Main Menu

Abhayambikaya Anyam

Composer: Muttukumaraswamy (मुत्तुकुमर स्वम्य) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Kedara Gaula

 

Taalam:Jhampa

 

 

.

Recitals


Abhayambikayah     
Album: Unknown | Voice: Hyderabad Brothers


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.


అభయాంబికాయాః అన్యం – రాగం కేదార గౌళ – తాళం ఝంప

పల్లవి

అభయాంబికాయాః అన్యం న జానే
అజ్ఞాన ధ్మానే అపరోక్ష జ్ఞానే

అనుపల్లవి

ఇభ రాజ గత్యాః ఈశ్వర్యాః జగత్యాః
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
నభో-మణి గత్యాః నాద లయ గత్యాః

చరణమ్

బాలాది నామ ధేయ ప్రకాశిన్యాః
కాలాది తత్వాంత ప్రకాశిన్యాః
మూలాది ద్వాదశాంత ప్రకాశిన్యాః
స్థూలాది మౌనాంత ప్రకాశిన్యాః
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
త్రైలోక్య మూల ప్రకృత్యాః స్వ-శక్త్యాః
సాలోక్య సామీప్య సారూప్య ముక్త్యాః
మాలినీ మంత్ర మాలాది తంత్రోక్త్యాః
శూలినీ గురు గుహ స్వానుభవ గత్యాః

variations:

పల్లవి – అజ్ఞాన ధ్మానే – అజ్ఞాన ధ్వానే
అనుపల్లవి – ఈశ్వర్యాః జగత్యాః – ఈశ్వర గత్యాః
చరణమ్ –
తత్వాంత – తత్వాంతః
ద్వాదశాంత – ద్వాదశాంతః
మౌనాంత – మౌనాంతః
సాలోక్య – సాలోక
సారూప్య – సారూప
మాలాది – మాయాది

.

அப4யாம்பிகாயா: அன்யம் – ராகம் கேதார கௌள – தாளம் ஜம்ப

பல்லவி

அபயாம்பிகாயா: அன்யம் ந ஜானே
அக்ஞான த்மானே அபரோக்ஷ ஞானே

அனுபல்லவி

இப ராஜ கத்யா: ஈஸ்வர்யா: ஜகத்யா:
(மத்யம கால ஸாஹித்யம்)
நபோ மணி கத்யா: நாத லய கத்யா:

சரணம்

பாலாதி நாம தேய ப்ரகாஸின்யா:
காலாதி தத்வாந்த ப்ரகாஸின்யா:
மூலாதி த்வாதஸாந்த ப்ரகாஸின்யா:
ஸ்தூ2லாதி3 மௌனாந்த ப்ரகாஸி1ன்யா:
(மத்யம கால ஸாஹித்யம்)
த்ரைலோக்ய மூல ப்ரக்ருத்யா: ஸ்வ-ஸக்த்யா:
ஸாலோக்ய ஸாமீப்ய ஸாரூப்ய முக்த்யா:
மாலினீ மந்த்ர மாலாதி தந்த்ரோக்த்யா:
ஸூலினீ குரு குஹ ஸ்வானுபவ கத்யா:

variations:

பல்லவி – அக்ஞான த்மானே – அக்ஞான த்வானே
அனுபல்லவி – ஈஸ்வர்யா: ஜகத்யா: – ஈஸ்வர கத்யா:
சரணம் –
தத்வாந்த – தத்வாந்த:
த்வாதஸாந்த – த்வாதஸாந்த:
மௌனாந்த – மௌனாந்த:
ஸாலோக்ய – ஸாலோக
ஸாரூப்ய – ஸாரூப
மாலாதி – மாயாதி

.

ಅಭಯಾಂಬಿಕಾಯಾಃ ಅನ್ಯಂ – ರಾಗಂ ಕೇದಾರ ಗೌಳ – ತಾಳಂ ಝಂಪ

ಪಲ್ಲವಿ

ಅಭಯಾಂಬಿಕಾಯಾಃ ಅನ್ಯಂ ನ ಜಾನೇ
ಅಜ್ಞಾನ ಧ್ಮಾನೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಇಭ ರಾಜ ಗತ್ಯಾಃ ಈಶ್ವರ್ಯಾಃ ಜಗತ್ಯಾಃ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ನಭೋ-ಮಣಿ ಗತ್ಯಾಃ ನಾದ ಲಯ ಗತ್ಯಾಃ

ಚರಣಮ್

ಬಾಲಾದಿ ನಾಮ ಧೇಯ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯಾಃ
ಕಾಲಾದಿ ತತ್ವಾಂತ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯಾಃ
ಮೂಲಾದಿ ದ್ವಾದಶಾಂತ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯಾಃ
ಸ್ಥೂಲಾದಿ ಮೌನಾಂತ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯಾಃ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಃ ಸ್ವ-ಶಕ್ತ್ಯಾಃ
ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತ್ಯಾಃ
ಮಾಲಿನೀ ಮಂತ್ರ ಮಾಲಾದಿ ತಂತ್ರೋಕ್ತ್ಯಾಃ
ಶೂಲಿನೀ ಗುರು ಗುಹ ಸ್ವಾನುಭವ ಗತ್ಯಾಃ

variations:

ಪಲ್ಲವಿ – ಅಜ್ಞಾನ ಧ್ಮಾನೇ – ಅಜ್ಞಾನ ಧ್ವಾನೇ
ಅನುಪಲ್ಲವಿ – ಈಶ್ವರ್ಯಾಃ ಜಗತ್ಯಾಃ – ಈಶ್ವರ ಗತ್ಯಾಃ
ಚರಣಮ್ –
ತತ್ವಾಂತ – ತತ್ವಾಂತಃ
ದ್ವಾದಶಾಂತ – ದ್ವಾದಶಾಂತಃ
ಮೌನಾಂತ – ಮೌನಾಂತಃ
ಸಾಲೋಕ್ಯ – ಸಾಲೋಕ
ಸಾರೂಪ್ಯ – ಸಾರೂಪ
ಮಾಲಾದಿ – ಮಾಯಾದಿ

.

अभयाम्बिकायाः अन्यं – रागं केदार गौळ – ताळं झम्प

पल्लवि

अभयाम्बिकायाः अन्यं न जाने
अज्ञान ध्माने अपरोक्ष ज्ञाने

अनुपल्लवि

इभ राज गत्याः ईश्वर्याः जगत्याः
(मध्यम काल साहित्यम्)
नभो-मणि गत्याः नाद लय गत्याः

चरणम्

बालादि नाम धेय प्रकाशिन्याः
कालादि तत्वान्त प्रकाशिन्याः
मूलादि द्वादशान्त प्रकाशिन्याः
स्थूलादि मौनान्त प्रकाशिन्याः
(मध्यम काल साहित्यम्)
त्रैलोक्य मूल प्रकृत्याः स्व-शक्त्याः
सालोक्य सामीप्य सारूप्य मुक्त्याः
मालिनी मन्त्र मालादि तन्त्रोक्त्याः
शूलिनी गुरु गुह स्वानुभव गत्याः

variations:

पल्लवि – अज्ञान ध्माने – अज्ञान ध्वाने
अनुपल्लवि – ईश्वर्याः जगत्याः – ईश्वर गत्याः
चरणम् –
तत्वान्त – तत्वान्तः
द्वादशान्त – द्वादशान्तः
मौनान्त – मौनान्तः
सालोक्य – सालोक
सारूप्य – सारूप
मालादि – मायादि

.

pallavi

abhayAmbikAyAH anyaM na jAnE
ajnAna dhmAnE aparOksha jnAnE1

anupallavi

ibharAjagatyAH ISvaryAH jagatyAH
nabhO-maNigatyAH nAdalayagatyAH2

caraNam

bAlAdi nAmadhEya prakASinyAH
kAlAdi tatvAntaH prakASinyAH3
mUlAdi dvAdaSAnta prakASinyAH4
sthUlAdi maunAnta prakASinyAH5

trailOkya mUla prakRtyAH sva-SaktyAH6
sAlOkya sAmIpya sArUpya muktyAH7
mAlinI mantra mAlAdi tantrOktyAH8
SUlinI guruguha svAnubhavagatyAH9

.

അഭയാമ്ബികായാഃ അന്യം – രാഗം കേദാര ഗൌള – താളം ഝമ്പ

പല്ലവി

അഭയാമ്ബികായാഃ അന്യം ന ജാനേ
അജ്ഞാന ധ്മാനേ അപരോക്ഷ ജ്ഞാനേ

അനുപല്ലവി

ഇഭ രാജ ഗത്യാഃ ഈശ്വര്യാഃ ജഗത്യാഃ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
നഭോ-മണി ഗത്യാഃ നാദ ലയ ഗത്യാഃ

ചരണമ്

ബാലാദി നാമ ധേയ പ്രകാശിന്യാഃ
കാലാദി തത്വാന്ത പ്രകാശിന്യാഃ
മൂലാദി ദ്വാദശാന്ത പ്രകാശിന്യാഃ
സ്ഥൂലാദി മൌനാന്ത പ്രകാശിന്യാഃ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ത്രൈലോക്യ മൂല പ്രകൃത്യാഃ സ്വ-ശക്ത്യാഃ
സാലോക്യ സാമീപ്യ സാരൂപ്യ മുക്ത്യാഃ
മാലിനീ മന്ത്ര മാലാദി തന്ത്രോക്ത്യാഃ
ശൂലിനീ ഗുരു ഗുഹ സ്വാനുഭവ ഗത്യാഃ

variations:

പല്ലവി – അജ്ഞാന ധ്മാനേ – അജ്ഞാന ധ്വാനേ
അനുപല്ലവി – ഈശ്വര്യാഃ ജഗത്യാഃ – ഈശ്വര ഗത്യാഃ
ചരണമ് –
തത്വാന്ത – തത്വാന്തഃ
ദ്വാദശാന്ത – ദ്വാദശാന്തഃ
മൌനാന്ത – മൌനാന്തഃ
സാലോക്യ – സാലോക
സാരൂപ്യ – സാരൂപ
മാലാദി – മായാദി

.

Pallavi:
I know of none other than Abhayambika; The destroyer of ignorance & bestower of limitless knowledge.

Anupallavi:
The one who has the gait of an elephant.The supreme goddess of the universe.The one who controls the movements of the sun.The one who innately dwells in nada, laya and gati.

Charanam:
The one who shines forth with names and forms like Bala; the one who manifests herself as the tatvas beginning with time, the one who ( as Kundalini Shakti ) shines forth through the energy centers beginning with mUlAdhAra to ( the Bramarandhra) and ending with the DvAdashAnta.The one who makes up the gross & the subtle, the primordial power of the 3 worlds, the force that powers itself; the one who gives the various grades of liberation such as saloka, sarupa & sameepya, the one who gave forth the tantric works like malini and mantra mala; the bearer of the trident. The one who is the power behind the self-experiential state of Guruguha

.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.