే ఉనికాకడ

5.ఘే‌ఉనియా పంచారతీ కరూబాబాసీ ఆరతీ
ఉఠా‌ఉఠాహో బాంధవ ఓవాళు హరమాధవ
కరూనియా స్ధిరామన పాహుగంభీరాహేధ్యాన
క్రుష్ణనాధా దత్తసాయి జాడొచిత్త తుఝేపాయీ
కాకడ ఆరతీ కరీతో! సాయినాధ దేవా
చిన్మయరూప దాఖవీ ఘే ఉని! బాలకలఘు సేవా ||కా||

6.కామక్రోధమదమత్సర ఆటుని కాకడకేలా
వైరాగ్యాచే తూవ్ కాఢునీ మీతో బిజివీలా
సాయినాధగురు భక్తి జ్వలినే తోమీపేటవిలా
తద్ర్వుత్తీజాళునీ గురునే ప్రాకాశపాడిలా
ద్వైతతమానాసునీమిళవీ తత్స్యరూపి జీవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే‌ఉనిబాలకలఘు సేవా
కాకడ ఆరతీకరీతో సాయినాధ దేవా
చిన్మయారూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకలఘు సేవా

7.భూ ఖేచర వ్యాపూనీ అవఘే హ్రుత్కమలీరాహసీ
తోచీ దత్తదేవ శిరిడీ రాహుని పావసీ
రాహునియేధే అన్యస్రధహి తూ భక్తాస్తవధావసీ
నిరసుని యా సంకటాదాసా అనిభవ దావీసీ
నకలేత్వల్లీ లాహీకోణ్యా దేవావా మానవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా
కాకడ ఆరతీకరీతో సాయినాధ దేవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా

8.త్వదూశ్యదుందుభినేసారే అంబర్ హే కోందలే
సగుణమూర్తీ పాహణ్యా ఆతుర జనశిరిడీ ఆలే!
ప్రాశుని తద్వచనామ్రుత అముచేదేహబాన్ హరఫలే
సోడునియాదురభిమాన మానస త్వచ్చరణి వాహిలే
క్రుపాకరునీ సాయిమావులే దానపదరిఘ్యావా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘు సేవా
కాకడ ఆరతీకరీతో సాయినాధ దేవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా.

9.భక్తీచియా పోటీబోద్ కాకడ జ్యోతీ
పంచప్రాణజీవే భావే ఓవాళు ఆరతీ
ఓవాళూ ఆరతీమాఝ్యా పండరీనాధా మాఝ్యాసాయినాధా
దోనీ కరజోడునిచరణీ ఠేవిలామాధా
కాయామహిమా వర్ణూ ఆతా సాంగణేకీతీ
కోటిబ్రహ్మ హత్యముఖ పాహతా జాతీ
రాయీరఖుమాబాయీ ఉభ్యా దోఘీదోబాహీ
మాయూరపించ చామరేడాళీతి సాయీంచ ఠాయి
తుకాహ్మణే దీపఘే ఉని ఉన్మనీతశోభా
విఠేవరీ ఉబాదిసే లావణ్యా గాభా
ఉఠాసాదుసంతసాదా ఆపులాలే హితా
జా‌ఈల్ జా‌ఈల్ హనరదేహ మగకైచా భగవంత
ఉఠోనియా పహటేబాబా ఉభా అసేవీటే
చరణతయాంచేగోమటీ అమ్రుత ద్రుష్టీ అవలోకా
ఉఠా‌ఉఠా హోవేగేసీచలా జ‌ఊరా‌ఉళాసీ
జలతిలపాతకాన్ చ్యారాశీ కాకడ ఆరతిదేఖిలియా
జాగేకరారుక్మిణీవరా దేవ అహేనిజసురాన్ త
వేగేలింబలోణ్ కరా-ద్రుష్టి హో ఈల్ తయాసీ
దారీబాజంత్రీ వాజతీ డోలు డమామే గర్జతీ
హోతసేకాకడారతి మాఝ్యా సద్గురు రాయచీ
సింహనాధ శంఖ బేరి ఆనందహోతోమహాద్వారీ
కేశవరాజ విఠేవరీ నామాచరణ వందితో
సాయినాధ గురుమాఝే ఆయీ
మజలా ఠావా ద్యావాపాయీ

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై

10.దత్తరాజ గురుమాఝే ఆయీ
మజలా ఠావా ద్యావాపాయీ
సాయినాధ గురుమాఝే ఆయీ
మజలా ఠావా ద్యావాపాయీ
ప్రభాత సమయీనభా శుభ రవీ ప్రభాపాకలీ
స్మరే గురు సదా అశాసమయీత్యాఛళే నాకలీ
హ్మణోనికరజోడునీకరు అతాగురూ ప్రార్ధనా
సమర్ధ గురుసాయినాధ పురవీ మనోవాసనా
తమా నిరసి భానుహగురుహి నాసి అఙ్ఞానతా
పరంతుగురు చీకరీ నరవిహీకదీ సామ్యతా
పున్ హాతిమిర జన్మఘే గురుక్రుపేని అఙ్ఞననా
సమర్ధ గురుసాయినాధ పురవీ మనోవాసనా
రవి ప్రగటహో ఉని త్వరితఘాల వీ ఆలసా
తసాగురుహిసోడవీ సకల దుష్క్రుతీ లాలసా
హరోని అభిమానహీ జడవి తత్పదీభావనా
సమర్ధ గురుసాయినాధ పురవీ మనోవాసనా
గురూసి ఉపమాదిసేవిధి హరీ హరాంచీ‌ఉణీ
కుఠోని మగ్ ఏ‌ఇతీ కవని యా ఉగీపాహూణి
తుఝీచ ఉపమాతులాబరవిశోభతే సజ్జనా
సమర్ధ గురుసాయినాధ పురవీ మనోవాసనా
సమాధి ఉతరోనియా గురుచలామశీదీకడే
త్వదీయ వచనోక్తితీ మధుర వారితీసోకడే
అజాతరిపు సద్గురో అఖిల పాతక భంజనా
సమర్ధ గురుసాయినాధపుర వీ మనోవాసనా
అహాసుసమయాసియా గురు ఉఠోనియా బైసలే
విలోకుని పదాశ్రితా తదియ ఆపదే నాసిలే
ఆసాసుత కారియా జగతికోణీహీ అన్యనా
అసేబహుతశాహణా పరినజ్యాగురూచీక్రుపా
నతత్ర్వహిత త్యాకళేకరితసే రికామ్యా గపా
జరీగురుపదాధరనీసుద్రుడ భక్తినేతోమనా
సమర్ధ గురుసాయినాధపుర వీ మనోవాసనా
గురోవినతి మీకరీ హ్రుదయ మందిరీ యాబసా
సమస్త జగ్ హే గురుస్వరూపచి ఠసోమానసా
గడోసతత సత్కృ‌అతీయతిహిదే జగత్పావనా
సమర్ధ గురుసాయినాధపుర వీ మనోవాసనా

11.ప్రమేయా అష్టకాశీఫడుని గురువరా ప్రార్ధితీజేప్రభాతి
త్యాంచేచిత్తాసిదేతో అఖిలహరునియా భ్రాంతిమినిత్యశాంతి
ఐసే హేసాయినాధేకధునీ సుచవిలే జేవియాబాలకాశీ
తేవిత్యాక్రుష్ణపాయీ నముని సవినయే అర్పితో అష్టకాశీ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై

12.సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
జానాతుమనే జగత్ప్రసారా సబహీఝూట్ జమానా
జానాతుమనే జగత్ప్రసారా సబహీఝూట్ జమానా
సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
మై అంధాహూబందా ఆపకాముఝుసే ప్రభుదిఖలానా
మై అంధాహూబందా ఆపకాముఝుసే ప్రభుదిఖలానా
సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
దాసగణూకహే అబ్ క్యాబోలూ ధక్ గయీ మేరీ రసనా
దాసగణూకహే అబ్ క్యాబోలూ ధక్ గయీ మేరీ రసనా
సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయీ

13.తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయీ – రాం నజర్ కరో
మై అంధాహూ బందా తుమ్హారా – మై అంధాహూ బందా తుమ్హారా
మైనాజానూ,మైనాజానూ – మైనాజానూ – అల్లా‌ఇలాహి
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయీ
తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయీ – రాం నజర్ కరో
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో
ఖాలీ జమానా మైనే గమాయా మైనే గమాయా
సాధీ‌అఖిర్ కా సాధీ‌అఖిర్ ఆ – సాధీ‌అఖిర్ కా కీయానకోయీ
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయీ
తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయీ
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో
అప్ నేమస్ జిద్ కా జాడూగనూహై
అప్ నేమస్ జిద్ కా జాడూగనూహై
మాలిక్ హమారే మాలిక్ హమారే
మాలిక్ హమారే – తుం బాబాసాయీ
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయీ
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో

14.తుజకాయదే‌ఉ సావళ్య మీభాయాతరియో
తుజకాయదే‌ఉ సావళ్య మీభాయాతరియో
మీదుబళి బటిక నామ్యా చిజాణ శ్రీహరీ
మీదుబళి బటిక నామ్యా చిజాణ శ్రీహరీ
ఉచ్చిష్ట తులాదేణేహి గోష్ట నాబరి యో
ఉచ్చిష్ట తులాదేణేహి గోష్ట నాబరి
తూ జగన్నాధ్ తుజచే కశీరేభాకరి
తూ జగన్నాధ్ తుజచే కశీరేభాకరి
నకో అంతమదీయా పాహూ సఖ్యాభగవంతా శ్రీకాంతా
మధ్యాహ్నరాత్రి ఉలటోనిగే లిహి ఆతా అణచిత్తా
జహో ఈల్ తుఝూరేకాకడా కిరా ఉళతరియో
జహో ఈల్ తుఝూరేకాకడా కిరా ఉళతరి
అణతీల్ భక్త నైవేద్యహి నానాపరి – అణతీల్ భక్త నైవేద్యహి నానాపరీ
తుజకాయదే‌ఉ మిభాయా తరియో
యుజకాయదే‌ఉ సద్గురు మీభాయా తరీ
మీదుబళి బటిక నామ్యా చిజాణ శ్రీహరీ
మీదుబళి బటిక నామ్యా చిజాణ శ్రీహరీ.
శ్రీసద్గురు బాబాసాయీ హో – శ్రీసద్గురు బాబాసాయీ
తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీభూతలీ – తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీభూతలీ
మీ పాపిపతితధీమంతా – మీ పాపిపతితధీమంతా
తారణేమలా గురునాధా ఝుడకరీ – తారణేమలా సాయినాధా ఝుడకరీ
తూశాంతిక్షమేచామేరూ – తూశాంతిక్షమేచామేరూ
తుమి భవార్ణ విచేతారూ గురువరా
తుమి భవార్ణ విచేతారూ గురువరా
గురువరామజసి పామరా అతా ఉద్దరా
త్వరితలవలాహీ త్వరిత లలాహీ
మీబుడతో భవ భయ డోహీ ఉద్దరా
శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ హో – శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ హో
తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీభూతలీ
తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీభూతలీ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై
రాజాధిరాజయోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాధ్ మహరాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై

.


ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸமர்த ஸத்குரு ஸாயினாத மஹராஜ் கீ ஜை.

1. ஜோடூ னியாகரசரணி டேவிலாமாதா
பரிஸாவீ வினம்தீ மாஜீ பம்டரீனாதா
அஸோனஸோ பாவா‌ஆலோ – தூஜியாடாயா
க்ருபாத்ருஷ்டிபாஹே மஜகடே – ஸத்குரூராயா
அகம்டித அஸாவே‌இஸே – வாடதேபாயீ
துகாஹ்மணே தேவாமாஜீ வேடீவாகுடீ
னாமே பவபாஶ் ஹாதி – ஆபுல்யாதோடீ

2.உடாபாம்டுரம்கா அதா ப்ரபாத ஸமயோ பாதலா |
வைஷ்ணவாம்சா மேளா கருட-பாரீ தாடலா ||
கரூடாபாரா பாஸுனீ மஹா த்வாரா பர்யம்தா |
ஸுரவராம்சீ மாம்தீ உபீ ஜோடூனி ஹாத்
ஶுகஸனகாதிக னாரததும்பர பக்தாம்ச்யாகோடீ
த்ரிஶூலடமரூ கே‌உனி உபா கிரிஜேசாபதீ
கலியுகீசா பக்தானாமா உபாகீர்தனீ
பாடீமாகே உபீடோலா லாவுனி‌உ‌ஆஜனீ

3.உடா உடா ஶ்ரீஸாயினாதகுருசரணகமல தாவா
ஆதிவ்யாதி பவதாப வாருனீ தாரா ஜடஜீவா
கேலீதுஹ்மா ஸோடு னியாபவ தமர ரஜனீவிலயா
பரிஹீ அங்யானாஸீ தமசீ புலவியோகமாயா
ஶக்தின அஹ்மாயத்கிம்சித் ஹீ தி ஜலாஸாராயா
துஹ்மீச் தீதேஸாருனி தாவா முகஜனதாராயா
அஜ்ஞானீ அஹ்மீகிதி தவ வர்ணாவீதவதோரவீ
தீவர்ணிதாபா கலே பஹுவதனிஶேஷ விதகவீ
ஸக்ருபஹோ‌உனி மஹிமாதுமசா துஹ்மீசவதவாவா
ஆதிவ்யாதிபவ தாபவாருனி தாராஜடஜீவா
உடா உடா ஶ்ரீஸாயினாதகுருசரணகமல தாவா
ஆதிவ்யாதிபவ தாபவாருனி தாராஜடஜீவா
பக்தமனிஸத்பாவ தருனிஜே துஹ்மா‌அனுஸரலே
த்யாயாஸ்தவதே தர்ஶ்னதுமசே த்வாரி உபேடேலே
த்யானஸ்தா துஹ்மாஸ பாஹுனீ மன அமுசேகேலே
உகடுனீனேத்ரகமலா தீனபம்தூரமாகாம்தா
பாஹிபாக்ருபாத்ருஸ்டீ பாலகாஜஸீ மாதா
ரம்ஜவீமதுரவாணீ ஹரிதாப் ஸாயினாதா
அஹ்மிச் அபுலேகரியாஸ்தவதுஜகஷ்டவிதோதேவா
ஸஹனகரிஶிலெ இகுவித்யாவீ பேட் க்ருஷ்ணதாவா
உடா உடா ஶ்ரீஸாயினாதகுருசரணகமல தாவா
ஆதிவ்யாதி பவதாபவாருனி தாராஜடஜீவா

4.உடா உடா பாடுரம்கா ஆதா – தர்ஶனத்யாஸகளா
ஜூலா அருணோதயாஸரலீ-னித்ரேசெவேளா
ஸம்தஸாதூமுனீ அவகே ஜூலேதீகோளா
ஸோடாஶேஜே ஸுக் ஆதா பஹுஜாமுககமலா
ரம்கமம்டபே மஹாத்வாரீ ஜூலீஸேதாடீ
மன உ தாவீளரூப பஹவயாத்ருஷ்டீ
ராயிரகுமாபாயி துஹ்மாயே ஊத்யாதயா
ஶேஜே ஹாலவுனீ ஜாகே காராதேவராயா
கரூட ஹனுமம்த ஹுபே பாஹாதீவாட்
ஸ்வர்கீசே ஸுரவரகே உனி ஆலேபோபாட்
ஜூலே முக்த த்வாரா லாப் ஜூலாரோகடா
விஷ்ணுதாஸ் னாம உபா கே உனிகாகட

5.கே‌உனியா பம்சாரதீ கரூபாபாஸீ ஆரதீ
உடா‌உடாஹோ பாம்தவ ஓவாளு ஹரமாதவ
கரூனியா ஸ்திராமன பாஹுகம்பீராஹேத்யான
க்ருஷ்ணனாதா தத்தஸாயி ஜாடொசித்த துஜேபாயீ
காகட ஆரதீ கரீதோ! ஸாயினாத தேவா
சின்மயரூப தாகவீ கே உனி! பாலகலகு ஸேவா ||கா||

6.காமக்ரோதமதமத்ஸர ஆடுனி காகடகேலா
வைராக்யாசே தூவ் காடுனீ மீதோ பிஜிவீலா
ஸாயினாதகுரு பக்தி ஜ்வலினே தோமீபேடவிலா
தத்ர்வுத்தீஜாளுனீ குருனே ப்ராகாஶபாடிலா
த்வைததமானாஸுனீமிளவீ தத்ஸ்யரூபி ஜீவா
சின்மயரூபதாகவீ கே‌உனிபாலகலகு ஸேவா
காகட ஆரதீகரீதோ ஸாயினாத தேவா
சின்மயாரூபதாகவீ கே உனி பாலகலகு ஸேவா

7.பூ கேசர வ்யாபூனீ அவகே ஹ்ருத்கமலீராஹஸீ
தோசீ தத்ததேவ ஶிரிடீ ராஹுனி பாவஸீ
ராஹுனியேதே அன்யஸ்ரதஹி தூ பக்தாஸ்தவதாவஸீ
னிரஸுனி யா ஸம்கடாதாஸா அனிபவ தாவீஸீ
னகலேத்வல்லீ லாஹீகோண்யா தேவாவா மானவா
சின்மயரூபதாகவீ கே உனி பாலககுஸேவா
காகட ஆரதீகரீதோ ஸாயினாத தேவா
சின்மயரூபதாகவீ கே உனி பாலககுஸேவா

8.த்வத்றூஶ்யதும்துபினேஸாரே அம்பர் ஹே கோம்தலே
ஸகுணமூர்தீ பாஹண்யா ஆதுர ஜனஶிரிடீ ஆலே!
ப்ராஶுனி தத்வசனாம்ருத அமுசேதேஹபான் ஹரபலே
ஸோடுனியாதுரபிமான மானஸ த்வச்சரணி வாஹிலே
க்ருபாகருனீ ஸாயிமாவுலே தானபதரிக்யாவா
சின்மயரூபதாகவீ கே உனி பாலககு ஸேவா
காகட ஆரதீகரீதோ ஸாயினாத தேவா
சின்மயரூபதாகவீ கே உனி பாலககுஸேவா.

9.பக்தீசியா போடீபோத் காகட ஜ்யோதீ
பம்சப்ராணஜீவே பாவே ஓவாளு ஆரதீ
ஓவாளூ ஆரதீமாஜ்யா பம்டரீனாதா மாஜ்யாஸாயினாதா
தோனீ கரஜோடுனிசரணீ டேவிலாமாதா
காயாமஹிமா வர்ணூ ஆதா ஸாம்கணேகீதீ
கோடிப்ரஹ்ம ஹத்யமுக பாஹதா ஜாதீ
ராயீரகுமாபாயீ உப்யா தோகீதோபாஹீ
மாயூரபிம்ச சாமரேடாளீதி ஸாயீம்ச டாயி
துகாஹ்மணே தீபகே உனி உன்மனீதஶோபா
விடேவரீ உபாதிஸே லாவண்யா காபா
உடாஸாதுஸம்தஸாதா ஆபுலாலே ஹிதா
ஜா‌ஈல் ஜா‌ஈல் ஹனரதேஹ மககைசா பகவம்த
உடோனியா பஹடேபாபா உபா அஸேவீடே
சரணதயாம்சேகோமடீ அம்ருத த்ருஷ்டீ அவலோகா
உடா‌உடா ஹோவேகேஸீசலா ஜ‌ஊரா‌உளாஸீ
ஜலதிலபாதகான் ச்யாராஶீ காகட ஆரதிதேகிலியா
ஜாகேகராருக்மிணீவரா தேவ அஹேனிஜஸுரான் த
வேகேலிம்பலோண் கரா-த்ருஷ்டி ஹோ ஈல் தயாஸீ
தாரீபாஜம்த்ரீ வாஜதீ டோலு டமாமே கர்ஜதீ
ஹோதஸேகாகடாரதி மாஜ்யா ஸத்குரு ராயசீ
ஸிம்ஹனாத ஶம்க பேரி ஆனம்தஹோதோமஹாத்வாரீ
கேஶவராஜ விடேவரீ னாமாசரண வம்திதோ
ஸாயினாத குருமாஜே ஆயீ
மஜலா டாவா த்யாவாபாயீ

ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கீ ஜை

10.தத்தராஜ குருமாஜே ஆயீ
மஜலா டாவா த்யாவாபாயீ
ஸாயினாத குருமாஜே ஆயீ
மஜலா டாவா த்யாவாபாயீ
ப்ரபாத ஸமயீனபா ஶுப ரவீ ப்ரபாபாகலீ
ஸ்மரே குரு ஸதா அஶாஸமயீத்யாசளே னாகலீ
ஹ்மணோனிகரஜோடுனீகரு அதாகுரூ ப்ரார்தனா
ஸமர்த குருஸாயினாத புரவீ மனோவாஸனா
தமா னிரஸி பானுஹகுருஹி னாஸி அஜ்ஞானதா
பரம்துகுரு சீகரீ னரவிஹீகதீ ஸாம்யதா
புன் ஹாதிமிர ஜன்மகே குருக்ருபேனி அஜ்ஞனனா
ஸமர்த குருஸாயினாத புரவீ மனோவாஸனா
ரவி ப்ரகடஹோ உனி த்வரிதகால வீ ஆலஸா
தஸாகுருஹிஸோடவீ ஸகல துஷ்க்ருதீ லாலஸா
ஹரோனி அபிமானஹீ ஜடவி தத்பதீபாவனா
ஸமர்த குருஸாயினாத புரவீ மனோவாஸனா
குரூஸி உபமாதிஸேவிதி ஹரீ ஹராம்சீ‌உணீ
குடோனி மக் ஏ‌இதீ கவனி யா உகீபாஹூணி
துஜீச உபமாதுலாபரவிஶோபதே ஸஜ்ஜனா
ஸமர்த குருஸாயினாத புரவீ மனோவாஸனா
ஸமாதி உதரோனியா குருசலாமஶீதீகடே
த்வதீய வசனோக்திதீ மதுர வாரிதீஸோகடே
அஜாதரிபு ஸத்குரோ அகில பாதக பம்ஜனா
ஸமர்த குருஸாயினாதபுர வீ மனோவாஸனா
அஹாஸுஸமயாஸியா குரு உடோனியா பைஸலே
விலோகுனி பதாஶ்ரிதா ததிய ஆபதே னாஸிலே
ஆஸாஸுத காரியா ஜகதிகோணீஹீ அன்யனா
அஸேபஹுதஶாஹணா பரினஜ்யாகுரூசீக்ருபா
னதத்ர்வஹித த்யாகளேகரிதஸே ரிகாம்யா கபா
ஜரீகுருபதாதரனீஸுத்ருட பக்தினேதோமனா
ஸமர்த குருஸாயினாதபுர வீ மனோவாஸனா
குரோவினதி மீகரீ ஹ்ருதய மம்திரீ யாபஸா
ஸமஸ்த ஜக் ஹே குருஸ்வரூபசி டஸோமானஸா
கடோஸதத ஸத்க்று‌அதீயதிஹிதே ஜகத்பாவனா
ஸமர்த குருஸாயினாதபுர வீ மனோவாஸனா

11.ப்ரமேயா அஷ்டகாஶீபடுனி குருவரா ப்ரார்திதீஜேப்ரபாதி
த்யாம்சேசித்தாஸிதேதோ அகிலஹருனியா ப்ராம்திமினித்யஶாம்தி
ஐஸே ஹேஸாயினாதேகதுனீ ஸுசவிலே ஜேவியாபாலகாஶீ
தேவித்யாக்ருஷ்ணபாயீ னமுனி ஸவினயே அர்பிதோ அஷ்டகாஶீ
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கீ ஜை

12.ஸாயிரஹம் னஜர் கரனா பச்சோகாபாலன் கரனா
ஸாயிரஹம் னஜர் கரனா பச்சோகாபாலன் கரனா
ஜானாதுமனே ஜகத்ப்ரஸாரா ஸபஹீஜூட் ஜமானா
ஜானாதுமனே ஜகத்ப்ரஸாரா ஸபஹீஜூட் ஜமானா
ஸாயிரஹம் னஜர் கரனா பச்சோகாபாலன் கரனா
ஸாயிரஹம் னஜர் கரனா பச்சோகாபாலன் கரனா
மை அம்தாஹூபம்தா ஆபகாமுஜுஸே ப்ரபுதிகலானா
மை அம்தாஹூபம்தா ஆபகாமுஜுஸே ப்ரபுதிகலானா
ஸாயிரஹம் னஜர் கரனா பச்சோகாபாலன் கரனா
ஸாயிரஹம் னஜர் கரனா பச்சோகாபாலன் கரனா
தாஸகணூகஹே அப் க்யாபோலூ தக் கயீ மேரீ ரஸனா
தாஸகணூகஹே அப் க்யாபோலூ தக் கயீ மேரீ ரஸனா
ஸாயிரஹம் னஜர் கரனா பச்சோகாபாலன் கரனா
ஸாயிரஹம் னஜர் கரனா பச்சோகாபாலன் கரனா
ராம் னஜர் கரோ , அப் மோரேஸாயீ

13.துமபீன னஹீமுஜே மாபாப் பாயீ – ராம் னஜர் கரோ
மை அம்தாஹூ பம்தா தும்ஹாரா – மை அம்தாஹூ பம்தா தும்ஹாரா
மைனாஜானூ,மைனாஜானூ – மைனாஜானூ – அல்லா‌இலாஹி
ராம் னஜர் கரோ ராம் னஜர் கரோ , அப் மோரேஸாயீ
துமபீன னஹீமுஜே மாபாப் பாயீ – ராம் னஜர் கரோ
ராம் னஜர் கரோ ராம் னஜர் கரோ
காலீ ஜமானா மைனே கமாயா மைனே கமாயா
ஸாதீ‌அகிர் கா ஸாதீ‌அகிர் ஆ – ஸாதீ‌அகிர் கா கீயானகோயீ
ராம் னஜர் கரோ ராம் னஜர் கரோ , அப் மோரேஸாயீ
துமபீன னஹீமுஜே மாபாப் பாயீ
ராம் னஜர் கரோ ராம் னஜர் கரோ
அப் னேமஸ் ஜித் கா ஜாடூகனூஹை
அப் னேமஸ் ஜித் கா ஜாடூகனூஹை
மாலிக் ஹமாரே மாலிக் ஹமாரே
மாலிக் ஹமாரே – தும் பாபாஸாயீ
ராம் னஜர் கரோ ராம் னஜர் கரோ , அப் மோரேஸாயீ
ராம் னஜர் கரோ ராம் னஜர் கரோ

14.துஜகாயதே‌உ ஸாவள்ய மீபாயாதரியோ
துஜகாயதே‌உ ஸாவள்ய மீபாயாதரியோ
மீதுபளி படிக னாம்யா சிஜாண ஶ்ரீஹரீ
மீதுபளி படிக னாம்யா சிஜாண ஶ்ரீஹரீ
உச்சிஷ்ட துலாதேணேஹி கோஷ்ட னாபரி யோ
உச்சிஷ்ட துலாதேணேஹி கோஷ்ட னாபரி
தூ ஜகன்னாத் துஜசே கஶீரேபாகரி
தூ ஜகன்னாத் துஜசே கஶீரேபாகரி
னகோ அம்தமதீயா பாஹூ ஸக்யாபகவம்தா ஶ்ரீகாம்தா
மத்யாஹ்னராத்ரி உலடோனிகே லிஹி ஆதா அணசித்தா
ஜஹோ ஈல் துஜூரேகாகடா கிரா உளதரியோ
ஜஹோ ஈல் துஜூரேகாகடா கிரா உளதரி
அணதீல் பக்த னைவேத்யஹி னானாபரி – அணதீல் பக்த னைவேத்யஹி னானாபரீ
துஜகாயதே‌உ மிபாயா தரியோ
யுஜகாயதே‌உ ஸத்குரு மீபாயா தரீ
மீதுபளி படிக னாம்யா சிஜாண ஶ்ரீஹரீ
மீதுபளி படிக னாம்யா சிஜாண ஶ்ரீஹரீ.
ஶ்ரீஸத்குரு பாபாஸாயீ ஹோ – ஶ்ரீஸத்குரு பாபாஸாயீ
துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹீபூதலீ – துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹீபூதலீ
மீ பாபிபதிததீமம்தா – மீ பாபிபதிததீமம்தா
தாரணேமலா குருனாதா ஜுடகரீ – தாரணேமலா ஸாயினாதா ஜுடகரீ
தூஶாம்திக்ஷமேசாமேரூ – தூஶாம்திக்ஷமேசாமேரூ
துமி பவார்ண விசேதாரூ குருவரா
துமி பவார்ண விசேதாரூ குருவரா
குருவராமஜஸி பாமரா அதா உத்தரா
த்வரிதலவலாஹீ த்வரித லலாஹீ
மீபுடதோ பவ பய டோஹீ உத்தரா
ஶ்ரீ ஸத்குரு பாபாஸாயீ ஹோ – ஶ்ரீ ஸத்குரு பாபாஸாயீ ஹோ
துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹீபூதலீ
துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹீபூதலீ
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கீ ஜை
ராஜாதிராஜயோகிராஜ பரப்ரஹ்ம ஸாயினாத் மஹராஜ்
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கீ ஜை

.


ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସମର୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କୀ ଜୈ.

1. ଜୋଡୂ ନିୟାକରଚରଣି ଠେଵିଲାମାଧା
ପରିସାଵୀ ଵିନଂତୀ ମାଝୀ ପଂଡରୀନାଧା
ଅସୋନସୋ ଭାଵା‌ଆଲୋ – ତୂଝିୟାଠାୟା
କ୍ରୁପାଦ୍ରୁଷ୍ଟିପାହେ ମଜକଡେ – ସଦ୍ଗୁରୂରାୟା
ଅଖଂଡିତ ଅସାଵେ‌ଇସେ – ଵାଟତେପାୟୀ
ତୁକାହ୍ମଣେ ଦେଵାମାଝୀ ଵେଡୀଵାକୁଡୀ
ନାମେ ଭଵପାଶ ହାତି – ଆପୁଲ୍ୟାତୋଡୀ

2.ଉଠାପାଂଡୁରଂଗା ଅତା ପ୍ରଭାତ ସମୟୋ ପାତଲା |
ଵୈଷ୍ଣଵାଂଚା ମେଳା ଗରୁଡ-ପାରୀ ଦାଟଲା ||
ଗରୂଡାପାରା ପାସୁନୀ ମହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ୟଂତା |
ସୁରଵରାଂଚୀ ମାଂଦୀ ଉଭୀ ଜୋଡୂନି ହାତ
ଶୁକସନକାଦିକ ନାରଦତୁଂବର ଭକ୍ତାଂଚ୍ୟାକୋଟୀ
ତ୍ରିଶୂଲଢମରୂ ଘେ‌ଉନି ଉଭା ଗିରିଜେଚାପତୀ
କଲିୟୁଗୀଚା ଭକ୍ତାନାମା ଉଭାକୀର୍ତନୀ
ପାଠୀମାଗେ ଉଭୀଡୋଲା ଲାଵୁନି‌ଉ‌ଆଜନୀ

3.ଉଠା ଉଠା ଶ୍ରୀସାୟିନାଧଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା
ଆଧିଵ୍ୟାଦି ଭଵତାପ ଵାରୁନୀ ତାରା ଜଡଜୀଵା
ଗେଲୀତୁହ୍ମା ସୋଡୁ ନିୟାଭଵ ତମର ରଜନୀଵିଲୟା
ପରିହୀ ଅଙ୍ୟାନାସୀ ତମଚୀ ଭୁଲଵିୟୋଗମାୟା
ଶକ୍ତିନ ଅହ୍ମାୟତ୍କିଂଚିତ ହୀ ତି ଜଲାସାରାୟା
ତୁହ୍ମୀଚ ତୀତେସାରୁନି ଦାଵା ମୁଖଜନତାରାୟା
ଅଜ୍ଞାନୀ ଅହ୍ମୀକିତି ତଵ ଵର୍ଣାଵୀତଵଧୋରଵୀ
ତୀଵର୍ଣିତାଭା ଗଲେ ବହୁଵଦନିଶେଷ ଵିଧକଵୀ
ସକ୍ରୁପହୋ‌ଉନି ମହିମାତୁମଚା ତୁହ୍ମୀଚଵଦଵାଵା
ଆଦିଵ୍ୟାଧିଭଵ ତାପଵାରୁନି ତାରାଜଡଜୀଵା
ଉଠା ଉଠା ଶ୍ରୀସାୟିନାଧଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା
ଆଦିଵ୍ୟାଧିଭଵ ତାପଵାରୁନି ତାରାଜଡଜୀଵା
ଭକ୍ତମନିସଦ୍ଭାଵ ଧରୁନିଜେ ତୁହ୍ମା‌ଅନୁସରଲେ
ଧ୍ୟାୟାସ୍ତଵତେ ଦର୍ଶ୍ନତୁମଚେ ଦ୍ଵାରି ଉବେଠେଲେ
ଧ୍ୟାନସ୍ଧା ତୁହ୍ମାସ ପାହୁନୀ ମନ ଅମୁଚେଘେଲେ
ଉଖଡୁନୀନେତ୍ରକମଲା ଦୀନବଂଧୂରମାକାଂତା
ପାହିବାକ୍ରୁପାଦ୍ରୁସ୍ଟୀ ବାଲକାଜସୀ ମାତା
ରଂଜଵୀମଧୁରଵାଣୀ ହରିତାପ ସାୟିନାଧା
ଅହ୍ମିଚ ଅପୁଲେକରିୟାସ୍ତଵତୁଜକଷ୍ଟଵିତୋଦେଵା
ସହନକରିଶିଲେ ଇକୁଵିଦ୍ୟାଵୀ ଭେଟ କ୍ରୁଷ୍ଣଦାଵା
ଉଠା ଉଠା ଶ୍ରୀସାୟିନାଧଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା
ଆଦିଵ୍ୟାଧି ଭଵତାପଵାରୁନି ତାରାଜଡଜୀଵା

4.ଉଠା ଉଠା ପାଡୁରଂଗା ଆତା – ଦର୍ଶନଦ୍ୟାସକଳା
ଝୂଲା ଅରୁଣୋଦୟାସରଲୀ-ନିଦ୍ରେଚେଵେଳା
ସଂତସାଧୂମୁନୀ ଅଵଘେ ଝୂଲେତୀଗୋଳା
ସୋଡାଶେଜେ ସୁଖ ଆତା ବହୁଜାମୁଖକମଲା
ରଂଗମଂଡପେ ମହାଦ୍ଵାରୀ ଝୂଲୀସେଦାଟୀ
ମନ ଉ ତାଵୀଳରୂପ ପହଵୟାଦ୍ରୁଷ୍ଟୀ
ରାୟିରଖୁମାବାୟି ତୁହ୍ମାୟେ ଊଦ୍ୟାଦୟା
ଶେଜେ ହାଲଵୁନୀ ଜାଗେ କାରାଦେଵରାୟା
ଗରୂଡ ହନୁମଂତ ହୁଭେ ପାହାତୀଵାଟ
ସ୍ଵର୍ଗୀଚେ ସୁରଵରଘେ ଉନି ଆଲେଭୋଭାଟ
ଝୂଲେ ମୁକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଲାଭ ଝୂଲାରୋକଡା
ଵିଷ୍ଣୁଦାସ ନାମ ଉଭା ଘେ ଉନିକାକଡ

5.ଘେ‌ଉନିୟା ପଂଚାରତୀ କରୂବାବାସୀ ଆରତୀ
ଉଠା‌ଉଠାହୋ ବାଂଧଵ ଓଵାଳୁ ହରମାଧଵ
କରୂନିୟା ସ୍ଧିରାମନ ପାହୁଗଂଭୀରାହେଧ୍ୟାନ
କ୍ରୁଷ୍ଣନାଧା ଦତ୍ତସାୟି ଜାଡୋଚିତ୍ତ ତୁଝେପାୟୀ
କାକଡ ଆରତୀ କରୀତୋ! ସାୟିନାଧ ଦେଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପ ଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି! ବାଲକଲଘୁ ସେଵା ||କା||

6.କାମକ୍ରୋଧମଦମତ୍ସର ଆଟୁନି କାକଡକେଲା
ଵୈରାଗ୍ୟାଚେ ତୂଵ କାଢୁନୀ ମୀତୋ ବିଜିଵୀଲା
ସାୟିନାଧଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଵଲିନେ ତୋମୀପେଟଵିଲା
ତଦ୍ର୍ଵୁତ୍ତୀଜାଳୁନୀ ଗୁରୁନେ ପ୍ରାକାଶପାଡିଲା
ଦ୍ଵୈତତମାନାସୁନୀମିଳଵୀ ତତ୍ସ୍ୟରୂପି ଜୀଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପଦାଖଵୀ ଘେ‌ଉନିବାଲକଲଘୁ ସେଵା
କାକଡ ଆରତୀକରୀତୋ ସାୟିନାଧ ଦେଵା
ଚିନ୍ମୟାରୂପଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି ବାଲକଲଘୁ ସେଵା

7.ଭୂ ଖେଚର ଵ୍ୟାପୂନୀ ଅଵଘେ ହ୍ରୁତ୍କମଲୀରାହସୀ
ତୋଚୀ ଦତ୍ତଦେଵ ଶିରିଡୀ ରାହୁନି ପାଵସୀ
ରାହୁନିୟେଧେ ଅନ୍ୟସ୍ରଧହି ତୂ ଭକ୍ତାସ୍ତଵଧାଵସୀ
ନିରସୁନି ୟା ସଂକଟାଦାସା ଅନିଭଵ ଦାଵୀସୀ
ନକଲେତ୍ଵଲ୍ଲୀ ଲାହୀକୋଣ୍ୟା ଦେଵାଵା ମାନଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି ବାଲକଘୁସେଵା
କାକଡ ଆରତୀକରୀତୋ ସାୟିନାଧ ଦେଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି ବାଲକଘୁସେଵା

8.ତ୍ଵଦଊଶ୍ୟଦୁଂଦୁଭିନେସାରେ ଅଂବର ହେ କୋଂଦଲେ
ସଗୁଣମୂର୍ତୀ ପାହଣ୍ୟା ଆତୁର ଜନଶିରିଡୀ ଆଲେ!
ପ୍ରାଶୁନି ତଦ୍ଵଚନାମ୍ରୁତ ଅମୁଚେଦେହବାନ ହରଫଲେ
ସୋଡୁନିୟାଦୁରଭିମାନ ମାନସ ତ୍ଵଚ୍ଚରଣି ଵାହିଲେ
କ୍ରୁପାକରୁନୀ ସାୟିମାଵୁଲେ ଦାନପଦରିଘ୍ୟାଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି ବାଲକଘୁ ସେଵା
କାକଡ ଆରତୀକରୀତୋ ସାୟିନାଧ ଦେଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି ବାଲକଘୁସେଵା.

9.ଭକ୍ତୀଚିୟା ପୋଟୀବୋଦ କାକଡ ଜ୍ୟୋତୀ
ପଂଚପ୍ରାଣଜୀଵେ ଭାଵେ ଓଵାଳୁ ଆରତୀ
ଓଵାଳୂ ଆରତୀମାଝ୍ୟା ପଂଡରୀନାଧା ମାଝ୍ୟାସାୟିନାଧା
ଦୋନୀ କରଜୋଡୁନିଚରଣୀ ଠେଵିଲାମାଧା
କାୟାମହିମା ଵର୍ଣୂ ଆତା ସାଂଗଣେକୀତୀ
କୋଟିବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟମୁଖ ପାହତା ଜାତୀ
ରାୟୀରଖୁମାବାୟୀ ଉଭ୍ୟା ଦୋଘୀଦୋବାହୀ
ମାୟୂରପିଂଚ ଚାମରେଡାଳୀତି ସାୟୀଂଚ ଠାୟି
ତୁକାହ୍ମଣେ ଦୀପଘେ ଉନି ଉନ୍ମନୀତଶୋଭା
ଵିଠେଵରୀ ଉବାଦିସେ ଲାଵଣ୍ୟା ଗାଭା
ଉଠାସାଦୁସଂତସାଦା ଆପୁଲାଲେ ହିତା
ଜା‌ଈଲ ଜା‌ଈଲ ହନରଦେହ ମଗକୈଚା ଭଗଵଂତ
ଉଠୋନିୟା ପହଟେବାବା ଉଭା ଅସେଵୀଟେ
ଚରଣତୟାଂଚେଗୋମଟୀ ଅମ୍ରୁତ ଦ୍ରୁଷ୍ଟୀ ଅଵଲୋକା
ଉଠା‌ଉଠା ହୋଵେଗେସୀଚଲା ଜ‌ଊରା‌ଉଳାସୀ
ଜଲତିଲପାତକାନ ଚ୍ୟାରାଶୀ କାକଡ ଆରତିଦେଖିଲିୟା
ଜାଗେକରାରୁକ୍ମିଣୀଵରା ଦେଵ ଅହେନିଜସୁରାନ ତ
ଵେଗେଲିଂବଲୋଣ କରା-ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ହୋ ଈଲ ତୟାସୀ
ଦାରୀବାଜଂତ୍ରୀ ଵାଜତୀ ଡୋଲୁ ଡମାମେ ଗର୍ଜତୀ
ହୋତସେକାକଡାରତି ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁ ରାୟଚୀ
ସିଂହନାଧ ଶଂଖ ବେରି ଆନଂଦହୋତୋମହାଦ୍ଵାରୀ
କେଶଵରାଜ ଵିଠେଵରୀ ନାମାଚରଣ ଵଂଦିତୋ
ସାୟିନାଧ ଗୁରୁମାଝେ ଆୟୀ
ମଜଲା ଠାଵା ଦ୍ୟାଵାପାୟୀ

ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କୀ ଜୈ

10.ଦତ୍ତରାଜ ଗୁରୁମାଝେ ଆୟୀ
ମଜଲା ଠାଵା ଦ୍ୟାଵାପାୟୀ
ସାୟିନାଧ ଗୁରୁମାଝେ ଆୟୀ
ମଜଲା ଠାଵା ଦ୍ୟାଵାପାୟୀ
ପ୍ରଭାତ ସମୟୀନଭା ଶୁଭ ରଵୀ ପ୍ରଭାପାକଲୀ
ସ୍ମରେ ଗୁରୁ ସଦା ଅଶାସମୟୀତ୍ୟାଛଳେ ନାକଲୀ
ହ୍ମଣୋନିକରଜୋଡୁନୀକରୁ ଅତାଗୁରୂ ପ୍ରାର୍ଧନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧ ପୁରଵୀ ମନୋଵାସନା
ତମା ନିରସି ଭାନୁହଗୁରୁହି ନାସି ଅଜ୍ଞାନତା
ପରଂତୁଗୁରୁ ଚୀକରୀ ନରଵିହୀକଦୀ ସାମ୍ୟତା
ପୁନ ହାତିମିର ଜନ୍ମଘେ ଗୁରୁକ୍ରୁପେନି ଅଜ୍ଞନନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧ ପୁରଵୀ ମନୋଵାସନା
ରଵି ପ୍ରଗଟହୋ ଉନି ତ୍ଵରିତଘାଲ ଵୀ ଆଲସା
ତସାଗୁରୁହିସୋଡଵୀ ସକଲ ଦୁଷ୍କ୍ରୁତୀ ଲାଲସା
ହରୋନି ଅଭିମାନହୀ ଜଡଵି ତତ୍ପଦୀଭାଵନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧ ପୁରଵୀ ମନୋଵାସନା
ଗୁରୂସି ଉପମାଦିସେଵିଧି ହରୀ ହରାଂଚୀ‌ଉଣୀ
କୁଠୋନି ମଗ ଏ‌ଇତୀ କଵନି ୟା ଉଗୀପାହୂଣି
ତୁଝୀଚ ଉପମାତୁଲାବରଵିଶୋଭତେ ସଜ୍ଜନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧ ପୁରଵୀ ମନୋଵାସନା
ସମାଧି ଉତରୋନିୟା ଗୁରୁଚଲାମଶୀଦୀକଡେ
ତ୍ଵଦୀୟ ଵଚନୋକ୍ତିତୀ ମଧୁର ଵାରିତୀସୋକଡେ
ଅଜାତରିପୁ ସଦ୍ଗୁରୋ ଅଖିଲ ପାତକ ଭଂଜନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧପୁର ଵୀ ମନୋଵାସନା
ଅହାସୁସମୟାସିୟା ଗୁରୁ ଉଠୋନିୟା ବୈସଲେ
ଵିଲୋକୁନି ପଦାଶ୍ରିତା ତଦିୟ ଆପଦେ ନାସିଲେ
ଆସାସୁତ କାରିୟା ଜଗତିକୋଣୀହୀ ଅନ୍ୟନା
ଅସେବହୁତଶାହଣା ପରିନଜ୍ୟାଗୁରୂଚୀକ୍ରୁପା
ନତତ୍ର୍ଵହିତ ତ୍ୟାକଳେକରିତସେ ରିକାମ୍ୟା ଗପା
ଜରୀଗୁରୁପଦାଧରନୀସୁଦ୍ରୁଡ ଭକ୍ତିନେତୋମନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧପୁର ଵୀ ମନୋଵାସନା
ଗୁରୋଵିନତି ମୀକରୀ ହ୍ରୁଦୟ ମଂଦିରୀ ୟାବସା
ସମସ୍ତ ଜଗ ହେ ଗୁରୁସ୍ଵରୂପଚି ଠସୋମାନସା
ଗଡୋସତତ ସତ୍କୃ‌ଅତୀୟତିହିଦେ ଜଗତ୍ପାଵନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧପୁର ଵୀ ମନୋଵାସନା

11.ପ୍ରମେୟା ଅଷ୍ଟକାଶୀଫଡୁନି ଗୁରୁଵରା ପ୍ରାର୍ଧିତୀଜେପ୍ରଭାତି
ତ୍ୟାଂଚେଚିତ୍ତାସିଦେତୋ ଅଖିଲହରୁନିୟା ଭ୍ରାଂତିମିନିତ୍ୟଶାଂତି
ଐସେ ହେସାୟିନାଧେକଧୁନୀ ସୁଚଵିଲେ ଜେଵିୟାବାଲକାଶୀ
ତେଵିତ୍ୟାକ୍ରୁଷ୍ଣପାୟୀ ନମୁନି ସଵିନୟେ ଅର୍ପିତୋ ଅଷ୍ଟକାଶୀ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କୀ ଜୈ

12.ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ଜାନାତୁମନେ ଜଗତ୍ପ୍ରସାରା ସବହୀଝୂଟ ଜମାନା
ଜାନାତୁମନେ ଜଗତ୍ପ୍ରସାରା ସବହୀଝୂଟ ଜମାନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ମୈ ଅଂଧାହୂବଂଦା ଆପକାମୁଝୁସେ ପ୍ରଭୁଦିଖଲାନା
ମୈ ଅଂଧାହୂବଂଦା ଆପକାମୁଝୁସେ ପ୍ରଭୁଦିଖଲାନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ଦାସଗଣୂକହେ ଅବ କ୍ୟାବୋଲୂ ଧକ ଗୟୀ ମେରୀ ରସନା
ଦାସଗଣୂକହେ ଅବ କ୍ୟାବୋଲୂ ଧକ ଗୟୀ ମେରୀ ରସନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ରାଂ ନଜର କରୋ , ଅବ ମୋରେସାୟୀ

13.ତୁମବୀନ ନହୀମୁଝେ ମାବାପ ଭାୟୀ – ରାଂ ନଜର କରୋ
ମୈ ଅଂଧାହୂ ବଂଦା ତୁମ୍ହାରା – ମୈ ଅଂଧାହୂ ବଂଦା ତୁମ୍ହାରା
ମୈନାଜାନୂ,ମୈନାଜାନୂ – ମୈନାଜାନୂ – ଅଲ୍ଲା‌ଇଲାହି
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ , ଅବ ମୋରେସାୟୀ
ତୁମବୀନ ନହୀମୁଝେ ମାବାପ ଭାୟୀ – ରାଂ ନଜର କରୋ
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ
ଖାଲୀ ଜମାନା ମୈନେ ଗମାୟା ମୈନେ ଗମାୟା
ସାଧୀ‌ଅଖିର କା ସାଧୀ‌ଅଖିର ଆ – ସାଧୀ‌ଅଖିର କା କୀୟାନକୋୟୀ
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ , ଅବ ମୋରେସାୟୀ
ତୁମବୀନ ନହୀମୁଝେ ମାବାପ ଭାୟୀ
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ
ଅପ ନେମସ ଜିଦ କା ଜାଡୂଗନୂହୈ
ଅପ ନେମସ ଜିଦ କା ଜାଡୂଗନୂହୈ
ମାଲିକ ହମାରେ ମାଲିକ ହମାରେ
ମାଲିକ ହମାରେ – ତୁଂ ବାବାସାୟୀ
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ , ଅବ ମୋରେସାୟୀ
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ

14.ତୁଜକାୟଦେ‌ଉ ସାଵଳ୍ୟ ମୀଭାୟାତରିୟୋ
ତୁଜକାୟଦେ‌ଉ ସାଵଳ୍ୟ ମୀଭାୟାତରିୟୋ
ମୀଦୁବଳି ବଟିକ ନାମ୍ୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ
ମୀଦୁବଳି ବଟିକ ନାମ୍ୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ
ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ତୁଲାଦେଣେହି ଗୋଷ୍ଟ ନାବରି ୟୋ
ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ତୁଲାଦେଣେହି ଗୋଷ୍ଟ ନାବରି
ତୂ ଜଗନ୍ନାଧ ତୁଜଚେ କଶୀରେଭାକରି
ତୂ ଜଗନ୍ନାଧ ତୁଜଚେ କଶୀରେଭାକରି
ନକୋ ଅଂତମଦୀୟା ପାହୂ ସଖ୍ୟାଭଗଵଂତା ଶ୍ରୀକାଂତା
ମଧ୍ୟାହ୍ନରାତ୍ରି ଉଲଟୋନିଗେ ଲିହି ଆତା ଅଣଚିତ୍ତା
ଜହୋ ଈଲ ତୁଝୂରେକାକଡା କିରା ଉଳତରିୟୋ
ଜହୋ ଈଲ ତୁଝୂରେକାକଡା କିରା ଉଳତରି
ଅଣତୀଲ ଭକ୍ତ ନୈଵେଦ୍ୟହି ନାନାପରି – ଅଣତୀଲ ଭକ୍ତ ନୈଵେଦ୍ୟହି ନାନାପରୀ
ତୁଜକାୟଦେ‌ଉ ମିଭାୟା ତରିୟୋ
ୟୁଜକାୟଦେ‌ଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୀଭାୟା ତରୀ
ମୀଦୁବଳି ବଟିକ ନାମ୍ୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ
ମୀଦୁବଳି ବଟିକ ନାମ୍ୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ.
ଶ୍ରୀସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାସାୟୀ ହୋ – ଶ୍ରୀସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାସାୟୀ
ତୁଜଵାଚୁନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ – ତୁଜଵାଚୁନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ
ମୀ ପାପିପତିତଧୀମଂତା – ମୀ ପାପିପତିତଧୀମଂତା
ତାରଣେମଲା ଗୁରୁନାଧା ଝୁଡକରୀ – ତାରଣେମଲା ସାୟିନାଧା ଝୁଡକରୀ
ତୂଶାଂତିକ୍ଷମେଚାମେରୂ – ତୂଶାଂତିକ୍ଷମେଚାମେରୂ
ତୁମି ଭଵାର୍ଣ ଵିଚେତାରୂ ଗୁରୁଵରା
ତୁମି ଭଵାର୍ଣ ଵିଚେତାରୂ ଗୁରୁଵରା
ଗୁରୁଵରାମଜସି ପାମରା ଅତା ଉଦ୍ଦରା
ତ୍ଵରିତଲଵଲାହୀ ତ୍ଵରିତ ଲଲାହୀ
ମୀବୁଡତୋ ଭଵ ଭୟ ଡୋହୀ ଉଦ୍ଦରା
ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାସାୟୀ ହୋ – ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାସାୟୀ ହୋ
ତୁଜଵାଚୁନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ
ତୁଜଵାଚୁନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କୀ ଜୈ
ରାଜାଧିରାଜୟୋଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କୀ ଜୈ

.


ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സമര്ധ സദ്ഗുരു സായിനാധ മഹരാജ് കീ ജൈ.

1. ജോഡൂ നിയാകരചരണി ഠേവിലാമാധാ
പരിസാവീ വിനംതീ മാഝീ പംഡരീനാധാ
അസോനസോ ഭാവാ‌ആലോ – തൂഝിയാഠായാ
ക്രുപാദ്രുഷ്ടിപാഹേ മജകഡേ – സദ്ഗുരൂരായാ
അഖംഡിത അസാവേ‌ഇസേ – വാടതേപായീ
തുകാഹ്മണേ ദേവാമാഝീ വേഡീവാകുഡീ
നാമേ ഭവപാശ് ഹാതി – ആപുല്യാതോഡീ

2.ഉഠാപാംഡുരംഗാ അതാ പ്രഭാത സമയോ പാതലാ |
വൈഷ്ണവാംചാ മേളാ ഗരുഡ-പാരീ ദാടലാ ||
ഗരൂഡാപാരാ പാസുനീ മഹാ ദ്വാരാ പര്യംതാ |
സുരവരാംചീ മാംദീ ഉഭീ ജോഡൂനി ഹാത്
ശുകസനകാദിക നാരദതുംബര ഭക്താംച്യാകോടീ
ത്രിശൂലഢമരൂ ഘേ‌ഉനി ഉഭാ ഗിരിജേചാപതീ
കലിയുഗീചാ ഭക്താനാമാ ഉഭാകീര്തനീ
പാഠീമാഗേ ഉഭീഡോലാ ലാവുനി‌ഉ‌ആജനീ

3.ഉഠാ ഉഠാ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല ദാവാ
ആധിവ്യാദി ഭവതാപ വാരുനീ താരാ ജഡജീവാ
ഗേലീതുഹ്മാ സോഡു നിയാഭവ തമര രജനീവിലയാ
പരിഹീ അങ്യാനാസീ തമചീ ഭുലവിയോഗമായാ
ശക്തിന അഹ്മായത്കിംചിത് ഹീ തി ജലാസാരായാ
തുഹ്മീച് തീതേസാരുനി ദാവാ മുഖജനതാരായാ
അജ്ഞാനീ അഹ്മീകിതി തവ വര്ണാവീതവധോരവീ
തീവര്ണിതാഭാ ഗലേ ബഹുവദനിശേഷ വിധകവീ
സക്രുപഹോ‌ഉനി മഹിമാതുമചാ തുഹ്മീചവദവാവാ
ആദിവ്യാധിഭവ താപവാരുനി താരാജഡജീവാ
ഉഠാ ഉഠാ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല ദാവാ
ആദിവ്യാധിഭവ താപവാരുനി താരാജഡജീവാ
ഭക്തമനിസദ്ഭാവ ധരുനിജേ തുഹ്മാ‌അനുസരലേ
ധ്യായാസ്തവതേ ദര്ശ്നതുമചേ ദ്വാരി ഉബേഠേലേ
ധ്യാനസ്ധാ തുഹ്മാസ പാഹുനീ മന അമുചേഘേലേ
ഉഖഡുനീനേത്രകമലാ ദീനബംധൂരമാകാംതാ
പാഹിബാക്രുപാദ്രുസ്ടീ ബാലകാജസീ മാതാ
രംജവീമധുരവാണീ ഹരിതാപ് സായിനാധാ
അഹ്മിച് അപുലേകരിയാസ്തവതുജകഷ്ടവിതോദേവാ
സഹനകരിശിലെ ഇകുവിദ്യാവീ ഭേട് ക്രുഷ്ണദാവാ
ഉഠാ ഉഠാ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല ദാവാ
ആദിവ്യാധി ഭവതാപവാരുനി താരാജഡജീവാ

4.ഉഠാ ഉഠാ പാഡുരംഗാ ആതാ – ദര്ശനദ്യാസകളാ
ഝൂലാ അരുണോദയാസരലീ-നിദ്രേചെവേളാ
സംതസാധൂമുനീ അവഘേ ഝൂലേതീഗോളാ
സോഡാശേജേ സുഖ് ആതാ ബഹുജാമുഖകമലാ
രംഗമംഡപേ മഹാദ്വാരീ ഝൂലീസേദാടീ
മന ഉ താവീളരൂപ പഹവയാദ്രുഷ്ടീ
രായിരഖുമാബായി തുഹ്മായേ ഊദ്യാദയാ
ശേജേ ഹാലവുനീ ജാഗേ കാരാദേവരായാ
ഗരൂഡ ഹനുമംത ഹുഭേ പാഹാതീവാട്
സ്വര്ഗീചേ സുരവരഘേ ഉനി ആലേഭോഭാട്
ഝൂലേ മുക്ത ദ്വാരാ ലാഭ് ഝൂലാരോകഡാ
വിഷ്ണുദാസ് നാമ ഉഭാ ഘേ ഉനികാകഡ

5.ഘേ‌ഉനിയാ പംചാരതീ കരൂബാബാസീ ആരതീ
ഉഠാ‌ഉഠാഹോ ബാംധവ ഓവാളു ഹരമാധവ
കരൂനിയാ സ്ധിരാമന പാഹുഗംഭീരാഹേധ്യാന
ക്രുഷ്ണനാധാ ദത്തസായി ജാഡൊചിത്ത തുഝേപായീ
കാകഡ ആരതീ കരീതോ! സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയരൂപ ദാഖവീ ഘേ ഉനി! ബാലകലഘു സേവാ ||കാ||

6.കാമക്രോധമദമത്സര ആടുനി കാകഡകേലാ
വൈരാഗ്യാചേ തൂവ് കാഢുനീ മീതോ ബിജിവീലാ
സായിനാധഗുരു ഭക്തി ജ്വലിനേ തോമീപേടവിലാ
തദ്ര്വുത്തീജാളുനീ ഗുരുനേ പ്രാകാശപാഡിലാ
ദ്വൈതതമാനാസുനീമിളവീ തത്സ്യരൂപി ജീവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ‌ഉനിബാലകലഘു സേവാ
കാകഡ ആരതീകരീതോ സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയാരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകലഘു സേവാ

7.ഭൂ ഖേചര വ്യാപൂനീ അവഘേ ഹ്രുത്കമലീരാഹസീ
തോചീ ദത്തദേവ ശിരിഡീ രാഹുനി പാവസീ
രാഹുനിയേധേ അന്യസ്രധഹി തൂ ഭക്താസ്തവധാവസീ
നിരസുനി യാ സംകടാദാസാ അനിഭവ ദാവീസീ
നകലേത്വല്ലീ ലാഹീകോണ്യാ ദേവാവാ മാനവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘുസേവാ
കാകഡ ആരതീകരീതോ സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘുസേവാ

8.ത്വദൂശ്യദുംദുഭിനേസാരേ അംബര് ഹേ കോംദലേ
സഗുണമൂര്തീ പാഹണ്യാ ആതുര ജനശിരിഡീ ആലേ!
പ്രാശുനി തദ്വചനാമ്രുത അമുചേദേഹബാന് ഹരഫലേ
സോഡുനിയാദുരഭിമാന മാനസ ത്വച്ചരണി വാഹിലേ
ക്രുപാകരുനീ സായിമാവുലേ ദാനപദരിഘ്യാവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘു സേവാ
കാകഡ ആരതീകരീതോ സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘുസേവാ.

9.ഭക്തീചിയാ പോടീബോദ് കാകഡ ജ്യോതീ
പംചപ്രാണജീവേ ഭാവേ ഓവാളു ആരതീ
ഓവാളൂ ആരതീമാഝ്യാ പംഡരീനാധാ മാഝ്യാസായിനാധാ
ദോനീ കരജോഡുനിചരണീ ഠേവിലാമാധാ
കായാമഹിമാ വര്ണൂ ആതാ സാംഗണേകീതീ
കോടിബ്രഹ്മ ഹത്യമുഖ പാഹതാ ജാതീ
രായീരഖുമാബായീ ഉഭ്യാ ദോഘീദോബാഹീ
മായൂരപിംച ചാമരേഡാളീതി സായീംച ഠായി
തുകാഹ്മണേ ദീപഘേ ഉനി ഉന്മനീതശോഭാ
വിഠേവരീ ഉബാദിസേ ലാവണ്യാ ഗാഭാ
ഉഠാസാദുസംതസാദാ ആപുലാലേ ഹിതാ
ജാ‌ഈല് ജാ‌ഈല് ഹനരദേഹ മഗകൈചാ ഭഗവംത
ഉഠോനിയാ പഹടേബാബാ ഉഭാ അസേവീടേ
ചരണതയാംചേഗോമടീ അമ്രുത ദ്രുഷ്ടീ അവലോകാ
ഉഠാ‌ഉഠാ ഹോവേഗേസീചലാ ജ‌ഊരാ‌ഉളാസീ
ജലതിലപാതകാന് ച്യാരാശീ കാകഡ ആരതിദേഖിലിയാ
ജാഗേകരാരുക്മിണീവരാ ദേവ അഹേനിജസുരാന് ത
വേഗേലിംബലോണ് കരാ-ദ്രുഷ്ടി ഹോ ഈല് തയാസീ
ദാരീബാജംത്രീ വാജതീ ഡോലു ഡമാമേ ഗര്ജതീ
ഹോതസേകാകഡാരതി മാഝ്യാ സദ്ഗുരു രായചീ
സിംഹനാധ ശംഖ ബേരി ആനംദഹോതോമഹാദ്വാരീ
കേശവരാജ വിഠേവരീ നാമാചരണ വംദിതോ
സായിനാധ ഗുരുമാഝേ ആയീ
മജലാ ഠാവാ ദ്യാവാപായീ

ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ

10.ദത്തരാജ ഗുരുമാഝേ ആയീ
മജലാ ഠാവാ ദ്യാവാപായീ
സായിനാധ ഗുരുമാഝേ ആയീ
മജലാ ഠാവാ ദ്യാവാപായീ
പ്രഭാത സമയീനഭാ ശുഭ രവീ പ്രഭാപാകലീ
സ്മരേ ഗുരു സദാ അശാസമയീത്യാഛളേ നാകലീ
ഹ്മണോനികരജോഡുനീകരു അതാഗുരൂ പ്രാര്ധനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
തമാ നിരസി ഭാനുഹഗുരുഹി നാസി അജ്ഞാനതാ
പരംതുഗുരു ചീകരീ നരവിഹീകദീ സാമ്യതാ
പുന് ഹാതിമിര ജന്മഘേ ഗുരുക്രുപേനി അജ്ഞനനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
രവി പ്രഗടഹോ ഉനി ത്വരിതഘാല വീ ആലസാ
തസാഗുരുഹിസോഡവീ സകല ദുഷ്ക്രുതീ ലാലസാ
ഹരോനി അഭിമാനഹീ ജഡവി തത്പദീഭാവനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
ഗുരൂസി ഉപമാദിസേവിധി ഹരീ ഹരാംചീ‌ഉണീ
കുഠോനി മഗ് ഏ‌ഇതീ കവനി യാ ഉഗീപാഹൂണി
തുഝീച ഉപമാതുലാബരവിശോഭതേ സജ്ജനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
സമാധി ഉതരോനിയാ ഗുരുചലാമശീദീകഡേ
ത്വദീയ വചനോക്തിതീ മധുര വാരിതീസോകഡേ
അജാതരിപു സദ്ഗുരോ അഖില പാതക ഭംജനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മനോവാസനാ
അഹാസുസമയാസിയാ ഗുരു ഉഠോനിയാ ബൈസലേ
വിലോകുനി പദാശ്രിതാ തദിയ ആപദേ നാസിലേ
ആസാസുത കാരിയാ ജഗതികോണീഹീ അന്യനാ
അസേബഹുതശാഹണാ പരിനജ്യാഗുരൂചീക്രുപാ
നതത്ര്വഹിത ത്യാകളേകരിതസേ രികാമ്യാ ഗപാ
ജരീഗുരുപദാധരനീസുദ്രുഡ ഭക്തിനേതോമനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മനോവാസനാ
ഗുരോവിനതി മീകരീ ഹ്രുദയ മംദിരീ യാബസാ
സമസ്ത ജഗ് ഹേ ഗുരുസ്വരൂപചി ഠസോമാനസാ
ഗഡോസതത സത്കൃ‌അതീയതിഹിദേ ജഗത്പാവനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മനോവാസനാ

11.പ്രമേയാ അഷ്ടകാശീഫഡുനി ഗുരുവരാ പ്രാര്ധിതീജേപ്രഭാതി
ത്യാംചേചിത്താസിദേതോ അഖിലഹരുനിയാ ഭ്രാംതിമിനിത്യശാംതി
ഐസേ ഹേസായിനാധേകധുനീ സുചവിലേ ജേവിയാബാലകാശീ
തേവിത്യാക്രുഷ്ണപായീ നമുനി സവിനയേ അര്പിതോ അഷ്ടകാശീ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ

12.സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
ജാനാതുമനേ ജഗത്പ്രസാരാ സബഹീഝൂട് ജമാനാ
ജാനാതുമനേ ജഗത്പ്രസാരാ സബഹീഝൂട് ജമാനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
മൈ അംധാഹൂബംദാ ആപകാമുഝുസേ പ്രഭുദിഖലാനാ
മൈ അംധാഹൂബംദാ ആപകാമുഝുസേ പ്രഭുദിഖലാനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
ദാസഗണൂകഹേ അബ് ക്യാബോലൂ ധക് ഗയീ മേരീ രസനാ
ദാസഗണൂകഹേ അബ് ക്യാബോലൂ ധക് ഗയീ മേരീ രസനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ

13.തുമബീന നഹീമുഝേ മാബാപ് ഭായീ – രാം നജര് കരോ
മൈ അംധാഹൂ ബംദാ തുമ്ഹാരാ – മൈ അംധാഹൂ ബംദാ തുമ്ഹാരാ
മൈനാജാനൂ,മൈനാജാനൂ – മൈനാജാനൂ – അല്ലാ‌ഇലാഹി
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ
തുമബീന നഹീമുഝേ മാബാപ് ഭായീ – രാം നജര് കരോ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ
ഖാലീ ജമാനാ മൈനേ ഗമായാ മൈനേ ഗമായാ
സാധീ‌അഖിര് കാ സാധീ‌അഖിര് ആ – സാധീ‌അഖിര് കാ കീയാനകോയീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ
തുമബീന നഹീമുഝേ മാബാപ് ഭായീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ
അപ് നേമസ് ജിദ് കാ ജാഡൂഗനൂഹൈ
അപ് നേമസ് ജിദ് കാ ജാഡൂഗനൂഹൈ
മാലിക് ഹമാരേ മാലിക് ഹമാരേ
മാലിക് ഹമാരേ – തും ബാബാസായീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ

14.തുജകായദേ‌ഉ സാവള്യ മീഭായാതരിയോ
തുജകായദേ‌ഉ സാവള്യ മീഭായാതരിയോ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ
ഉച്ചിഷ്ട തുലാദേണേഹി ഗോഷ്ട നാബരി യോ
ഉച്ചിഷ്ട തുലാദേണേഹി ഗോഷ്ട നാബരി
തൂ ജഗന്നാധ് തുജചേ കശീരേഭാകരി
തൂ ജഗന്നാധ് തുജചേ കശീരേഭാകരി
നകോ അംതമദീയാ പാഹൂ സഖ്യാഭഗവംതാ ശ്രീകാംതാ
മധ്യാഹ്നരാത്രി ഉലടോനിഗേ ലിഹി ആതാ അണചിത്താ
ജഹോ ഈല് തുഝൂരേകാകഡാ കിരാ ഉളതരിയോ
ജഹോ ഈല് തുഝൂരേകാകഡാ കിരാ ഉളതരി
അണതീല് ഭക്ത നൈവേദ്യഹി നാനാപരി – അണതീല് ഭക്ത നൈവേദ്യഹി നാനാപരീ
തുജകായദേ‌ഉ മിഭായാ തരിയോ
യുജകായദേ‌ഉ സദ്ഗുരു മീഭായാ തരീ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ.
ശ്രീസദ്ഗുരു ബാബാസായീ ഹോ – ശ്രീസദ്ഗുരു ബാബാസായീ
തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ – തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ
മീ പാപിപതിതധീമംതാ – മീ പാപിപതിതധീമംതാ
താരണേമലാ ഗുരുനാധാ ഝുഡകരീ – താരണേമലാ സായിനാധാ ഝുഡകരീ
തൂശാംതിക്ഷമേചാമേരൂ – തൂശാംതിക്ഷമേചാമേരൂ
തുമി ഭവാര്ണ വിചേതാരൂ ഗുരുവരാ
തുമി ഭവാര്ണ വിചേതാരൂ ഗുരുവരാ
ഗുരുവരാമജസി പാമരാ അതാ ഉദ്ദരാ
ത്വരിതലവലാഹീ ത്വരിത ലലാഹീ
മീബുഡതോ ഭവ ഭയ ഡോഹീ ഉദ്ദരാ
ശ്രീ സദ്ഗുരു ബാബാസായീ ഹോ – ശ്രീ സദ്ഗുരു ബാബാസായീ ഹോ
തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ
തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ
രാജാധിരാജയോഗിരാജ പരബ്രഹ്മ സായിനാധ് മഹരാജ്
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ

.


ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮರ್ಧ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ.

1. ಜೋಡೂ ನಿಯಾಕರಚರಣಿ ಠೇವಿಲಾಮಾಧಾ
ಪರಿಸಾವೀ ವಿನಂತೀ ಮಾಝೀ ಪಂಡರೀನಾಧಾ
ಅಸೋನಸೋ ಭಾವಾ‌ಆಲೋ – ತೂಝಿಯಾಠಾಯಾ
ಕ್ರುಪಾದ್ರುಷ್ಟಿಪಾಹೇ ಮಜಕಡೇ – ಸದ್ಗುರೂರಾಯಾ
ಅಖಂಡಿತ ಅಸಾವೇ‌ಇಸೇ – ವಾಟತೇಪಾಯೀ
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ದೇವಾಮಾಝೀ ವೇಡೀವಾಕುಡೀ
ನಾಮೇ ಭವಪಾಶ್ ಹಾತಿ – ಆಪುಲ್ಯಾತೋಡೀ

2.ಉಠಾಪಾಂಡುರಂಗಾ ಅತಾ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೋ ಪಾತಲಾ |
ವೈಷ್ಣವಾಂಚಾ ಮೇಳಾ ಗರುಡ-ಪಾರೀ ದಾಟಲಾ ||
ಗರೂಡಾಪಾರಾ ಪಾಸುನೀ ಮಹಾ ದ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಂತಾ |
ಸುರವರಾಂಚೀ ಮಾಂದೀ ಉಭೀ ಜೋಡೂನಿ ಹಾತ್
ಶುಕಸನಕಾದಿಕ ನಾರದತುಂಬರ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾಕೋಟೀ
ತ್ರಿಶೂಲಢಮರೂ ಘೇ‌ಉನಿ ಉಭಾ ಗಿರಿಜೇಚಾಪತೀ
ಕಲಿಯುಗೀಚಾ ಭಕ್ತಾನಾಮಾ ಉಭಾಕೀರ್ತನೀ
ಪಾಠೀಮಾಗೇ ಉಭೀಡೋಲಾ ಲಾವುನಿ‌ಉ‌ಆಜನೀ

3.ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಗುರುಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ
ಆಧಿವ್ಯಾದಿ ಭವತಾಪ ವಾರುನೀ ತಾರಾ ಜಡಜೀವಾ
ಗೇಲೀತುಹ್ಮಾ ಸೋಡು ನಿಯಾಭವ ತಮರ ರಜನೀವಿಲಯಾ
ಪರಿಹೀ ಅಙ್ಯಾನಾಸೀ ತಮಚೀ ಭುಲವಿಯೋಗಮಾಯಾ
ಶಕ್ತಿನ ಅಹ್ಮಾಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಹೀ ತಿ ಜಲಾಸಾರಾಯಾ
ತುಹ್ಮೀಚ್ ತೀತೇಸಾರುನಿ ದಾವಾ ಮುಖಜನತಾರಾಯಾ
ಅಙ್ಞಾನೀ ಅಹ್ಮೀಕಿತಿ ತವ ವರ್ಣಾವೀತವಧೋರವೀ
ತೀವರ್ಣಿತಾಭಾ ಗಲೇ ಬಹುವದನಿಶೇಷ ವಿಧಕವೀ
ಸಕ್ರುಪಹೋ‌ಉನಿ ಮಹಿಮಾತುಮಚಾ ತುಹ್ಮೀಚವದವಾವಾ
ಆದಿವ್ಯಾಧಿಭವ ತಾಪವಾರುನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ
ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಗುರುಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ
ಆದಿವ್ಯಾಧಿಭವ ತಾಪವಾರುನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ
ಭಕ್ತಮನಿಸದ್ಭಾವ ಧರುನಿಜೇ ತುಹ್ಮಾ‌ಅನುಸರಲೇ
ಧ್ಯಾಯಾಸ್ತವತೇ ದರ್ಶ್ನತುಮಚೇ ದ್ವಾರಿ ಉಬೇಠೇಲೇ
ಧ್ಯಾನಸ್ಧಾ ತುಹ್ಮಾಸ ಪಾಹುನೀ ಮನ ಅಮುಚೇಘೇಲೇ
ಉಖಡುನೀನೇತ್ರಕಮಲಾ ದೀನಬಂಧೂರಮಾಕಾಂತಾ
ಪಾಹಿಬಾಕ್ರುಪಾದ್ರುಸ್ಟೀ ಬಾಲಕಾಜಸೀ ಮಾತಾ
ರಂಜವೀಮಧುರವಾಣೀ ಹರಿತಾಪ್ ಸಾಯಿನಾಧಾ
ಅಹ್ಮಿಚ್ ಅಪುಲೇಕರಿಯಾಸ್ತವತುಜಕಷ್ಟವಿತೋದೇವಾ
ಸಹನಕರಿಶಿಲೆ ಇಕುವಿದ್ಯಾವೀ ಭೇಟ್ ಕ್ರುಷ್ಣದಾವಾ
ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಗುರುಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ
ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಭವತಾಪವಾರುನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ

4.ಉಠಾ ಉಠಾ ಪಾಡುರಂಗಾ ಆತಾ – ದರ್ಶನದ್ಯಾಸಕಳಾ
ಝೂಲಾ ಅರುಣೋದಯಾಸರಲೀ-ನಿದ್ರೇಚೆವೇಳಾ
ಸಂತಸಾಧೂಮುನೀ ಅವಘೇ ಝೂಲೇತೀಗೋಳಾ
ಸೋಡಾಶೇಜೇ ಸುಖ್ ಆತಾ ಬಹುಜಾಮುಖಕಮಲಾ
ರಂಗಮಂಡಪೇ ಮಹಾದ್ವಾರೀ ಝೂಲೀಸೇದಾಟೀ
ಮನ ಉ ತಾವೀಳರೂಪ ಪಹವಯಾದ್ರುಷ್ಟೀ
ರಾಯಿರಖುಮಾಬಾಯಿ ತುಹ್ಮಾಯೇ ಊದ್ಯಾದಯಾ
ಶೇಜೇ ಹಾಲವುನೀ ಜಾಗೇ ಕಾರಾದೇವರಾಯಾ
ಗರೂಡ ಹನುಮಂತ ಹುಭೇ ಪಾಹಾತೀವಾಟ್
ಸ್ವರ್ಗೀಚೇ ಸುರವರಘೇ ಉನಿ ಆಲೇಭೋಭಾಟ್
ಝೂಲೇ ಮುಕ್ತ ದ್ವಾರಾ ಲಾಭ್ ಝೂಲಾರೋಕಡಾ
ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ನಾಮ ಉಭಾ ಘೇ ಉನಿಕಾಕಡ

5.ಘೇ‌ಉನಿಯಾ ಪಂಚಾರತೀ ಕರೂಬಾಬಾಸೀ ಆರತೀ
ಉಠಾ‌ಉಠಾಹೋ ಬಾಂಧವ ಓವಾಳು ಹರಮಾಧವ
ಕರೂನಿಯಾ ಸ್ಧಿರಾಮನ ಪಾಹುಗಂಭೀರಾಹೇಧ್ಯಾನ
ಕ್ರುಷ್ಣನಾಧಾ ದತ್ತಸಾಯಿ ಜಾಡೊಚಿತ್ತ ತುಝೇಪಾಯೀ
ಕಾಕಡ ಆರತೀ ಕರೀತೋ! ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪ ದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ! ಬಾಲಕಲಘು ಸೇವಾ ||ಕಾ||

6.ಕಾಮಕ್ರೋಧಮದಮತ್ಸರ ಆಟುನಿ ಕಾಕಡಕೇಲಾ
ವೈರಾಗ್ಯಾಚೇ ತೂವ್ ಕಾಢುನೀ ಮೀತೋ ಬಿಜಿವೀಲಾ
ಸಾಯಿನಾಧಗುರು ಭಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿನೇ ತೋಮೀಪೇಟವಿಲಾ
ತದ್ರ್ವುತ್ತೀಜಾಳುನೀ ಗುರುನೇ ಪ್ರಾಕಾಶಪಾಡಿಲಾ
ದ್ವೈತತಮಾನಾಸುನೀಮಿಳವೀ ತತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಜೀವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ‌ಉನಿಬಾಲಕಲಘು ಸೇವಾ
ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯಾರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಲಘು ಸೇವಾ

7.ಭೂ ಖೇಚರ ವ್ಯಾಪೂನೀ ಅವಘೇ ಹ್ರುತ್ಕಮಲೀರಾಹಸೀ
ತೋಚೀ ದತ್ತದೇವ ಶಿರಿಡೀ ರಾಹುನಿ ಪಾವಸೀ
ರಾಹುನಿಯೇಧೇ ಅನ್ಯಸ್ರಧಹಿ ತೂ ಭಕ್ತಾಸ್ತವಧಾವಸೀ
ನಿರಸುನಿ ಯಾ ಸಂಕಟಾದಾಸಾ ಅನಿಭವ ದಾವೀಸೀ
ನಕಲೇತ್ವಲ್ಲೀ ಲಾಹೀಕೋಣ್ಯಾ ದೇವಾವಾ ಮಾನವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸೇವಾ
ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸೇವಾ

8.ತ್ವದೂಶ್ಯದುಂದುಭಿನೇಸಾರೇ ಅಂಬರ್ ಹೇ ಕೋಂದಲೇ
ಸಗುಣಮೂರ್ತೀ ಪಾಹಣ್ಯಾ ಆತುರ ಜನಶಿರಿಡೀ ಆಲೇ!
ಪ್ರಾಶುನಿ ತದ್ವಚನಾಮ್ರುತ ಅಮುಚೇದೇಹಬಾನ್ ಹರಫಲೇ
ಸೋಡುನಿಯಾದುರಭಿಮಾನ ಮಾನಸ ತ್ವಚ್ಚರಣಿ ವಾಹಿಲೇ
ಕ್ರುಪಾಕರುನೀ ಸಾಯಿಮಾವುಲೇ ದಾನಪದರಿಘ್ಯಾವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘು ಸೇವಾ
ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸೇವಾ.

9.ಭಕ್ತೀಚಿಯಾ ಪೋಟೀಬೋದ್ ಕಾಕಡ ಜ್ಯೋತೀ
ಪಂಚಪ್ರಾಣಜೀವೇ ಭಾವೇ ಓವಾಳು ಆರತೀ
ಓವಾಳೂ ಆರತೀಮಾಝ್ಯಾ ಪಂಡರೀನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾಸಾಯಿನಾಧಾ
ದೋನೀ ಕರಜೋಡುನಿಚರಣೀ ಠೇವಿಲಾಮಾಧಾ
ಕಾಯಾಮಹಿಮಾ ವರ್ಣೂ ಆತಾ ಸಾಂಗಣೇಕೀತೀ
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಮುಖ ಪಾಹತಾ ಜಾತೀ
ರಾಯೀರಖುಮಾಬಾಯೀ ಉಭ್ಯಾ ದೋಘೀದೋಬಾಹೀ
ಮಾಯೂರಪಿಂಚ ಚಾಮರೇಡಾಳೀತಿ ಸಾಯೀಂಚ ಠಾಯಿ
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ದೀಪಘೇ ಉನಿ ಉನ್ಮನೀತಶೋಭಾ
ವಿಠೇವರೀ ಉಬಾದಿಸೇ ಲಾವಣ್ಯಾ ಗಾಭಾ
ಉಠಾಸಾದುಸಂತಸಾದಾ ಆಪುಲಾಲೇ ಹಿತಾ
ಜಾ‌ಈಲ್ ಜಾ‌ಈಲ್ ಹನರದೇಹ ಮಗಕೈಚಾ ಭಗವಂತ
ಉಠೋನಿಯಾ ಪಹಟೇಬಾಬಾ ಉಭಾ ಅಸೇವೀಟೇ
ಚರಣತಯಾಂಚೇಗೋಮಟೀ ಅಮ್ರುತ ದ್ರುಷ್ಟೀ ಅವಲೋಕಾ
ಉಠಾ‌ಉಠಾ ಹೋವೇಗೇಸೀಚಲಾ ಜ‌ಊರಾ‌ಉಳಾಸೀ
ಜಲತಿಲಪಾತಕಾನ್ ಚ್ಯಾರಾಶೀ ಕಾಕಡ ಆರತಿದೇಖಿಲಿಯಾ
ಜಾಗೇಕರಾರುಕ್ಮಿಣೀವರಾ ದೇವ ಅಹೇನಿಜಸುರಾನ್ ತ
ವೇಗೇಲಿಂಬಲೋಣ್ ಕರಾ-ದ್ರುಷ್ಟಿ ಹೋ ಈಲ್ ತಯಾಸೀ
ದಾರೀಬಾಜಂತ್ರೀ ವಾಜತೀ ಡೋಲು ಡಮಾಮೇ ಗರ್ಜತೀ
ಹೋತಸೇಕಾಕಡಾರತಿ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ರಾಯಚೀ
ಸಿಂಹನಾಧ ಶಂಖ ಬೇರಿ ಆನಂದಹೋತೋಮಹಾದ್ವಾರೀ
ಕೇಶವರಾಜ ವಿಠೇವರೀ ನಾಮಾಚರಣ ವಂದಿತೋ
ಸಾಯಿನಾಧ ಗುರುಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದ್ಯಾವಾಪಾಯೀ

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ

10.ದತ್ತರಾಜ ಗುರುಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದ್ಯಾವಾಪಾಯೀ
ಸಾಯಿನಾಧ ಗುರುಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದ್ಯಾವಾಪಾಯೀ
ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೀನಭಾ ಶುಭ ರವೀ ಪ್ರಭಾಪಾಕಲೀ
ಸ್ಮರೇ ಗುರು ಸದಾ ಅಶಾಸಮಯೀತ್ಯಾಛಳೇ ನಾಕಲೀ
ಹ್ಮಣೋನಿಕರಜೋಡುನೀಕರು ಅತಾಗುರೂ ಪ್ರಾರ್ಧನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ತಮಾ ನಿರಸಿ ಭಾನುಹಗುರುಹಿ ನಾಸಿ ಅಙ್ಞಾನತಾ
ಪರಂತುಗುರು ಚೀಕರೀ ನರವಿಹೀಕದೀ ಸಾಮ್ಯತಾ
ಪುನ್ ಹಾತಿಮಿರ ಜನ್ಮಘೇ ಗುರುಕ್ರುಪೇನಿ ಅಙ್ಞನನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ರವಿ ಪ್ರಗಟಹೋ ಉನಿ ತ್ವರಿತಘಾಲ ವೀ ಆಲಸಾ
ತಸಾಗುರುಹಿಸೋಡವೀ ಸಕಲ ದುಷ್ಕ್ರುತೀ ಲಾಲಸಾ
ಹರೋನಿ ಅಭಿಮಾನಹೀ ಜಡವಿ ತತ್ಪದೀಭಾವನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಗುರೂಸಿ ಉಪಮಾದಿಸೇವಿಧಿ ಹರೀ ಹರಾಂಚೀ‌ಉಣೀ
ಕುಠೋನಿ ಮಗ್ ಏ‌ಇತೀ ಕವನಿ ಯಾ ಉಗೀಪಾಹೂಣಿ
ತುಝೀಚ ಉಪಮಾತುಲಾಬರವಿಶೋಭತೇ ಸಜ್ಜನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಸಮಾಧಿ ಉತರೋನಿಯಾ ಗುರುಚಲಾಮಶೀದೀಕಡೇ
ತ್ವದೀಯ ವಚನೋಕ್ತಿತೀ ಮಧುರ ವಾರಿತೀಸೋಕಡೇ
ಅಜಾತರಿಪು ಸದ್ಗುರೋ ಅಖಿಲ ಪಾತಕ ಭಂಜನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧಪುರ ವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಅಹಾಸುಸಮಯಾಸಿಯಾ ಗುರು ಉಠೋನಿಯಾ ಬೈಸಲೇ
ವಿಲೋಕುನಿ ಪದಾಶ್ರಿತಾ ತದಿಯ ಆಪದೇ ನಾಸಿಲೇ
ಆಸಾಸುತ ಕಾರಿಯಾ ಜಗತಿಕೋಣೀಹೀ ಅನ್ಯನಾ
ಅಸೇಬಹುತಶಾಹಣಾ ಪರಿನಜ್ಯಾಗುರೂಚೀಕ್ರುಪಾ
ನತತ್ರ್ವಹಿತ ತ್ಯಾಕಳೇಕರಿತಸೇ ರಿಕಾಮ್ಯಾ ಗಪಾ
ಜರೀಗುರುಪದಾಧರನೀಸುದ್ರುಡ ಭಕ್ತಿನೇತೋಮನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧಪುರ ವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಗುರೋವಿನತಿ ಮೀಕರೀ ಹ್ರುದಯ ಮಂದಿರೀ ಯಾಬಸಾ
ಸಮಸ್ತ ಜಗ್ ಹೇ ಗುರುಸ್ವರೂಪಚಿ ಠಸೋಮಾನಸಾ
ಗಡೋಸತತ ಸತ್ಕೃ‌ಅತೀಯತಿಹಿದೇ ಜಗತ್ಪಾವನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧಪುರ ವೀ ಮನೋವಾಸನಾ

11.ಪ್ರಮೇಯಾ ಅಷ್ಟಕಾಶೀಫಡುನಿ ಗುರುವರಾ ಪ್ರಾರ್ಧಿತೀಜೇಪ್ರಭಾತಿ
ತ್ಯಾಂಚೇಚಿತ್ತಾಸಿದೇತೋ ಅಖಿಲಹರುನಿಯಾ ಭ್ರಾಂತಿಮಿನಿತ್ಯಶಾಂತಿ
ಐಸೇ ಹೇಸಾಯಿನಾಧೇಕಧುನೀ ಸುಚವಿಲೇ ಜೇವಿಯಾಬಾಲಕಾಶೀ
ತೇವಿತ್ಯಾಕ್ರುಷ್ಣಪಾಯೀ ನಮುನಿ ಸವಿನಯೇ ಅರ್ಪಿತೋ ಅಷ್ಟಕಾಶೀ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ

12.ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಜಾನಾತುಮನೇ ಜಗತ್ಪ್ರಸಾರಾ ಸಬಹೀಝೂಟ್ ಜಮಾನಾ
ಜಾನಾತುಮನೇ ಜಗತ್ಪ್ರಸಾರಾ ಸಬಹೀಝೂಟ್ ಜಮಾನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಮೈ ಅಂಧಾಹೂಬಂದಾ ಆಪಕಾಮುಝುಸೇ ಪ್ರಭುದಿಖಲಾನಾ
ಮೈ ಅಂಧಾಹೂಬಂದಾ ಆಪಕಾಮುಝುಸೇ ಪ್ರಭುದಿಖಲಾನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ದಾಸಗಣೂಕಹೇ ಅಬ್ ಕ್ಯಾಬೋಲೂ ಧಕ್ ಗಯೀ ಮೇರೀ ರಸನಾ
ದಾಸಗಣೂಕಹೇ ಅಬ್ ಕ್ಯಾಬೋಲೂ ಧಕ್ ಗಯೀ ಮೇರೀ ರಸನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ

13.ತುಮಬೀನ ನಹೀಮುಝೇ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯೀ – ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ಮೈ ಅಂಧಾಹೂ ಬಂದಾ ತುಮ್ಹಾರಾ – ಮೈ ಅಂಧಾಹೂ ಬಂದಾ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಮೈನಾಜಾನೂ,ಮೈನಾಜಾನೂ – ಮೈನಾಜಾನೂ – ಅಲ್ಲಾ‌ಇಲಾಹಿ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ
ತುಮಬೀನ ನಹೀಮುಝೇ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯೀ – ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ಖಾಲೀ ಜಮಾನಾ ಮೈನೇ ಗಮಾಯಾ ಮೈನೇ ಗಮಾಯಾ
ಸಾಧೀ‌ಅಖಿರ್ ಕಾ ಸಾಧೀ‌ಅಖಿರ್ ಆ – ಸಾಧೀ‌ಅಖಿರ್ ಕಾ ಕೀಯಾನಕೋಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ
ತುಮಬೀನ ನಹೀಮುಝೇ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ಅಪ್ ನೇಮಸ್ ಜಿದ್ ಕಾ ಜಾಡೂಗನೂಹೈ
ಅಪ್ ನೇಮಸ್ ಜಿದ್ ಕಾ ಜಾಡೂಗನೂಹೈ
ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ
ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ – ತುಂ ಬಾಬಾಸಾಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ

14.ತುಜಕಾಯದೇ‌ಉ ಸಾವಳ್ಯ ಮೀಭಾಯಾತರಿಯೋ
ತುಜಕಾಯದೇ‌ಉ ಸಾವಳ್ಯ ಮೀಭಾಯಾತರಿಯೋ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತುಲಾದೇಣೇಹಿ ಗೋಷ್ಟ ನಾಬರಿ ಯೋ
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತುಲಾದೇಣೇಹಿ ಗೋಷ್ಟ ನಾಬರಿ
ತೂ ಜಗನ್ನಾಧ್ ತುಜಚೇ ಕಶೀರೇಭಾಕರಿ
ತೂ ಜಗನ್ನಾಧ್ ತುಜಚೇ ಕಶೀರೇಭಾಕರಿ
ನಕೋ ಅಂತಮದೀಯಾ ಪಾಹೂ ಸಖ್ಯಾಭಗವಂತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತಾ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನರಾತ್ರಿ ಉಲಟೋನಿಗೇ ಲಿಹಿ ಆತಾ ಅಣಚಿತ್ತಾ
ಜಹೋ ಈಲ್ ತುಝೂರೇಕಾಕಡಾ ಕಿರಾ ಉಳತರಿಯೋ
ಜಹೋ ಈಲ್ ತುಝೂರೇಕಾಕಡಾ ಕಿರಾ ಉಳತರಿ
ಅಣತೀಲ್ ಭಕ್ತ ನೈವೇದ್ಯಹಿ ನಾನಾಪರಿ – ಅಣತೀಲ್ ಭಕ್ತ ನೈವೇದ್ಯಹಿ ನಾನಾಪರೀ
ತುಜಕಾಯದೇ‌ಉ ಮಿಭಾಯಾ ತರಿಯೋ
ಯುಜಕಾಯದೇ‌ಉ ಸದ್ಗುರು ಮೀಭಾಯಾ ತರೀ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ.
ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ ಹೋ – ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ – ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ
ಮೀ ಪಾಪಿಪತಿತಧೀಮಂತಾ – ಮೀ ಪಾಪಿಪತಿತಧೀಮಂತಾ
ತಾರಣೇಮಲಾ ಗುರುನಾಧಾ ಝುಡಕರೀ – ತಾರಣೇಮಲಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ ಝುಡಕರೀ
ತೂಶಾಂತಿಕ್ಷಮೇಚಾಮೇರೂ – ತೂಶಾಂತಿಕ್ಷಮೇಚಾಮೇರೂ
ತುಮಿ ಭವಾರ್ಣ ವಿಚೇತಾರೂ ಗುರುವರಾ
ತುಮಿ ಭವಾರ್ಣ ವಿಚೇತಾರೂ ಗುರುವರಾ
ಗುರುವರಾಮಜಸಿ ಪಾಮರಾ ಅತಾ ಉದ್ದರಾ
ತ್ವರಿತಲವಲಾಹೀ ತ್ವರಿತ ಲಲಾಹೀ
ಮೀಬುಡತೋ ಭವ ಭಯ ಡೋಹೀ ಉದ್ದರಾ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ ಹೋ – ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ ಹೋ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ
ರಾಜಾಧಿರಾಜಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ

.

sree sachchidaanamda samardha sadguru saayinaadha maharaaj kee jai.
1. jodoo niyaakaracharani thevilaamaadhaa
parisaavee vinamtee maajhee pamdareenaadhaa
asonaso bhaavaa aalo – toojhiyaathaayaa
krupaadrushtipaahe majakade – sadgurooraayaa
akhamdita asaave ise – vaatatepaayee
tukaahmane devaamaajhee vedeevaakudee
naame bhavapaas haati – aapulyaatodee

2.uthaapaamduramgaa ataa prabhaata samayo paatalaa |
vaishnavaamchaa melaa garuda-paaree daatalaa ||
garoodaapaaraa paasunee mahaa dvaaraa paryamtaa |
suravaraamchee maamdee ubhee jodooni haat
sukasanakaadika naaradatumbara bhaktaamchyaakotee
trisooladhamaroo ghe uni ubhaa girijechaapatee
kaliyugeechaa bhaktaanaamaa ubhaakeertanee
paatheemaage ubheedolaa laavuni u aajanee

3.uthaa uthaa sreesaayinaadhagurucharanakamala daavaa
aadhivyaadi bhavataapa vaarunee taaraa jadajeevaa
geleetuhmaa sodu niyaabhava tamara rajaneevilayaa
parihee anyaanaasee tamachee bhulaviyogamaayaa
saktina ahmaayatkimchit hee ti jalaasaaraayaa
tuhmeech teetesaaruni daavaa mukhajanataaraayaa
agnyaanee ahmeekiti tava varnaaveetavadhoravee
teevarnitaabhaa gale bahuvadanisesha vidhakavee
sakrupahouni mahimaatumachaa tuhmeechavadavaavaa
aadivyaadhibhava taapavaaruni taaraajadajeevaa
uthaa uthaa sreesaayinaadhagurucharanakamala daavaa
aadivyaadhibhava taapavaaruni taaraajadajeevaa
bhaktamanisadbhaava dharunije tuhmaa anusarale
dhyaayaastavate darsnatumache dvaari ubethele
dhyaanasdhaa tuhmaasa paahunee mana amucheghele
ukhaduneenetrakamalaa deenabamdhooramaakaamtaa
paahibaakrupaadrustee baalakaajasee maataa
ramjaveemadhuravaanee haritaap saayinaadhaa
ahmich apulekariyaastavatujakashtavitodevaa
sahanakarisile ikuvidyaavee bhet krushnadaavaa
uthaa uthaa sreesaayinaadhagurucharanakamala daavaa
aadivyaadhi bhavataapavaaruni taaraajadajeevaa

4.uthaa uthaa paaduramgaa aataa – darsanadyaasakalaa
jhoolaa arunodayaasaralee-nidrechevelaa
samtasaadhoomunee avaghe jhooleteegolaa
sodaaseje sukh aataa bahujaamukhakamalaa
ramgamamdape mahaadvaaree jhooleesedaatee
mana u taaveelaroopa pahavayaadrushtee
raayirakhumaabaayi tuhmaaye oodyaadayaa
seje haalavunee jaage kaaraadevaraayaa
garooda hanumamta hubhe paahaateevaat
svargeeche suravaraghe uni aalebhobhaat
jhoole mukta dvaaraa laabh jhoolaarokadaa
vishnudaas naama ubhaa ghe unikaakada

5.ghe uniyaa pamchaaratee karoobaabaasee aaratee
uthaa uthaaho baamdhava ovaalu haramaadhava
karooniyaa sdhiraamana paahugambheeraahedhyaana
krushnanaadhaa dattasaayi jaadochitta tujhepaayee
kaakada aaratee kareeto! saayinaadha devaa
chinmayaroopa daakhavee ghe uni! baalakalaghu sevaa ||kaa||

6.kaamakrodhamadamatsara aatuni kaakadakelaa
vairaagyaache toov kaadhunee meeto bijiveelaa
saayinaadhaguru bhakti jvaline tomeepetavilaa
tadrvutteejaalunee gurune praakaasapaadilaa
dvaitatamaanaasuneemilavee tatsyaroopi jeevaa
chinmayaroopadaakhavee ghe unibaalakalaghu sevaa
kaakada aarateekareeto saayinaadha devaa
chinmayaaroopadaakhavee ghe uni baalakalaghu sevaa

7.bhoo khechara vyaapoonee avaghe hrutkamaleeraahasee
tochee dattadeva siridee raahuni paavasee
raahuniyedhe anyasradhahi too bhaktaastavadhaavasee
nirasuni yaa samkataadaasaa anibhava daaveesee
nakaletvallee laaheekonyaa devaavaa maanavaa
chinmayaroopadaakhavee ghe uni baalakaghusevaa
kaakada aarateekareeto saayinaadha devaa
chinmayaroopadaakhavee ghe uni baalakaghusevaa

8.tvadroosyadumdubhinesaare ambar he komdale
sagunamoortee paahanyaa aatura janasiridee aale!
praasuni tadvachanaamruta amuchedehabaan haraphale
soduniyaadurabhimaana maanasa tvachcharani vaahile
krupaakarunee saayimaavule daanapadarighyaavaa
chinmayaroopadaakhavee ghe uni baalakaghu sevaa
kaakada aarateekareeto saayinaadha devaa
chinmayaroopadaakhavee ghe uni baalakaghusevaa.

9.bhakteechiyaa poteebod kaakada jyotee
pamchapraanajeeve bhaave ovaalu aaratee
ovaaloo aarateemaajhyaa pamdareenaadhaa maajhyaasaayinaadhaa
donee karajodunicharanee thevilaamaadhaa
kaayaamahimaa varnoo aataa saamganekeetee
kotibrahma hatyamukha paahataa jaatee
raayeerakhumaabaayee ubhyaa dogheedobaahee
maayoorapimcha chaamaredaaleeti saayeemcha thaayi
tukaahmane deepaghe uni unmaneetasobhaa
vithevaree ubaadise laavanyaa gaabhaa
uthaasaadusamtasaadaa aapulaale hitaa
jaa eel jaa eel hanaradeha magakaichaa bhagavamta
uthoniyaa pahatebaabaa ubhaa aseveete
charanatayaamchegomatee amruta drushtee avalokaa
uthaa uthaa hovegeseechalaa ja ooraa ulaasee
jalatilapaatakaan chyaaraasee kaakada aaratidekhiliyaa
jaagekaraarukmineevaraa deva ahenijasuraan ta
vegelimbalon karaa-drushti ho eel tayaasee
daareebaajamtree vaajatee dolu damaame garjatee
hotasekaakadaarati maajhyaa sadguru raayachee
simhanaadha samkha beri aanamdahotomahaadvaaree
kesavaraaja vithevaree naamaacharana vamdito
saayinaadha gurumaajhe aayee
majalaa thaavaa dyaavaapaayee

sree sachchidaanamda sadguru saayinaadh mahaaraaj kee jai

10.dattaraaja gurumaajhe aayee
majalaa thaavaa dyaavaapaayee
saayinaadha gurumaajhe aayee
majalaa thaavaa dyaavaapaayee
prabhaata samayeenabhaa subha ravee prabhaapaakalee
smare guru sadaa asaasamayeetyaacale naakalee
hmanonikarajoduneekaru ataaguroo praardhanaa
samardha gurusaayinaadha puravee manovaasanaa
tamaa nirasi bhaanuhaguruhi naasi agnyaanataa
paramtuguru cheekaree naraviheekadee saamyataa
pun haatimira janmaghe gurukrupeni agnyananaa
samardha gurusaayinaadha puravee manovaasanaa
ravi pragataho uni tvaritaghaala vee aalasaa
tasaaguruhisodavee sakala dushkrutee laalasaa
haroni abhimaanahee jadavi tatpadeebhaavanaa
samardha gurusaayinaadha puravee manovaasanaa
guroosi upamaadisevidhi haree haraamchee unee
kuthoni mag e itee kavani yaa ugeepaahooni
tujheecha upamaatulaabaravisobhate sajjanaa
samardha gurusaayinaadha puravee manovaasanaa
samaadhi utaroniyaa guruchalaamaseedeekade
tvadeeya vachanoktitee madhura vaariteesokade
ajaataripu sadguro akhila paataka bhamjanaa
samardha gurusaayinaadhapura vee manovaasanaa
ahaasusamayaasiyaa guru uthoniyaa baisale
vilokuni padaasritaa tadiya aapade naasile
aasaasuta kaariyaa jagatikoneehee anyanaa
asebahutasaahanaa parinajyaaguroocheekrupaa
natatrvahita tyaakalekaritase rikaamyaa gapaa
jareegurupadaadharaneesudruda bhaktinetomanaa
samardha gurusaayinaadhapura vee manovaasanaa
gurovinati meekaree hrudaya mamdiree yaabasaa
samasta jag he gurusvaroopachi thasomaanasaa
gadosatata satkru ateeyatihide jagatpaavanaa
samardha gurusaayinaadhapura vee manovaasanaa

11.prameyaa ashtakaaseephaduni guruvaraa praardhiteejeprabhaati
tyaamchechittaasideto akhilaharuniyaa bhraamtiminityasaamti
aise hesaayinaadhekadhunee suchavile jeviyaabaalakaasee
tevityaakrushnapaayee namuni savinaye arpito ashtakaasee
sree sachchidaanamda sadguru saayinaadh mahaaraaj kee jai

12.saayiraham najar karanaa bachchokaapaalan karanaa
saayiraham najar karanaa bachchokaapaalan karanaa
jaanaatumane jagatprasaaraa sabaheejhoot jamaanaa
jaanaatumane jagatprasaaraa sabaheejhoot jamaanaa
saayiraham najar karanaa bachchokaapaalan karanaa
saayiraham najar karanaa bachchokaapaalan karanaa
mai amdhaahoobamdaa aapakaamujhuse prabhudikhalaanaa
mai amdhaahoobamdaa aapakaamujhuse prabhudikhalaanaa
saayiraham najar karanaa bachchokaapaalan karanaa
saayiraham najar karanaa bachchokaapaalan karanaa
daasaganookahe ab kyaaboloo dhak gayee meree rasanaa
daasaganookahe ab kyaaboloo dhak gayee meree rasanaa
saayiraham najar karanaa bachchokaapaalan karanaa
saayiraham najar karanaa bachchokaapaalan karanaa
raam najar karo , ab moresaayee

13.tumabeena naheemujhe maabaap bhaayee – raam najar karo
mai amdhaahoo bamdaa tumhaaraa – mai amdhaahoo bamdaa tumhaaraa
mainaajaanoo,mainaajaanoo – mainaajaanoo – allaa ilaahi
raam najar karo raam najar karo , ab moresaayee
tumabeena naheemujhe maabaap bhaayee – raam najar karo
raam najar karo raam najar karo
khaalee jamaanaa maine gamaayaa maine gamaayaa
saadhee akhir kaa saadhee akhir aa – saadhee akhir kaa keeyaanakoyee
raam najar karo raam najar karo , ab moresaayee
tumabeena naheemujhe maabaap bhaayee
raam najar karo raam najar karo
ap nemas jid kaa jaadooganoohai
ap nemas jid kaa jaadooganoohai
maalik hamaare maalik hamaare
maalik hamaare – tum baabaasaayee
raam najar karo raam najar karo , ab moresaayee
raam najar karo raam najar karo

14.tujakaayade u saavalya meebhaayaatariyo
tujakaayade u saavalya meebhaayaatariyo
meedubali batika naamyaa chijaana sreeharee
meedubali batika naamyaa chijaana sreeharee
uchchishta tulaadenehi goshta naabari yo
uchchishta tulaadenehi goshta naabari
too jagannaadh tujache kaseerebhaakari
too jagannaadh tujache kaseerebhaakari
nako amtamadeeyaa paahoo sakhyaabhagavamtaa sreekaamtaa
madhyaahnaraatri ulatonige lihi aataa anachittaa
jaho eel tujhoorekaakadaa kiraa ulatariyo
jaho eel tujhoorekaakadaa kiraa ulatari
anateel bhakta naivedyahi naanaapari – anateel bhakta naivedyahi naanaaparee
tujakaayade u mibhaayaa tariyo
yujakaayade u sadguru meebhaayaa taree
meedubali batika naamyaa chijaana sreeharee
meedubali batika naamyaa chijaana sreeharee.
sreesadguru baabaasaayee ho – sreesadguru baabaasaayee
tujavaachuni aasrayanaaheebhootalee – tujavaachuni aasrayanaaheebhootalee
mee paapipatitadheemamtaa – mee paapipatitadheemamtaa
taaranemalaa gurunaadhaa jhudakaree – taaranemalaa saayinaadhaa jhudakaree
toosaamtikshamechaameroo – toosaamtikshamechaameroo
tumi bhavaarna vichetaaroo guruvaraa
tumi bhavaarna vichetaaroo guruvaraa
guruvaraamajasi paamaraa ataa uddaraa
tvaritalavalaahee tvarita lalaahee
meebudato bhava bhaya dohee uddaraa
sree sadguru baabaasaayee ho – sree sadguru baabaasaayee ho
tujavaachuni aasrayanaaheebhootalee
tujavaachuni aasrayanaaheebhootalee
sree sachchidaanamda sadguru saayinaadh mahaaraaj kee jai
raajaadhiraajayogiraaja parabrahma saayinaadh maharaaj
sree sachchidaanamda sadguru saayinaadh mahaaraaj kee jai

.


1 . BHUPALI

With folded hands, I lay my head at your feet. O Sadgurunatha, please listen to my entreaty

Forever, I want to remain at your feet, grant me the place without any hesitancy.

Since I desire to be at your feet always, give me shelter, leaving aside all reservations.

Tuka says: In whatever haphazard and worthless way I call you O God, by your name, break my worldly shackles with your own hands.

2 . BHUPALI

Arise, O Panduranga (Vithal, Incarnation of Lord Vishnu at Pandharpur), it is now dawn. Vishnu’s devotees have gathered in large numbers at Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples).

From the Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples), right upto the main door, the assembly of the best of the deities stands with folded hands.

In the midst of large gathering are Shuka-Sanaka, Narada-Tumbar; and even Girija’s consort (Shankar) is standing there with trident and damru (sort of tabor shaped like an hour-glass).

In these times of Kaliyug (The dark and troublesome Age of the present) Namdev is performing the kirtan (Praising the Lord with music and singing) and behind him stands Jani (Servant at Namdev’s house. She was dedicated to Pandurang) meditating on you with intensity.

3 BHUPALI

Arise! Arise! Shri Sainarh Guru, show us your lotus feet. Tide over and relieve us of all worldly tensions, physical tribulations, and temporal problems; and, save us all.

Dark worldly night has finished and left you. You are beyond all illusions. Yet the ignorant are deceived by these illusions (‘Yogmaya’). We do not have even the slightest of powers to ward off these illusions. You alone can grant salvation to the people by giving darshan (divine vision) of your divine face.

O, Lord Sainath Maharaj, you are the sun that destroys the darkness of ignorance of this world. How ignorant we are! You alone can describe your greatness. Even the great poets and thousand headed Seshnag (snake on which Lord Vishnu rests) are exhausted in their attempt to describe it.

Mercifully, therefore, O Lord you alone can describe your greatness. Tide over…

The faithful devotees, who follow you with good intentions and feelings to have your darshan (Divine vision) are waiting at your doors. We are filled with contentment to see you in deep meditation, but we are eager to drink from you the nectar of your teachings.

Open you lotus eyes, Lord of the poor and destitute, Lord LaxmiPati (Vishnu) and look us at mercifully, as a mother looks at her child. Your enlightened words and sweet voice, remove all our sufferings, O Sainatha.

O, Lord, we trouble you with our own problems. Please bear with us, listen to us, and meet us, is Krishna’s (Composer of this portion of aarti) fervent prayer. Arise!… Arise!… Tide over…..

4. BHUPALI

Arise, Pandurang (Viithal, Incarnation of Vishnu, at Pandharpur) now give Darshan (divine vision) to all. It is sunrise, and the time to sleep is past.

The saints, sadhus, sages all have gathered. Now leave the comfort of your bed and show us your lotus face.

A big crowd is gathered in the pandal upto the main gate. Everyone is eager at heart to see your handsome face.

Rahi (Radha surrendered to the incarnation of Saguna avatar of Pandurang), Rakhumabai (Rukmini, consort of Pandurang) have pity on us. Shake the bed a little, so that it wakes up the Lord.

Garud and Hanumant are standing and waiting. The gods and goddesses are singing. And acclaiming your glory.

The doors have opened and we have received the unparalleled reward of your Darshan. Vishnu’s devoted slave Nama is standing with the Kakda (Kindled cloth wicks wrapped around wooden sticks).

5. ABHANG

Wake up! Wake up! Oh my brethren. Let us offer Aarti to Rakhmadhava (Consort of Ram i.e. Vishnu). Sai Ramadhava. Let us do Arati to Rakhmadhava.

With concentration, let us see a glimpse of the meditative figure. Let us see a glimpse of Sai’s meditative figure. Let us have an exalted glimpse of the meditative figure

Krishna-Natha! Datta Sai! Enjoin our minds to your feet. Lord, to your feet enjoin our minds. Enjoin our minds to your feet.

6.KAKAD AARTI

Let me do Kaakad Aarti, in the early morning hours, O Lord Sainath! Show me your pure, intelligent and handsome form, and accept this insignificant service from me, your child.

I have compressed and entwined lust, anger, ego, envy and made them into a wick for the lamp; and soaked it into the ghee (clear butter) of asceticism that I have poured.

I have lit it with the spark of devotion for Sainath Guru(Master).. After burning up the vices, the Guru has shed the light on me. Destroy the darkness of duality and merge me in thy Self.
Show me ……. I do Arati…….. Show me………..

Pervading the entire universe, you also make your abode in every living being’s heart. You are also the Datta deity, who lives in Shirdi and blesses us. Though you abide at Shirdi, you also race elsewhere for the sake of your devotees. After obliterating every trace of their troubles you give your devotees your experiences. Neither the gods nor human beings can understand your divine play (Leela).
Show me ……. I do Arati …… Show me…..

The sky and all the ten-directions of the earth are reverberating with your praises, sung by the devotees, which resound like the beating of the drums. Eager persons have come to Shirdi to behold your godly form. They have become oblivious of their own selves after drinking the nectar-like words of your advice. Leaving aside their pride and their jealousies, they have surrendered at your feet. Have mercy, and keep me, as a slave, close to you, O Mother Sai. Show me ……. I do Arati …… Show me…..

7. KAKAD AARTI

Born of devotion, the light of perception is the lamp for this dawn Aarti. I do Aarti with my entire being, my mind and fervent faith.

I do Arati, O my Pandharinatha, O my Sainatha (Vithal or Vithoba) and with folded hands, I lay my head at your feet.

How shall I describe your greatness? Who can extol it? Even the tremendous sin of killing a thousand brahmins is washed away by your mere darshan.

Rahi (Radha, surrendered to the incarnation of Saguna Avatar of Pandurang) and Rakhumabai (Rukmini, consort of Pandurang) are standing on either side, and are fanning the Lord with Chamaras (whisks for flies) of peacock feathers.
Tuka says, with a lamp in his hand and absorbed in divine contemplation: The beautiful image, standing on the brick, has a divine splendour.

8. PADH

Wake up, saints and sages. Achieve your own welfare. The human body is perishing every moment. After it is gone we can never achieve realisation.

After waking up in the early morning, Baba is standing on the brick. Behold His lotus feet and His immortal glance.Wake up! Wake up! Let us go quickly to the Lord’s palace (The Temple). The heaps of sins that we sinners have committed will be burnt, by merely seeing Kaakad Aarti.

Awaken Rukmani’s Lord (Krishna)! The Lord is lost in Himself. We must ward off the evil eye quickly, with lemon and salt, lest he is troubled.

They are playing different instruments. Drums and Shehnai (Indian Clarion) resonate at the entrance. With all this the Kakad-aarti of my beloved, revered Lord is taking place.

The blowing of the conch, is like the roaring of the Lion. There is rejoicing at the main gate. Nama adores the feet of the Lord Keshavraj (Vishnu or Vithal), who is standing on the brick.

8. BHAJAN

Sainathguru, my mother! Grant me a place at your feet! Dattaraj guru, my mother! Grant me a place at your feet! Shri Sachchidanand (Brahma, the Supreme and All-Sustaining Essence – in other words, Truth, Consciousness, Everlasting Bliss) Sadguru Sainath Maharaj! Hail to Thee!

9. SAINATH PHABHATASTAK
It is dawn and the auspicious rays of the sun are radiating over the sky. Whosover meditates on the Guru at this time cannot be harmed by the pitfalls of Kaliyug (The dark and troublesome Age of present). Therefore, with folded hands, let us now pray to the Guru. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

As the sun dispels the darkness, the Guru destroys ignorance. But the sun cannot really be ever compared to the Guru, because darkness gathers again after the sun is set; but, once the Guru blesses, ignorance never re-appears. May the Samarath Guru Sainath fulfil our desires.

As soon as the sun rises we shake off our lethargies. Similarly, the Guru removes all evil desires or tendencies and, by vanquishing our egotism, feelings of reverence are inculcated at his feet. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

If we compare the Guru with Brahma, or Harihar (MahaVishnu or Sadashiv), the Guru is mightier. Then why does this comparison come to my mind as an unwanted visitor? O Guru, your excellence cannot have resemblance to any being other than you. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.Now, come out of your meditations, O Guru, and come to the mosque, so that your sweet words may destroy the devotees’ difficulties. You are devoid of any enemies. O, revered Guru, you are gentle and yet you are the destroyer of all the evil in the world. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

Ah! At the auspicious time the Guru is awakened and is sitting up. With a glance at those who are sitting at his feet, he destroys their difficulties. There is not another such well-wisher in this world! May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

However wise a person is if he does not have the Guru’s blessings, he cannot understand what is good for his welfare and can only indulge in mere prattle. If he just firmly holds the Guru’s feet with concentrated devotion. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

O, Guru, I entreat you to make your abode in the temple of my heart. Stamp upon my mind that the whole world is the image of my Guru. O Lord! Mould me and give me the power and intelligence, so that I always have the desire to do good deeds. May the Samarth (Powerful) Guru Sainath fulfil our desires.

Those who read the above eight verses with love and devotion for the Guru’s morning prayers, I remove from their mind all their misgivings and grant them total peace of mind” – this was told to me, by Sainath, as one tells to his own child. Therefore, I, Krishna bow down to his lotus feet and very humbly dedicate these eight verses to him. Shri Sachchidanand Sadguru Sainath Maharaj! Hail to Thee!

X. PADH

Sai, look at us mercifully, and take care of your children. Sai, look at us mercifully, and take care of your children.

ou know this mundane world, this world full of illusion. You know this mundane world, this world full of illusion. : Sai:

I am blind and ignorant devotee of yours, give me God’s vision. I am blind and ignorant devotee of yours, give me God’s vision. : Sai:

Das Ganu says : What shall I say now? My tongue fails me : Das Ganu says : What shall I say now?
My tongue fails me : Sai:

X. PADH

Look at me mercifully, O my Sai, without you I have no one – no mother, no father, no brother.
Look at me mercifully.
Look at me mercifully, O my Sai, without you I have no one – no mother, no father, no brother.
Look at me mercifully.

I am blind and ignorant devotee of yours , I am blind and ignorant devotee of yours :
I know nothing , I know nothing , I know nothing of God or the rites. Look at me mercifully ….

I have wasted my whole life, I have wasted my whole life
and made no lasting friend, and made no lasting friend, and made no lasting friend for the final journey.
Look at me mercifully …..

I, Ganu, am the broom of your mosque, I, Ganu, am the broom of your mosque
And you, Baba Sai, you are our Lord, And you, Baba Sai, you are our Lord, And you, Baba Sai, you are our Lord. Look at me mercifully……..

XII. PADH

O, Sawalya (Krishna, the swarthy one) what shall I give you to eat? O Sadguru, what shall I give you to eat? Shri Hari knows that I am a powerless slave, working for Nama. Shri Hari knows that I am a powerless slave working for Nama.

It is not proper to give you what is left over. You are the Lord of the universe. How can I give you just a Bhakri? (Circular thick flat bread eaten mostly by the rural folk)
It is not proper to give you what is left over. You are the Lord of the universe. How can I give you just a Bhakri? (Circular thick flat bread eaten mostly by the rural folk)

Don’t put me to the test oh, my life time companion and friend, God, Shrikanta (Vishnu), bear in mind, it is long past midnight.

Go, your Kakad Arati will start soon in the temple; and, at that time, your devotees will bring different types of Naivedya (Offerings to the Deity usually comprising milk, sugar, sweetmwats, fruits or cooked food etc.). O Sawalya …

O, Sadguru, Baba Sai, O, Sadguru, Baba Sai,
Without you there is no refuge in this world. Without you there is no refuge in this world.

I am a sinner, disgraced, and ignorant. I am a sinner, disgraced, and ignorant.
O, save me, Gurunatha, without delay. O, save me, Sainatha, without delay

O you are the highest mountain of peace and forgiveness. O you are the mountain of peace and forgiveness. You are the boat that ferries us across this mundane existence. You are the boat that ferries us across this mundane existence.

Guruvara, Now give salvation to this sinner. Guruvara, Now give salvation to this sinner.
Save me fast, as I am drowning in the deepest waters of worldly anxieties. Save me fast, as I am drowning in the deepest waters of worldly anxieties Shri Sadguru…….

Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

Aum! King of Kings! King of Yogis! Absolute Brahman! Sainath Maharaj! Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.