Main Menu

Kasichchede (కాసిచ్చేదే)

16

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: gowLipantu

Talam: aadi

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P N3 S
Av: S N3 D1 P M1 D1 M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Kasichchede | కాసిచ్చేదే     
Album: Private | Voice: Malini Rajan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

కాసిచ్చేదే గొప్పాయెనురా కలిలో రాజులకు

Anupallavi

హరి దాసులు సేవింపరనుచు ప్రభువులు
దయ మానిరి పరమెంచక పోయిరి (కాసు)

Charanam

రాజాంగము కొరకు నాల్గు జాతుల
రక్షణ పర సుఖమో
రాజసులై సన్-మార్గమెరుగక
పరాకు సేయ ఘనమో
ఆజన్మము కొలిచే విప్ర వరులక్-
ఆనందము గలదో త్యాగ-
రాజ వినుత నీ మాయ కాని
నీరజ నయన సుజనాఘ విమోచన (కాసు)

Variations

1హరి – this word is given in brackets in some books.
.


Pallavi

காஸிச்சேதே3 கொ3ப்பாயெனுரா கலிலோ ராஜுலகு

Anupallavi

1ஹரி தா3ஸுலு ஸேவிம்பரனுசு ப்ரபு4வுலு
த3ய மானிரி பரமெஞ்சக போயிரி (காஸு)

Charanam

ராஜாங்க3மு கொரகு நால்கு3 ஜாதுல
ரக்ஷண பர ஸுக2மோ
ராஜஸுலை ஸன்-மார்க3மெருக3க
பராகு ஸேய க4னமோ
ஆஜன்மமு கொலிசே விப்ர வருலக்-
ஆனந்த3மு க3லதோ3 த்யாக3-
ராஜ வினுத நீ மாய கானி
நீரஜ நயன ஸுஜனாக4 விமோசன (காஸு)

Variations

1ஹரி – this word is given in brackets in some books.
.


Pallavi

ಕಾಸಿಚ್ಚೇದೇ ಗೊಪ್ಪಾಯೆನುರಾ ಕಲಿಲೋ ರಾಜುಲಕು

Anupallavi

1ಹರಿ ದಾಸುಲು ಸೇವಿಂಪರನುಚು ಪ್ರಭುವುಲು
ದಯ ಮಾನಿರಿ ಪರಮೆಂಚಕ ಪೋಯಿರಿ (ಕಾಸು)

Charanam

ರಾಜಾಂಗಮು ಕೊರಕು ನಾಲ್ಗು ಜಾತುಲ
ರಕ್ಷಣ ಪರ ಸುಖಮೋ
ರಾಜಸುಲೈ ಸನ್-ಮಾರ್ಗಮೆರುಗಕ
ಪರಾಕು ಸೇಯ ಘನಮೋ
ಆಜನ್ಮಮು ಕೊಲಿಚೇ ವಿಪ್ರ ವರುಲಕ್-
ಆನಂದಮು ಗಲದೋ ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜ ವಿನುತ ನೀ ಮಾಯ ಕಾನಿ
ನೀರಜ ನಯನ ಸುಜನಾಘ ವಿಮೋಚನ (ಕಾಸು)

Variations

1ಹರಿ – this word is given in brackets in some books.
.

Pallavi

कासिच्चेदे गॊप्पायॆनुरा कलिलो राजुलकु

Anupallavi

1हरि दासुलु सेविम्परनुचु प्रभुवुलु
दय मानिरि परमॆञ्चक पोयिरि (कासु)

Charanam

राजांगमु कॊरकु नाल्गु जातुल
रक्षण पर सुखमो
राजसुलै सन्-मार्गमॆरुगक
पराकु सेय घनमो
आजन्ममु कॊलिचे विप्र वरुलक्-
आनन्दमु गलदो त्याग-
राज विनुत नी माय कानि
नीरज नयन सुजनाघ विमोचन (कासु)

Variations

1हरि – this word is given in brackets in some books.
.

Pallavi

kāsiccēdē goppāyenurā kalilō rājulaku

Anupallavi

1hari dāsulu sēvimparanucu prabhuvulu
daya māniri parameñcaka pōyiri (kāsu)

Charanam

rājāṅgamu koraku nālgu jātula
rakṣaṇa para sukhamō
rājasulai san-mārgamerugaka
parāku sēya ghanamō
ājanmamu kolicē vipra varulak-
ānandamu galadō tyāga-
rāja vinuta nī māya kāni
nīraja nayana sujanāgha vimōcana (kāsu)

Variations

1hari – this word is given in brackets in some books.
.


Pallavi

In the Kali Yuga, rewarding – giving money – has become great for the Kings.

Anupallavi

The Lords have abandoned compassion because devotees – servants of Lord Hari – would not salute them; they (Kings) failed to think of the next World.

Charanam

Does protection the four castes for the sake of Government bring comfort of next World? is it worthy of the Kings to be unconcerned (about devotees) by becoming desires-oriented and without knowing right-path? is true happiness attainable by those great Brahmins (or learned people) who serve (the Kings and rich) throughout their life? O Lord praised by this Thyagaraja! O Lotus Eyed! O Lord who relieves the sins of virtuous people! These are but Your delusion at work!
.

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.