Main Menu

Varanam Ayiram (வாரனம் ஆயிரம்)

Composer: Aandaal Tiruppaavai

Ragam:

 

Talam:
 

Aandal Tiruppavai

Aandal Tiruppavai

Recitals

Varanam Ayiram | வாரனம் ஆயிரம்     
Voice: Shantha Ranganathan

Varanam Ayiram | வாரனம் ஆயிரம்     
Voice: S.Janaki

Varanam Ayiram | வாரனம் ஆயிரம்     
Album: Unknown | Voice: Unknown

.

Awaiting Contribution.

This Kriti was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenience


1

வாரநம் ஆயிரம் ஸுஉழ வலம் ஸெஇது
னாரந னம்பி னடகின்ரான் என்ரெதிர்
பூரந பொர்குடம் வெஇது புரமென்கும்
தொரநம் னாட்ட கன கன்டென் தொழி னான்

2

னாளை வதுவை மநமென்ட்ரு னாளிட்டு
பாளை கமுகு பரிஸுடை பன்டர்கிழ்
கொளரி மதவன் கொவின்டன் என்பானொர்
காளை புகுத கன கன்டென் தொழி னான்

3

இன்டிரன் உள்ளிட்ட டெவர் குழமெல்லாம் வன்திரின்து என்னை மகள் பெஸி மன்டிரித்து மன்டிர கொடி உடுதி மனமாலை அன்தரி னாட்ட கன கன்டென் தொழி னான்

4

னால்திஸை தீர்தம் கொனர்து னனினல்கி பர்பன சிட்டர்கல் பல்லார் எடுதெதி பூபுனை கன்னி புனிதனொடென்ட்ரெனை காப்புனாந் காட்ட கன கன்டென் தொழி னான்

5

கதிரொளி டீபம் கலஸமுடன் யென்தி சதிரிள மன்கையர் தாம்வன்தெதிர்கொல்ல மதுரையார் மன்ன அடினிலை தொட்டென்கும் அதிர புகுத கன கன்டென் தொழி னான்

6

மத்தளம் கொட்ட வரிஸன்கம் னின்ரூத முதுடை தமம் னிறைன்தழ்.ன்த பன்தர்கீழ் மைதுனன் னம்பி மதுஸுதன் வன்தென்னை கைதலம் பட்ர கன கன்டென் தொழி னான்

7

வாஇ னல்லார் னல்ல மரை ஒதி மன்திரதால் பசிலை னாநல் படுது பரிதிவெஇது காஇசினமாகளிரன்ரன் என் கை பட்ரி தீவலம் ஸெஇய கன கன்டென் தொழி னான்

8

இம்மைகும் எழெழு பிரவிக்கும் பட்ரவான் னம்மை உடயவன் னாராயநன் னம்பி செம்மை உடய திருகையால் தழ் பட்ரி அம்மி மிதிக்க கன கன்டென் தொழி னான்

9

வரிஸிலை வாள் முகது என்னைமார் தாம் வன்திட்டு எரிமுகம் பாரிது என்னை முன்னெ னிருட்தி அரிமுகன் அசுதன் கை மெல் என் கை வைது பொரி முகம் தட்ட கன கன்டென் தொழி னான்

10

கும்குகம் அப்பி குளிர்சன்தம் மட்டிது மகல வீதி வலம் ஸெஇத்ய் மநனீர் அன்கவனொடும் உடன்சென்ரன்கனை மெல் மன்ஜனமாட்ட கன கன்டென் தொழி னான்

11

ஆயனுக்கக தான் கன்ட கனவினை வெயர் புகழ்வில்லு புத்துர்கொன் கொடை சொல் தூய டமிழ் மாலை ஈரைன்டும் வல்லவர் வாயும் னன் மக்கலை பெட்ரு மக்ஹிழ்வரெ

ஆந்டாள் டிருவடிகளே ஷரநம்

.

1

వారణం ఆయిరం సూజ్హ వలం సైధు
నారణ నంబి నదకిన్రాన్ ఎన్రెధిర్
పూరణ పొర్కుదం వైథు పురమెంగుం
థొరణం నాత్త కన కందెన్ థొజ్హి నాన్

2

నాళై వధువై మణమెంద్రు నాళిత్తు
పాళై కముగు పరిసుడై పందర్కిజ్హ్
కొళరి మధవన్ గొవిందన్ ఎంబానొర్
కాళై పుగుధ కన కందెన్ థొజ్హి నాన్

3

ఇందిరన్ ఉళ్ళిత్త దెవర్ కుజ్హమెల్లాం వంధిరింధు ఎన్నై మగళ్ పెసి మందిరిథ్థు మందిర కొది ఉదుథి మనమాలై అంధరి నాత్త కన కందెన్ థొజ్హి నాన్

4

నాల్ధిసై థీర్థం కొనర్ధు ననినల్గి పర్పన చిత్తర్గల్ పల్లార్ ఎదుథెథి పూపునై కన్ని పునిధనొదెంద్రెనై కాప్పునాణ్ కాత్త కన కందెన్ థొజ్హి నాన్

5

కధిరొళి దీపం కలసముదన్ యెంధి చధిరిళ మంగైయర్ థాంవంధెధిర్కొల్ల మధురైయార్ మన్న అడినిలై థొత్తెంగుం అధిర పుగుధ కన కందెన్ థొజ్హి నాన్

6

మథ్థళం కొత్త వరిసంగం నిన్రూధ ముథుడై థమం నిఋఐంథజ్హ్.ంధ పంధర్కీజ్హ్ మైథునన్ నంబి మధుసుధన్ వంధెన్నై కైథలం పత్ర కన కందెన్ థొజ్హి నాన్

7

వాఇ నల్లార్ నల్ల మరై ఒధి మంధిరథాల్ పచిలై నాణల్ పదుథు పరిధివైథు కాఇచినమాకళిరన్రన్ ఎన్ కై పత్రి థీవలం సైయ కన కందెన్ థొజ్హి నాన్

8

ఇమ్మైకుం ఎజ్హెజ్హు పిరవిక్కుం పత్రవాన్ నమ్మై ఉదయవన్ నారాయణన్ నంబి చెమ్మై ఉదయ థిరుకైయాల్ థజ్హ్ పత్రి అమ్మి మిధిక్క కన కందెన్ థొజ్హి నాన్

9

వరిసిలై వాళ్ ముగథు ఎన్నైమార్ థాం వంధిత్తు ఎరిముగం పారిథు ఎన్నై మున్నె నిరుత్థి అరిముగన్ అచుథన్ కై మెల్ ఎన్ కై వైథు పొరి ముగం థత్త కన కందెన్ థొజ్హి నాన్

10

కుంకుగం అప్పి కుళిర్చంధం మత్తిథు మగల వీధి వలం సైధ్య్ మణనీర్ అంగవనొదుం ఉదంచెన్రంగనై మెల్ మంజనమాత్త కన కందెన్ థొజ్హి నాన్

11

ఆయనుక్కగ థాన్ కండ కనవినై వెయర్ పుగజ్హ్విల్లు పుథ్థుర్కొన్ కొదై చొల్ థూయ తమిజ్హ్ మాలై ఈరైందుం వల్లవర్ వాయుం నన్ మక్కలై పెత్రు మఘిజ్హ్వరె

ఆణ్డాళ్ తిరువడిగళే షరణం

.

1

vaaraNam aayiram suuzha valam seidhu
naaraNa nambi nadakinraan enredhir
pooraNa porkudam veithu puramengum
thoraNam naatta kana kanden thozhi naan

2

naaLai vadhuvai maNamendru naaLittu
paaLai kamugu parisuDai pandarkizh
koLari madhavan govindan enbaanor
kaaLai pugudha kana kanden thozhi naan

3

indiran uLLitta devar kuzhamellaam vandhirindhu ennai magaL pesi mandiriththu mandira kodi uduthi manamaalai andhari naatta kana kanden thozhi naan

4

naaldhisai theertham konardhu naninalgi parpana chittargal pallaar eduthethi poopunai kanni punidhanodendrenai kaappunaaN kaatta kana kanden thozhi naan

5

kadhiroLi deepam kalasamudan yendhi chadhiriLa mangaiyar thaamvandhedhirkolla madhuraiyaar manna aDinilai thottengum adhira pugudha kana kanden thozhi naan

6

maththaLam kotta varisangam ninroodha muthuDai thamam niRainthazh.ndha pandharkeezh maithunan nambi madhusudhan vandhennai kaithalam patra kana kanden thozhi naan

7

vaai nallaar nalla marai odhi mandhirathaal pachilai naaNal paduthu paridhiveithu kaaichinamaakaLiranran en kai patri theevalam seiya kana kanden thozhi naan

8

immaikum ezhezhu piravikkum patravaan nammai udayavan naaraayaNan nambi chemmai udaya thirukaiyaal thazh patri ammi midhikka kana kanden thozhi naan

9

varisilai vaaL mugathu ennaimaar thaam vandhittu erimugam paarithu ennai munne nirutthi arimugan achuthan kai mel en kai vaithu pori mugam thatta kana kanden thozhi naan

10

kumkugam appi kuLirchandham mattithu magala veedhi valam seidhy maNaneer angavanodum udanchenranganai mel manjanamaatta kana kanden thozhi naan

11

aayanukkaga thaan kanDa kanavinai veyar pugazhvillu puththurkon kodai chol thooya tamizh maalai eeraindum vallavar vaayum nan makkalai petru maghizhvare

aaNDaaL tiruvaDigaLE sharaNam

.

1

vaaranam aayiram suuzha valam seidhu
naarana nambi nadakinraan enredhir
poorana porkudam veithu puramengum
thoranam naatta kana kanden thozhi naan

2

naalai vadhuvai manamendru naalittu
paalai kamugu parisudai pandarkizh
kolari madhavan govindan enbaanor
kaalai pugudha kana kanden thozhi naan

3

indiran ullitta devar kuzhamellaam vandhirindhu ennai magal pesi mandiriththu mandira kodi uduthi manamaalai andhari naatta kana kanden thozhi naan

4

naaldhisai theertham konardhu naninalgi parpana chittargal pallaar eduthethi poopunai kanni punidhanodendrenai kaappunaan kaatta kana kanden thozhi naan

5

kadhiroli deepam kalasamudan yendhi chadhirila mangaiyar thaamvandhedhirkolla madhuraiyaar manna adinilai thottengum adhira pugudha kana kanden thozhi naan

6

maththalam kotta varisangam ninroodha muthudai thamam nirainthazh.ndha pandharkeezh maithunan nambi madhusudhan vandhennai kaithalam patra kana kanden thozhi naan

7

vaai nallaar nalla marai odhi mandhirathaal pachilai naanal paduthu paridhiveithu kaaichinamaakaliranran en kai patri theevalam seiya kana kanden thozhi naan

8

immaikum ezhezhu piravikkum patravaan nammai udayavan naaraayanan nambi chemmai udaya thirukaiyaal thazh patri ammi midhikka kana kanden thozhi naan

9

varisilai vaal mugathu ennaimaar thaam vandhittu erimugam paarithu ennai munne nirutthi arimugan achuthan kai mel en kai vaithu pori mugam thatta kana kanden thozhi naan

10

kumkugam appi kulirchandham mattithu magala veedhi valam seidhy mananeer angavanodum udanchenranganai mel manjanamaatta kana kanden thozhi naan

11

aayanukkaga thaan kanda kanavinai veyar pugazhvillu puththurkon kodai chol thooya tamizh maalai eeraindum vallavar vaayum nan makkalai petru maghizhvare

aandaal tiruvadigale sharanam

Pending Update. Please contribute to this article.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.