Main Menu

Ekaamra Naatham Bhajeham

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Gamaka Kriyaa

 

Taalam: Adi

 

Diety: Kanchanchi – Ekamranatheswra krithis
 

.

Recitals


Ekamranatham     
Album: Unknown | Voice: Shanta Krishnaswamy


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

ఏకామ్ర నాథం భజేऽహం ఏకానేక ఫల ప్రదం శ్రీ

అనుపల్లవి

ఓంకార రూపం శివం ఓషధి మూలం వరం
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
కాల కాలం హరం కర్మ భేద హరం
జ్ఞాన రూప సుతం గురు గుహ నుతమ్

చరణము

పంచాక్షర మంత్ర రూపం ప్రసన్న రూపం
ప్రపంచాతీత సద్యోజాతాది పంచ ముఖం సుముఖం
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
ప్రకటిత కామ కోటి పీఠ స్థితం
ప్రసిద్ధ మూకాది నుత కామాక్షీ సహితమ్

variations

కాల కాలం హరం – కాల కాల హరం
గురు గుహ నుతమ్ – గురు గుహ ముదమ్
.


பல்லவி

ஏகாம்ர நாத2ம் ப4ஜேऽஹம் ஏகானேக ப2ல ப்ரத3ம் ஸ்ரீ

அனுபல்லவி

ஓங்கார ரூபம் ஸி1வம் ஓஷதி4 மூலம் வரம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
கால காலம் ஹரம் கர்ம பே4த3 ஹரம்
ஞான ரூப ஸுதம் கு3ரு கு3ஹ நுதம்

சரணம்

பஞ்சாக்ஷர மந்த்ர ரூபம் ப்ரஸன்ன ரூபம்
ப்ரபஞ்சாதீத ஸத்3யோஜாதாதி3 பஞ்ச முக2ம் ஸுமுக2ம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
ப்ரகடித காம கோடி பீட2 ஸ்தி2தம்
ப்ரஸித்3த4 மூகாதி3 நுத காமாக்ஷீ ஸஹிதம்

variations

கால காலம் ஹரம் – கால கால ஹரம்
கு3ரு கு3ஹ நுதம் – கு3ரு கு3ஹ முத3ம்
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಏಕಾಮ್ರ ನಾಥಂ ಭಜೇऽಹಂ ಏಕಾನೇಕ ಫಲ ಪ್ರದಂ ಶ್ರೀ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಓಂಕಾರ ರೂಪಂ ಶಿವಂ ಓಷಧಿ ಮೂಲಂ ವರಂ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಕಾಲ ಕಾಲಂ ಹರಂ ಕರ್ಮ ಭೇದ ಹರಂ
ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಸುತಂ ಗುರು ಗುಹ ನುತಮ್

ಚರಣಮ್

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ರೂಪಂ ಪ್ರಸನ್ನ ರೂಪಂ
ಪ್ರಪಂಚಾತೀತ ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿ ಪಂಚ ಮುಖಂ ಸುಮುಖಂ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಪ್ರಕಟಿತ ಕಾಮ ಕೋಟಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಿತಂ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೂಕಾದಿ ನುತ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸಹಿತಮ್

variations

ಕಾಲ ಕಾಲಂ ಹರಂ – ಕಾಲ ಕಾಲ ಹರಂ
ಗುರು ಗುಹ ನುತಮ್ – ಗುರು ಗುಹ ಮುದಮ್
.


पल्लवि

एकाम्र नाथं भजेऽहं एकानेक फल प्रदं श्री

अनुपल्लवि

ओंकार रूपं शिवं ओषधि मूलं वरं
(मध्यम काल साहित्यम्)
काल कालं हरं कर्म भेद हरं
ज्ञान रूप सुतं गुरु गुह नुतम्

चरणम्

पञ्चाक्षर मन्त्र रूपं प्रसन्न रूपं
प्रपञ्चातीत सद्योजातादि पञ्च मुखं सुमुखं
(मध्यम काल साहित्यम्)
प्रकटित काम कोटि पीठ स्थितं
प्रसिद्ध मूकादि नुत कामाक्षी सहितम्

variations

काल कालं हरं – काल काल हरं
गुरु गुह नुतम् – गुरु गुह मुदम्
.


pallavi

EkAmra nAthaM bhajE(a)haM EkAnEka phala pradaM SrI

anupallavi

OMkAra rUpaM SivaM Oshadhi mUlaM varaM
(madhyama kAla sAhityam)
kAla kAlaM haraM karma bhEda haraM
jnAna rUpa sutaM guru guha nutam

caraNam

pancAkshara mantra rUpaM prasanna rUpaM
prapancAtIta sadyOjAtAdi panca mukhaM sumukhaM
(madhyama kAla sAhityam)
prakaTita kAma kOTi pITha sthitaM
prasiddha mUkAdi nuta kAmAkshI sahitam

variations

kAla kAlaM haraM – kAla kAla haraM
guru guha nutam – guru guha mudam
.


പല്ലവി

ഏകാമ്ര നാഥം ഭജേऽഹം ഏകാനേക ഫല പ്രദം ശ്രീ

അനുപല്ലവി

ഓങ്കാര രൂപം ശിവം ഓഷധി മൂലം വരം
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
കാല കാലം ഹരം കര്മ ഭേദ ഹരം
ജ്ഞാന രൂപ സുതം ഗുരു ഗുഹ നുതമ്

ചരണമ്

പഞ്ചാക്ഷര മന്ത്ര രൂപം പ്രസന്ന രൂപം
പ്രപഞ്ചാതീത സദ്യോജാതാദി പഞ്ച മുഖം സുമുഖം
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
പ്രകടിത കാമ കോടി പീഠ സ്ഥിതം
പ്രസിദ്ധ മൂകാദി നുത കാമാക്ഷീ സഹിതമ്

variations

കാല കാലം ഹരം – കാല കാല ഹരം
ഗുരു ഗുഹ നുതമ് – ഗുരു ഗുഹ മുദമ്
.


Pallavi :

I worship Ekamranatha’s the one who bestows the several benefits needed in this life and the single fruition of liberation thereafter.

Anupallavi :

The form of Aumkara; the one who is under the foot of a tree; the revered one; the one who is like death to the lord of dealth; the Lord Hara. The one who removes the effects of Karma. The one whose son is verily knowledge; the one praised by gunguha.

Charanam:

The form of the 5 lettered mantra; the happy form; the one who has the 5 faces beginning with sadyojata which is beyond this universe; the pleasant faced one; the one who dwells in the famous kamakoti peetha; the one who is the consort of Kamakshi who was praised by the famous poet mUka.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.