Main Menu

Bhoopalalaama Raamaraghupumgavaraama (భూప లలామ రామ రఘుపుంగవ రామ)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Bhoopalalaama Raamaraghupumgavaraama (భూప లలామ రామ రఘుపుంగవ రామ)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

భూపలలామ రామరఘుపుఙ్గవరామ త్రిలోక రాజ్య సం
స్ధాపనరామ మోక్షఫల దాయక రామ మదీయ పాపముల్
పాపగదయ్యరామ నిను బ్రస్తుతి చేసెదనయ్యరామ సీ
తాపతిరామ భద్రగిరి దాసరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 62 ॥

తాత్పర్యము:
ఓయి భద్రాద్రి రామా!దయాసముద్రా!రాజశ్రేష్ఠుడా;రఘుకుల శ్రేష్ఠుడా;ముల్లోకములను నెలకొల్పిన రామా; ముక్తియను ఫలము నొసఁగు రామా; నా పాపములను బోఁగొట్టవా! నిన్నుఁ బ్రస్తుతింతును రామా; సీతా భర్తవైన రామా!


Poem:

bhūpalalāma rāmaraghupuṅgavarāma trilōka rājya saṃ
sdhāpanarāma mōkṣaphala dāyaka rāma madīya pāpamul
pāpagadayyarāma ninu brastuti chēsedanayyarāma sī
tāpatirāma bhadragiri dāsarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 62 ॥

भूपललाम रामरघुपुङ्गवराम त्रिलोक राज्य सं
स्धापनराम मोक्षफल दायक राम मदीय पापमुल्
पापगदय्यराम निनु ब्रस्तुति चेसॆदनय्यराम सी
तापतिराम भद्रगिरि दासरथी करुणापयोनिधी. ॥ 62 ॥

பூ⁴பலலாம ராமரகு⁴புங்க³வராம த்ரிலோக ராஜ்ய ஸம்
ஸ்தா⁴பனராம மோக்ஷப²ல தா³யக ராம மதீ³ய பாபமுல்
பாபக³த³ய்யராம நினு ப்³ரஸ்துதி சேஸெத³னய்யராம ஸீ
தாபதிராம ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஸரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 62 ॥

ಭೂಪಲಲಾಮ ರಾಮರಘುಪುಙ್ಗವರಾಮ ತ್ರಿಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂ
ಸ್ಧಾಪನರಾಮ ಮೋಕ್ಷಫಲ ದಾಯಕ ರಾಮ ಮದೀಯ ಪಾಪಮುಲ್
ಪಾಪಗದಯ್ಯರಾಮ ನಿನು ಬ್ರಸ್ತುತಿ ಚೇಸೆದನಯ್ಯರಾಮ ಸೀ
ತಾಪತಿರಾಮ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಸರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 62 ॥

ഭൂപലലാമ രാമരഘുപുംഗവരാമ ത്രിലോക രാജ്യ സം
സ്ധാപനരാമ മോക്ഷഫല ദായക രാമ മദീയ പാപമുല്
പാപഗദയ്യരാമ നിനു ബ്രസ്തുതി ചേസെദനയ്യരാമ സീ
താപതിരാമ ഭദ്രഗിരി ദാസരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 62 ॥

ভূপললাম রামরঘুপুংগবরাম ত্রিলোক রাজ্য সং
স্ধাপনরাম মোক্ষফল দাযক রাম মদীয পাপমুল্
পাপগদয্যরাম নিনু ব্রস্তুতি চেসেদনয্যরাম সী
তাপতিরাম ভদ্রগিরি দাসরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 62 ॥

ભૂપલલામ રામરઘુપુંગવરામ ત્રિલોક રાજ્ય સં
સ્ધાપનરામ મોક્ષફલ દાયક રામ મદીય પાપમુલ્
પાપગદય્યરામ નિનુ બ્રસ્તુતિ ચેસેદનય્યરામ સી
તાપતિરામ ભદ્રગિરિ દાસરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 62 ॥

ଭୂପଲଲାମ ରାମରଘୁପୁଂଗଵରାମ ତ୍ରିଲୋକ ରାଜ୍ୟ ସଂ
ସ୍ଧାପନରାମ ମୋକ୍ଷଫଲ ଦାୟକ ରାମ ମଦୀୟ ପାପମୁଲ୍
ପାପଗଦୟ୍ୟରାମ ନିନୁ ବ୍ରସ୍ତୁତି ଚେସେଦନୟ୍ୟରାମ ସୀ
ତାପତିରାମ ଭଦ୍ରଗିରି ଦାସରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 62 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.