Main Menu

Amma Dharmasamvardhani (అమ్మ ధర్మసంవర్ధని)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: aThaaNaa

Talam: aadi

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Amma Dharmasamvardhani | అమ్మ ధర్మసంవర్ధని     
Album: Private | Voice: Charulatha ManiAwaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

అమ్మ ధర్మసంవర్ధని
యాదుకోవమ్మ మా(యమ్మ)

Anupallavi

ఇమ్మహిని నీ సరియెవరమ్మ
శివుని కొమ్మ మా(యమ్మ)

Charanam

1. ధాత్రి ధర నాయక ప్రియ పుత్రి1
మదన కోటి మంజుళ గాత్రి
అరుణ 2నీరజ దళ నేత్రి
నిరుపమ శుభ గాత్రి పీఠ నిలయే3
వర హస్త ధృత వలయే4
పరమ పవిత్రి భక్త పాలన ధురంధరి
వీర5 శక్తి6 నే నమ్మినా(నమ్మ)

2.అంబ కంబు కంఠి7 చారు
కదంబ8 గహన సంచారిణి
బింబాధర 9తడిత్ కోటి
నిభాభరి దయా వారి నిధే
శంబరారి వైరి10 హృచ్చంకరి
కౌమారి11 స్వరజిత
తుంబురు నారద సంగీత మాధుర్యే
దురిత హారిణి మా(యమ్మ)

3. ధన్యే 12త్ర్యంబకే
మూర్ధన్యే పరమ యోగి హృదయ
మాన్యే త్యాగరాజ కుల
శరంయే పతిత పావని
కారుంయ సాగరి సదా
అపరోక్షము కారాదా సహ్య
కన్యా తీర వాసిని పరాత్పరి
13కాత్యాయని రామ సోదరి మా(యమ్మ)

Variations

2 నీరజ దళ – వారిజ దళ
9తడిత్ కోటి – తటిత్ కోటి&న్బ్స్ప్;: తడిత్ కోటి – is the appropriate word.
.


Pallavi

அம்ம த4ர்மஸம்வர்த4னி
யாது3கோவம்ம மா(யம்ம)

Anupallavi

இம்மஹினி நீ ஸரியெவரம்ம
சிவுனி கொம்ம மா(யம்ம)

Charanam

1. தா4த்ரி த4ர நாயக ப்ரிய புத்ரி1
மத3ன கோடி மஞ்ஜுள கா3த்ரி
அருண 2நீரஜ த3ள நேத்ரி
நிருபம சுப4 கா3த்ரி பீட2 நிலயே3
வர ஹஸ்த த்4ருத வலயே4
பரம பவித்ரி ப4க்த பாலன து4ரந்த4ரி
வீர5 சக்தி6 நே நம்மினா(நம்ம)

2.அம்ப3 கம்பு3 கண்டி27 சாரு
கத3ம்ப38 க3ஹன ஸஞ்சாரிணி
பி3ம்பா3த4ர 9தடி3த் கோடி
நிபா4ப4ரி த3யா வாரி நிதே4
சம்ப3ராரி வைரி10 ஹ்ருச்சங்கரி
கௌமாரி11 ஸ்வரஜித
தும்பு3ரு நாரத3 ஸங்கீ3த மாது4ர்யே
து3ரித ஹாரிணி மா(யம்ம)

3. த4ன்யே 12த்ர்யம்ப3கே
மூர்த4ன்யே பரம யோகி3 ஹ்ருத3ய
மான்யே த்யாக3ராஜ குல
சரண்யே பதித பாவனி
காருண்ய ஸாக3ரி ஸதா3
அபரோக்ஷமு காராதா3 ஸஹ்ய
கன்யா தீர வாஸினி பராத்பரி
13காத்யாயனி ராம ஸோத3ரி மா(யம்ம)

Variations

2 நீரஜ த3ள – வாரிஜ த3ள
9தடி3த் கோடி – தடித் கோடி&ந்ப்3ஸ்ப்;: தடி3த் கோடி – is the appropriate word.
.


Pallavi

ಅಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಂವರ್ಧನಿ
ಯಾದುಕೋವಮ್ಮ ಮಾ(ಯಮ್ಮ)

Anupallavi

ಇಮ್ಮಹಿನಿ ನೀ ಸರಿಯೆವರಮ್ಮ
ಶಿವುನಿ ಕೊಮ್ಮ ಮಾ(ಯಮ್ಮ)

Charanam

1. ಧಾತ್ರಿ ಧರ ನಾಯಕ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರಿ1
ಮದನ ಕೋಟಿ ಮಂಜುಳ ಗಾತ್ರಿ
ಅರುಣ 2ನೀರಜ ದಳ ನೇತ್ರಿ
ನಿರುಪಮ ಶುಭ ಗಾತ್ರಿ ಪೀಠ ನಿಲಯೇ3
ವರ ಹಸ್ತ ಧೃತ ವಲಯೇ4
ಪರಮ ಪವಿತ್ರಿ ಭಕ್ತ ಪಾಲನ ಧುರಂಧರಿ
ವೀರ5 ಶಕ್ತಿ6 ನೇ ನಮ್ಮಿನಾ(ನಮ್ಮ)

2.ಅಂಬ ಕಂಬು ಕಂಠಿ7 ಚಾರು
ಕದಂಬ8 ಗಹನ ಸಂಚಾರಿಣಿ
ಬಿಂಬಾಧರ 9ತಡಿತ್ ಕೋಟಿ
ನಿಭಾಭರಿ ದಯಾ ವಾರಿ ನಿಧೇ
ಶಂಬರಾರಿ ವೈರಿ10 ಹೃಚ್ಚಂಕರಿ
ಕೌಮಾರಿ11 ಸ್ವರಜಿತ
ತುಂಬುರು ನಾರದ ಸಂಗೀತ ಮಾಧುರ್ಯೇ
ದುರಿತ ಹಾರಿಣಿ ಮಾ(ಯಮ್ಮ)

3. ಧನ್ಯೇ 12ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ
ಮೂರ್ಧನ್ಯೇ ಪರಮ ಯೋಗಿ ಹೃದಯ
ಮಾನ್ಯೇ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕುಲ
ಶರಂಯೇ ಪತಿತ ಪಾವನಿ
ಕಾರುಂಯ ಸಾಗರಿ ಸದಾ
ಅಪರೋಕ್ಷಮು ಕಾರಾದಾ ಸಹ್ಯ
ಕನ್ಯಾ ತೀರ ವಾಸಿನಿ ಪರಾತ್ಪರಿ
13ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ರಾಮ ಸೋದರಿ ಮಾ(ಯಮ್ಮ)

Variations

2 ನೀರಜ ದಳ – ವಾರಿಜ ದಳ
9ತಡಿತ್ ಕೋಟಿ – ತಟಿತ್ ಕೋಟಿ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ತಡಿತ್ ಕೋಟಿ – is the appropriate word.
.


Pallavi

अम्म धर्मसंवर्धनि
यादुकोवम्म मा(यम्म)

Anupallavi

इम्महिनि नी सरियॆवरम्म
शिवुनि कॊम्म मा(यम्म)

Charanam

1. धात्रि धर नायक प्रिय पुत्रि1
मदन कोटि मञ्जुळ गात्रि
अरुण 2नीरज दळ नेत्रि
निरुपम शुभ गात्रि पीठ निलये3
वर हस्त धृत वलये4
परम पवित्रि भक्त पालन धुरंधरि
वीर5 शक्ति6 ने नम्मिना(नम्म)

2.अम्ब कम्बु कण्ठि7 चारु
कदम्ब8 गहन सञ्चारिणि
बिम्बाधर 9तडित् कोटि
निभाभरि दया वारि निधे
शम्बरारि वैरि10 हृच्चंकरि
कौमारि11 स्वरजित
तुम्बुरु नारद संगीत माधुर्ये
दुरित हारिणि मा(यम्म)

3. धन्ये 12त्र्यम्बके
मूर्धन्ये परम योगि हृदय
मान्ये त्यागराज कुल
शरण्ये पतित पावनि
कारुण्य सागरि सदा
अपरोक्षमु कारादा सह्य
कन्या तीर वासिनि परात्परि
13कात्यायनि राम सोदरि मा(यम्म)

Variations

2 नीरज दळ – वारिज दळ
9तडित् कोटि – तटित् कोटि&न्ब्स्प्;: तडित् कोटि – is the appropriate word.
.


Pallavi

amma dharmasaṃvardhani
yādukōvamma mā(yamma)

Anupallavi

immahini nī sariyevaramma
śivuni komma mā(yamma)

Charanam

1. dhātri dhara nāyaka priya putri1
madana kōṭi mañjuḷa gātri
aruṇa 2nīraja daḷa nētri
nirupama śubha gātri pīṭha nilayē3
vara hasta dhṛta valayē4
parama pavitri bhakta pālana dhuraṃdhari
vīra5 śakti6 nē namminā(namma)

2.amba kambu kaṇṭhi7 cāru
kadamba8 gahana sañcāriṇi
bimbādhara 9taḍit kōṭi
nibhābhari dayā vāri nidhē
śambarāri vairi10 hṛccaṅkari
kaumāri11 svarajita
tumburu nārada saṅgīta mādhuryē
durita hāriṇi mā(yamma)

3. dhanyē 12tryambakē
mūrdhanyē parama yōgi hṛdaya
mānyē tyāgarāja kula
śaraṇyē patita pāvani
kāruṇya sāgari sadā
aparōkṣamu kārādā sahya
kanyā tīra vāsini parātpari
13kātyāyani rāma sōdari mā(yamma)

Variations

2 nīraja daḷa – vārija daḷa
9taḍit kōṭi – taṭit kōṭi : taḍit kōṭi – is the appropriate word.

.


Pallavi:

My mother Dharmasamvardhani,
Please support me!

Anupallavi

Who is your equal in this world?
O Spouse of Lord Siva!

Charanam

1. O Supporter! O Dearest daughter of Himavan – the Lord of the mountains! O Mother who has a most beautiful personality like a crore cupids! O Mother who has eyes like the red lotus petal! O Mother who has incomparable auspicious body! O Mother resident in the Holy Seats! O Mother whose sacred hands are adorned with bracelets or bangles! O Supremely sacred One! O Foremost in protecting the devotees! O Mother who is chief of powers! I have placed faith in You.

2. O Mother who is shell necked found in the charming Kadamaba thicket! O Mother having lips like the (red) bimba fruit with splendour resembling crores of lightnings! O Ocean of mercy! O Mother Sankari abiding in the heart of Lord Siva – the enemy of cupid – enemy of Sambara asura! O Mother who is Sakti of Lord Kumara (Subrahmanya)! O Mother with sweet voice which surpasses the (sweetness of) music of Thumburu and that of sage Narada! O Destroyer of sins!

3. O Auspicious Mother! O Three-eyed! O Pre-eminent Mother! O Mother who is honoured in the hearts of supreme ascetics! O Mother who is the refuge of the family of Thyagaraja! O Mother who purifies the fallen! O Ocean of mercy! won’t you always be perceptible to me? O Mother who is resident on the banks of river Kaveri – daughter of SahyAdri mountain range! O Mother who is beyond everything! O Mother Katyayani! O Mother who is the sister of Lord Sri Rama!
.

, , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.