Main Menu

Gaddariyo Gihrutkamala (గద్దరియో గిహృత్కమల)

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Gaddariyo Gihrutkamala (గద్దరియో గిహృత్కమల)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

గద్దరియో గిహృత్కమల గన్ధర సానుభవమ్బుఞ్జెన్దు పె
న్నిద్దవు గణ్డుం దేణ్టి థరణీసుత కౌఙ్గిలిపఞ్జరమ్బునన్
ముద్దులుగుల్కు రాచిలుక ముక్తినిధానమురామరాఙ్గదే
తద్దయు నేణ్డు నాకడకు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 41 ॥

తాత్పర్యము:
రామా!దయాసముద్రా!దిట్టతనము గల యోగుల హృదయపద్మమునందలి పరిమళభరితమైన మకరందము నాస్వాదించు మదించిన తుమ్మెదా!సీతాదేవి పరిరంభమనెడి పంజరమునందలి యందమైన రాజకీరమా!మోక్షమునకు నిదియైన వాఁడా,రామా!నీవు నేఁడు నా కడకుఁ దప్పక రావా!


Poem:

gaddariyō gihṛtkamala gandhara sānubhavambu~ñjendu pe
nniddavu gaṇḍu~ṃ dēṅṭi tharaṇīsuta kau~ṅgilipañjarambunan
muddulugulku rāchiluka muktinidhānamurāmarā~ṅgadē
taddayu nēṅḍu nākaḍaku dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 41 ॥

गद्दरियो गिहृत्कमल गन्धर सानुभवम्बु~ञ्जॆन्दु पॆ
न्निद्दवु गण्डु~ं देङ्टि थरणीसुत कौ~ङ्गिलिपञ्जरम्बुनन्
मुद्दुलुगुल्कु राचिलुक मुक्तिनिधानमुरामरा~ङ्गदे
तद्दयु नेङ्डु नाकडकु दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 41 ॥

க³த்³த³ரியோ கி³ஹ்ருத்கமல க³ன்த⁴ர ஸானுப⁴வம்பு³ஞ்ஜென்து³ பெ
ந்னித்³த³வு க³ண்டு³ம் தே³ண்டி த²ரணீஸுத கௌங்கி³லிபஞ்ஜரம்பு³னந்
முத்³து³லுகு³ல்கு ராசிலுக முக்தினிதா⁴னமுராமராங்க³தே³
தத்³த³யு நேண்டு³ நாகட³கு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 41 ॥

ಗದ್ದರಿಯೋ ಗಿಹೃತ್ಕಮಲ ಗಂಧರ ಸಾನುಭವಂಬು~ಂಜೆಂದು ಪೆ
ನ್ನಿದ್ದವು ಗಂಡು~ಂ ದೇ~ಂಟಿ ಥರಣೀಸುತ ಕೌ~ಂಗಿಲಿಪಂಜರಂಬುನನ್
ಮುದ್ದುಲುಗುಲ್ಕು ರಾಚಿಲುಕ ಮುಕ್ತಿನಿಧಾನಮುರಾಮರಾ~ಂಗದೇ
ತದ್ದಯು ನೇ~ಂಡು ನಾಕಡಕು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 41 ॥

ഗദ്ദരിയോ ഗിഹൃത്കമല ഗംധര സാനുഭവംബുംജെംദു പെ
ന്നിദ്ദവു ഗംഡും ദേംടി ഥരണീസുത കൌംഗിലിപംജരംബുനന്
മുദ്ദുലുഗുല്കു രാചിലുക മുക്തിനിധാനമുരാമരാംഗദേ
തദ്ദയു നേംഡു നാകഡകു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 41 ॥

গদ্দরিযো গিহৃত্কমল গংধর সানুভবংবু~ংজেংদু পে
ন্নিদ্দবু গংডু~ং দে~ংটি থরণীসুত কৌ~ংগিলিপংজরংবুনন্
মুদ্দুলুগুল্কু রাচিলুক মুক্তিনিধানমুরামরা~ংগদে
তদ্দযু নে~ংডু নাকডকু দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 41 ॥

ગદ્દરિયો ગિહૃત્કમલ ગંધર સાનુભવંબુ~ંજેંદુ પે
ન્નિદ્દવુ ગંડુ~ં દે~ંટિ થરણીસુત કૌ~ંગિલિપંજરંબુનન્
મુદ્દુલુગુલ્કુ રાચિલુક મુક્તિનિધાનમુરામરા~ંગદે
તદ્દયુ ને~ંડુ નાકડકુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 41 ॥

ଗଦ୍ଦରିୟୋ ଗିହୃତ୍କମଲ ଗଂଧର ସାନୁଭଵଂବୁ~ଂଜେଂଦୁ ପେ
ନ୍ନିଦ୍ଦଵୁ ଗଂଡୁ~ଂ ଦେ~ଂଟି ଥରଣୀସୁତ କୌ~ଂଗିଲିପଂଜରଂବୁନନ୍
ମୁଦ୍ଦୁଲୁଗୁଲ୍କୁ ରାଚିଲୁକ ମୁକ୍ତିନିଧାନମୁରାମରା~ଂଗଦେ
ତଦ୍ଦୟୁ ନେ~ଂଡୁ ନାକଡକୁ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 41 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.