Main Menu

Etula Kapaduduvo (ఎటుల కపాడుదువో)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: aahiri

Talam: tripuTa

14 vakulaabharaNam janya
Aa: S R1 S G3 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Etula Kapaduduvo | ఎటుల కపాడుదువో     
Voice: P. Sitaraman


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఎటుల కపాడుదువో
శ్రీ రామచంద్ర నన్న్(ఎటుల)

Anupallavi

1ఎటుల కాపాడుదువో రఘువీర
మటు మాయ సంసారమందు
తగిలిన నన్న్(ఎటుల)

Charanams

1. అనుదినమును దార తనయ వర్గాదుల
పాలనము సేయుట-కొరకు ధనములు కలిగిన
మనుజుల పొగడియార్జించిన పైకముల జూచి
తనకు సరి లేదని బిగువున తిరిగిన నన్న్(ఎటుల)

2. కాయజ జనక నా ప్రాయములెల్లన్ను
మాయా పూరితులైన దాయాదుల చేత
సాయ పర్యంతము కాయ క్లెశము జెందం-
ఆయెను కాని మౌని ధ్యేయ నిను
తెలియ లేని నన్న్(ఎటుల)

3. సతమని బాంధవుల జతను నమ్మి మదికి
హితవు లేక ఓ పతిత పావన
సంతతము 2త్యాగరాజ హిత సుర నికర
పూజిత నిన్నే శరణు జొచ్చితి కాని రామ నన్న్(ఎటుల)

Variations

1ఎటుల కాపాడుతువో రఘువీర – In some books, these words are not found.
2త్యాగరాజ హిత – త్యాగరాజ సహిత
.


Pallavi

எடுல கபாடு3து3வோ
ஸ்ரீ ராமசந்த்3ர நன்ன்(எடுல)

Anupallavi

1எடுல காபாடு3து3வோ ரகு4வீர
மடு மாய ஸம்ஸாரமந்து3
தகி3லின நன்ன்(எடுல)

Charanams

1. அனுதி3னமுனு தா3ர தனய வர்கா3து3ல
பாலனமு ஸேயுட-கொரகு த4னமுலு கலிகி3ன
மனுஜுல பொக3டி3யார்ஜிஞ்சின பைகமுல ஜூசி
தனகு ஸரி லேத3னி பி3கு3வுன திரிகி3ன நன்ன்(எடுல)

2. காயஜ ஜனக நா ப்ராயமுலெல்லன்னு
மாயா பூரிதுலைன தா3யாது3ல சேத
ஸாய பர்யந்தமு காய க்லெசமு ஜெந்த3ன்-
ஆயெனு கானி மௌனி த்4யேய நினு
தெலிய லேனி நன்ன்(எடுல)

3. ஸதமனி பா3ந்த4வுல ஜதனு நம்மி மதி3கி
ஹிதவு லேக ஓ பதித பாவன
ஸந்ததமு 2த்யாக3ராஜ ஹித ஸுர நிகர
பூஜித நின்னே சரணு ஜொச்சிதி கானி ராம நன்ன்(எடுல)

Variations

1எடுல காபாடு3துவோ ரகு4வீர – In some books, these words are not found.
2த்யாக3ராஜ ஹித – த்யாக3ராஜ ஸஹித
.


Pallavi

ಎಟುಲ ಕಪಾಡುದುವೋ
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನ್ನ್(ಎಟುಲ)

Anupallavi

1ಎಟುಲ ಕಾಪಾಡುದುವೋ ರಘುವೀರ
ಮಟು ಮಾಯ ಸಂಸಾರಮಂದು
ತಗಿಲಿನ ನನ್ನ್(ಎಟುಲ)

Charanams

1. ಅನುದಿನಮುನು ದಾರ ತನಯ ವರ್ಗಾದುಲ
ಪಾಲನಮು ಸೇಯುಟ-ಕೊರಕು ಧನಮುಲು ಕಲಿಗಿನ
ಮನುಜುಲ ಪೊಗಡಿಯಾರ್ಜಿಂಚಿನ ಪೈಕಮುಲ ಜೂಚಿ
ತನಕು ಸರಿ ಲೇದನಿ ಬಿಗುವುನ ತಿರಿಗಿನ ನನ್ನ್(ಎಟುಲ)

2. ಕಾಯಜ ಜನಕ ನಾ ಪ್ರಾಯಮುಲೆಲ್ಲನ್ನು
ಮಾಯಾ ಪೂರಿತುಲೈನ ದಾಯಾದುಲ ಚೇತ
ಸಾಯ ಪರ್ಯಂತಮು ಕಾಯ ಕ್ಲೆಶಮು ಜೆಂದಂ-
ಆಯೆನು ಕಾನಿ ಮೌನಿ ಧ್ಯೇಯ ನಿನು
ತೆಲಿಯ ಲೇನಿ ನನ್ನ್(ಎಟುಲ)

3. ಸತಮನಿ ಬಾಂಧವುಲ ಜತನು ನಮ್ಮಿ ಮದಿಕಿ
ಹಿತವು ಲೇಕ ಓ ಪತಿತ ಪಾವನ
ಸಂತತಮು 2ತ್ಯಾಗರಾಜ ಹಿತ ಸುರ ನಿಕರ
ಪೂಜಿತ ನಿನ್ನೇ ಶರಣು ಜೊಚ್ಚಿತಿ ಕಾನಿ ರಾಮ ನನ್ನ್(ಎಟುಲ)

Variations

1ಎಟುಲ ಕಾಪಾಡುತುವೋ ರಘುವೀರ – In some books, these words are not found.
2ತ್ಯಾಗರಾಜ ಹಿತ – ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸಹಿತ
.


Pallavi

ऎटुल कपाडुदुवो
श्री रामचन्द्र नन्न्(ऎटुल)

Anupallavi

1ऎटुल कापाडुदुवो रघुवीर
मटु माय सम्सारमन्दु
तगिलिन नन्न्(ऎटुल)

Charanams

1. अनुदिनमुनु दार तनय वर्गादुल
पालनमु सेयुट-कॊरकु धनमुलु कलिगिन
मनुजुल पॊगडियार्जिञ्चिन पैकमुल जूचि
तनकु सरि लेदनि बिगुवुन तिरिगिन नन्न्(ऎटुल)

2. कायज जनक ना प्रायमुलॆल्लन्नु
माया पूरितुलैन दायादुल चेत
साय पर्यन्तमु काय क्लॆशमु जॆन्दन्-
आयॆनु कानि मौनि ध्येय निनु
तॆलिय लेनि नन्न्(ऎटुल)

3. सतमनि बान्धवुल जतनु नम्मि मदिकि
हितवु लेक ओ पतित पावन
सन्ततमु 2त्यागराज हित सुर निकर
पूजित निन्ने शरणु जॊच्चिति कानि राम नन्न्(ऎटुल)

Variations

1ऎटुल कापाडुतुवो रघुवीर – In some books, these words are not found.
2त्यागराज हित – त्यागराज सहित
.


Pallavi

eṭula kapāḍuduvō
śrī rāmacandra nann(eṭula)

Anupallavi

1eṭula kāpāḍuduvō raghuvīra
maṭu māya samsāramandu
tagilina nann(eṭula)

Charanams

1. anudinamunu dāra tanaya vargādula
pālanamu sēyuṭa-koraku dhanamulu kaligina
manujula pogaḍiyārjiñcina paikamula jūci
tanaku sari lēdani biguvuna tirigina nann(eṭula)

2. kāyaja janaka nā prāyamulellannu
māyā pūritulaina dāyādula cēta
sāya paryantamu kāya kleśamu jendan-
āyenu kāni mauni dhyēya ninu
teliya lēni nann(eṭula)

3. satamani bāndhavula jatanu nammi madiki
hitavu lēka ō patita pāvana
santatamu 2tyāgarāja hita sura nikara
pūjita ninnē śaraṇu jocciti kāni rāma nann(eṭula)

Variations

1eṭula kāpāḍutuvō raghuvīra – In some books, these words are not found.
2tyāgarāja hita – tyāgarāja sahita
.


Pallavi

O Lord Sri Ramachandra! (I wonder) how You would save me.

Anupallavi

O Lord Raghuveera! (I wonder) how You would save me who is caught in the strange illusory Worldly Existence.

Charanams

1. I wonder how You would save me who – looking at the (amount of) money earned by praising every day those who have wealth, for the sake of nourishing the family consisting of wife and children etc. – went about bloated with pride that none is equal to me?

2. O Father of cupid! All my life, (every day) till the evening, I had to undergo bodily suffering in the hands of my cousins who are totally immersed in the Grand illusion (of Worldly Existence); therefore, O Lord meditated by sages! I wonder how You would save me who didn’t know You?

3. Having had no comfort in my mind by believing the troupe of relatives to be ever-lasting, O Redeemer of those fallen! O benefactor of this Thyagaraja! O Lord worshipped by the multitude of celestials! I perpetually sought only You as refuge; yet, O Lord Sri Rama! I wonder how You would save me?
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.