Main Menu

Tyagaraja Yoga Vaibhavam

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Ananda bhairavi

 

Taalam: Rupakam

 

Diety: Tiruvarur – Thyagaraja vibhakti Krithis
 

.

Recitals


Tyagarajayoga Vaibhavam     
Album: Unknown | Voice: M.S. Subbulakshmi

Tyagarajayoga Vaibhavam     
Album: Unknown | Voice: D.K.Pattammal

Tyagarajayoga Vaibhavam     
Album: Unknown | Voice: Higgins

Tyagarajayoga Vaibhavam     
Album: Unknown | Voice: T.Mukta

Tyagarajayoga Vaibhavam     
Album: Unknown | Voice: Voleti Venkateswarulu


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

త్యాగరాజ యోగ వైభవం సదాశివం
త్యాగరాజ యోగ వైభవం సదాశ్రయామి
త్యాగరాజ యోగ వైభవం అగ రాజ యోగ వైభవం
రాజ యోగ వైభవం యోగ వైభవం
వైభవం భవం వమ్

సమష్టి చరణము

నాగ రాజ వినుత పదం నాద బిందు కలాస్పదం
యోగి రాజ విదిత పదం యుగపద్భోగ మోక్ష ప్రదమ్
యోగ రూఢ నామ రూప విశ్వ సృష్ట్యాది కరణం
యుగ పరివృత్యబ్ద మాస దిన ఘటికాద్యావరణమ్
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
శ్రీ గురు గుహ గురుం సచ్చిదానంద భైరవీశం
శివ శక్త్యాది సకల తత్వ స్వరూప ప్రకాశం
శం ప్రకాశం స్వరూప ప్రకాశం
తత్వ స్వరూప ప్రకాశం
సకల తత్వ స్వరూప ప్రకాశం
శివ శక్త్యాది సకల తత్వ స్వరూప ప్రకాశమ్

variations

యుగ పరివృత్యబ్ద – యుగ పరివృత్యాబ్ద
.


பல்லவி

த்யாக3ராஜ யோக3 வைப4வம் ஸதா3ஸி1வம்
த்யாக3ராஜ யோக3 வைப4வம் ஸதா3ஸ்1ரயாமி
த்யாக3ராஜ யோக3 வைப4வம் அக3 ராஜ யோக3 வைப4வம்
ராஜ யோக3 வைப4வம் யோக3 வைப4வம்
வைப4வம் ப4வம் வம்

ஸமஷ்டி சரணம்

நாக3 ராஜ வினுத பத3ம் நாத3 பி3ந்து3 கலாஸ்பத3ம்
யோகி3 ராஜ விதி3த பத3ம் யுக3பத்3போ4க3 மோக்ஷ ப்ரத3ம்
யோக3 ரூட4 நாம ரூப விஸ்1வ ஸ்ரு2ஷ்ட்யாதி3 கரணம்
யுக3 பரிவ்ரு2த்யப்3த3 மாஸ தி3ன க4டிகாத்3யாவரணம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
ஸ்ரீ கு3ரு கு3ஹ கு3ரும் ஸச்சிதா3னந்த3 பை4ரவீஸ1ம்
ஸி1வ ஸ1க்த்யாதி3 ஸகல தத்வ ஸ்வரூப ப்ரகாஸ1ம்
ஸ1ம் ப்ரகாஸ1ம் ஸ்வரூப ப்ரகாஸ1ம்
தத்வ ஸ்வரூப ப்ரகாஸ1ம்
ஸகல தத்வ ஸ்வரூப ப்ரகாஸ1ம்
ஸி1வ ஸ1க்த்யாதி3 ஸகல தத்வ ஸ்வரூப ப்ரகாஸ1ம்

variations

யுக3 பரிவ்ரு2த்யப்3த3 – யுக3 பரிவ்ரு2த்யாப்3த3
.


ಪಲ್ಲವಿ

ತ್ಯಾಗರಾಜ ಯೋಗ ವೈಭವಂ ಸದಾಶಿವಂ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ಯೋಗ ವೈಭವಂ ಸದಾಶ್ರಯಾಮಿ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ಯೋಗ ವೈಭವಂ ಅಗ ರಾಜ ಯೋಗ ವೈಭವಂ
ರಾಜ ಯೋಗ ವೈಭವಂ ಯೋಗ ವೈಭವಂ
ವೈಭವಂ ಭವಂ ವಮ್

ಸಮಷ್ಟಿ ಚರಣಮ್

ನಾಗ ರಾಜ ವಿನುತ ಪದಂ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲಾಸ್ಪದಂ
ಯೋಗಿ ರಾಜ ವಿದಿತ ಪದಂ ಯುಗಪದ್ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಮ್
ಯೋಗ ರೂಢ ನಾಮ ರೂಪ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಕರಣಂ
ಯುಗ ಪರಿವೃತ್ಯಬ್ದ ಮಾಸ ದಿನ ಘಟಿಕಾದ್ಯಾವರಣಮ್
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಶ್ರೀ ಗುರು ಗುಹ ಗುರುಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭೈರವೀಶಂ
ಶಿವ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶಂ
ಶಂ ಪ್ರಕಾಶಂ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶಂ
ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶಂ
ಸಕಲ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶಂ
ಶಿವ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶಮ್

variations

ಯುಗ ಪರಿವೃತ್ಯಬ್ದ – ಯುಗ ಪರಿವೃತ್ಯಾಬ್ದ
.


पल्लवि

त्यागराज योग वैभवं सदाशिवं
त्यागराज योग वैभवं सदाश्रयामि
त्यागराज योग वैभवं अग राज योग वैभवं
राज योग वैभवं योग वैभवं
वैभवं भवं वम्

समष्टि चरणम्

नाग राज विनुत पदं नाद बिन्दु कलास्पदं
योगि राज विदित पदं युगपद्भोग मोक्ष प्रदम्
योग रूढ नाम रूप विश्व सृष्ट्यादि करणं
युग परिवृत्यब्द मास दिन घटिकाद्यावरणम्
(मध्यम काल साहित्यम्)
श्री गुरु गुह गुरुं सच्चिदानन्द भैरवीशं
शिव शक्त्यादि सकल तत्व स्वरूप प्रकाशं
शं प्रकाशं स्वरूप प्रकाशं
तत्व स्वरूप प्रकाशं
सकल तत्व स्वरूप प्रकाशं
शिव शक्त्यादि सकल तत्व स्वरूप प्रकाशम्

variations

युग परिवृत्यब्द – युग परिवृत्याब्द
.


pallavi

tyAgarAja yOga vaibhavaM sadASivaM
tyAgarAja yOga vaibhavaM sadASrayAmi
tyAgarAja yOga vaibhavaM aga rAja yOga vaibhavaM
rAja yOga vaibhavaM yOga vaibhavaM
vaibhavaM bhavaM vam

samashTi caraNam

nAga rAja vinuta padaM nAda bindu kalAspadaM
yOgi rAja vidita padaM yugapadbhOga mOksha pradam
yOga rUDha nAma rUpa viSva sRshTyAdi karaNaM
yuga parivRtyabda mAsa dina ghaTikAdyAvaraNam
(madhyama kAla sAhityam)
SrI guru guha guruM saccidAnanda bhairavISaM
Siva SaktyAdi sakala tatva svarUpa prakASaM
SaM prakASaM svarUpa prakASaM
tatva svarUpa prakASaM
sakala tatva svarUpa prakASaM
Siva SaktyAdi sakala tatva svarUpa prakASam

variations

yuga parivRtyabda – yuga parivRtyAbda
.


പല്ലവി

ത്യാഗരാജ യോഗ വൈഭവം സദാശിവം
ത്യാഗരാജ യോഗ വൈഭവം സദാശ്രയാമി
ത്യാഗരാജ യോഗ വൈഭവം അഗ രാജ യോഗ വൈഭവം
രാജ യോഗ വൈഭവം യോഗ വൈഭവം
വൈഭവം ഭവം വമ്

സമഷ്ടി ചരണമ്

നാഗ രാജ വിനുത പദം നാദ ബിന്ദു കലാസ്പദം
യോഗി രാജ വിദിത പദം യുഗപദ്ഭോഗ മോക്ഷ പ്രദമ്
യോഗ രൂഢ നാമ രൂപ വിശ്വ സൃഷ്ട്യാദി കരണം
യുഗ പരിവൃത്യബ്ദ മാസ ദിന ഘടികാദ്യാവരണമ്
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ശ്രീ ഗുരു ഗുഹ ഗുരും സച്ചിദാനന്ദ ഭൈരവീശം
ശിവ ശക്ത്യാദി സകല തത്വ സ്വരൂപ പ്രകാശം
ശം പ്രകാശം സ്വരൂപ പ്രകാശം
തത്വ സ്വരൂപ പ്രകാശം
സകല തത്വ സ്വരൂപ പ്രകാശം
ശിവ ശക്ത്യാദി സകല തത്വ സ്വരൂപ പ്രകാശമ്

variations

യുഗ പരിവൃത്യബ്ദ – യുഗ പരിവൃത്യാബ്ദ
.


Pallavi

I always think of the yogic glory of tyagaraja who is the representation of SAdashiva.
The yogic glory of Tyagaraja.
The yogic glory of the Lord of the mountain ie Kailasha.
The glory of the path of rAja yoga
The glory of yoga.
The glory
The one named bhava or the one that helps cross the ocean of samsara
The beeja of Amrta

Samashti Charanam :

The feet praised by the king of serpents.
The one who establishes himself in the stages of nada, bindu and kala.
The feet known to the king of yogis.The feet that are capable of bestowing enjoyment and liberation instantly.
The one who created the myriad names and forms of this universe by his yogic prowess.
The form of differentiated time represented by yugas, changes in time and measures like years, months, day, and ghatikas.
The father of guruguha.The form of sacchidAnanda and the Lord of Bhairavi.
The one who is the embodiment of all the 36 tatvas beginning with shiva and shakti.
The auspicious. The one who shines forth.The one who shines forth as the true form.
The one who shines forth as the meaning of the tatvam [ in the tatvamasi traipada]
The one who shines forth as all the tatvas.
The one who shines forth as all the tatvas beginning with Shiva and Shakti.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.