Main Menu

Evaru Theliyanu Boyyadaru (ఎవరు తెలియను బొయ్యదరు)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: Punnagavarali

Talam: Chaapu

8 hanumatODi janya
Aa: N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Awaiting for Contribution


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఎవరు తెలియను బొయ్యదరు వివరము లేని పూజలు జేసేదరు

Charanams

1.ముదమున పరుల రూకలకు పరసుదతుల కాషించి తా గూడుటకు
ఉదరము నింపుట కొరకు చాల వూరనూర తిరిగేద రావరకు

2.కొన్న తొత్తుల మాట మీరలేక అన్న తమ్ములు తల్లి తణ్డ్రుల నెర
మేన్నుట పనిగాని సారమైన పన్నగ షయన నీ పదము నమ్మేదర

3.ఆలు బిడ్డలను నమ్మేదరు వారి కాషించి పరుల కొంపలు ముంచేదరు
కాలుని వల్ల నిండారు రామ కశ్టము జెంద భువిని బుట్టేదరు

4.పెద్దలతో కల్లలాడి రామ బుద్ధిలేని ధనికుల తా వేడి వద్దన
వారితో మోడి ఇట్లు ప్రొద్దు పోవుటగాని పతితుల గూడి

5.ఈసున మరియాద లేదు నిణ్డు కాసు గల్గిన వాని కన్నిట వాదు ఆస
నీయెడ కల్గబోదు నిజ దాసలు ఎవరో కన చేతగాదు

6.పన్నుగ మనకే షక్తియని అన్ని కల్లలనుచును దొంగభక్తి
అన్న ఇడేతి విరక్తి రామ కన్నతణ్డ్రి ఇదియా పేదయుక్తి

7.యోగులు మేనెరుగ లేక తమకే గతియని ధ్యానింతురు గాక
భోగిషయన ఏలుకోక రామ త్యాగరాజునిపై నాకింక పరాకా

.


Pallavi

evaru teliyanu boyyadaru vivaramu lEni pUjalu jEsEdaru

Charanams

1.mudamuna parula rUkalaku parasudatula kAshinci tA gUDuTaku
udaramu nimpuTa koraku cAla vUranUra tirigEda rAvaraku

2.konna tottula mATa mIralEka anna tammulu talli taNDrula nera
mEnnuTa panigAni sAramaina pannaga shayana nI padamu nammEdara

3.Alu biDDalanu nammEdaru vAri kAshinci parula kompalu muncEdaru
kAluni valla ninDAru rAma kaSTamu jenda bhuvini buTTEdaru

4.peddalatO kallalADi rAma buddhilEni dhanikula tA vEDi vaddana
vAritO mODi iTlu proddu pOvuTagAni patitula gUDi

5.Isuna mariyAda lEdu niNDu kAsu galgina vAni kanniTa vAdu Asa
nIyeDa kalgabOdu nija dAsalu evarO kana cEtagAdu

6.pannuga manakE shaktiyani anni kallalanucunu dongabhakti
anna iDEti virakti rAma kannataNDri idiyA pEdayukti

7.yOgulu mEneruga lEka tamakE gatiyani dhyAninturu gAka
bhOgishayana ElukOka rAma tyAgarAjunipai nAkinka parAkA

.


pallavi

evaru teliyanu boyyadaru vivaramu leni pujalu jesedaru

charanams

1.mudamuna parula rukalaku parasudatula kashinci ta gudutaku
udaramu nimputa koraku cala vuranura tirigeda ravaraku

2.konna tottula mata miraleka anna tammulu talli tandrula nera
mennuta panigani saramaina pannaga shayana ni padamu nammedara

3.alu biddalanu nammedaru vari kashinci parula kompalu muncedaru
kaluni valla nindaru rama kastamu jenda bhuvini buttedaru

4.peddalato kallaladi rama buddhileni dhanikula ta vedi vaddana
varito modi itlu proddu povutagani patitula gudi

5.isuna mariyada ledu nindu kasu galgina vani kannita vadu asa
niyeda kalgabodu nija dasalu evaro kana cetagadu

6.pannuga manake shaktiyani anni kallalanucunu dongabhakti
anna ideti virakti rama kannatandri idiya pedayukti

7.yogulu meneruga leka tamake gatiyani dhyaninturu gaka
bhogishayana elukoka rama tyagarajunipai nakinka paraka

.


O Lord! When will you hold my hand securely? Right from my childhood, I have been a victim of your indifference. Will the day ever dawn when you will hold my hand? When will you impress on me the baneful effects of association with lords and aristocrats, who, bloated with self-conceit, transgress the bounds of decency in their pursuit of mere name and fame? When will you hold my hand and tell me I should not run behind wealthy men who shower gifts indiscriminately on pious and learned men on one hand and mere servants on the other, treating them all alike. They do not give a thought to their after-life. They indulge in flattering men of higher status to be removed by the elephants and wealth they have. When will you clasp my hand and dissuade me from being carried away by the glamor of the wealthy arrogants who ostensibly appear to be ardent devotees of VishNu and Shiva? They pride themselves on having no equals in their worship. Impress on me, Lord, that I should not shamelessly hang on to these vainglorious men for hte crumbs they may choose to throw, that I must say Shiva Shiva and refrain from their company. O Lotus-petal eyed one! One full of festivities!

.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.