Main Menu

Halikulisaamkusadhvaja Saraasana (హలికులిశాంకుశధ్వజ శరాసన)

sita rama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Halikulisaamkusadhvaja Saraasana (హలికులిశాంకుశధ్వజ శరాసన)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

హలికులిశాఙ్కుశధ్వజ శరాసన శఙ్ఖరథాఙ్గ కల్పకో
జ్వలజలజాత రేఖలను సాంశములై కనుపట్టుచున్న మీ
కలితపదామ్బుజ ద్వయము గౌతమపత్ని కొసఙ్గినట్లు నా
తలపున జేర్చికావగదె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 31 ॥

తాత్పర్యము:
రామా!దయాసముద్రా! నాఁగలి, వజ్రము, అంకుశము, ద్వజము, విల్లు, చక్రము, కల్పవృక్షమువలెఁ బ్రకాశించు పద్మరేఖలును చిహ్నములతోఁ గూడినవై కనిపించచున్న మీ యడుగుఁదామరల జంటను శిలారూపమునొందిన గౌతమి మహర్షి భార్యయైన అహల్య కిచ్చినట్లు నా మనస్సునఁ బాదుకొలిపి నన్ను రక్షింపవా?


Poem:

halikuliśāṅkuśadhvaja śarāsana śaṅkharathāṅga kalpakō
jvalajalajāta rēkhalanu sāṃśamulai kanupaṭṭuchunna mī
kalitapadāmbuja dvayamu gautamapatni kosaṅginaṭlu nā
talapuna jērchikāvagade dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 31 ॥

हलिकुलिशाङ्कुशध्वज शरासन शङ्खरथाङ्ग कल्पको
ज्वलजलजात रेखलनु सांशमुलै कनुपट्टुचुन्न मी
कलितपदाम्बुज द्वयमु गौतमपत्नि कॊसङ्गिनट्लु ना
तलपुन जेर्चिकावगदॆ दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 31 ॥

ஹலிகுலிஶாங்குஶத்⁴வஜ ஶராஸன ஶங்க³ரதா²ங்க³ கல்பகோ
ஜ்வலஜலஜாத ரேக²லனு ஸாம்ஶமுலை கனுபட்டுசுன்ன மீ
கலிதபதா³ம்பு³ஜ த்³வயமு கௌ³தமபத்னி கொஸங்கி³னட்லு நா
தலபுன ஜேர்சிகாவக³தெ³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 31 ॥

ಹಲಿಕುಲಿಶಾಙ್ಕುಶಧ್ವಜ ಶರಾಸನ ಶಙ್ಖರಥಾಙ್ಗ ಕಲ್ಪಕೋ
ಜ್ವಲಜಲಜಾತ ರೇಖಲನು ಸಾಂಶಮುಲೈ ಕನುಪಟ್ಟುಚುನ್ನ ಮೀ
ಕಲಿತಪದಾಮ್ಬುಜ ದ್ವಯಮು ಗೌತಮಪತ್ನಿ ಕೊಸಙ್ಗಿನಟ್ಲು ನಾ
ತಲಪುನ ಜೇರ್ಚಿಕಾವಗದೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 31 ॥

ഹലികുലിശാംകുശധ്വജ ശരാസന ശംഖരഥാംഗ കല്പകോ
ജ്വലജലജാത രേഖലനു സാംശമുലൈ കനുപട്ടുചുന്ന മീ
കലിതപദാംബുജ ദ്വയമു ഗൌതമപത്നി കൊസംഗിനട്ലു നാ
തലപുന ജേര്ചികാവഗദെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 31 ॥

হলিকুলিশাংকুশধ্বজ শরাসন শংখরথাংগ কল্পকো
জ্বলজলজাত রেখলনু সাংশমুলৈ কনুপট্টুচুন্ন মী
কলিতপদাংবুজ দ্বযমু গৌতমপত্নি কোসংগিনট্লু না
তলপুন জের্চিকাবগদে দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 31 ॥

હલિકુલિશાંકુશધ્વજ શરાસન શંખરથાંગ કલ્પકો
જ્વલજલજાત રેખલનુ સાંશમુલૈ કનુપટ્ટુચુન્ન મી
કલિતપદાંબુજ દ્વયમુ ગૌતમપત્નિ કોસંગિનટ્લુ ના
તલપુન જેર્ચિકાવગદે દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 31 ॥

ହଲିକୁଲିଶାଂକୁଶଧ୍ଵଜ ଶରାସନ ଶଂଖରଥାଂଗ କଲ୍ପକୋ
ଜ୍ଵଲଜଲଜାତ ରେଖଲନୁ ସାଂଶମୁଲୈ କନୁପଟ୍ଟୁଚୁନ୍ନ ମୀ
କଲିତପଦାଂବୁଜ ଦ୍ଵୟମୁ ଗୌତମପତ୍ନି କୋସଂଗିନଟ୍ଲୁ ନା
ତଲପୁନ ଜେର୍ଚିକାଵଗଦେ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 31 ॥

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.